Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Registrera
via FastTrack

Vill du skydda ditt varumärke eller din formgivning?

VARUMÄRKE FORMGIVNING

Registrera ditt
varumärke
Vad kan vara
ett varumärke?
Vilka är
fördelarna?

Med ett EU-varumärke får du ensamrätt i alla nuvarande och framtida EU-medlemsstater genom en enda registrering. Det är giltigt i tio år och kan förnyas på obestämd tid för efterföljande tioårsperioder.

Vi vill erbjuda dig ett snabbt och tillförlitligt alternativ till registreringen av ditt EU-varumärke.

Du kan upprätta och lämna in din ansökan i tre enkla steg genom ett formulär som vägleder små och medelstora företag och enskilda personer med hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utan hjälp av en varumärkesfackman.

 
 

Registrera
din formgivning
Vad kan vara
en formgivning?
Vilka är
fördelarna?

Vi vill erbjuda dig ett snabbt och tillförlitligt alternativ för att registrera din EU-formgivning.

Du kan skapa och lämna in din ansökan i fyra vägledda steg. Du behöver:

 • Ditt namn och din adress
 • Din formgivning (7 vyer)
 • Är din formgivning ny? Sök här för att ta reda på om din formgivning är tillgänglig.
 • Vad gör ditt företag? Säljer du produkter? Erbjuder du tjänster? Sök efter de lämpliga termerna här.
 • Grundavgiften för registrering och offentliggörande av en formgivning är 350 euro.

Registrera en gemenskapsformgivning med vår fyrstegsansökan

Med Fast Track registrerar du snabbt din formgivning

Logotyp för Fast Track-ansökan
 
 • Att fylla i och lämna in ansökan behöver inte ta mer än tio minuter.
 • Vi vägleder dig stegvis genom ansökningsförfarandet.
 • Läs mer om Fast Track.
 • Betalning kan endast ske med kreditkort eller via EUIPO-konto. Banköverföringar godtas ej.

På EUIPO erbjuder vi dem som ansöker om formgivningar möjligheten att få formgivningarna registrerade snabbare. Detta påskyndade förfarande kallas Fast Track.

När din ansökan kommit in till EUIPO kommer våra granskare att kontrollera den. Om den uppfyller vissa standarder och inga brister konstateras kommer den att behandlas snabbare och du kan få din formgivning registrerad inom två arbetsdagar.

Mer information om våra servicestandarder finns i EUIPO:s servicegaranti på vår webbsida om kvalitet.

 

Vilka är villkoren för Fast Track?

Om du vill att din formgivning ska registreras via Fast Track-förfarandet gör du så här:

 • Använd vårt formulär för onlineansökan i fyra steg.
 • Använd DesignClass när du anger vilka varor din formgivning avser.
 • Bifoga relevanta bilagor om du vill begära prioritet.
 • Betala via ditt EUIPO-konto eller med kreditkort.
 • Använd de id-nummer som finns i EUIPO:s databas om du är ombud.

Vad kan en gemenskapsformgivning vara?
En formgivning är utseendet på din produkt eller din förpackning. En registrerad formgivning skyddar din investering i din produkts utseende och hindrar andra företag från att kopiera den. Formgivningen ger ditt företag ett mervärde och särskiljer den från andra, i hela EU!

 

Villkor för snabbförfarandet (Fast Track)

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) erbjuder dem som ansöker om registrering av varumärken en snabbare väg att få sina ansökningar prövade och offentliggjorda om de uppfyller villkoren för snabbförfarandet (Fast Track).

När vi får in en ansökan prövar vår personal den för att bedöma om det är sannolikt att varumärket är giltigt. Ju mer komplex ansökan är desto längre tid tar prövningen. Därför behandlar vi ansökningar som uppfyller vissa villkor snabbare och det tar kortare tid för dem att nå första steget i registreringsprocessen, dvs. offentliggörande. Detta påskyndade förfarande kallas Fast Track.


Prövningen går snabbare med Fast Track

 

Vilka är fördelarna?

 • Det går snabbare. Din ansökan kan offentliggöras dubbelt så snabbt som eller ännu snabbare än vanliga ansökningar.
 • Det är säkrare. För att göra en Fast Track-ansökan måste du definiera varor och tjänster med hjälp av en databas över termer som redan godkänts av EUIPO och alla nationella immaterialrättsmyndigheter i EU. Den kallas den harmoniserade databasen (HDB). Detta minskar risken för felaktigheter markant och du kan vara säker på att du gör de rätta valen.

