Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Varumärkes-
genomgång

Strategi

EU-varumärket ger dig ett skydd med stor potential för att bygga upp och försvara ditt märke och få tillgång till många av de möjligheter som immateriell äganderätt kan erbjuda. Men du måste förverkliga den potentialen: ju mer du satsar, desto mer får du ut.

 

Den strategi du väljer för ditt varumärke blir unik. Den återspeglar företagets bredare intressen och dess IP-portfölj. När du tar vara på dessa intressen ska du särskilt hålla dessa tre saker i minnet:

 

Använd ditt varumärke

Som vi redan har nämnt finns det inga rättigheter utan skyldigheter. Den rättighet du har beviljats är ett kraftfullt verktyg som du kan använda för att bygga upp igenkänningen av ditt märke på marknaden. Men monopolet du har bör fylla en funktion, annars kan det upphöra. Syftet med ditt varumärke är att särskilja dina varor och/eller tjänster från dina konkurrenters på marknaden. Därför måste ditt varumärke användas. Om du inte använder det kan tredje parter ansöka om ogiltighetsförklaring av ditt varumärke på grund av underlåten användning. Enligt lagstiftningen måste ett EU-varumärke tas i verkligt bruk i EU inom fem år efter registreringen.

Ditt varumärke kan också annulleras om det, till följd av hur du använder det, blir ett vanligt namn på en vara eller en tjänst, eller om varumärket blir vilseledande i fråga om arten, kvaliteten eller det geografiska ursprunget på de varor och tjänster som det registrerades för.

Försvara ditt varumärke

Att du har ett varumärke hindrar inte tredje parter från att utmana det. Tredje parter som inte har hållit tidsfristerna för att lämna yttranden eller invändningar får en andra chans där de kan försöka få din rättighet upphävd.

Du kanske tycker att det är lite orättvist, men om du var i motpartens situation skulle du kanske se det annorlunda: tänk dig att du inte hade hållit reda på tidsfristen för att invända mot något av dina konkurrenters varumärken.

Ansökan om annullering utlöser ett förfarande där de berörda parterna för fram sina argument. Om ingen överenskommelse nås fattar vi slutligen ett beslut.

En begäran om annullering kostar 630 euro. Det finns två olika formulär du kan använda: formuläret för ansökan om ogiltigförklaring och formuläret för ansökan om upphävande. Skillnaden mellan dem är att ogiltigförklaring gör varumärket ogiltigt med retroaktiv verkan (den tar bort varumärket helt och hållet från varumärkesregistret) medan upphävande gäller från den dag ansökan lämnades in till EUIPO.

Utveckla ditt märke

Din IP-strategi kommer att utvecklas med tiden och med företagets behov av att expandera. Om dina ambitioner sträcker sig utanför EU bör du söka en utvidgning av varumärket.

Det finns olika alternativ för detta. Du kan antingen lämna in enskilda ansökningar direkt till IP-kontoren utanför EU, eller så kan du ansöka via Madridprotokollet, som är ett internationellt registreringssystem.

Madridprotokollet är ett viktigt instrument i det globala varumärkesskyddet. Det är ett internationellt registreringssystem som administreras av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo) i Genève och som har godkänts av många länder runtom i världen, bland annat av nästan alla Europas länder, Förenta staterna, Japan, Australien, Kina, Ryssland och, i oktober 2004, av Europeiska unionen.

Madridprotokollet kräver ett grundvarumärke som sedan utvidgas till andra stater som är parter till Madridöverenskommelsen och/eller Madridprotokollet. Det är viktigt för dig att känna till att du rättsligt sett inte behöver vänta på att din EU-varumärkesansökan ska bli registrerad innan du ansöker om en utvidgning av märket till utanför EU. En femårig s.k. beroendeperiod kommer dock att löpa mellan registreringen av det grundläggande EU-varumärket och den internationella registreringen. Om din EU-varumärkesansökan av någon anledning inte blir registrerad går du alltså miste om din internationella registrering.

