Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Kostnadsfritt personligt
immaterialrättsstöd

För att begära kostnadsfritt personligt immaterialrättsstöd, fyll i detta formulär. Är du intresserad men vill först veta mer? Läs om hur det fungerar och de olika stegen

sidhuvud smf-leverantör 1

Fyll i och skicka in formuläret Fyll i formuläret med den information som begärs

sidhuvud smf-leverantör 2

Vi analyserar informationen Informationen du lämnar hjälper oss att ta hänsyn till hur dina behov ser ut

sidhuvud smf-leverantör 3

Vi väljer ut den bästa lösningen för digAntingen kommer en ärendehandläggare för tvistlösning vid EUIPO att kontakta dig, eller så kommer du via e-post att få en lista över leverantörer av kostnadsfria tjänster

EUIPO genomför regelbundna kvalitetskontroller av korrektheten hos den information som sökande lämnat.
EUIPO:s kostnadsfria personliga immaterialrättsrådgivning är begränsad till en tjänst per SMF.
Det kan inte garanteras att den begärda rådgivningen finns tillgänglig.

Denna tjänst erbjuds till de små och medelstora företag (SMF) som uppfyller definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG.

Innan du ansöker om tjänsten bör du kontrollera att ditt företag uppfyller kraven för att definieras som ett SMF. Det gör du genom att fylla i detta frågeformulär som bygger på EU-kommissionens rekommendation. Du ansvarar för att den lämnade informationen är riktig.

 
  • Behörighet
  • Uppgifter
  • Kontakt
  • Villkor

Behörighet till tjänsten

Det här fältet är obligatoriskt Det valda alternativet är inte tillåtet för den här frågan
Fotnot 1 – Deltagandet i denna kostnadsfria personliga rådgivning om immateriella rättigheter är öppet på lika villkor för alla juridiska personer på vilka fördragen är tillämpliga Visa Dölj

1 Deltagandet i denna kostnadsfria personliga rådgivning om immateriella rättigheter är öppet på lika villkor för alla juridiska personer på vilka fördragen är tillämpliga. Detta innefattar alla små och medelstora företag som är registrerade i EU. Små och medelstora företag registrerade i Island, Norge och Liechtenstein deltar fullt ut på den inre marknaden enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och har därför samma tillgång till detta initiativ. För brittiska sökande: sedan den 1 februari 2020 är Förenade kungariket inte längre medlem i EU. Emellertid är EU-rätten i enlighet med artikel 126 och artikel 127.1 i avtalet om utträde mellan EU och Förenade kungariket fortfarande tillämplig på och i Förenade kungariket under en övergångsperiod som löper fram till den 31 december 2020. Detta program är således tillämpligt på små och medelstora företag och ombud som är etablerade i Förenade kungariket under denna övergångsperiod.


Det här fältet är obligatoriskt Det valda alternativet är inte tillåtet för den här frågan
Det här fältet är obligatoriskt Det valda alternativet är inte tillåtet för den här frågan

Supportuppgifter

Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Fotnot2 – De kostnadsfria tjänsterna avseende immateriella rättigheter ska inte förväxlas med alternativ tvistlösning (ADR, ”Alternative Dispute Resolution”) Visa Dölj

2 De kostnadsfria immaterialrättsliga tjänsterna ska inte förväxlas med alternativ tvistlösning (ADR, ”Alternative Dispute Resolution”). EUIPO erbjuder en icke-rättslig covid-19-specialtjänst med vilken små och medelstora företag kan fatta välgrundade beslut om de tvistlösningsmekanismer som de ska välja för att lösa eventuella tvister inför EUIPO. Denna icke-rättsliga specialtjänst kallas för ADR och kan begäras av ett litet eller medelstort företag vid följande EUIPO-förfaranden: invändningsförfaranden (efter förlikningsperioden) för icke företrädda små och medelstora företag, annulleringsförfaranden, ogiltighetsförfaranden och överklagandeförfaranden. Denna alternativa tvistlösning ligger utanför ramen för det aktuella initiativet för kostnadsfria immaterialrättsliga tjänster.
ADR-tjänsten för SMF ska ge små och medelstora företag information om följande tvistlösningsmekanismer, som antingen finns vid EUIPO eller på annan plats: medling, förlikning, assisterad förhandling, tidig neutral granskning samt (icke-bindande) expertbedömning. För eventuella frågor om ADR, skicka ett e-postmeddelande till ADR-Info@euipo.europa.eu. Ett möjligt utfall vid ADR för SMF är att det aktuella företaget får rådet att vända sig till den kostnadsfria immaterialrättsliga tjänsten eller söka juridisk rådgivning.
De kostnadsfria immaterialrättsliga tjänsterna kan dock innefatta auktoriserade ombud för små och medelstora företag i samtliga ovanstående tvistlösningsmekanismer, liksom rådgivning om möjliga tvistlösningsmekanismer under förlikningsperioden (vid invändningsförfaranden) och där parterna är företrädda.

Det här fältet är obligatoriskt

Du kan välja mer än en post

Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt

Du kan välja mer än en post

*Detta är det land/geografiska område där du behöver immaterialrättsstöd

Det här fältet är obligatoriskt

*Den företagsanpassade kostnadsfria immaterialrättsrådgivningen (som inte inbegriper alternativ tvistlösning) syftar till att hjälpa små och medelstora företag mot bakgrund av covid-19-krisen. Vi avråder dig från att ansöka om denna tjänst om ditt företag redan företräds av en immaterialrättsjurist.