Mer information om våra servicestandarder finns i EUIPO:s servicegaranti på vår webbsida om kvalitet.

 

Hur kan jag uppfylla villkoren för Fast Track?

För att lyckas med Fast Track-ansökan måste du uppfylla två huvudvillkor:

 • Du måste välja de varor och tjänster som ditt varumärke avser från en databas över termer som EUIPO redan har godkänt. Formuläret för ansökan i fem steg har utformats för att vägleda dig i ditt val så att din ansökan kan behandlas enligt Fast Track-förfarandet.
 • Du måste betala i förskott: våra granskare kan inte börja pröva din ansökan förrän betalningen är klar. Om betalningen sker omgående och det inte finns några brister när ansökan lämnas in eller under prövningen av ansökan kommer din ansökan att behandlas enligt Fast Track-förfarandet.

Observera att om du betalar via ett konto kommer kontot att debiteras omedelbart. Om du betalar via banköverföring måste du göra överföringen omedelbart efter att du lämnat in ansökan. 

Även om vissa ansökningar uppfyller villkoren för Fast Track-förfarandet när de lämnas in kan det hända att de inte uppfyller villkoren senare. Det kan till exempel finnas en brist som består i att varumärket du vill registrera inte har en tillräckligt särskiljande karaktär. Du kommer att informeras skriftligen om din ansökan inte längre uppfyller något av villkoren för Fast Track-förfarandet.

 

Fast Track-förfarandet: Fullständiga villkor

 1. Den sökande måste ha sin hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I annat fall måste sökanden utse ett giltigt ombud.
 2. Varumärket får varken vara ett kollektivmärke eller ett kontrollmärke.
 3. Begär ingen nationell eller Europa-omfattande granskning i din ansökan.
 4. När det gäller begäran om prioritet eller företräde får antingen
  • inte prioritet/företräde begäras, eller
  • om begäran om prioritet/företräde anges kan de varumärken som begäran baseras på importeras från databasen TMView under ansökningsprocessen, eller
  • om en begäran om prioritet/företräde anges och varumärket/varumärkena i fråga inte finns i TMView måste motsvarande intyg bifogas.
 5. Om utställningsprioritet begärs kan en ansökan enligt Fast Track-förfarandet ändå göras om en bilaga som innehåller motsvarande intyg lämnas in.
 6. Varumärket måste vara någon av följande typer: ordmärke/figurmärke/formmärke/ljudmärke.
 7. Om varumärket är ett figurmärke/formmärke är det inte längre möjligt att göra anspråk på färger.
 8. Om varumärket är ett figurmärke/formmärke/ljudmärke måste tillhörande och giltiga bilagor bifogas.
 9. Alla termer på listan över varor och tjänster måste väljas ut från EUIPO:s databas över godkända termer.
 10. Betalning ska ske med någon av de accepterade betalningsmetoderna. Betalning via en tredje parts konto är dock inte tillåtet vid Fast Track-förfarandet.
 11. Följande villkor gäller för betalning av avgifter:
  • Kreditkort: inga särskilda krav.
  • För banköverföringar: sökanden måste (1) använda den transaktionskod för betalning som skapas av formuläret och varumärkesnumret för att identifiera akten, (2) åta sig att betala in beloppet omedelbart och (3) helst göra en separat betalning för varje inlämnad ansökan.
  • För kontoinnehavare måste sökanden välja Debitera nu i betalningsformuläret.
 12. Om språket för ansökan inte är något av EUIPO:s fem språk (engelska, franska, italienska, spanska och tyska) måste sökanden godta den översättning som EUIPO tillhandahåller på ett andra språk som valts ut bland de fem språk som godtas.

Obs: betalningar via banköverföring, med sina respektive transaktionskoder, måste ha kommit till EUIPO inom nio dagar efter att ansökan lämnades in. Om så inte sker kan inte EUIPO garantera att tidsramarna för Fast Track-förfarandet följs.

Skriv ut de fullständiga villkoren
 

Samtliga tidsgränser anges i informativt syfte och är inte bindande för EUIPO.

Vad kan ett EU-varumärke vara?

Ett EU-varumärke kan utgöras av kännetecken av alla slag, särskilt ord (inbegripet personnamn), figurer, bokstäver, siffror, färger, formerna på en vara eller dess förpackning, eller ljud.

