Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

 

Avgifter som ska betalas direkt till EUIPO

Förteckning över avgifter som ska betalas direkt till EUIPO
Avgiftskod Beskrivning av avgiften Belopp
F-001 Grundavgift för ansökan om ett enskilt EU-varumärke (artikel 31.2 i EU-varumärkesförordningen) 1 000 euro
F-001 Grundavgift för ansökan om ett enskilt EU-varumärke på elektronisk väg (artikel 31.2 i EU-varumärkesförordningen) 850 euro
F-002 Avgift för en andra klass av varor och tjänster för ett enskilt EU-varumärke (artikel 31.2 i EU-varumärkesförordningen) 50 euro
F-002 Avgift för varje klass av varor och tjänster som överstiger två för ett enskilt EU-varumärke (artikel 31.2 i EU-varumärkesförordningen) 150 euro
F-001 Grundavgift för ansökan om ett EU-kollektivmärke eller ett EU-kontrollmärke (artiklarna 31.2 och 74.3 eller 83.3 i EU-varumärkesförordningen) 1 800 euro
F-001 Grundavgift för ansökan om ett EU-kollektivmärke eller ett EU-kontrollmärke på elektronisk väg (artiklarna 31.2 och 74.3 eller 83.3 i EU-varumärkesförordningen) 1 500 euro
F-002 Avgift för en andra klass av varor och tjänster för ett EU-kollektivmärke eller ett EU-kontrollmärke (artiklarna 31.2 och 74.3 eller 83.3 i EU-varumärkesförordningen) 50 euro
F-002 Avgift för varje klass av varor och tjänster som överstiger två för ett EU-kollektivmärke eller ett EU-kontrollmärke (artiklarna 31.2 och 74.3 eller 83.3 i EU-varumärkesförordningen) 150 euro
F-003 Avgift för nationella granskningsrapporter
*12 euro multiplicerat med det antal centrala myndigheter för industriell äganderätt som avses i artikel 43.2 i EU-varumärkesförordningen (för närvarande 60 euro, vilket motsvarar 5 myndigheter)
60 euro*
F-005 Invändningsavgift (artikel 46.3 i EU-varumärkesförordningen) 320 euro
F-012 Grundavgift för förnyelse av ett enskilt EU-varumärke (artikel 53.3 i EU-varumärkesförordningen) 1 000 euro
F-012 Grundavgift för förnyelse av ett enskilt EU-varumärke på elektronisk väg (artikel 53.3 i EU-varumärkesförordningen) 850 euro
F-012 Avgift för förnyelse av en andra klass av varor och tjänster för ett enskilt EU-varumärke (artikel 53.3 i EU-varumärkesförordningen) 50 euro
F-012 Avgift för förnyelse av varje klass av varor och tjänster som överstiger två för ett enskilt EU-varumärke (artikel 53.3 i EU-varumärkesförordningen) 150 euro
F-012 Grundavgift för förnyelse av ett EU-kollektivmärke eller ett EU-kontrollmärke (artiklarna 53.3 och 74.3 eller 83.3 i EU-varumärkesförordningen) 1 800 euro
F-012 Grundavgift för förnyelse av ett EU-kollektivmärke eller ett EU-kontrollmärke på elektronisk väg (artiklarna 53.3 och 74.3 eller 83.3 i EU-varumärkesförordningen) 1 500 euro
F-012 Avgift för förnyelse av en andra klass av varor och tjänster för ett EU-kollektivmärke eller ett EU-kontrollmärke (artiklarna 53.3 och 74.3 eller 83.3 i EU-varumärkesförordningen) 50 euro
F-012 Avgift för förnyelse av varje klass av varor och tjänster som överstiger två för ett EU-kollektivmärke eller ett EU-kontrollmärke (artiklarna 53.3 och
74.3 eller 83.3 i EU-varumärkesförordningen)
150 euro
F-016 Tilläggsavgift för sen betalning av förnyelseavgift eller sen inlämning av begäran om förnyelse (artikel 53.3 i EU-varumärkesförordningen) på 25 procent av den sena förnyelseavgiften, dock högst 1 500 euro 25 procent
(max 1 500 euro)
F-017 Avgift för ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring (artikel 63.2 i EU-varumärkesförordningen) 630 euro
F-018 Överklagandeavgift (artikel 68.1 i EU-varumärkesförordningen) 720 euro (varumärken)
800 euro (formgivningar)
F-019 Avgift för återställande av försutten tid (artikel 104.3 i EU-varumärkesförordningen) 200 euro
F-020 Avgift för ansökan om omvandling av en ansökan om ett EU-varumärke eller av ett EU-varumärke (artikel 140.1, även tillsammans med artikel 202.1 i EU-varumärkesförordningen) till a) en ansökan om ett nationellt varumärke, eller b) designering av en medlemsstat i enlighet med Madridprotokollet 200 euro
F-023 Avgift för ansökan om registrering av en licens eller annan rättighet avseende ett registrerat EU-varumärke (artikel 26.2 i EU-varumärkesförordningen) eller en ansökan om ett EU-varumärke (artikel 26.2 i EU-varumärkesförordningen): a) beviljande av licens, b) överlåtelse av licens, c) skapande av sakrätt, d) överlåtelse av sakrätt, e) exekutiva åtgärder
(200 euro per registrering, dock sammanlagt högst 1 000 euro när fler än en begäran framställs i samma ansökan eller på samma gång)
200 euro
(max 1 000 euro)
F-024 Avgift för ansökan om annullering av registreringen av en licens eller annan rättighet (artikel 29.3 i EU-varumärkesförordningen): 200 euro per annullering, dock sammanlagt högst 1 000 euro när fler än en begäran framställs i samma ansökan eller på samma gång 200 euro
(max 1 000 euro)
F-025 Avgift för ändring av ett registrerat EU-varumärke (artikel 54.4 i EU-varumärkesförordningen) 200 euro
F-026 Avgift för utfärdande av en kopia av ansökan om ett EU-varumärke* (artikel 114.7 i EU-varumärkesförordningen), en kopia av registreringsbeviset* (artikel 51.2 EU-varumärkesförordningen) eller ett utdrag ur registret (artikel 111.7 EU-varumärkesförordningen)
Obestyrkt kopia eller utdrag: 10 euro
Bestyrkt kopia eller utdrag: 30 euro
*Utan kostnad online
10 euro
30 euro
F-027 Avgift för granskning av akter (artikel 114.6 i EU-varumärkesförordningen) 30 euro
F-028 Avgift för utfärdande av kopior av aktdokument (artikel 114.7 i EU-varumärkesförordningen)
Obestyrkt kopia: 10 euro
Bestyrkt kopia: 30 euro + 1 euro per sida utöver 10

