Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Snö

Kostnadsfritt personligt

 

immaterialrättsstöd

Experter runt om i Europa står redo att svara på dina frågor om immateriella rättigheter.

Behöver du hjälp med en immaterialrättslig ansökan, såsom en varumärkes- eller formgivningsansökan?

  • Är det troligt att din varumärkes- eller formgivningsansökan kommer att godtas?
  • Använder någon ditt varumärke eller patent eller din formgivning utan din tillåtelse?
  • Anklagas du för intrång i någon annans immateriella rättigheter?
  • Har du en invändning eller vill du överklaga ett beslut om din ansökan men behöver vägledning?

Anmäl dig så hjälper vi dig att hitta en immaterialrättsexpert som kan bistå dig på ditt språk. Fyll i formuläret.

sidhuvud smf-leverantör 1

Fyll i och skicka in formuläret Fyll i formuläret med den information som begärs

sidhuvud smf-leverantör 2

Vi analyserar informationen Den information som du lämnar hjälper oss att hitta en lösning som passar dina behov

sidhuvud smf-leverantör 3

Vi väljer ut den bästa lösningen för digAntingen kommer en ärendehandläggare för alternativ tvistlösning vid EUIPO att kontakta dig, eller så kommer vi att skicka ett e-postmeddelande till dig med en förteckning över företag som erbjuder sådant kostnadsfritt immaterialrättsstöd

EUIPO kontrollerar regelbundet korrektheten hos den information som sökande lämnat.
EUIPO:s kostnadsfria personliga immaterialrättsrådgivning är begränsad till en tjänst för varje litet eller medelstort företag.

Det kan inte garanteras att den begärda rådgivningen finns tillgänglig.

Denna tjänst erbjuds till de små och medelstora företag (SMF) som uppfyller definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG.

Innan du ansöker om tjänsten bör du kontrollera att ditt företag uppfyller kraven för att definieras som ett SMF. Det gör du genom att fylla i detta frågeformulär som bygger på EU-kommissionens rekommendation. Du ansvarar för att den lämnade informationen är riktig.

 
  • Behörighet
  • Uppgifter
  • Kontakt
  • Villkor

Behörighet till tjänsten

Det här fältet är obligatoriskt Det valda alternativet är inte tillåtet för den här frågan
Fotnot 1 – Deltagandet i denna kostnadsfria personliga rådgivning om immateriella rättigheter är öppet på lika villkor för alla juridiska personer på vilka fördragen är tillämpliga Visa Dölj

1 Deltagandet i denna kostnadsfria personliga rådgivning om immateriella rättigheter är öppet på lika villkor för alla juridiska personer på vilka fördragen är tillämpliga. Detta innefattar alla små och medelstora företag som är registrerade i EU. Små och medelstora företag registrerade i Island, Norge och Liechtenstein har full tillgång till den inre marknaden enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och har därför lika tillgång till detta initiativ. Eftersom Förenade kungariket inte längre är medlem i EU kan inte brittiska medborgare eller brittiska små och medelstora företag som bor respektive är etablerade i Förenade kungariket ansöka.


Det här fältet är obligatoriskt Det valda alternativet är inte tillåtet för den här frågan
Det här fältet är obligatoriskt Det valda alternativet är inte tillåtet för den här frågan

Uppgifter om stöd

Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Fotnot2 – Det kostnadsfria personliga stödet avseende immateriella rättigheter ska inte förväxlas med tjänsten alternativ tvistlösning Visa Dölj

2 Det kostnadsfria personliga stödet avseende immateriella rättigheter ska inte förväxlas med tjänsten alternativ tvistlösning. EUIPO erbjuder en icke-rättslig covid-19-specialtjänst med vilken små och medelstora företag kan fatta välgrundade beslut om de tvistlösningsmekanismer som de ska välja för att lösa eventuella tvister vid EUIPO. Denna icke-rättsliga specialtjänst kallas för alternativ tvistlösning och kan begäras av ett litet eller medelstort företag vid följande EUIPO-förfaranden: invändningsförfaranden (efter förlikningsperioden) för icke företrädda små och medelstora företag, annulleringsförfaranden, ogiltighetsförfaranden och överklagandeförfaranden. Tjänsten alternativ tvistlösning ingår inte i det kostnadsfria personliga stödet avseende immateriella rättigheter
Genom tjänsten alternativ tvistlösning informeras små och medelstora företag om följande lösningsmekanismer, som antingen finns vid EUIPO eller på annan plats: medling, förlikning, assisterad förhandling, tidig neutral granskning samt (icke-bindande) expertbedömning.
För eventuella frågor om alternativ tvistlösning, skicka ett e-postmeddelande till ADR-Info@euipo.europa.eu. Ett möjligt utfall vid alternativ tvistlösning för SMF är att det aktuella företaget får rådet att vända sig till den kostnadsfria immaterialrättsliga tjänsten eller söka juridisk rådgivning.
Det kostnadsfria personliga stödet avseende immateriella rättigheter kan innefatta auktoriserade ombud för små och medelstora företag i samtliga ovanstående lösningsmekanismer, liksom rådgivning om möjliga lösningsmekanismer under förlikningsperioden (vid invändningsförfaranden) och där parterna är företrädda.

Det här fältet är obligatoriskt

Du kan välja mer än en post

Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt

Du kan välja mer än en post

*Detta är det land/geografiska område där du behöver immaterialrättsstöd

Det här fältet är obligatoriskt

*Den kostnadsfria personliga rådgivningen om immateriella rättigheter (som inte inbegriper alternativ tvistlösning) syftar till att hjälpa små och medelstora företag mot bakgrund av covid-19-krisen. Vi avråder dig från att ansöka om denna tjänst om ditt företag redan företräds av en immaterialrättsjurist.