Den 1 oktober 2017 togs kravet på grafisk återgivning bort till följd av att förordning (EU) 2015/2424 trädde i kraft.

I praktiken innebär detta följande: så länge ditt varumärke tillhör någon av varumärkeskategorierna som godtas av EUIPO och kan återges genom de godkända formaten, kan du lämna in din varumärkesansökan utan att behöva bifoga en grafisk återgivning av varumärket.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Vilken typ av varumärke vill du skydda?

Det finns olika varumärkesalternativ beroende på vad det är du vill skydda (ett ord, en figur, en färg osv.). Se dina alternativ.

De kännetecken som bildar ett varumärke måste kunna särskilja varorna eller tjänsterna i fråga från andra företags varor eller tjänster.

För att komma i fråga för registrering måste ditt varumärke ha särskiljningsförmåga, och det får inte beskriva det du säljer.

 
 

Ditt varumärke måste ha särskiljningsförmåga

Konsumenter ska kunna känna igen ditt märke för vad det är, till exempel som en ursprungsbeteckning. Det bör särskilja din produkt från andra produkter på marknaden, så att du kan skydda och bygga upp din varumärkesidentitet och varumärkets värde.

Ditt varumärke får inte bara beskriva det du säljer

Ett varumärke får inte ge ensamrätt till kännetecken som endast beskriver de varor och/eller tjänster du erbjuder. Sådana kännetecken ska nämligen vara tillgängliga för alla, dvs. både för dig och dina konkurrenter.

 

Fortfarande oklart? Följande exempel bör reda ut eventuella oklarheter

Icke särskiljande
Konsumenterna skulle inte se den här flaskan, så som den visas här, som ett särskiljande kännetecken med förmåga att särskilja ett företag från ett annat.

Vin

Alltför beskrivande
I det här fallet kommer inte konsumenterna att se flaskan som särskiljande, och ordet ”vin” beskriver bara innehållet i flaskan. De kommer därför att se detta som en produktbeskrivning.

Exempel på hur varumärken bör vara: särskiljande och inte alltför beskrivande

Joe
Bloggs

Registrerbart varumärke
I det här exemplet är inte flaskan som sådan särskiljande, men tillägget av en etikett med ett särskiljande namn gör att konsumenterna uppfattar detta som ett eget varumärke.

 

EUIPO kommer att avslå din varumärkesansökan om den inte anses uppfylla dessa och vissa andra krav. Du kan även kontrollera vilka andra skäl som kan utgöra hinder för att ditt varumärke registreras (kallas absoluta registreringshinder).

Om du är tveksam bör du söka yrkesmässig vägledning. Vi har inte möjlighet att ge sådan rådgivning.

 

Vilka typer av varumärken kan jag registrera?

Du kan registrera tre  typer av varumärken: individuella varumärken, kontrollmärken och kollektivmärken.

Ett individuellt varumärke särskiljer ett visst företags varor och tjänster från ett annat företags.

Det betyder dock inte att ett individuellt varumärke måste innehas av en enskild person – det kan innehas av en eller flera juridiska eller fysiska personer. Det kan med andra ord ingå flera sökande i en och samma varumärkesansökan.

Ordinarie ansökningsavgift för ett individuellt varumärke är 850 euro (vid onlineregistrering).

Kollektivmärken särskiljer de varor och tjänster som härrör från en grupp företag eller medlemmar i en sammanslutning från de varor och tjänster som härrör från deras konkurrenter. Kollektivmärken kan användas för att bygga upp konsumenternas förtroende för de produkter eller tjänster som erbjuds inom kollektivmärket. Det är också mycket vanligt att de används för att identifiera produkter som har en viss gemensam egenskap.

Kollektivmärken får endast sökas av sammanslutningar av tillverkare, producenter, tjänsteleverantörer eller näringsidkare och offentligrättsliga juridiska personer.

Ansökningsavgiften för ett kollektivmärke är 1 500 euro (vid onlineregistrering).

Kontrollmärken är en varumärkestyp som infördes hos EUIPO den 1 oktober 2017. På EU-nivå är de således en nyhet, även om de funnits inom de nationella varumärkessystemen i många år. De används för att visa att varorna eller tjänsterna uppfyller certifieringskraven från ett certifieringsinstitut eller en certifieringsorganisation och är därmed en indikation på övervakad kvalitet.

