Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Ombud inför EUIPO

 

Vem som helst kan lämna in en ansökan om ett EU-varumärke och en registrerad gemenskapsformgivning. När ansökan om ett EU-varumärke väl har lämnats in måste dock varje sökande som inte har sin hemvist eller sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller en verklig och faktisk industriell eller kommersiell verksamhet inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) utse ett ombud innan eller efter det att en formell underrättelse erhålls om att ombud inför EUIPO saknas.

Du kan hitta ett auktoriserat ombud i EUIPO:s kostnadsfria onlinedatabas, eSearch plus.

Mer information finns i Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 5, Ombud.


Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) omfattar EU:s medlemsstater samt de tre staterna i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta): Island, Liechtenstein och Norge. Syftet med EES är att utvidga EU:s inre marknad till länder inom Efta.
 
Mer information och förteckningen över EES-länder.


Ja, ett EUIPO-auktoriserat ombud från EES kan agera inför EUIPO när det gäller förfaranden för EU-varumärken och även när det gäller förfaranden för gemenskapsformgivningar/registrerade gemenskapsformgivningar. Ombud kan sökas med EUIPO:s onlineverktyg.
Se vårt avsnitt om formulär och ansökningar för mer information.

Mer information finns i Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 5, Ombud.


Begreppet ”verklig och faktisk industriell eller kommersiell verksamhet” är hämtat från artikel 3 i Pariskonventionen. Man ansåg att den ursprungliga bestämmelsen, som endast hänvisade till ”en verksamhet”, var alltför allmän och behövde begränsas. Avsikten var att utesluta falska företag eller skenföretag genom att använda den franska termen ”sérieux” (”verklig” på svenska).
Termen ”faktisk” klargör att även om någon form av industriell eller kommersiell aktivitet måste äga rum vid platsen för verksamheten (till skillnad från en ren lagerbyggnad), så behöver det inte vara det huvudsakliga verksamhetsstället. Fysiska eller juridiska personer som bedriver sådan verksamhet inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) kan låta sig företrädas av en anställd i förfaranden inför EUIPO.


Anställda hos juridiska personer får företräda andra juridiska personer förutsatt att de båda juridiska personerna har en ekonomisk anknytning till varandra. Ekonomiska anknytningar i denna mening föreligger när det finns ett ekonomiskt beroende mellan de båda juridiska personerna, antingen genom att parten i förfarandet är beroende av den berörde anställdes arbetsgivare eller omvänt. Detta ekonomiska beroende kan föreligga
  • antingen därför att de båda juridiska personerna tillhör samma grupp, eller
  • på grund av kontrollmekanismer (T-512/15, § 33 och följande).
Följande faktorer är emellertid inte tillräckliga för att fastställa ekonomiska anknytningar:
  • Ett samband i form av ett varumärkeslicensavtal.
  • Ett avtalsförhållande mellan två företag som syftar till ömsesidig representation eller rättsligt bistånd.
  • Ett leverantör–kund-förhållande, t.ex. på grundval av ett exklusivt återförsäljnings- eller franchiseavtal.
Om ett anställt ombud vill anföra ekonomiska anknytningar måste rätt avsnitt av det officiella formuläret kryssas i, och deras namn samt namn och adress på deras arbetsgivare måste anges. Det rekommenderas att typen av ekonomisk anknytning anges, om detta inte framgår tydligt av de inlämnade dokumenten.

För ytterligare och mer ingående information om ekonomiska anknytningar , se riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 5, Ombud, punkt 2.4.2, Anställda hos en juridisk person med ekonomiska band som ombud.
 


Alla fysiska personer som
  • är medborgare i en medlemsstat i EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), har sitt verksamhetsställe eller sin anställningsplats inom EES och har rätt att företräda fysiska eller juridiska personer i varumärkes- eller formgivningsfrågor inför den centrala myndigheten för industriell äganderätt i en medlemsstat i EES. (Obs: Den centrala myndigheten för industriell äganderätt behöver inte motsvara platsen för verksamheten eller anställningen. Den måste dock befinna sig inom EES.)


För att tas upp i förteckningen över auktoriserade ombud ska du fylla i, underteckna och datera ansökningsformuläret och skicka in det till oss. Du måste bifoga ett intyg utfärdat av en nationell myndighet eller hänvisa till det gruppintyg där du anges som auktoriserat ombud.

För mer information om auktoriserade ombud i formgivningsfrågor, se anmärkningarna till formuläret för ansökan om införande i den särskilda förteckningen över auktoriserade ombud.

För mer information om auktoriserade ombud, se riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 5, Ombud.Du kan söka efter ombud som har sin hemvist inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) i vår offentliga databas, eSearch plus.  Denna databas ger enkel tillgång till information om alla typer av ombud (sammanslutningar, anställda, advokater eller EUIPO:s auktoriserade ombud) och uppdateras dagligen.


Om ett nytt ombud har utsetts kan han eller hon skriftligen informera kontoret om att det tidigare ombudet inte längre företräder kunden. Det krävs inget godkännande så länge det nya ombudet inte är en anställd. Ändringen kommer att bekräftas skriftligen av EUIPO och därefter offentliggöras.

Mer information om hur jag hanterar min registrerade gemenskapsformgivning.

Mer information om hur jag hanterar mitt EU-varumärke.

Mer information om hur man kan ändra personuppgifter för innehavare.

Se alternativt Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 5, Ombud.Ett id-nummer är ett identifikationsnummer som tilldelas varje ombud som lämnar in en ansökan till EUIPO.
Alla ansökningar inkluderas i eSearch plus.
EUIPO informerar inte sina kunder automatiskt om detta nummer (såvida det inte gäller ett beslut om införande i förteckningen över auktoriserade ombud) men lämnar ut det på begäran.
Du kan även hitta numret genom att se någon av dina handlingar i eSearch plus. Använd ditt id-nummer i alla kommunikationer med EUIPO. På det viset hjälper du oss att snabbt identifiera dig som kund.
Du kan skapa ett webbkonto genom att gå till User Area (användarområdet) och sedan lämna in en ansökan på följande adress med hjälp av ett avancerat formulär.
När din ansökan har validerats skapar systemet ett id-nummer för dig.


Frågorna och svaren på denna sida är framtagna endast i informationssyfte och utgör inte någon rättslig referenspunkt. Läs EU-varumärkesförordningen och formgivningsförordningen eller riktlinjerna för varumärken respektive formgivningar för mer information.

Mer information om hur myndigheten hanterar dina personuppgifter finns i vårt meddelande om skydd av personuppgifter.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.