Företagets kontaktuppgifter

Det här fältet är obligatoriskt Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt Ange en giltig e-postadress.

Tjänstevillkor

Jag bekräftar härmed att jag har läst och accepterar tjänstevillkoren nedan. Det här fältet är obligatoriskt

För de kostnadsfria tjänsterna upprättar EUIPO en förteckning över tjänsteleverantörer utifrån de ansökningar som mottagits efter publiceringen av en inbjudan att anmäla intresse. EUIPO har åtagit sig att samla in och klassificera leverantörerna, och att bistå det lilla eller medelstora företaget genom att tillhandahålla kontaktuppgifterna till dem som motsvarar det lilla eller medelstora företagets behov.

Förteckningen är inte avsedd att vara uttömmande och kostnadsfria tjänster avseende immateriella rättigheter kan sökas utanför EUIPO:s initiativ.

De tjänster som erbjuds och tillhandahålls av leverantörerna av kostnadsfria tjänster avseende immateriella rättigheter är inga EUIPO-tjänster. Leverantörerna av kostnadsfria tjänster är ensamma ansvariga för att den lämnade informationen är riktig.

EUIPO garanterar inte tillgången till effektiv tvistlösning eller kostnadsfria tjänster avseende immateriella rättigheter, deras servicenivå eller deras faktiska överlämnande.

EUIPO erbjuder ingen juridisk rådgivning inom ramen för detta kostnadsfria initiativ för personlig rådgivning om immateriella rättigheter och är befriad från allt ansvar, inräknat för all skada som orsakats av tjänsteleverantören eller av EDR-tjänsten till det lilla eller medelstora företaget eller till tredje parter, under eller till följd av tjänstens utförande.

EUIPO kommer inte att ersätta eller ansvara för eventuella kostnader som uppstår genom tjänster som tillhandahållits av det lilla eller medelstora företaget för tjänster som tillhandahållits av tredje parter.

Informationen på denna webbplats ska inte anses utgöra reklam för rättsliga tjänster, i enlighet med lagarna och reglerna om uppförande i tjänsten i någon av medlemsstaterna i EU/EES.

När en begäran framställs utifrån informationen i formuläret kommer EUIPO att kontakta det lilla eller medelstora företaget och erbjuda support, antingen genom att tilldela en EDR-handläggare eller en lista över de tillgängliga leverantörerna av kostnadsfria tjänster avseende immateriella rättigheter som uppfyller dess kriterier. Valet av, och kontakten med, leverantören av kostnadsfria tjänster avseende immateriella rättigheter kommer att lämnas till det lilla eller medelstora företagets eget initiativ. EUIPO:s kostnadsfria initiativ för personlig rådgivning om immateriella rättigheter begränsas till tillhandahållandet av en enda tjänst per litet eller medelstort företag. Efter att det lilla eller medelstora företaget mottagit den kostnadsfria tjänsten har det som enda ansvar att begära och förhandla om eventuella andra tjänster mot ersättning direkt med leverantören av kostnadsfria tjänster.

Jag godkänner att bli kontaktad i informationssyfte och för ändamål rörande kundtillfredsställelse. Det här fältet är obligatoriskt

Jag godkänner att de anonymiserade resultaten och närmare uppgifterna om tillhandahållna återkopplingar offentliggörs. Det här fältet är obligatoriskt

Informationens tillförlitlighet och riktighet. Det här fältet är obligatoriskt

Jag försäkrar att den information som ges här är korrekt och fullständig och överlämnas i god tro. Jag ansvarar för alla fel eller utelämnanden som kan inträffa. Om någon av de lämnade förklaringarna visar sig vara falsk eller oriktig är jag medveten om att jag får uteslutas från den kostnadsfria personliga rådgivningen om immateriella rättigheter.

Efter att detta formulär validerats/lämnats in bör man notera att alla data i den behandlas i enlighet med villkoren i regler om skydd av personuppgifter avseende behandlingen av personuppgifter.

Uppgiftsskydd: Personuppgifter som samlats in för detta förfarande kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter. Dessa uppgifter kommer att behandlas av myndigheten på det sätt som anges i den integritetspolicy som offentliggjorts på myndighetens webbplats (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/data-protection) och i slutet av formulären. Alla frågor rörande dina personuppgifter bör ställas till myndighetens dataskyddsombud på DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.

Klagomål: Vid fall där konflikten inte löses av den personuppgiftsansvarige och/eller dataskyddsombudet kan ärendet när som helst inges till Europeiska datatillsynsmannen: edps@edps.europa.eu

Testimonials

‘With the help of EDR services, we have concluded our trademark opposition with a satisfactory ending for both parties. The service was very informative and supportive throughout the whole process, making an overwhelming situation more comfortable and easier to resolve. I am really happy with this EUIPO mediation service.’

Salty Pelican SL, Portugal

‘Great initiative for start-ups and new companies.’

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

‘We are very satisfied with IP pro bono experience.’

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

‘Extremely super service, you rarely see that small companies are so actively helped. During this time, we are also very grateful for any free help. Everything really good.’

VENDING2BE, Austria

‘Very interesting initiative of the EUIPO to help SMEs to solve their doubts about intellectual property and above, at zero cost.’

RDC, Spain

Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information