Den internationella ansökan måste lämnas in till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO). För att EUIPO ska kunna användas som ursprunglig varumärkesmyndighet måste innehavaren/sökanden av EU-varumärket vara medborgare i en EU-medlemsstat eller bedriva en regelmässig industriell eller kommersiell verksamhet i Europeiska unionen eller ha sitt säte där. Med andra ord kan inte alla innehavare/sökande av ett EU-varumärke ansöka om internationell registrering baserat på ett EU-varumärke.

För att lämna in en internationell ansökan måste du använda de officiella formulären: du kan inte använda andra formulär eller ändra formulärens innehåll eller layout.

 • EUIPO tillhandahåller ett verktyg för e‑ansökan, som finns på alla officiella språk och som har samma format som EUIPO:s formulär EM 2. Vi rekommenderar starkt att du använder verktyget för e‑ansökan i den mån det ger dig vägledning, detta för att minimera antalet felaktigheter i ansökningarna och för att vi ska kunna granska dem snabbare. Verktyget för e‑ansökan finns på alla officiella EU-språk, men du måste även ange ett språk enligt Madridprotokollet (engelska, franska eller spanska) eftersom ansökan kommer att vidarebefordras till Wipo på detta språk.
   
 • EUIPO:s pappersformulär EM 2 (EUIPO:s anpassning till Wipos formulär MM2) finns på samtliga officiella EU-språk.
   
 • Wipos formulär MM2 på engelska, franska eller spanska

En handläggningsavgift på 300 euro ska betalas till EUIPO vid begäran om internationell ansökan, medan de internationella avgifterna betalas direkt till Wipo. Alla betalningar som ska ske till Wipo men har gjorts till EUIPO återbetalas till sökanden.

Efter att ha kontrollerat ansökans innehåll och fullständighet vidarebefordrar EUIPO den internationella ansökan till Wipo. EUIPO är skyldigt att underrätta Wipo om relevanta ändringar som påverkar EU-varumärket under beroendeperioden (fem år efter datumet för den internationella ansökan).

Du kan lägga till fler länder i din internationella registrering när den har registrerats av Wipo. Även om du kan göra detta via EUIPO som ursprungsmyndighet är det mycket enklare att registrera ytterligare designeringar direkt till Wipos internationella byrå.

Vad kan ett EU-varumärke vara?

Ett EU-varumärke kan utgöras av kännetecken av alla slag, särskilt ord (inbegripet personnamn), figurer, bokstäver, siffror, färger, formerna på en vara eller dess förpackning, eller ljud.

Den 1 oktober 2017 togs kravet på grafisk återgivning bort till följd av att förordning (EU) 2015/2424 trädde i kraft.

I praktiken innebär detta följande: så länge ditt varumärke tillhör någon av varumärkeskategorierna som godtas av EUIPO och kan återges genom de godkända formaten, kan du lämna in din varumärkesansökan utan att behöva bifoga en grafisk återgivning av varumärket.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Vilken typ av varumärke vill du skydda?

Det finns olika varumärkesalternativ beroende på vad det är du vill skydda (ett ord, en figur, en färg osv.). Se dina alternativ.

De kännetecken som bildar ett varumärke måste kunna särskilja varorna eller tjänsterna i fråga från andra företags varor eller tjänster.

För att komma i fråga för registrering måste ditt varumärke ha särskiljningsförmåga, och det får inte beskriva det du säljer.

 
 

Ditt varumärke måste ha särskiljningsförmåga

Konsumenter ska kunna känna igen ditt märke för vad det är, till exempel som en ursprungsbeteckning. Det bör särskilja din produkt från andra produkter på marknaden, så att du kan skydda och bygga upp din varumärkesidentitet och varumärkets värde.

Ditt varumärke får inte bara beskriva det du säljer

Ett varumärke får inte ge ensamrätt till kännetecken som endast beskriver de varor och/eller tjänster du erbjuder. Sådana kännetecken ska nämligen vara tillgängliga för alla, dvs. både för dig och dina konkurrenter.

