Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Genomgång av registrerade
gemenskapsformgivningar

Vad en registrerad gemenskapsformgivning kan vara

Exempel på formgivningsansökningar

En dammsugare, ett exempel på en ansökan om registrering av en formgivning

Dammsugare

Formgivningsnummer: 003305929-0002

Ett trädgårdsskjul, ett exempel på en ansökan om registrering av en formgivning

Trädgårdsskjul

Formgivningsnummer: 002068585-0003


Innan du ansöker om registrering av en formgivning ska du tänka på tre saker.


Kan din formgivning registreras?

En formgivning skyddar en produkts utseende och är nära kopplad till produkten. Om det inte finns någon produkt kan det inte finnas något skydd.

Industriella föremål och hantverksföremål, inklusive förpackningar, grafiska symboler och typsnitt kan betraktas som produkter. Även delar av produkter som kan tas isär och monteras ihop igen kan skyddas.

Färger som sådana, enbart ordelement och ljud är exempel på företeelser som inte kan registreras som formgivningar eftersom de inte utgör en produkts utseende. Däremot kan det hända att de går att varumärkesskydda.

Av samma skäl kan inte heller levande organismer och begrepp registreras som formgivningar och kan inte heller varumärkesskyddas.

Vidare bör din formgivning inte strida mot allmän ordning eller allmän moral. Formgivningar som avbildar eller främjar våld eller diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller tro, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning kommer att avslås.

Är din formgivning ny?

Enligt formgivningsförordningen måste din formgivning, oavsett om den är en registrerad eller oregistrerad formgivning, vara ny och ha särprägel.

Nyhet

En formgivning är ny om ingen identisk formgivning har offentliggjorts före den. Om två formgivningar skiljer sig åt endast genom oväsentliga detaljer kan de ändå betraktas som identiska.

Särprägel

En formgivning har särprägel om det helhetsintryck en kunnig användare får av formgivningen skiljer sig från det helhetsintryck som andra, tidigare formgivningar ger.

Är återgivningen av din formgivning korrekt och rättvisande?

Syftet med grafisk återgivning är att visa alla egenskaper hos den formgivning du ansöker om att registrera. Du är ensam ansvarig för att se till att din formgivnings egenskaper visas så väl som möjligt.

Därför är det viktigt att du är noggrann och grundlig när du utarbetar återgivningen av din formgivning. Återgivningens kvalitet är avgörande för skyddet av din formgivning.

Konkret måste kvaliteten på den grafiska återgivningen räcka för att förminska eller förstora den till en storlek på högst 8 cm gånger 16 cm för införande i registret över gemenskapsformgivningar och för offentliggörande i Tidningen om gemenskapsformgivningar.

Vyer

Du kan registrera upp till tio olika vyer för att visa din formgivning; sju skyddade vyer och tre oskyddade vyer. Olika vyer som exempelvis vyer uppifrån, från sidan, tvärsnitt, i perspektiv eller som en sprängskiss kan laddas upp. Vår ansökan om formgivningar online gör det möjligt för dig att ladda upp vyer med hjälp av drag- och släppfunktionen och du kan använda både 3D-bilder och statiska bilder. Se till att vyerna du lämnar in avser samma formgivning och återger en synlig del av den.

Om du registrerar en komplex produkt, dvs. en produkt som utgörs av flera komponenter som kan ersättas, så att produkten kan monteras isär och sedan sättas samman igen, måste minst en av vyerna visa den komplexa produkten i monterad form. Detsamma gäller en uppsättning varor, t.ex. ett schackbräde och tillhörande schackpjäser eller en uppsättning bestick.

Färger

Uppsättningen återgivningar av formgivningen kan vara i svartvitt eller i färg. Det är inte tillåtet att blanda färgtyper, t.ex. att lämna in tre vyer i svartvitt och fyra i färg för samma formgivning.

Bakgrund

Återgivningen av din formgivning måste visas på en neutral bakgrund. Formgivningen ska gå att skilja tydligt från bakgrunden.

