Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Hantera

EU-varumärken kan säljas, licensieras, ändras och förnyas. Ändringar av registrerade varumärken offentliggörs i tidningen om EU-varumärken.

 

Fortsatt skydd eller inte

En registrering av ett EU-varumärke är giltig i tio år men kan förnyas och gäller då på obestämd tid. Vart tionde år ställs du inför frågan: Vill jag förnya mitt varumärke? Svaret beror på vad du har för varumärkesstrategi.

Vill du ha kvar skyddet?

Förnya 

Du har följande tre möjligheter.

 1. Förnya: Förnyelse online kostar 850 euro för en klass, 50 euro för den andra klassen och 150 euro för den tredje och varje ytterligare klass. Förnya online om du vill ha kvar skyddet i hela EU.


 2. Omvandla. Om du vill behålla ditt varumärke endast i vissa medlemsstater kan du göra det genom att omvandla ditt EU-varumärke till nationella varumärkesregistreringar. IP-brygga


 3. Låta skyddet förfalla. Om du bestämmer dig för att inte förnya varumärket i EU kommer rättigheterna som är kopplade till det att förfalla.

 

När ska jag förnya?

Du ansvarar själv för att hålla tidsfristerna för förnyelse. Men i normala fall underrättar Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) antingen dig eller ditt ombud sex månader före tidsfristens utgång om att det är dags att förnya ditt EU-varumärke. Även andra personer som har rätt till ditt EU-varumärke, t.ex. genom licensiering, underrättas av EUIPO.

Förnyelsen och betalningen av förnyelseavgiften ska ske inom de sex månader som föregår registreringsperiodens utgångsdatum. Formuläret kan lämnas in ända tills registreringsperioden löper ut.

Om du inte har hållit tidsfristen men fortfarande vill förnya registreringen kan du göra det i ytterligare sex månader efter utgångsdatumet. Du får då betala en tilläggsavgift på 25 procent.

Varje period från den första listan börjar och slutar med ett steg som presenteras i nästa lista.

 • Registreringsperiod
 • Förnyelse online
  Ordinarie avgift
 • Sen förnyelse online
  Tilläggsavgift
  (25 procents tillägg)
 • 10.6.2007

  Registreringsdatum
 • 11.12.2016

  Förnyelseperioden börjar
 • 10.6.2017

  Sista dagen för förnyelse mot ordinarie avgift
 • 10.12.2017

  Sista möjligheten att förnya

Så gör du en förnyelse

EUIPO rekommenderar att förnya online, eftersom det är den snabbaste, billigaste och enklaste metoden. Det finns även en pappersblankett som du kan fylla i och posta eller skicka genom budfirma. Avgiften för förnyelse genom pappersblankett är 1 000 euro medan avgiften för att förnya på nätet är 850 euro. Kom ihåg att du inte kan ändra ditt varumärke när du förnyar det. Du kan begränsa listan med varor och tjänster du ansökte om för tio år sedan, men inte lägga till varor eller tjänster.

Meddela oss om dina uppgifter ändras,

t.ex. företagsnamnet, adressen eller kontaktuppgifterna.

Ändra dina personuppgifter

User Area 

Varför?

Om du inte har utsett något ombud måste kontakten ske med dig direkt. Därför är det mycket viktigt att du meddelar oss om dina personuppgifter ändras. Även om du har utsett ett ombud ligger det i ditt intresse att hålla uppgifterna om ditt företag aktuella. Vi själva eller en tredje part kan behöva kontakta dig.

 

När?

Det finns ingen officiell tidsgräns. Men ju tidigare du upplyser oss om ändringarna, desto bättre.

 

Hur?

Om du har ett ombud behöver du bara lämna uppgifterna till ombudet så sköter han eller hon resten. Du kan också göra ändringarna på egen hand online via ditt User Area. Logga in på ditt User Area, välj menyn med alternativ (Options) och gör de aktuella ändringarna av personuppgifterna.

Ändringar av personuppgifter får inte påverka sökandens/innehavarens identitet. Om du vill ändra sökandens identitet är det i stället en överlåtelse du bör göra.

Juridiska personer kan bara ha en officiell adress. I tveksamma fall kan EUIPO begära en handling som styrker den juridiska formen eller adressen.

När du anger ditt id-nummer behöver du inte uppge alla de rättigheter du har, eftersom ändringen automatiskt kommer att tillämpas på samtliga.

Kan jag sälja eller hyra ut mitt EU-varumärke?

Ditt varumärke är en tillgång. Innehavet kan licensieras ut eller säljas. Den viktigaste skillnaden mellan dessa båda alternativ är att du överlåter innehavet till en annan part permanent om du säljer ditt EU-varumärke. Om du i stället licensierar ut varumärket behåller du innehavet. Det kan liknas vid att antingen sälja eller hyra ut sitt hus. Så snart en överenskommelse har nåtts bör du meddela oss detaljerna.