 

Fortfarande oklart? Följande exempel bör reda ut eventuella oklarheter

Icke särskiljande
Konsumenterna skulle inte se den här flaskan, så som den visas här, som ett särskiljande kännetecken med förmåga att särskilja ett företag från ett annat.

Vin

Alltför beskrivande
I det här fallet kommer inte konsumenterna att se flaskan som särskiljande, och ordet ”vin” beskriver bara innehållet i flaskan. De kommer därför att se detta som en produktbeskrivning.

Exempel på hur varumärken bör vara: särskiljande och inte alltför beskrivande

Joe
Bloggs

Registrerbart varumärke
I det här exemplet är inte flaskan som sådan särskiljande, men tillägget av en etikett med ett särskiljande namn gör att konsumenterna uppfattar detta som ett eget varumärke.

 

EUIPO kommer att avslå din varumärkesansökan om den inte anses uppfylla dessa och vissa andra krav. Du kan även kontrollera vilka andra skäl som kan utgöra hinder för att ditt varumärke registreras (kallas absoluta registreringshinder).

Om du är tveksam bör du söka yrkesmässig vägledning. Vi har inte möjlighet att ge sådan rådgivning.

 

Vilka typer av varumärken kan jag registrera?

Du kan registrera tre  typer av varumärken: individuella varumärken, kontrollmärken och kollektivmärken.

Ett individuellt varumärke särskiljer ett visst företags varor och tjänster från ett annat företags.

Det betyder dock inte att ett individuellt varumärke måste innehas av en enskild person – det kan innehas av en eller flera juridiska eller fysiska personer. Det kan med andra ord ingå flera sökande i en och samma varumärkesansökan.

Ordinarie ansökningsavgift för ett individuellt varumärke är 850 euro (vid onlineregistrering).

Kollektivmärken särskiljer de varor och tjänster som härrör från en grupp företag eller medlemmar i en sammanslutning från de varor och tjänster som härrör från deras konkurrenter. Kollektivmärken kan användas för att bygga upp konsumenternas förtroende för de produkter eller tjänster som erbjuds inom kollektivmärket. Det är också mycket vanligt att de används för att identifiera produkter som har en viss gemensam egenskap.

Kollektivmärken får endast sökas av sammanslutningar av tillverkare, producenter, tjänsteleverantörer eller näringsidkare och offentligrättsliga juridiska personer.

Ansökningsavgiften för ett kollektivmärke är 1 500 euro (vid onlineregistrering).

Kontrollmärken är en varumärkestyp som infördes hos EUIPO den 1 oktober 2017. På EU-nivå är de således en nyhet, även om de funnits inom de nationella varumärkessystemen i många år. De används för att visa att varorna eller tjänsterna uppfyller certifieringskraven från ett certifieringsinstitut eller en certifieringsorganisation och är därmed en indikation på övervakad kvalitet.

EU-kontrollmärken kan sökas av fysiska eller juridiska personer, inbegripet institutioner, myndigheter och organ som lyder under offentlig rätt, under förutsättning att den sökande inte bedriver affärsverksamhet som inbegriper tillhandahållande av varor eller tjänster av det slag som ska certifieras.

Ansökningsavgiften för ett kontrollmärke är 1 500 euro (vid onlineregistrering).

Fullständig förteckning över varumärkesavgifter 

 

 

Exempel på varumärken

Ordmärke

 

 

Figurmärke

EUIPO godtar följande filformat: JPEG

 

Figurmärke som innehåller orddelar*

EUIPO godtar följande filformat: JPEG

 

Formmärke

EUIPO godtar följande filformat: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Formmärke som innehåller orddelar*

EUIPO godtar följande filformat: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Positionsmärke

EUIPO godtar följande filformat: JPEG

 

Mönstermärke

EUIPO godtar följande filformat: JPEG

 

Färgmärke (en viss färg)

EUIPO godtar följande filformat: JPEG

 

Färgmärke (kombination av färger)

EUIPO godtar följande filformat: JPEG

 

Ljudmärke

Till följd av att kravet på grafisk återgivning avskaffas med verkan från den 1 oktober 2017 kan EU-varumärkesansökningar som avser ljudmärken därefter endast utgöras av ljudfiler som återger ljudet, alternativt en exakt beskrivning av ljudet i notskrift.

