Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Formulär för internationell ansökan

Sedan den 1 oktober 2004 är det möjligt att inge en internationell ansökan eller en senare designering på grundval av ett EU-varumärke eller en ansökan om EU-varumärke.

 

Formuläret för internationell ansökan

Det är obligatoriskt att använda ett officiellt formulär (artiklarna 183 och 184 i EU-varumärkesförordningen, artikel 65 i den delegerade förordningen avseende EU-varumärken och artikel 28 i tillämpningsföreskrifterna för EU-varumärken). Officiella formulär tillhandahålls endera av EUIPO eller av den internationella byrån. En internationell ansökan kan lämnas in på nätet:

Lämna in en internationell ansökan på nätet

För att lämna in en internationell ansökan måste en vidarebefordringsavgift på 300 euro betalas till EUIPO. Alla andra avgifter avseende internationella ansökningar ska betalas direkt till Wipo. Betalningar avseende en internationell ansökan som skickas till EUIPO kommer att betalas tillbaka till sökanden. Mer information om betalningar finns i Wipos avsnitt om betalning av avgifter.

Mer information om inlämning av internationella ansökningar där EUIPO fungerar som ursprunglig myndighet finns i Riktlinjerna, del M, Internationella varumärken.

 

 

Formulär för ansökan om efterföljande designering

Det är obligatoriskt att använda de officiella formulären, dvs. antingen

  • Wipoformuläret (MM4) för engelska, franska och spanska, eller
     
  • EUIPO-formuläret (EM4) för de övriga 20 officiella EU-språken (förutom iriska). Det senare har samma innehåll som Wipoformuläret (MM4) och har även en liknande utformning.

Blanketten för avgiftsberäkning (pdf, Word) är en av de viktigaste delarna i din ansökan om efterföljande designering. Blanketten måste fyllas i på rätt språk (dvs. det språk som den internationella ansökan författas på för överlämnande till Wipo) och bifogas till EM4-formuläret. Om inte dessa krav uppfylls ogiltigförklarar Wipo ansökan.

 

Formulär för internationell ansökan respektive efterföljande designering i fall där designeringen avser EU (med EUIPO som designeringskontor)

Sedan den 1 oktober 2004 är designering av Europeiska unionen möjlig med hjälp av Wipos formulär

  • MM2 (ansökan om internationell registrering (IR), uteslutande reglerad av Madridprotokollet)

  • MM4 (efterföljande designering efter internationell registrering).

De här formulären har ändrats av Wipo för att vid designering av EU göra det möjligt att ange ett andra språk olikt det första av de fyra återstående EUIPO-språken.

Vid begäran om företräde i samband med internationella ansökningar (IA) ska ett separat formulär användas, som skapats för att bifogas till sådana IA-ansökningar som gäller designering av Europeiska unionen eller efterföljande designering av Europeiska unionen.

  • MM17 (Begäran om företräde – Europeiska unionen)

 

Ansökan om omvandling av en internationell registrering (IR) med designering av EU

Vid alla typer av omvandling gäller att det fullständigt ifyllda formuläret (anteckningar) måste skickas direkt till EUIPO i Alicante.

Eftersom Wipo hanterar omvandlingsalternativet ”opting back” som en efterföljande designering, ska samtliga avgifter i samband med sådana ansökningar betalas direkt till Wipo.

Wipos blankett för avgiftsberäkning (PDF, Word) ska därför bifogas på det språk som används i den internationella registreringen (IR).

 

Ansökan om uppdelning av en internationell registrering (IR) som designerar EU

Sedan den 1 februari 2019 är det möjligt att ansöka om uppdelning av EU-designeringen i internationella registreringar.
För detta ändamål måste det officiella Wipoformuläret MM22 (och motsvarande blankett för avgiftsberäkning) användas. Dessa finns på engelska, franska och spanska.

Formuläret ska skickas till EUIPO på den internationella registreringens språk. Eftersom Wipoformulärets utformning inte gör det möjligt att ange vilka varor och tjänster som ska behållas i den ursprungliga registreringen krävs det att en sida med de här uppgifterna läggs till, i enlighet med artiklarna 8 och 11 i tillämpningsföreskrifterna för EU-varumärken.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.