Gör en anteckning snabbt och enkelt online

Ansök 

Licensiering och överlåtelse av rättigheter – detaljer
Du väljer själv om du ska licensiera ut eller överlåta ditt EU-varumärke. Vi behöver bara veta att vi har registrerat resultatet korrekt. Här följer några aspekter att beakta:

Licensiera eller överlåta?

 
  Överlåtelse Licensiering
Avgift Ingen administrativ avgift tas ut. Administrativ avgift – 200 euro per varumärke
Högsta avgiften är 1 000 euro (förutsatt att alla licenser gäller samma parter).
Geografisk täckning Rättigheten överlåts för hela EU. Det går att välja ut specifika EU-länder där licensieringen av dina rättigheter ska gälla.
Tidsgränser Rättigheten överlåts utan tidsbegränsning. Du kan licensiera rättigheten för en viss period.
Varor och tjänster Du kan välja att endast överlåta delar av din lista med varor och tjänster. Du kan välja att endast licensiera en del av din lista med varor och tjänster.
 

När?

Meddela oss så snart en överenskommelse har nåtts mellan dig och en annan part.

 

Hur?

Allt du behöver göra är att begära att en överlåtelse eller licensiering förs in i registret. Begäran lämnas till oss som en så kallad anteckning. Du kan lämna in en anteckning snabbt och enkelt online alternativt skicka den per post eller genom budfirma.

Om du har utsett ett och samma auktoriserade ombud för båda parterna (och ombudet företräder den nuvarande innehavaren) kan detta ombud underteckna begäran för er räkning. I så fall behöver du inte lämna in någon kopia av överlåtelsehandlingen eller licensen.

Därför bör du se över skyddets omfattning efter registrering

Det är lämpligt att se över EU-varumärkets omfattning, antingen av strategiska skäl eller på grund av yttre faktorer, t.ex. om en konkurrent hotar att angripa dina rättigheter om du inte minskar varumärkesskyddets omfattning. Kom ihåg att omfattningen av din varu- och tjänstespecifikation endast kan begränsas. Du kan med andra ord inte utöka skyddet. Att begränsa EU-varumärkets omfattning efter registreringen kallas partiellt avstående.

Begär ett totalt eller partiellt avstående

Ansök 

 

När bör du se över omfattningen?

Omedelbart efter registreringen. Se bara till att meddela oss. Men kom ihåg att du sedan inte får återställa din ursprungliga lista.

 

Hur gör du för att se över omfattningen?

Det enklaste sättet är att använda onlineformuläret för partiellt avstående. Din begäran ska vara formulerad med tydliga och otvetydiga termer och kan undertecknas av dig eller ditt ombud. Observera att inget nytt registreringsintyg utfärdas efter det att du minskat skyddets omfattning. Ett nytt intyg utfärdas bara när EUIPO behöver göra en rättelse för egen räkning. Om du vill ha ett nytt dokument – bestyrkt eller inte – kan du begära det med hjälp av onlineformuläret ”granskning av akt”.

Vad mer kan du göra med din rättighet?

Det finns även andra (mindre vanliga) saker som du kan göra med din rättighet. Mer information finns i ditt User Area, men det viktigaste sammanfattas här.

Skicka in andra typer av ansökningar online

Ansök 

 • Omvandling: Det här är bryggan mellan EU-varumärken och nationella varumärken. Om din ansökan avslås eller om ditt EU-varumärke upphör att existera för att du låtit det förfalla eller för att det avslagits eller annullerats, kan du omvandla det till en eller flera nationella ansökningar. Omvandlade nationella varumärken behåller EU-varumärkets ansökningsdatum.IP-brygga

   


 • Delning: Du kan dela upp ditt EU-varumärke i två eller fler varumärken.

   


 • Sakrätt: Du kan använda varumärket som säkerhet.


 • Företräde: Du kan använda företrädet från ett äldre nationellt varumärke (eller en äldre internationell registrering med verkan i en medlemsstat). I detta fall utgör ansökan om EU-varumärke en konsolidering av äldre nationella registreringar. Om du gör anspråk på företräde för ett eller flera nationella varumärken som registrerats tidigare och anspråket på företräde godtas, kan du välja att inte förnya de äldre nationella registreringarna. Om du låter ditt äldre nationella varumärke förfalla eller upphöra innebär det samma sak för dig som om det äldre varumärket hade behållit sin registrering. Anspråk på företräde kan göras inom två månader från datumet för ansökan om EU-varumärke eller efter det att varumärket registrerats.

   

Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information