EUIPO godtar följande filformat: JPEG, MP3 (högst 2 Mb)

 

Rörelsemärke

EUIPO godtar följande filformat: MP4 (video), JPEG (för serier av sekventiella stillbilder).

 

Multimediemärke

Det här är en ny varumärkeskategori (från den 1 oktober 2017).

EUIPO godtar följande filformat: MP4 (högst 20 Mb)

 

Hologrammärke

EUIPO godtar följande filformat: JPEG, MP4 (högst 20 Mb)

 

*Observera: De varumärkestyper som markerats med en asterisk utgör inte egna kategorier enligt genomförandeförordningen om EU-varumärken. Av praktiska och tekniska skäl görs dock denna åtskillnad i systemet för e‑ansökan.


 

Varor och tjänster

Din ansökan om ett EU-varumärke måste innehålla en återgivning av det varumärke du vill registrera och en lista med varor och/eller tjänster som ska omfattas av märket.

Det finns vissa regler för hur listan med varor och tjänster ska presenteras:

 • Varorna och tjänsterna ska anges så noggrant och exakt som möjligt.
 • De bör klassificeras i någon av klasserna enligt Niceklassificeringen.

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) har antagit Niceklassificeringen för klassificering av varor och tjänster. Niceklassificeringen delar in varor och tjänster i 45 kategorier (eller klasser).

Din ansökningsavgift på 850 euro ger dig rätt att välja en klass. För en extra avgift på 50 euro kan du lägga till en andra klass. För varje klass därutöver är avgiften 150 euro.

 

Hitta och klassificera dina varor och tjänster

När du ansöker om ett varumärke med hjälp av våra webbformulär – formuläret för ansökan i fem steg och det avancerade formuläret – kan du söka och bläddra i den harmoniserade databasen, som är en förteckning över varor och tjänster.

Denna databas innehåller termer som EUIPO och alla nationella immaterialrättsmyndigheter i och utanför EU har godkänt.

Snabbaste sättet att få ditt varumärke offentliggjort

När du väljer ut varor och tjänster från den harmoniserade databasen (HBD) blir det enklare för oss att behandla din ansökan. Din ansökan kan också bli godkänd för att behandlas med snabbförfarandet Fast Track, som gör att din ansökan kan offentliggöras snabbare.

Du kan också använda vårt verktyg för varor och tjänster för att sammanställa din lista innan du ansöker. Vi rekommenderar yrkesverksamma ombud att använda verktyget eftersom det ibland är nödvändigt att lämna in flera ansökningar samtidigt.

Det är en svår balansgång att skriva en specifikation för varor och tjänster.

Tänk stort

Det kan hända att ditt företag kan erbjuda fler varor och tjänster än du tror. Även om du känner dig säker på vilken marknad ditt företag är verksamt på i dag bör du tänka på hur du vill utveckla ditt varumärke i framtiden. Ni kanske tillverkar godis i dag men vill kunna erbjuda fler varor (t.ex. glass) om två eller fem år.

Var realistisk

Det kan verka lockande att göra anspråk på ett brett urval av varor och/eller tjänster. Men tänk på att om du inte använder märket för alla de varor eller tjänster du ansöker om blir ditt EU-varumärke känsligt för angrepp.

Om du snävar in specifikationen minskar risken för konflikter med andra märken.

Balansakt över en sten som åskådliggör valet av varor och tjänster för ditt varumärke

Vi vill påminna om att långa förteckningar över varor och tjänster kan medföra en rad nackdelar, nämligen

 • ökad risk för fel i klassificeringen,
 • förseningar av offentliggörandet och registreringen av EU-varumärket,
 • ökad risk för konflikter med andra varumärken (invändningar),
 • ökad risk för att ett varumärke så småningom annulleras på grund av likhet med ett äldre varumärke eller underlåtenhet att använda alla registrerade varor och/eller tjänster.

