Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Lämna in ett överklagande online

Med e-formuläret kan alla registrerade användare lämna in ett överklagande elektroniskt, på samtliga EU‑språk. Observera att du måste vara inloggad för att kunna använda dessa funktioner och att de dessutom är avgiftsbelagda.

Obs: korrespondensen som avser ett visst ärende måste alltid lämnas in via ditt användarområde (User Area), med vanlig post, personligen eller med budfirma. Ange alltid registreringsnummer.

Var hittar jag e-formuläret för överklagande?

E-formuläret för överklagande hittar du på webbplatsen genom att följa någon av de vägar som anges nedan:

 • ”Kontakta oss" (Contact us) – skrolla ner tills du kommer till ”Applying and filing documents with us” (Ansöka och lämna in dokument till oss) där du hittar länken till ”Formulär och ansökningar" (Forms and filings). Klicka sedan på ”Meddelande om överklagande" (Notice of appeal) i rullgardinsmenyn.
 • Logga in på ditt ”User Area”. Klicka på ”Tjänster på nätet”. Välj ”File a notice of appeal”.
 • Från ”User Area”, klicka på ”Dashboard”, sedan ”Tjänster på nätet” och ”File a notice of appeal”.
 • Gå till ”Law and Practice” och sedan till sidan ”Appeal” från portalen ”Hem”.
 • Gå till ”Tjänster på nätet” från portalen ”Hem”.
 • Gå till fönstret ”Online forms” från ”User Area”.

Vem kan lämna in ett överklagande?

Två aktörer omfattas av processen för att lämna in ett överklagande:

 • Den klagande – den fysiska eller juridiska person som angetts som innehavare av en viss immateriell rättighet och som har tilldelats ett särskilt id-nummer. Endast den som påverkats negativt av ett beslut från EUIPO har rätt att lämna in ett överklagande.
 • Ombudet – någon som har rätt att företräda innehavaren av en immateriell rättighet. Observera att klagande från länder utanför EES måste ha ett ombud för både ärenden som gäller EU-varumärken och ärenden som gäller registrerade gemenskapsformgivningar.

Hur du fyller i ett meddelande om överklagande

Om EUIPO redan har tilldelat dig ett id‑nummer som innehavare eller ombud kommer dina uppgifter även att visas automatiskt i respektive avsnitt för ”klagande” eller ”ombud”.

Om du har ett personligt referensnummer att kontrollera kan du föra in det i fliken ”Referens” (Reference).

Observera att informationsrutorna är avsedda att underlätta arbetsflödet och hjälpa dig förstå e‑registreringsförfarandet och dess specifikationer.

 

 • Uppgifter om det överklagade beslutet

  Du kan fylla i ett e‑formulär för överklagande för antingen varumärkesbeslut eller beslut om formgivningar.

  I båda fallen ska du välja typen av ”Bestridet beslut" (Contested Decision) från rullgardinsmenyn och skriva in beslutets nummer.

  Obs: numret på ditt beslut har olika format beroende på typen av beslut. I varje situation kommer systemet att visa ett exempel som du kan följa.

 • Lägg till en ny klagande

  Det finns två olika sätt att lägga till en klagande:

  Lägga till en befintlig klagande:

  Skriv in den klagandes namn – en förteckning över befintliga klagande visas då – välj och klicka sedan på ”Import”. Den klagandes uppgifter visas. Klicka på ”Lägg till" (Add) för att fortsätta.

  Lägga till en ny klagande:

  1. Klicka på ”Skapa ny" (Create new) och för in uppgifterna manuellt.
  2. Välj typ av klagande från rullgardinsmenyn.
  3. Fyll i återstoden av formuläret (obligatoriska fält är märkta med en asterisk*).
  4. Klicka på ”Lägg till" (Add) för att fortsätta.

  Obs: den klagande kan vara en fysisk person eller ett företag inom EES. I enlighet med artikel 92 i förordningen om EU-varumärken krävs det ett ombud för ärenden som gäller EU-varumärken och för klagande från länder utanför EES. När det gäller registrerade gemenskapsformgivningar krävs det ett ombud för klagande från länder utanför EU.

 • Lägg till ett nytt ombud

  Det finns två olika sätt att lägga till ett ombud.

  Lägga till ett befintligt ombud:

  Skriv in ombudets namn – en förteckning över befintliga ombud visas då – välj och klicka sedan på ”Import”. Ombudets uppgifter visas. Klicka på ”Lägg till" (Add) för att fortsätta.

  Lägga till ett nytt ombud:

  1. Klicka på ”Skapa ny" (Create new) och för in uppgifterna manuellt.
  2. Välj typen av ombud från rullgardinsmenyn.
  3. Fyll i återstoden av formuläret (obligatoriska fält är märkta med en asterisk*).
  4. Klicka på ”Lägg till" (Add) för att fortsätta.

