Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Invändning

 

An opposition is a procedure that involves two parties:
  • an applicant who filed an EU trade mark application;
  • an opponent who can file a form within 3 months after a trade mark has been published.
This procedure allows the opponent to protect his or her earlier EU trade mark or other rights against a new EU trade mark application.

A notice of opposition may be submitted by the opponent who could be:
  • a proprietor of an earlier trade mark or of other rights;
  • a representative, authorised person entitled to do so.
After examination of the opposition and if it is admissible, the involved parties will be invited to send additional information and evidence to support their positions.

If the opposition is justified, the contested EU trade mark application will not be registered. If the opposition is rejected, the Office will proceed with the registration of the EU trade mark.

Any party adversely affected by the decision may launch an appeal before the Board of Appeal.

All opposition decisions are published online and available in eSearch plus.

The applicant can minimise the risk of opposition by searching for potential conflicts before they apply.

Further information on how to file a notice of opposition against an EU trade mark or international registration and the grounds.

Further information on the registration process.


 


Äldre rättigheter utgör ett relativt registreringshinder för ett EU-varumärke. Kontoret undersöker inte på eget initiativ sådana grunder för avslag. Därför offentliggörs ansökan om EU-varumärke i tidningen om EU-varumärken, och en period på tre månader beviljas för möjlighet att inge invändning för att skydda äldre rättigheter som ett nytt EU-varumärke skulle kunna inverka på.

Det är alltså genom tidningen om EU-varumärken man informerar om att en EU-varumärkesansökan har ingivits, för att på så vis ge innehavarna av äldre rättigheter en möjlighet att skydda dem.

Du kan också skapa en avisering under din User Area för att få ett meddelande när varumärken som liknar ditt inges.

Mer information om sökningar hittar du under Vanliga frågor och svar, Sök tillgänglighet


Invändningar som har ingetts inom tre månader efter offentliggörande av ansökan om ett EU-varumärke hanteras av invändningsenheten. Efter att man har kontrollerat att avgiften har betalats i tid undersöker invändningsenheten om invändningen uppfyller de grundläggande kraven. Om enheten hittar en felaktighet som kan avhjälpas uppmanas den invändande parten att göra så.
När detta skede går mot sitt slut kommer sökanden av EU-varumärket att informeras om invändningen. I detta skede inleds en två månader lång period där båda parter kan kontakta varandra för att försöka nå en överenskommelse. Denna period kallas förlikningsperioden.

Gå till vår webbplats för mer information om dina rättigheter, till sidan bevaka dina rättigheter under sidomenyn När varumärkena har registrerats.


In order to ensure an efficient protection of your rights, we recommend consulting a legal practitioner specialised in trade mark matters. You can find a list of representatives before the EUIPO in eSearch plus


Förlikningsperioden består av de två månaderna efter att invändningen har ingetts, och infaller före den kontradiktoriska delen av förfarandet (där både den invändande parten och sökanden deltar). Eftersom den kontradiktoriska delen inte har hunnit inledas slipper båda parter att betala några kostnader om de når en överenskommelse som innebär att förfarandet avslutas.
Dessutom återbetalar myndigheten invändningsavgiften till den invändande parten om den överenskommelse som nås baseras på att begränsa förteckningen över varor och tjänster för EU-varumärket genom att utesluta sådana som påverkas av invändningen, eller om den grundas på ett återkallande av ansökan om EU-varumärke.

Mer information hittar du i Riktlinjerna del C, Invändning, avsnitt 1, Förfarandefrågor.


Invändningar mot EU-varumärkesansökningar måste inges skriftligen inom tre månader efter det att en ansökan om EU-varumärke offentliggjorts i tidningen om EU-varumärken.
Du kan också inge invändningar med hjälp av onlineformuläret om du föredrar detta. När formuläret har skickats in förses din begäran med ett invändningsnummer.
Invändningen anses vederbörligen inlämnad först när invändningsavgiften har erlagts.

Mer information om hur du kan inge en invändning mot ett EU-varumärke eller en internationell registrering.


Yes, the EUIPO accepts a notice of opposition against an EU trade mark application before the EU trade mark application has been published in the EU Trade Marks Bulletin, thus before the commencement of the opposition period. The opposition will be kept on hold and be deemed to have been filed on the first day of the opposition period, namely the first day after the publication of the EU trade mark application in Part A1 of the EU Trade Marks Bulletin.