Kom ihåg: När du har lämnat in din ansökan kan du inte lägga till något i specifikationen, så tänk efter noga vilka varor och/eller tjänster du ska välja.

Innehav

Du måste ge oss uppgifter om dig själv när du fyller i ansökningsformuläret.

 • Den information du lämnar kommer att användas för att tydligt identifiera dig som enda innehavare av ditt varumärke.
 • Vi kan behöva kontakta dig om vi behöver ytterligare information antingen under eller efter registreringsprocessen.

Det är mycket viktigt att du håller oss underrättade om eventuella ändringar av dina personuppgifter, t.ex. nytt kontakttelefonnummer.

Vilka uppgifter ska du lämna?

Om du tidigare har lämnat in en ansökan till oss behöver du bara ange det unika id som du har fått av oss. Vi använder detta nummer för att hämta dina uppgifter, så de behöver inte skrivas in på nytt.

Du hittar ditt id-nummer antingen i tidigare korrespondens eller med hjälp av programmet eSearch.

När du ansöker första gången måste du lämna uppgifter om dig själv. Dessa lagras sedan för eventuell framtida korrespondens.

Du måste tala om för oss om du söker som företag eller enskild person.

Ikon som används när innehavaren är ett företag (utgörs av en person och en byggnad)

Företag

Om ni är ett företag måste du ange följande uppgifter:

 • Fullständigt namn och juridisk form
 • Registreringsland
 • Adress
Ikon som används när innehavaren är en enskild person (utgörs av en person)

Enskild person

Om du är en enskild person måste du ange följande uppgifter:

 • Förnamn och efternamn
 • Nationalitet
 • Adress

I båda fallen är det mycket viktigt att du även lämnar en e-postadress, telefonnummer och faxnummer (om sådant finns) så att vi lätt kan kontakta dig.

Hur kommer EUIPO att kommunicera med dig?

Det enklaste och snabbaste sättet att kommunicera med oss är via ditt User area (användarområde) på nätet.

Gå till User area (användarområdet), EUIPO:s hanteringsverktyg

Det ger dig en säker plattform från vilken du kan kommunicera med oss på elektronisk väg.

Observera att vi endast godtar e-post för informell kommunikation, inte för officiell kommunikation.

Är det obligatoriskt att utse ett ombud?

I princip behöver sökande inte ha ett ombud. Innehavare som inte har sitt säte, sin verkliga och faktiska verksamhet eller sin hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet måste dock utse ett ombud för alla förfaranden vid EUIPO förutom för att lämna in ansökan. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utgörs av alla EU-medlemsstater samt Norge, Island och Liechtenstein.

Ett ombud kan vara något av följande:

En utövande jurist (eller motsvarande, beroende på land)

En utövande jurist som har rätt att verka i en medlemsstaterna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som bedriver verksamhet inom EES. Dessutom måste de vara behöriga att uppträda som ombud i frågor som rör varumärken och/eller formgivningar i den staten.

Auktoriserat ombud

Ett auktoriserat ombud vars namn finns i EUIPO:s förteckning.

Anställd hos en fysisk eller juridisk person

En anställd hos en fysisk eller juridisk person som har sin hemvist eller sitt säte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller bedriver en verklig och faktisk industriell eller kommersiell verksamhet inom EES får företräda andra juridiska personer, förutsatt att de båda juridiska personerna har ekonomiska band till varandra.

