Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Bevaka dina rättigheter

Artikel 9 i förordningen om EU-varumärken anger att registreringen av ett EU-varumärke ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren ska ha rätt att förhindra att tredje man i sin näringsverksamhet och utan innehavarens medgivande använder samma tecken för samma varor och/eller tjänster för vilka det är registrerat (...)

Det är lika viktigt att hävda rätten till sitt varumärke som att bygga märket. Om du inte hävdar din rätt kan ditt varumärkes giltighet ifrågasättas och märket förlorar i värde.

Du ansvarar själv för att hävda rätten till ditt registrerade varumärke. För att hävda rätten på ett effektivt sätt behöver du göra följande:

  • Se till att ditt varumärke är korrekt registrerat för de varor och tjänster du handlar med.
  • Var vaksam. Ett registrerat varumärke upplyser dina konkurrenter om att du har en rättighet, men om någon använder ditt varumärke, eller ett som liknar det, utan ditt tillstånd är det du som ansvarar för att stoppa dem.

EUIPO ansvarar för registreringen av EU-varumärken och gemenskapsformgivningar.

EUIPO är inte en verkställande myndighet, så vi kan inte ge juridisk rådgivning om hur man hävdar rätten till varumärken eller formgivningar.

 

Registren

Se till att ingen försöker skydda ett identiskt eller liknande varumärke.

Sök i varumärkesregistren efter varumärkesansökningar eller varumärkesregistreringar som är identiska med eller liknar dina.

Vi erbjuder ett sökverktyg för ansökningar om och registreringar av EU-varumärken som kallas eSearch plus. Registrerade användare kan konfigurera automatiska övervakningsvarningar och få ett meddelande varje gång EUIPO tar emot ansökningar om registrering av varumärken som kan stå i konflikt med deras.

TMview är ett globalt sökverktyg som ger förstahandsuppgifter om varumärken från omkring 60 immaterialrättsmyndigheter, däribland alla nationella och regionala immaterialrättsmyndigheter i EU. Du får utan kostnad tillgång till uppgifter på internet om över 40 miljoner varumärken på www.tmdn.org

Om du inte kan göra egna sökningar erbjuder varumärkesspecialister övervakningstjänster.

Om du upptäcker att en konkurrent har ansökt om registrering av eller har registrerat ett märke som liknar eller är identiskt med ditt kan du hävda din äldre rättighet och invända mot eller annullera varumärkesregistreringen.

Marknaden

Se till att inga andra aktörer på marknaden använder ditt varumärke.

Bevaka branschen via press, branschpublikationer och internet så att du upptäcker om något företag använder ditt varumärke utan tillstånd. Det kan handla om att någon säljer olagliga kopior av dina produkter eller att konkurrenter använder märken som inte är helt identiska men som liknar ditt EU-varumärke.

EUIPO har samarbetat med ett antal e-handelsplatser för att samla in information om deras verktyg för skydd av immateriella rättigheter. På så sätt gör vi det lättare för dig att vidta åtgärder och använda de resurser som de erbjuder. Mer information finns här

Överväg att ansöka om intrångsskydd hos tullmyndigheten i ditt land. Ditt varumärke läggs då in i en databas som gränsmyndigheterna använder för att identifiera potentiella intrång och beslagta förfalskade varor.

Du kan också lämna information om dina produkter och varumärken i IP Enforcement Portal. Denna databas är framtagen för att göra det enklare för brottsbekämpande myndigheter att upptäcka förfalskade varor. Där kan du utan kostnad lägga till information om exempelvis förpackning, märkning och/eller kontaktuppgifter för dina produkter. De brottsbekämpande myndigheterna använder sedan informationen för att se skillnad på förfalskade och äkta varor.

Du ansvarar för att vidta åtgärder.

Hos EUIPO och nationella register

Invända mot en ansökan eller annullera en registrering av identiska eller liknande varumärken.

 

Invändning

Så snart som din ansökan om EU-varumärke har fått en ansökningsdag kan du invända mot EU-registreringar och nationella registreringar som gjorts efter den dagen.
För att skydda dina rättigheter bör du regelbundet söka efter ansökningar om EU-varumärken och nationella registreringar och bevaka internet för att upptäcka bevis från branschen. Varumärkesjurister och övervakningstjänster kan hjälpa dig genom att göra sökningar och ge råd.

 

Annullering

Registrerade EU-varumärken och nationella varumärken i EU kan annulleras. Om du tror att en befintlig registrering inte har använts trots att den ska uppfylla kravet på användning kan du begära att den upphävs. Om du tror att en befintlig registrering strider mot din äldre rättighet eller om du tror att registreringen är ogiltig kan du begära att den ogiltigförklaras. Som ett alternativ till att ogiltigförklara ett EU-varumärke kan en innehavare begära att registreringen av varumärket överlåts till honom eller henne, i det fall registreringen gjordes i ombudets eller företrädarens namn utan innehavarens medgivande.

En begäran om annullering kostar 630 euro. En ogiltigförklaring gör varumärket ogiltigt med retroaktiv verkan (varumärket tas bort helt och hållet från varumärkesregistret) medan ett upphävande gäller från den dag ansökan lämnades in till EUIPO.

I domstol och inom företagsverksamhet

Vidta åtgärder mot intrångsgöraren

Vi rekommenderar att du kontaktar en jurist innan du vidtar någon åtgärd i en tvist.

 

Underrätta den påstådda intrångsgöraren – anmodan om att upphöra med intrånget

När ett intrång har upptäckts ska du överväga att skicka ett brev där du underrättar konkurrenten om konflikten tillsammans med en anmodan om att intrånget ska upphöra. Detta innebär att din konkurrent formellt blir medveten om dina rättigheter och informeras om att han eller hon han kan bli föremål för ytterligare åtgärder om dina rättigheter fortsatt inte respekteras.

 

Förhandla

I vissa fall kan du förhandla fram en förlikning genom medling eller skiljedomsförfarande. Dessa tjänster lämpar sig för tvister mellan seriösa företag där båda sidor söker kostnadseffektiva och praktiska lösningar.

 

Civilrättsliga åtgärder

Om dina försök att varna eller förhandla med den påstådda intrångsgöraren misslyckas finns det andra rättsliga åtgärder för att bekämpa intrång, t.ex. preliminärt förbudsföreläggande och beläggande med kvarstad för att förhindra olaglig användning av ditt varumärke. Civilrättsliga verkställighetsåtgärder måste alltid vidtas på nationell nivå i relevanta EU-jurisdiktioner. En fördel med EU-varumärket är dock att en domstol är behörig att beordra en sådan åtgärd i alla medlemsstater.

 

Straffrättsliga åtgärder

Förfalskning och piratkopiering är föremål för straffrättsliga åtgärder. Du måste kontakta nationella brottsbekämpande myndigheter och åklagarmyndigheter i den relevanta EU-jurisdiktionen.

Observera att de straffrättsliga verkställighetsreglerna för immateriella rättigheter inte har harmoniserats i EU. Straffrättsliga verkställighetsåtgärder tillämpas på nationell nivå enligt relevant nationell lagstiftning. De möjligheter som finns tillgängliga för straffrättslig verkställighet på europeisk nivå varierar därför kraftigt och det går inte alltid att tillämpa straffrättsliga verkställighetsåtgärder på samma sätt i alla länder.

Om du i en rättegång blir ombedd att bevisa att du är innehavare av ett EU-varumärke kan du hämta en obestyrkt eller bestyrkt kopia av din registrering med hjälp av eSearch plus eller från webbformuläret.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.