EU-kontrollmärken kan sökas av fysiska eller juridiska personer, inbegripet institutioner, myndigheter och organ som lyder under offentlig rätt, under förutsättning att den sökande inte bedriver affärsverksamhet som inbegriper tillhandahållande av varor eller tjänster av det slag som ska certifieras.

Ansökningsavgiften för ett kontrollmärke är 1 500 euro (vid onlineregistrering).

Fullständig förteckning över varumärkesavgifter 

 

 

Definition av formgivning

Formgivningsskydd är ett viktigt rörelsekapital för alla företag, inte bara för stora företag.

EUIPO:s forskning visar att små och medelstora företag som äger formgivningar har 17 procent högre inkomst per anställd än små och medelstora företag som inte äger några immateriella rättigheter.

Formgivningar är väl definierade i Europeiska unionen:

”En produkts eller en produktdels utseende som beror av detaljer som finns på själva produkten och/eller i produktens ornament och som särskilt kan vara linjer, konturer, färger, form, ytstruktur och/eller material”.

Artikel 3 i formgivningsförordningen

 

Exempel på formgivningar

Nästan alla industriellt eller hantverksmässigt tillverkade föremål kan omfattas av ett formgivningsskydd (förutom datorprogram)

Sök efter ett exempel på förpackning av produkter

Förpackning av produkter

RCD 002710731-0001
Sök efter ett exempel på en produkt/en uppsättning produkter

En produkt/en uppsättning produkter

RCD 002490193-0001
Sök efter ett exempel på sammansatta produkter

Sammansatta produkter

RCD 000408166-0001
Sök efter ett exempel på delar av produkter

Delar av produkter

RCD 229752-0001
 
Sök efter ett exempel på logotyper

Logotyper

RCD 000754098-0001
Sök efter ett exempel på datorikoner

Datorikoner

RCD 003001494-0002
Sök efter ett exempel på teckningar och konstverk

Grafiska formgivningar

RCD 004547370-0002
 
 

Lite teori

Immateriella rättigheter

Tanken bakom immateriella rättigheter är enkel att förstå och har funnits med oss länge. Vart vi än går är vi omgivna av immateriella tillgångar.

Det som bara är tankar och idéer skyddas inte av immaterialrätten. Immateriella rättigheter definierar och skyddar uppfinningar och verk som människan kommit på eller skapat.

 • Varumärken talar om för konsumenterna var olika produkter kommer ifrån.
 • Formgivningar anger hur produkter ser ut.
 • Upphovsrätt gäller konstnärliga verk som böcker, musik, målningar, skulpturer och filmer.
 • Patent skyddar tekniska uppfinningar inom alla tekniska områden.

Immateriella rättigheter är en belöning för idéskaparna och innebär att alla kan dra nytta av deras arbete.

 

"Tunnelbanan för immaterialrätt": formgivare kan ofta omskapa idéer och skapa något nytt, användbart och unikt. Ladda ned kartan. Den kan vara till hjälp när du ska registrera dina rättigheter.


En bild som ser ut som en tunnelbanekarta med tidslinjer över de olika immaterialrättsliga förfarandena

 

Mer material om immateriella rättigheter

 

4 Reasons 4 Trademarks

rademarks are one of several intellectual property rights that help protect and enhance your brands. They help consumers identify products and services with the entity from which they originate. Organisations rely on trademarks to distinguish themselves from their competitors, to create an association between their trademarks and product quality, and to build their reputation and consumer loyalty. So, there are good reasons to consider how you develop a trademark protection strategy and safeguard your brand.


4iP Council has developed this interactive guide in cooperation with eminent academics and experts to share best practice and deepen understanding of the value of design rights. In particular, we would like to thank the following organisations for their valuable insights, engagement and support.


4 Reasons 4 Design Rights

Design rights are one of several intellectual property rights. They are exclusive rights that protect the appearance of a product, or a part of it, provided it is new and has individual character that sets it apart from any pre-existing designs that could be known about (however old). Businesses register designs to strengthen their competitive advantage, prevent work from being copied and build assets for value creation.

This means that the absence of design protection can be detrimental on those dimensions.


4iP Council has developed this interactive guide in cooperation with eminent academics and experts to share best practice and deepen understanding of the value of design rights. In particular, we would like to thank the following organisations for their valuable insights, engagement and support.


Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information