Vägen till registrering

Du kan upprätta och lämna in din ansökan i tre enkla steg genom ett formulär som vägleder små och medelstora företag och enskilda personer med hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utan hjälp av en varumärkesfackman

Det finns tre viktiga upplysningar i ansökningsformuläret:

 • Innehav – alla enskilda och företag kan inneha ett EU-varumärke. Uppgifterna offentliggörs och måste hållas aktuella så att det inte finns någon tvekan om vem som är innehavare av varumärket.
 • Vad kan vara ett EU-varumärke – ditt varumärke måste vara tydligt återgivet.
 • Varor och tjänster – måste definieras så att andra näringsidkare förstår vilka varor och tjänster din ansökan omfattar.

Via länkarna nedan visar vi hur du ansöker om och registrerar ett EU-varumärke. Vi garanterar inte att din ansökan lyckas, men sannolikheten blir större ju bättre förberedd du är.

Registreringsprocessen

Du har just ansökt om registrering av ett varumärke. Vad händer härnäst?

När din ansökan har lämnats in till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) kommer vi att behandla ärendet för att kontrollera om varumärket kan registreras. Det finns olika steg i processen.

Tidslinjen består av granskningsperioden, invändningsperioden och därefter själva registreringen. Granskningsperioden börjar med att ansökan mottas och avslutas med att den offentliggörs. Invändningsperioden börjar med att ansökan offentliggörs och avslutas med slutdatum för invändningsperioden. Därefter sker registreringen. Sedan offentliggörs det registrerade varumärket.

Granskningsperiod

Invändningsperiod

Registrering

 • Mottagande av ansökan

 • Offentliggörande av ansökan

 • Invändningsperiodens slut

 • Offentliggörande av det registrerade märket

 

Vad händer under granskningsperioden?

Följande arbetsflöde är tänkt att ge dig en översikt över de åtgärder som vidtas av EUIPO under granskningsperioden. De pågår nästan samtidigt. Du kan följa status för din ansökan med hjälp av eSearch eller via ditt User Area (användarområde).

Följande gäller ansökningar som lämnats in direkt till EUIPO. Ta reda på mer om vägen till registrering för internationella ansökningar som designerar Europeiska unionen (EU).

Tidslinjen utgörs av följande steg: ansökningsdatum, klassificering, formaliteter, absoluta registreringshinder, översättning och sökning. Klicka på vart och ett av dessa steg för att få mer information. När alla stegen har slutförts offentliggörs varumärket.

Invändningsperiod

 
 

Om vi upptäcker ett fel eller måste underrätta dig om ett hinder skickar vi ett officiellt meddelande till din User Area som talar om vad vi har hittat. Därefter har du två månader på dig att åtgärda eventuella brister och svara. Du kan be om en inledande förlängning på två månader för att utarbeta ditt svar. Den första förlängningen beviljas normalt automatiskt men den andra måste motiveras.

Vid vissa förfaranden kontaktas sökande (eller deras ombud) via telefon av våra granskare för att reda ut enklare problem.

Om vi tror att ditt svar inte helt löser problemet, eller om du inte svarar, utfärdar vi ett slutligt beslut, som antingen helt eller delvis avvisar din ansökan eller det du åberopar i din ansökan (t.ex. prioritet). Alternativt kan vi ändra dina ansökningsuppgifter om vi anser det lämpligt (t.ex. genom att stryka beskrivningen eller lägga till ett anspråk på färg). Kom ihåg att du har rätt att överklaga om du inte är nöjd med resultatet eller tycker att något har blivit fel.

Om din ansökan avslås går det fortfarande att omvandla (IP-brygga) din ansökan om EU-varumärke till nationella registreringar, förutsatt att inga hinder finns.

Om inga hinder finns offentliggör vi ditt varumärke på 23 officiella EU-språk. Det innebär att vi offentliggör det faktum att du har ansökt om detta särskilda varumärke för angivna varor och/eller tjänster.

Vad händer under invändningsperioden?

Från datumet för offentliggörande och framåt har tredje parter som anser att ditt varumärke inte bör registreras tre månader på sig att invända.

Det finns vanligen två skäl att invända:

Tredje part har en äldre rättighet (eller mer än en) och tror att dina rättigheter kommer i konflikt med denna eller dessa om ditt varumärke registreras.

