Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Ideas Powered for Business – SMF-fonden 2022

Förslagsinfordran – GR/001/22 (Ideas Powered for Business – SMF-fonden)

Finansiering genom SMF-fonden stöds av Europeiska kommissionen och EUIPO och beviljas i form av immaterialrättskuponger som täcker en del av kostnaden för företags patent- och immaterialrättsliga åtgärder (förhandsbedömning av immateriella rättigheter [IP Scan] samt varumärkes- och formgivningsskydd inom EU och utanför dess gränser).

På den här sidan hittar du

  • meddelandet om förslagsinfordran med bilagor,
  • sista ansökningsdag och tidsfrister för prövning och besked om resultat,
  • en länk till vanliga frågor,
  • en länk till SMF-fondens webbplats, där du får närmare information och tillgång till ansökningsformuläret.

 

Förslagsinfordran

Vi rekommenderar starkt att du läser den officiella informationen om denna förslagsinfordran innan du skickar in din ansökan. Du kan ladda ner informationen i rutan nedan. Kom ihåg att ditt företag måste uppfylla den officiella definitionen av små och medelstora företag för att du ska vara behörig att ansöka om bidrag inom detta program.

Om du är tveksam, läs användarhandledningen om definitionen av SMF-företag, från Europeiska kommissionen (finns på alla EU-språk).

 

Hämta pdf

Observera att den engelska versionen är den enda officiella källan till information. Om det råder bristande överensstämmelse mellan de översatta versionerna och den engelska versionen har den senare företräde.

 

Ändring

Ändringen avser en ökning av budgeten för kupong 1 med 10 miljoner euro till ett högsta belopp på 25 miljoner euro.

Justeringen av förslagsinfordran anges i ändringen.

Hämta pdf

Bilagor till förslagsinfordran

Förteckning över högsta belopp per EU-land för tjänsten förhandsbedömning av immateriella rättigheter [IP Scan] Visa Dölj

Hämta pdf

Updated with the inclusion of Cyprus from 01/04/2022

 

Uteslutningsgrundande situationer Visa Dölj

Förteckning över uteslutningsgrundande situationer enligt artikel 136.1 a–h i budgetförordningen.

Hämta pdf

 

Försäkran för ombud Visa Dölj

Ombud: En tredje part, i form av en fysisk eller juridisk person, som av det lilla eller medelstora företaget vederbörligen bemyndigats att rättsligt företräda det i samband med detta förfarande och fyller i och lämnar in e-formuläret på sökandens vägnar.

Om ett litet eller medelstort företag avser att anlita ett externt ombud för att lämna in ansökan måste denna försäkran fyllas i, undertecknas och tillhandahållas ombudet så att hon eller han kan ladda upp dokumentet tillsammans med ansökan och lämna in det på sökandens vägnar.

Hämta DOCX

 

Mall för bidragsbeslut (beviljande av bidrag genom kupong) Visa Dölj

Tilldelningen av bidrag (genom kupongsystem) kommer att fastställas genom ett beslut från EUIPO (bidragsbeslutet). En mall för detta beslut har gjorts tillgänglig som vägledning för de sökande.

Bidragsbeslut – KUPONG 1

Hämta pdf

 

Bidragsbeslut – KUPONG 2

Hämta pdf

 

Allmänna villkor

Hämta pdf

 

 


Tidsfrister och regler

Följande preliminära tidsfrister gäller för förslagsinfordran:

Ansökningsperiod

10.1.2022–16.12.2022

Prövning av de ansökningar som inges under perioden

veckovis genomgång, varje fredag

Prövnings- och underrättelseperiod

10 arbetsdagar räknat från den veckovisa genomgången

 

Den veckovisa genomgången innebär att alla ansökningar som inkommit under den föregående veckan genomgår prövning.

Om myndigheten under prövningsperioden tar kontakt med den sökande för att begära kompletterande information pausas prövnings- och underrättelseperioden från det datum då myndigheten skickar sin begäran om information. Perioden börjar räknas ner igen från den dag då den begärda informationen eller de reviderade handlingarna mottas.

De sökande underrättas individuellt om resultaten av prövningen. Beskedet skickas via e-post till de kontaktpersoner som angetts i e-formuläret. Det är sökandens ansvar att ange kontaktpersonernas korrekta e-postadress.

Meddelandet kan gälla något av följande:

  • Besked om avslag och skälen till detta.
  • Besked om beviljande och en kopia av bidragsbeslutet (kupong) som bilaga. Om du ansökt om både kupong 1 och kupong 2 får du två olika bidragsbeslut, ett per kupong.

Observera att kupongerna inte har retroaktiv verkan. Kostnader för åtgärder som genomförts innan bidraget beviljades återbetalas med andra ord inte.

I händelse av att alla tillgängliga medel skulle förbrukas innan ansökningsperioden är slut kommer ansökningssystemet online (e-formuläret) att blockeras och de sökande kommer att informeras på SMF-fondens webbplats.

Frågor och svar

Frågor som rör just denna förslagsinfordran ska ställas till EUIPO:s informationscentrum på följande adress:

information@euipo.europa.eu

Gå först igenom vår avdelning med frågor och svar. Vi uppdaterar den regelbundet med inkommande frågor och tillhörande svar för att säkerställa att alla eventuella sökande behandlas rättvist.

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.