Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Granskning av akt

En ansökan om granskning av akt kan göras när som helst under eller efter registreringsförfarandet av den som innehar rätten till eller ansöker om ett EU-varumärke eller en gemenskapsformgivning, alternativt av ombudet till någon av dessa.

Mer information finns i våra riktlinjer om varumärken och formgivningar.

Tredje parter kan ansöka om granskning på följande villkor:

  • Handlingarna för granskningsansökningen gäller inte uteslutningen av någon i EUIPO:s personal eller en invändning mot att EUIPO:s personal deltar i förfarandena.
  • De handlingar som granskningsansökningen gäller är inte dokument som använts i utarbetandet av beslut och yttranden.
  • De handlingar som granskningsansökningen gäller har inte statusen "konfidentiellt". Om handlingarna är konfidentiella måste du som begär granskning kunna visa att du har ett övervägande och berättigat intresse av att få granska akten.
  • Ansökan om EU-varumärke har offentliggjorts i del A i tidningen om EU-varumärken eller offentliggörandet av gemenskapsformgivningen väntas inte bli senarelagt. Om aktuellt EU-varumärke står i begrepp att offentliggöras eller om offentliggörandet av den aktuella gemenskapsformgivningen blivit senarelagt, kan den som ansöker om granskning ändå beviljas granskning av akt under förutsättning att
    1. sökanden av EU-varumärke eller gemenskapsformgivning har lämnat sitt medgivande till granskningen,
    2. sökanden av EU-varumärke eller gemenskapsformgivning har uppgivit att han eller hon efter registrering av varumärket eller formgivningen kommer att åberopa de rättigheter som uppstår genom registreringen gentemot den som begär granskningen.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.