Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Ogiltighet

 

Ansökningar om ogiltigförklaring kan lämnas in till EUIPO av varje fysisk eller juridisk person, eller av en offentlig myndighet som har befogenhet till detta. En avgift krävs för att begära en ogiltigförklaring.
 
Mer information om ansökningar om ogiltighetsförklaring finns i Riktlinjerna, Prövning av ansökningar om ogiltighetsförklaring av formgivning.


Mer information om ansökningsavgiften för en ogiltigförklaring hittas i avsnittet om avgifter och betalning.


När det gäller ogiltighetsförfaranden kring gemenskapsformgivningar måste en sökande som inte har sin hemvist, sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller en verklig och faktisk kommersiell verksamhet inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) företrädas av ett ombud inför EUIPO. EUIPO:s förteckning över ombud visas via eSearch plus.


Vid ogiltighetsförfaranden för formgivningar gäller andra språkregler än vid varumärkesförfaranden.
Ansökan om ogiltighetsförklaring måste lämnas in på förfarandespråket, dvs. det språk som använts vid ansökan om registrering av den omtvistade gemenskapsformgivningen (ansökningsspråket), förutsatt att det är ett av myndighetens fem språk (artikel 98 i förordningen om gemenskapsformgivning och artikel 29 i tillämpningsförordningen till förordningen om gemenskapsformgivning).
Om ansökningsspråket inte är något av myndighetens fem språk är förfarandespråket det andra språket som anges i ansökan om gemenskapsformgivning (artikel 98.4 i förordningen om gemenskapsformgivning och artikel 29.1 i tillämpningsförordningen).
Mer information finns i riktlinjerna för prövning av ansökningar om ogiltighetsförklaring av formgivning.


Ogiltighetsansökningar kommer att tas emot av EUIPO, som tillsammans med domstolarna för gemenskapsformgivningar är behörigt att lösa konflikter som uppstår kring registrerade gemenskapsformgivningar. Konflikter som rör oregistrerade gemenskapsformgivningar kommer däremot att handläggas uteslutande av domstolarna för gemenskapsformgivningar.
När EUIPO och behöriga nationella domstolar (för gemenskapsformgivningar) eller europeiska domstolar väl har fattat ett antal beslut i dessa ärenden kommer en rättspraxis att byggas upp gradvis på ett naturligt sätt. Detta kommer att dokumenteras och kommenteras så att alla kan se det.
Du kan se befintlig rättspraxis genom att använda eSearch Case Law.


Frågorna och svaren på denna sida är framtagna endast i informationssyfte och utgör inte någon rättslig referenspunkt. Läs gärna förordningarna om EU-varumärken och gemenskapsformgivningar eller riktlinjerna för varumärken/formgivningar för mer information.

Mer information om hur myndigheten hanterar dina personuppgifter finns i vår dataskyddsförklaring.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.