Identifierare

Om du vill fästa uppmärksamheten på vissa delar av formgivningen, antingen för att visa att du bara vill skydda vissa delar eller för att du uttryckligen inte vill skydda en viss del av formgivningen kan du använda något av följande identifierare:

 • Streckade linjer för delar som ligger utanför det sökta skyddsomfånget
 • Gränslinjer för egenskaper hos formgivningen som ligger innanför det sökta skyddsomfånget
 • Färgtoning eller suddiga konturer för att utesluta ett antal egenskaper från det sökta skyddsomfånget
 • Mellanrum för att visa att formgivningens exakta längd inte ligger inom det sökta skyddsomfånget

Förklarande text, ord eller andra symboler får inte användas i formgivningsvyerna.

Definition av formgivning

Formgivningsskydd är ett viktigt rörelsekapital för alla företag, inte bara för stora företag.

EUIPO:s forskning visar att små och medelstora företag som äger formgivningar har 17 procent högre inkomst per anställd än små och medelstora företag som inte äger några immateriella rättigheter.

Formgivningar är väl definierade i Europeiska unionen:

”En produkts eller en produktdels utseende som beror av detaljer som finns på själva produkten och/eller i produktens ornament och som särskilt kan vara linjer, konturer, färger, form, ytstruktur och/eller material”.

Artikel 3 i formgivningsförordningen

 

Exempel på formgivningar

Nästan alla industriellt eller hantverksmässigt tillverkade föremål kan omfattas av ett formgivningsskydd (förutom datorprogram)

Sök efter ett exempel på förpackning av produkter

Förpackning av produkter

RCD 002710731-0001
Sök efter ett exempel på en produkt/en uppsättning produkter

En produkt/en uppsättning produkter

RCD 002490193-0001
Sök efter ett exempel på sammansatta produkter

Sammansatta produkter

RCD 000408166-0001
Sök efter ett exempel på delar av produkter

Delar av produkter

RCD 229752-0001
 
Sök efter ett exempel på logotyper

Logotyper

RCD 000754098-0001
Sök efter ett exempel på datorikoner

Datorikoner

RCD 003001494-0002
Sök efter ett exempel på teckningar och konstverk

Grafiska formgivningar

RCD 004547370-0002
 
 

Lite teori

Immateriella rättigheter

Tanken bakom immateriella rättigheter är enkel att förstå och har funnits med oss länge. Vart vi än går är vi omgivna av immateriella tillgångar.

Det som bara är tankar och idéer skyddas inte av immaterialrätten. Immateriella rättigheter definierar och skyddar uppfinningar och verk som människan kommit på eller skapat.

 • Varumärken talar om för konsumenterna var olika produkter kommer ifrån.
 • Formgivningar anger hur produkter ser ut.
 • Upphovsrätt gäller konstnärliga verk som böcker, musik, målningar, skulpturer och filmer.
 • Patent skyddar tekniska uppfinningar inom alla tekniska områden.

Immateriella rättigheter är en belöning för idéskaparna och innebär att alla kan dra nytta av deras arbete.

 

"Tunnelbanan för immaterialrätt": formgivare kan ofta omskapa idéer och skapa något nytt, användbart och unikt. Ladda ned kartan. Den kan vara till hjälp när du ska registrera dina rättigheter.


En bild som ser ut som en tunnelbanekarta med tidslinjer över de olika immaterialrättsliga förfarandena

 

Mer material om immateriella rättigheter

 

Vägen till registrering

En registrerad formgivning ger dig och dina konkurrenter en tydlig uppfattning om vad som har formgetts och när detta gjordes. Rättigheten kan förnyas i upp till 25 år och kan bli en emblematisk tillgång för ditt företag. Din formgivning är din IP-signatur.

 

Bra formgivning ger mervärde. Registrerade gemenskapsformgivningar förverkligar dem.

 

Det finns tre viktiga upplysningar i ansökningsformuläret

 • Innehav – alla enskilda och företag kan inneha en registrerad gemenskapsformgivning. Detaljerna offentliggörs och måste hållas aktuella så att det inte finns någon tvekan om vem som är innehavare av formgivningen.
 • Vad en registrerad gemenskapsformgivning kan vara – detta måste vara en tydlig återgivning
 • Formgivningen och dess produkt(er) – detta bör beskrivas tydligt, helst med användning av terminologin från den internationellt överenskomna Locarnoklassificeringen för produkter. Om produktangivelsen inte finns i Locarnoklassificeringen kan granskaren begära att du antingen ska beskriva den designerade produktens karaktär och ändamål eller ändra produktangivelsen.