10 euro

30 euro
+ 1 euro per sida utöver 10

F-029 Avgift för underrättelse om information i en akt (artikel 114.9 i EU-varumärkesförordningen) 10 euro
F-030 Avgift för omprövning av den fastställda handläggningskostnad som ska återbetalas (artikel 109.8 i EU-varumärkesförordningen) 100 euro
F-033 Avgift för fortsatt behandling (artikel 105.1 i EU-varumärkesförordningen) 400 euro
F-034 Avgift för ansökan om delning av ett registrerat EU-varumärke (artikel 56.4 i EU-varumärkesförordningen) eller en ansökan om ett EU-varumärke (artikel 50.3 i EU-varumärkesförordningen) 250 euro
W-001 Avgift för inlämning av en internationell ansökan till EUIPO (artikel 184.4 i EU-varumärkesförordningen) 300 euro
Förteckning över avgifter som ska betalas direkt till EUIPO
Avgiftskod Beskrivning av avgiften Belopp
Individuell avgift för en internationell registrering som designerar unionen.
Beloppet på avgiften enligt B.I.1 eller B.I.2, såsom fastställts av generaldirektören för Wipo i enlighet med regel 35.2 i de gemensamma bestämmelserna inom ramen för Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet, ska vara motsvarigheten i schweiziska franc till följande belopp:
M-001 För ett enskilt varumärke: 820 euro
M-002 plus, för en andra klass av varor och tjänster 50 euro
M-002 plus, för varje klass av varor och tjänster som omfattas av den internationella registreringen utöver två klasser 150 euro
M-001 För ett kollektivmärke eller ett kontrollmärke: 1 400 euro
M-002 plus, för en andra klass av varor och tjänster 50 euro
M-002 plus, för varje klass av varor och tjänster utöver två klasser 150 euro
Individuell avgift för förnyelse av en internationell registrering som designerar unionen.
Beloppet på den avgift som avses i B.II.1, såsom fastställts av generaldirektören för Wipo i enlighet med regel 35.2 i de gemensamma bestämmelserna inom ramen för Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet, ska vara motsvarigheten i schweiziska franc till följande belopp:
M-012 För ett enskilt varumärke: 820 euro
M-012 plus, för en andra klass av varor och tjänster 50 euro
M-012 plus, för varje klass av varor och tjänster som omfattas av den internationella registreringen utöver två klasser 150 euro
M-012 För ett kollektivmärke eller ett kontrollmärke: 1 400 euro
M-012 plus, för en andra klass av varor och tjänster 50 euro
M-012 plus, för varje klass av varor och tjänster som omfattas av den internationella registreringen utöver två klasser 150 euro
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.