Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Bistå företagen med
din expertis inom immateriella rättigheter

Detta ger dig en god möjlighet att stödja små och medelstora företag under denna kris, bidra till att avsevärt förbättra förståelsen och användningen av immateriella rättigheter bland små och medelstora företag och samtidigt förbättra förståelsen av de små och medelstora företagens behov.

Vill du anmäla dig som leverantör av kostnadsfria tjänster eller vill du veta mer? Nedan kan du läsa vår inbjudan att anmäla intresse, ta del av hur det går till och öppna ansökningsformuläret.

Observera: läs inbjudan att anmäla intresse om du vill tillhandahålla kostnadsfria (pro bono) tjänster avseende immateriella rättigheter till små och medelstora företag (SMF).

a) Försäkran på heder och samvete för dem som uppfyller kraven:

Endast för fysiska personer Endast för juridiska personer

(”personen”)

(1) intygar att ovanstående person:

1 Juridiska personer ska vara registrerade, fysiska personer ska driva rörelse eller vara anställd i ett EU-/EES-land.

2 Tillämpas på samma sätt för samtliga medlemsstater i EU/EES.

Undertecknaren intygar att ovanstående person, på begäran och utan dröjsmål, förmår lämna in de styrkande handlingar som behövs för att bevisa de tidigare nämnda påståendena.
Om försäkran lämnas in för en juridisk persons räkning intygar undertecknaren att han eller hon har den nödvändiga befogenheten att företräda bolaget.
Ovanstående person kan avvisas om någon av de försäkringar eller uppgifter som lämnats in som villkor för att delta i detta förfarande visar sig vara felaktig eller oriktig.


Observera: företrädare som upptagits i förteckningarna enligt artikel 120.1 b i EU-varumärkesförordningen eller artikel 78.4 i förordningen om gemenskapsformgivning anses ha uppfyllt de tidigare nämnda kraven och måste därför inte lämna in försäkran på heder och samvete.

b) Deltagarformulär

Du kan välja mer än en post

3 De kostnadsfria immaterialrättsliga tjänsterna ska inte förväxlas med alternativ tvistlösning (ADR, ”Alternative Dispute Resolution”). EUIPO erbjuder en icke-rättslig covid-19-specialtjänst med vilken små och medelstora företag kan fatta välgrundade beslut om de tvistlösningsmekanismer som de ska välja för att lösa eventuella tvister inför EUIPO. Denna icke-rättsliga specialtjänst kallas för ADR och kan begäras av ett litet eller medelstort företag vid följande EUIPO-förfaranden: invändningsförfaranden (efter förlikningsperioden) för icke företrädda små och medelstora företag, annulleringsförfaranden, ogiltighetsförfaranden och överklagandeförfaranden. Denna alternativa tvistlösning ligger utanför ramen för det aktuella initiativet för kostnadsfria immaterialrättsliga tjänster.
ADR-tjänsten för SMF ska ge små och medelstora företag information om följande tvistlösningsmekanismer, som antingen finns vid EUIPO eller på annan plats: medling, förlikning, assisterad förhandling, tidig neutral granskning samt (icke-bindande) expertbedömning. För eventuella frågor om ADR, skicka ett e-postmeddelande till ADR-Info@euipo.europa.eu. Ett möjligt utfall vid ADR för SMF är att det aktuella företaget får rådet att vända sig till den kostnadsfria immaterialrättsliga tjänsten eller söka juridisk rådgivning.
De kostnadsfria immaterialrättsliga tjänsterna kan dock innefatta auktoriserade ombud för små och medelstora företag i samtliga ovanstående tvistlösningsmekanismer, liksom rådgivning om möjliga tvistlösningsmekanismer under förlikningsperioden (vid invändningsförfaranden) och där parterna är företrädda.


Du kan välja mer än en post

Du kan välja mer än en post

Du kan välja mer än en post

Du kan välja mer än en post

Du kan välja mer än en post

Kontaktuppgifter:
Jag intygar härmed att jag har läst och godtar villkoren för tjänsten (se inbjudan att anmäla intresse)

Jag intygar på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i detta formulär är sanna, korrekta och fullständiga och har lämnats med ärligt uppsåt. Jag är ensamt ansvarig för alla eventuella fel, utelämnanden eller felaktiga förklaringar och för de uppgifter som lämnats i detta formulär och jag åtar mig att se till att EUIPO inte på något sätt kan betraktas som ansvarig för detta. Om de tillhandahållna uppgifterna skulle ändras på något sätt är det mitt ansvar att omedelbart informera EUIPO. Jag förstår och godtar att EUIPO inte kan hållas ansvarig för en eventuell förlust eller skada som orsakats av leverantören av kostnadsfria tjänster. På samma sätt åtar jag mig att respektera att EUIPO inte kan hållas ansvarig för en eventuell skada som tjänsteleverantören orsakat tredje parter, under eller till följd av utförandet av den kostnadsfria tjänsten. Jag är införstådd med att jag kan uteslutas från initiativet för kostnadsfria tjänster om någon av de försäkringar eller uppgifter som lämnats in som villkor för att delta i detta förfarande visar sig vara felaktig eller oriktig.

Jag förstår och accepterar att upptagande på listan över leverantörer av kostnadsfria tjänster inte medför något erkännande av kvalitet eller certifiering av EUIPO.

Informationen på denna webbplats ska inte anses utgöra reklam för rättsliga tjänster, i enlighet med lagarna och reglerna om uppförande i tjänsten i någon av medlemsstaterna i EU/EES.

Jag accepterar att erbjuda kostnadsfria tjänster i enlighet med definitionen i inbjudan att anmäla intresse och i villkoren i detta formulär. Efter att det lilla eller medelstora företaget mottagit den kostnadsfria tjänsten har det som enda ansvar att begära och förhandla om eventuella andra tjänster mot ersättning direkt med leverantören av kostnadsfria tjänster. (Se definition av SMF baserat på kommissionens rekommendation 2003/361/EG).

Jag godkänner att bli kontaktad i informationssyfte och för ändamål rörande kundtillfredsställelse.

Jag godkänner att de anonymiserade resultaten och närmare uppgifterna om mottagna återkopplingar offentliggörs.

Jag godkänner att mitt namn och efternamn eller, i tillämpliga fall, min advokatbyrås namn offentliggörs i listan över leverantörer av kostnadsfria tjänster på EUIPO:s webbplatser för att informera användarna om listan över leverantörer av kostnadsfria tjänster som deltar i detta initiativ. Detta samtycke medför ingen skyldighet för EUIPO att lagra uppgifterna på sin webbplats.

Efter att detta formulär validerats/lämnats in bör man notera att alla data i den behandlas i enlighet med villkoren i regler om skydd av personuppgifter avseende behandlingen av personuppgifter. 
Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information