Ansök om en gemenskapsformgivning online. Grundavgiften är 350 euro.

Registrera din formgivning
Snabbt och lätt

Ansöka online 

* Vi rekommenderar att du ansöker om registrering av din formgivning online, med verktyget för e-ansökan. Onlineverktyget har många fördelar. Vi avråder från att ansöka via fax eftersom kvaliteten på återgivningen av formgivningen eller formgivningarna kan försämras under överföringen eller när EUIPO tar emot ansökan.
Observera dessutom att det tar en månad längre att behandla ansökningar som lämnats via fax. Det beror på att vi väntar i upp till en månad (från det datum då faxöverföringen tas emot) på en bekräftelsekopia innan vi behandlar ansökan vidare. När denna period har löpt ut går vi vidare med granskningen baserat på de arkiverade handlingarna.

Du kan utnyttja våra lägre avgifter om du ansöker som flera formgivningar i en ansökan för samma eller en liknande typ av produkter.

Ansök nu

Med en registrerad gemenskapsformgivning får du ensamrätt i alla nuvarande och framtida EU-medlemsstater genom en enda registrering som du ansöker om på nätet. Den har en giltighetstid på fem år och kan förnyas i högst 25 år med fem år i taget.

Innan du lämnar in din ansökan kan du också ta del av våra tips vid ansökan om formgivning och bästa praxis för att undvika att det blir fel i ansökan.

 

Lämna in en felfri ansökan

Vår rekommendation för att undvika problem.

 

Läs mer om våra avgifter.

 

Ansök om registrerad gemenskapsformgivning i fyra steg

Vårt snabbförfarande (Fast Track) för registrering av din formgivning

Logotyp för snabbförfarandet
 
 
 • Att fylla i och lämna in ansökan behöver inte ta mer än tio minuter.
 • Vi vägleder dig stegvis genom ansökningsförfarandet.
 • Läs mer om snabbförfarandet (Fast Track)
 • Betalning kan endast ske med kreditkort eller via KHIM-konto. Banköverföringar godtas ej.

 

Avancerat formulär

Använd det avancerade formuläret för att beskriva produkten med egna ord, begära prioritet eller lämna in prioritetshandlingar vid ett senare datum eller lägga till ett utställningsanspråk. Observera att detta formulär inte kan användas i snabbförfarandet Fast Track.

Registreringsförfarandet

Du har just ansökt om registrering av en formgivning. Vad händer sedan? Finns det något du behöver göra?

När din ansökan har tagits emot av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) kontrolleras den av våra granskare. Om du har ansökt online är vägen till registrering enkel. De flesta onlineansökningar registreras inom några dagar.

Följande gäller ansökningar som lämnas in direkt till EUIPO. Världsorganisationen för immateriell äganderätt (Wipo) sköter det mesta av kontrollen av att de formella kraven är uppfyllda för internationella registreringar som lämnas in till Wipo med EU designerat.


Granskningskriterier

Formella krav

Alla ansökningar genomgår en kontroll av att de formella kraven är uppfyllda. Om en granskare upptäcker ett problem meddelas du eller ditt ombud (om du har utsett ett sådant) vilka åtgärder som ska vidtas. Normalt får du två månader på dig att svara på granskarens invändning (eller meddelande om felaktigheter, som vi kallar det). Om denna period inte räcker kan du begära förlängning. EUIPO beviljar i allmänhet en första begäran om förlängning automatiskt. En andra begäran om förlängning beviljas endast om den är tillräckligt och korrekt motiverad.


Några exempel på problem som kan uppstå

Lösning

Den återgivning du har lämnat in lämpar sig inte för reproduktion, dvs. det framgår inte klart av återgivningen vad skyddet söks för. Lösning Dölj

Du blir ombedd att (per post) skicka en tydlig återgivning av den formgivning du vill skydda. Det datum när EUIPO tar emot återgivningen räknas som ansökningsdatum.