För att förhindra att ditt varumärke registreras måste de invända mot det genom att fylla i ett formulär och betala en avgift på 320 euro. Om en invändning inges kommer ditt varumärke att bli föremål för – och måste vinna – ett invändningsförfarande. En invändning kan inges inom tre månader efter att ett varumärke har offentliggjorts.
 

Invändningsförfarandet:

En av fem ansökningar om EU-varumärken blir föremål för invändning från innehavare av varumärken som redan finns på marknaden. Vi avgör dessa tvister efter att båda parter, sökanden och invändaren, har lämnat bevis och argument. Sökanden kan minimera risken för invändningar genom att söka efter potentiella hinder innan de ansöker.
 

Följande diagram ger dig en översikt över de olika stegen i invändningsförfarandet:

Tidslinjen börjar med offentliggörandet av ansökan och slutar med offentliggörandet av det registrerade märket och utgörs av följande steg: ingivande av en invändning, kontroll av om invändningen kan godtas, förlikningsperiod, den kontradiktoriska delen av förfarandet och förfarandets avslutning. Klicka på vart och ett av dessa steg för att få mer information.

Förlikningsperiod

Granskningsperiod

Registrering


 

Alla invändningsbeslut offentliggörs online och alla som ett beslut går emot har rätt att överklaga.

Om en invändning har varit framgångsrik går det fortfarande att omvandla (IP-brygga) din ansökan om EU-varumärke till nationella registreringar, förutsatt att inga hinder finns.

Tredje part anser att ditt varumärke inte borde godkännas.

De kan anföra absoluta registreringshinder i den mån de anser det lämpligt. Absoluta registreringshinder motsvarar krav som ditt varumärke måste uppfylla, såsom att vara särskiljande, inte beskrivande för den verksamhet du bedriver och tydligt återgivet. Tredje part som vill invända mot ditt varumärke ska skicka motsvarande meddelande till EUIPO och förklara varför de anser att varumärket inte borde registreras. Vi kallar detta för ett "yttrande från tredje part", och det är kostnadsfritt. Det bör dock endast användas när det finns ett starkt skäl för att bestrida varumärkets existens.

När ett yttrande har mottagits utfärdar EUIPO ett mottagningsbevis till den person som lämnat det (observatören), och synpunkterna förmedlas till sökanden. Därefter får observatören inga fler meddelanden från EUIPO. Särskilt gäller att observatören inte blir underrättad om resultatet av en eventuell omprövning av ansökan. Observatörer som vill bli underrättade om vad som händer med den berörda ansökan om EU-varumärke kan få information om dess status via eSearch.

Registreringsbevis

Om ingen gör någon invändning och ingen tredje part avger yttranden registreras ditt varumärke och registreringen offentliggörs. Detta görs för att andra innehavare av varumärken och allmänheten ska känna till att detta särskilda varumärke är ditt.

Offentliggörandet av registreringen är kostnadsfritt och ett registreringsbevis utfärdas.

Du kan ladda ned intyget två dagar efter offentliggörandet. Ingen papperskopia av registreringsintyget utfärdas. Däremot kan bestyrkta eller obestyrkta kopior av registreringsbeviset begäras. Det kan behövas om du vill åberopa prioritet för ditt EU-varumärke. Vissa jurisdiktioner godtar en hänvisning till vår databas (eSearch), andra begär ett mer officiellt dokument, som du kan få genom att använda begäran om granskning av akten.

Hur begär man prövning av EUIPO:s beslut?

Beslut som har gått en part emot kan överklagas av denne. Med webbverktyget eAppeal kan du från en enda applikation registrera ditt överklagande elektroniskt. Att överklaga EUIPO:s beslut är med andra ord snabbare och enklare än någonsin tidigare. Du kommer åt eAppeal direkt via ditt User Area, antingen från avdelningen Tjänster på nätet, via avdelningen Formulär och ansökningar eller under Åtgärder och meddelanden som du når sedan du öppnat din fil i eSearch Plus.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.