  Om du väljer ”Anställt ombud" (Employee representative) visas kryssrutan ”Ekonomisk anknytning" (Economic connections). Om du kryssar i den rutan måste du fylla i ytterligare två fält, ett där du beskriver typen av ekonomisk anknytning som du har till den klagande (exempelvis anställd eller affärspartner) och i det andra fältet anger du namnet på din arbetsgivare. Anställda som agerar för fysiska eller juridiska personers räkning måste lämna in en undertecknad fullmakt som ska läggas till akten.

  Ombudet kan vara en anställd, en rättstillämpare eller en företrädare för EUIPO.

  Beroende på typen av ombud kommer du att uppmanas fylla i ytterligare uppgifter enligt följande.

  • Om du är en anställd kommer systemet att kräva tillstånd efter det att du fyllt i dina personuppgifter.

   Du kan antingen ”Bifoga" (Attach) det efter att du har fyllt i dina uppgifter, eller så du kan klicka på ”Inlämnas senare" (To follow) och bifoga tillståndet vid en senare tidpunkt.

  Du bör också kontrollera om ditt företag är ett annat än det klagande företaget (till exempel med särskild ekonomisk anknytning) och ange skillnaden/skillnaderna och arbetsgivarens namn.

  • Om du är en rättstillämpare eller en EUIPO-företrädare kommer du också att ha alternativet att ”Skapa" (Create) ett konto för en organisation för vilken du kommer att uppmanas fylla i ytterligare ett par obligatoriska fält, såsom ”Organisationens namn" (Association name) och ”Registreringsland" (Country of registration).

 • Språk för förfarandena

  Språk för förfarandena kommer att fyllas in automatiskt av systemet i de flesta fall. I undantagsfall när systemet inte gör detta kommer det att be dig välja ett språk.

 • Beslut kan överklagas helt eller delvis

  Om du väljer alternativet ”delvis" (in part) måste du fylla i text i det obligatoriska textfältet på förfarandets språk.

 • Redovisning av motiv och bilagor

  Här ska användaren välja och skicka de filer som anges i ”Grunder för överklagande" (Statement of grounds).

  Du kan ”Bifoga" (Attach) filerna medan du fyller i formuläret, eller så kan du klicka på ”Inlämnas senare" (To follow) om du vill bifoga dem vid ett senare tillfälle.

  Observera att redovisningen av motiv måste fyllas i på förfarandets språk och om du inte skickar in en skriftlig redovisning av motiv inom fyra månader kommer överklagandet att avvisas.

  Obs: formaterade dokument utan text kommer att fördröja förfarandet.

  Du kan även skicka bilagor till ”Bilagor till grunder för överklagande” (Annexes to the Statements of Grounds).

 • Underskrift

  Genom att fylla i fältet ”Förnamn och efternamn" (First name and Surname) bekräftar du att du har kontrollerat uppgifterna och vill skriva under och bekräfta inskickandet av ansökningsformuläret.

 • Spara, skriv ut och återställ

  Du kan spara e-formuläret för överklagande i ditt ”User Area”. När du fyller i ansökningsformuläret kan du när som helst spara det arbete du redan gjort som ett utkast. Klicka på ”Spara ansökan" (Save application) i kolumnen till höger i ansökan. Utkastet nås från avsnittet ”Utkast" (Drafts) i ditt User Area.

  Du kan skriva ut ditt ansökningsformulär när som helst under ansökningsförfarandet.

  Om du vill börja om från början med din ansökan ska du klicka på ”Återställ ansökan" (Reset application). Då rensas alla tidigare ifyllda fält och informationen raderas.

 • Kontrollera ditt meddelande om överklagande innan det skickas

  Du har en möjlighet att granska ditt meddelande om överklagande innan du skickar det och betalar.

  På samma sida kan du också spara meddelandet om överklagande i pdf-format utan att gå vidare till betalningen.

 • Betalningsmetod och bekräftelse

  Du kan betala avgifterna för elektroniska överklaganden med kreditkort, genom banköverföring eller via ett konto hos EUIPO. EUIPO erbjuder en onlinetjänst för kontoinnehavare som ger åtkomst till alla deras aktuella transaktioner och kontouppgifter.

  Om du betalar genom banköverföring rekommenderar vi att du noterar transaktionskoden för betalningen eftersom det underlättar att identifiera betalningen.

  När du klickar på ”Bekräfta betalning" (Confirm payment) i nästa fönster skickas din ansökan iväg.

 • Vad händer efter att jag har skickat in ansökan?

  När ansökningsförfarandet har avslutats får du en bekräftelse på att ansökan har lämnats in korrekt, tillsammans med ett officiellt ansökningsnummer. Du kan använda överklagandets nummer för all kommunikation med myndigheten i samband med överklagandet.

  Du måste också ladda ner ditt officiella kvitto och bekräftelsen i en separat pdf-fil. Observera att vi inte utfärdar kopior på kvitton.