Företagets kontaktuppgifter

Det här fältet är obligatoriskt Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt Ange en giltig e-postadress.

Tjänstevillkor

Jag bekräftar härmed att jag har läst och accepterar tjänstevillkoren nedan. Det här fältet är obligatoriskt

För de kostnadsfria tjänsterna upprättar EUIPO en förteckning över tjänsteleverantörer utifrån de ansökningar som mottagits efter publiceringen av en inbjudan att anmäla intresse. EUIPO har åtagit sig att samla in och klassificera leverantörerna, och att bistå det lilla eller medelstora företaget genom att tillhandahålla kontaktuppgifterna till dem som motsvarar företagets behov.

Förteckningen är inte avsedd att vara uttömmande och kostnadsfria tjänster avseende immateriella rättigheter kan sökas utanför EUIPO:s initiativ.

De tjänster som erbjuds och tillhandahålls av leverantörerna av kostnadsfria tjänster avseende immateriella rättigheter är inga EUIPO-tjänster. Leverantörerna av kostnadsfria tjänster är ensamma ansvariga för att den lämnade informationen är riktig.

EUIPO garanterar inte tillgången till effektiv tvistlösning eller kostnadsfria tjänster avseende immateriella rättigheter, deras servicenivå eller deras faktiska överlämnande.

EUIPO erbjuder ingen juridisk rådgivning inom ramen för detta kostnadsfria initiativ för personlig rådgivning om immateriella rättigheter och är befriad från allt ansvar, inräknat för all skada som orsakats av tjänsteleverantören eller genom tjänsten för effektiv tvistlösning till det lilla eller medelstora företaget eller till tredje parter, under eller till följd av tjänstens utförande.

EUIPO kommer inte att ersätta eller ansvara för eventuella kostnader som uppstår genom tjänster som tillhandahållits av det lilla eller medelstora företaget för tjänster som tillhandahållits av tredje parter.

Informationen på denna webbplats ska inte anses utgöra reklam för rättsliga tjänster, i enlighet med lagarna och reglerna om uppförande i tjänsten i någon av medlemsstaterna i EU/EES.

När en begäran framställs och utifrån informationen i formuläret kommer EUIPO att kontakta det lilla eller medelstora företaget och erbjuda stöd, antingen genom att tilldela en handläggare för effektiv tvistlösning eller en förteckning över de tillgängliga leverantörerna av kostnadsfria tjänster avseende immateriella rättigheter som uppfyller dess kriterier. Valet av, och kontakten med, leverantören av kostnadsfria tjänster avseende immateriella rättigheter kommer att lämnas till det lilla eller medelstora företagets eget initiativ. EUIPO:s kostnadsfria personliga rådgivning om immateriella rättigheter begränsas till tillhandahållandet av en enda tjänst per litet eller medelstort företag. Efter att det lilla eller medelstora företaget mottagit den kostnadsfria tjänsten har det som enda ansvar att begära och förhandla om eventuella andra tjänster mot ersättning direkt med leverantören av kostnadsfria tjänster.

Jag godkänner att bli kontaktad i informationssyfte och för ändamål rörande kundtillfredsställelse. Det här fältet är obligatoriskt

Jag godkänner att de anonymiserade resultaten och närmare uppgifterna om tillhandahållna återkopplingar offentliggörs. Det här fältet är obligatoriskt

Informationens tillförlitlighet och riktighet. Det här fältet är obligatoriskt

Jag försäkrar att den information som ges här är korrekt och fullständig och överlämnas i god tro. Jag ansvarar för alla fel eller utelämnanden som kan inträffa. Om någon av de lämnade förklaringarna visar sig vara falsk eller oriktig är jag medveten om att jag kan komma att uteslutas från den kostnadsfria personliga rådgivningen om immateriella rättigheter.

Efter att detta formulär validerats/lämnats in bör man notera att alla data i det behandlas i enlighet med villkoren i förklaringen om skydd av personuppgifter avseende behandlingen av personuppgifter.

Skydd av personuppgifter: Personuppgifter som samlats in för detta förfarande kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter. Dessa uppgifter kommer att behandlas av myndigheten på det sätt som anges i den förklaring om skydd av personuppgifter som offentliggjorts på myndighetens webbplats (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/data-protection) och i slutet av formulären. Alla frågor rörande dina personuppgifter ska ställas till myndighetens dataskyddsombud på DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.

Klagomål: Vid fall där konflikten inte löses av den personuppgiftsansvarige och/eller dataskyddsombudet kan ärendet när som helst inges till Europeiska datatillsynsmannen via följande adress: edps@edps.europa.eu

Testimonials

‘With the help of EDR services, we have concluded our trademark opposition with a satisfactory ending for both parties. The service was very informative and supportive throughout the whole process, making an overwhelming situation more comfortable and easier to resolve. I am really happy with this EUIPO mediation service.’

Salty Pelican SL, Portugal

‘Great initiative for start-ups and new companies.’

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

‘We are very satisfied with IP pro bono experience.’

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

‘Extremely super service, you rarely see that small companies are so actively helped. During this time, we are also very grateful for any free help. Everything really good.’

VENDING2BE, Austria

‘Very interesting initiative of the EUIPO to help SMEs to solve their doubts about intellectual property and above, at zero cost.’

RDC, Spain

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.
Rate this page