De synpunkter du har lämnat in stämmer inte överens. Lösning Dölj

Du blir ombedd att

 • ta bort icke överensstämmande synpunkter från din ansökan, eller
 • omvandla din ansökan till en gemensam ansökan med flera formgivningar och att betala motsvarande avgifter.
Du är antingen ett företag som saknar säte eller inte bedriver verklig och faktisk verksamhet i EU, eller så är du en fysisk person som inte har sin hemvist i EU och du har inte utsett något ombud. Lösning Dölj

Du blir ombedd att utse ett ombud.

De avgifter du har betalat täcker inte alla formgivningar du har ansökt om registrering av. Lösning Dölj

Du blir ombedd att betala utestående avgift eller att ta bort några av dina formgivningar.

Du har inte angett någon produkt eller angivelsen är felaktig. Lösning Dölj

Du blir ombedd att ange produkten eller att ange produkternas karaktär och ändamål för att tillåta korrekt klassificering. Vi rekommenderar starkt att du använder klassificeringsverktyget Eurolocarno.


Om ditt svar inte löser problemet kommer granskaren att avslå din formgivningsansökan, antingen i dess helhet eller, om det gäller en gemensam ansökan, för vissa av formgivningarna. Granskaren utfärdar ett beslut som kan överklagas om du inte håller med om det.

Vad vi granskar

EUIPO:s sakliga prövning är begränsad till följande två frågor:

 1. Är din formgivning en formgivning?
  Utgör din formgivning en produkts eller en produktdels utseende? Om granskaren inte anser det utfärdar han eller hon ett meddelande. En formgivning som återger en levande växt skulle till exempel bli föremål för ett sådant meddelande.
 2. Innehåller formgivningen ett element som strider mot allmän ordning eller allmän moral?
  Vad som avses med begreppen allmän ordning och allmän moral kan variera mellan olika länder. Med tanke på EU-formgivningens enhetliga karaktär räcker det emellertid med att en formgivning anses strida mot allmän ordning i minst en del av EU för att ansökan ska avslås.

Om granskaren anser att din formgivning bryter mot någon av dessa två regler får du ett meddelande om felaktigheter där du erbjuds möjligheten att återkalla eller ändra återgivningen av formgivningen. Du kan också inkomma med synpunkter. Om du bestämmer dig för att lämna in en ändrad återgivning av formgivningen godtas denna på villkor att "formgivningens identitet" bibehålls. Du kan givetvis inte lämna in en helt annan formgivning. Du kan bara ta bort eller avstå från oviktiga egenskaper, dvs. de som troligen inte uppmärksammas av en kunnig användare.

Om du inte svarar alls eller inte löser det problem granskaren har påpekat får du ett meddelande om att din formgivningsansökan avslås. Även detta beslut kan överklagas.

Vad omfattas inte av granskningen?

EUIPO kommer inte på eget initiativ kontrollera om din formgivning är ny eller särpräglad. Tredje parter kan begära att din formgivning ogiltigförklaras. Ogiltighetsförfarandet kan inledas först när en formgivning har registrerats – inte under registreringsprocessen.

Registreringsbevis

Om inget problem upptäcks eller om du löser eventuella problem som uppstår kommer din formgivning att registreras. Den kommer också att offentliggöras i tidningen för EU-formgivningar. Om du har begärt att offentliggörandet av din formgivning ska senareläggas kommer endast formgivningsnummer, ansökningsdatum, registreringsdatum samt sökandens och ombudets namn att offentliggöras. Återgivningen av själva formgivningen kommer inte att offentliggöras.

Ett registreringsbevis utfärdas online efter att den registrerade EU-formgivningen har offentliggjorts i sin helhet. Du erbjuds att ladda ner registreringsbeviset från och med dagen efter offentliggörandet. Ingen papperskopia av registreringsbeviset utfärdas. Däremot kan obestyrkta eller bestyrkta kopior av registreringsbeviset begäras.

Hur begär man prövning av EUIPO:s beslut?

Ett slutgiltigt beslut som har gått en part emot kan överklagas av denne. Om du vill överklaga kan du använda vårt pappersformulär. Vid behov kan du också konsultera de förklarande anmärkningarna. Du kan också göra detta online via ditt användarområde.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.