 • Förklaring av typer av beslut

  Typer av överklagade beslut: EU-varumärken/internationella registreringar

  • EUTM-granskning (EUTM Examination): välj detta om du vill överklaga ett beslut från granskningsenheten om att vägra registrera din ansökan om EU-varumärke.
  • Invändning (Opposition): välj detta om du vill överklaga ett beslut från invändningsenheten.
  • Annullering (Cancellation): välj detta om du vill överklaga ett beslut från annulleringsenheten.
  • Granskning av internationell registrering (International Registration Examination): välj detta om du vill överklaga ett beslut från granskningsenheten om att vägra bevilja skydd för din beteckning inom EU enligt Madridsystemet. Detta omfattar framför allt beslut om att vägra skydd av absoluta skäl, beslut som avser formella brister i samband med kollektivmärken, frånvaro av ett andra språk, företrädeskrav och utseendet av ombud.
  • Internationell ansökan (International Application): välj detta om du vill överklaga ett beslut från myndigheten när den agerar som ursprungskontor enligt Madridsystemet. Detta omfattar framför allt beslut om att vägra förmedla din internationella ansökan till Wipo, beslut som avser betalning av förmedlingsavgiften, prioritetskrav, formaliteter såsom rättigheter, beskrivning, otydlighet i fråga om specifikation av varor och tjänster, underlåtenhet att translitterera varumärket och översättningsfrågor.
  • Påföljande EUTM-designering (EUTM Subsequent Designation): välj detta om du vill överklaga ett beslut från myndigheten, som agerar som ursprungskontor, när det gäller en ansökan om geografisk utökning av din internationella registrering. Detta omfattar, framför allt, beslut som avser formella brister såsom det formulär som använts, underlåtenhet att ange vilken registrering begäran avser, problem i förteckningen över varor och tjänster, rättighetsfrågor, underlåtenhet att godkänna en översättning och underlåtenhet att använda samma språk som i den ursprungliga internationella ansökan.
  • Anteckning (Recordal): välj detta om du vill överklaga ett beslut som innebär att något av följande krav avslås – total eller partiell överlåtelse, delningsansökan enligt artikel 44 i EU-varumärkesförordningen, företrädesanspråk efter registrering, upphävande av företrädesanspråk, registrering av sakrätt, upphävande av sakrätt, ändring av varumärket, registrering av exekutiv åtgärd, registrering av licens, omvandling, förnyelse etc.
  • Allmän fullmakt (General Authorisation): välj detta om du vill överklaga ett beslut från myndigheten om att vägra acceptera en allmän fullmakt som inlämnats i samband med en anställd som vill företräda sin arbetsgivare i ett EU-varumärkesärende.
  • Begäran om granskning (Inspection Request): välj detta om du vill överklaga ett beslut från myndigheten om att avslå en begäran om att få ta del av handlingar i EU:s varumärkesregister.
  • Ombud (Representative): välj detta om du vill överklaga ett beslut från myndigheten om att vägra tillgång till förteckningen över professionella ombud för EU-varumärken.

  Typer av överklagade beslut: Registrerade gemenskapsformgivningar

  • RCD-granskning/Fullständigt avslag (RCD Examination/Totally rejected): välj detta om du vill överklaga ett beslut från formgivningsenheten om att vägra registrera dina ansökan om registrerad gemenskapsformgivning i dess helhet.
  • RCD-granskning/Gemensam ansökan delvis avslagen (RCD Examination/Multiple application partially rejected): välj detta om du vill överklaga ett beslut från formgivningsenheten om att vägra registrera vissa delar i din gemensamma ansökan om registrerad gemenskapsformgivning.
  • RCD-ogiltighet (RCD Invalidity): välj detta om du vill överklaga ett beslut från annulleringsenheten.
  • RCD/Internationell registrering (RCD/International Registration): välj detta om du vill överklaga ett beslut från formgivningsenheten om att vägra bevilja skydd för din formgivning inom EU enligt Haagsystemet.
  • RCD-anteckning (RCD Recordal): välj detta om du vill överklaga ett beslut från myndigheten där något av följande krav avslogs: total överlåtelse, delvis överlåtelse, registrering av sakrätt, annullering av sakrätt, registrering av exekutiv åtgärd, registrering av licens, förnyelse etc.
  • RCD Allmän fullmakt (RCD General Authorisation): välj detta om du vill överklaga ett beslut från myndigheten om att vägra acceptera en allmän fullmakt som inlämnats för en anställd som vill företräda sin arbetsgivare i ett ärende som gäller gemenskapsformgivning.
  • RCD Begäran om granskning (RCD Inspection Request): välj detta om du vill överklaga ett beslut från myndigheten om att avslå en ansökan om att få ta del av handlingar i EU:s register över gemenskapsformgivningar.
  • RCD Ombud (RCD Representative): välj detta om du vill överklaga ett beslut från myndigheten om att vägra tillgång till förteckningen över professionella ombud för registrerade gemenskapsformgivningar.
 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.