Further details on how to file a notice of opposition can be found in the Guidelines, Part C, Opposition, Section 1, Procedural Matters.


För att inge en invändning måste kontoret ha fått in en betalning inom tidsgränsen för ingivning av invändningar.
Mer information om invändningsavgifter.


Sökande som inte har sin hemvist, sitt säte eller en verklig och faktisk kommersiell verksamhet inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) måste företrädas inför kontoret. Du hittar kontorets förteckning över ombud i eSearch plus.
 


Vid EUIPOS:s invändningsenhet används kontorets fem språk (engelska, franska, tyska, italienska och spanska). En invändning kan bara inges på något av dessa språk, och språket måste också överensstämma med ett av de två språk som sökanden valt för EU-varumärket, enligt vad som anges vid offentliggörande av ansökan i tidningen om EU-varumärken. Detta språk kommer sedan att användas genom hela invändningsförfarandet.


Om invändningen inges på ett av kontorets språk (engelska, franska, tyska, italienska eller spanska), men detta språk inte överensstämmer med något av språken i den aktuella ansökan om EU-varumärken, får den invändande parten en månad på sig att tillhandahålla en översättning till ett av de språken.

Mer information om handläggningsspråk hittar du i Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 4, Handläggningsspråk).


En invändning kan inges inom tre månader från det att en ansökan om ett EU-varumärke har offentliggjorts. Det officiella datumet för offentliggörande är det datum då ansökan offentliggörs i del A1 i tidningen om EU-varumärken. Inom denna tidsperiod måste invändningen och invändningsavgiften ha kommit in till myndigheten.

Mer information om hur du kan inge en invändning finns i Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 1, Förfarandefrågor.
Mer information om invändningsavgifter.


Fysiska eller juridiska personer kan inge en invändning baserad på så många varumärken som de anser nödvändigt, förutsatt att de är innehavare av dem.

Mer information om detta hittar du i Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 0, Inledning.


Nej. Invändande part måste vara en enskild fysisk eller juridisk person och måste grunda invändningen på varumärken som den invändande parten är innehavare av. Om en invändning mot ett EU-varumärke grundas på flera varumärken som tillhör olika företag (olika fysiska eller juridiska personer) måste följaktligen varje sådan person inge en separat invändning.
Fler än en invändande part kan enbart stå med på samma invändning om de är medinnehavare av de varumärken som invändningen baseras på.

Mer information hittar du i Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 0, Inledning.


Ja. Det språk som tillämpas för förfarandet fastställs när den invändande parten väljer ett av kontorets språk, som också måste överensstämma med ett av de två språk som anges i ansökan om EU-varumärken. All korrespondens med kontoret och alla handlingar som invändande parter åberopar för att hävda sina rättigheter måste vara avfattade på eller översatta till handläggningsspråket.

Mer information om detta hittar du i Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 1, Förfarandefrågor.


Kontoret informerar om att invändningen har ingetts när man väl har fastställt att invändningen är tillåtlig enligt EU-varumärkesförordningen. Det innebär emellertid inte att den är ”fullständig”. Efter att förlikningsperioden har löpt ut, och om parterna inte har nått en överenskommelse, har den invändande parten två månader på sig att komplettera invändningen genom att inge de bevis som dennes argument och rättigheter grundas på. Sedan skickar kontoret de mottagna handlingarna till sökanden, så att denne kan lämna synpunkter inom en tidsperiod på två månader.

Mer information om detta hittar du i Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 1, Förfarandefrågor.


Varumärken är föremål för ett krav på reell användning och verkligt bruk inom en tidsperiod på fem år efter det att de registrerats i alla EU‑medlemsstater. Därför beviljas sökanden i enlighet med EU-varumärkesförordningen möjlighet att avkräva den invändande parten bevis för att de varumärken som ligger till grund för invändningen faktiskt används, förutsatt att dessa varumärken har registrerats för över fem år sedan. Begäran om bevis på användning måste lämnas in som en ”ovillkorlig begäran” i en ”separat handling”.
De varor eller tjänster för vilka bevis om användning inte har ingetts kommer att uteslutas ur invändningen. Ett invändningsförfarande kan med andra ord bara fortsätta för sådana varumärken, varor och tjänster för vilka bevis har framlagts om reell användning och verkligt bruk. Om inga bevis på användning inges för de varor och tjänster för vilka det äldre varumärket/de äldre varumärkena är registrerat/registrerade, avslås invändningen.

Mer information om detta hittar du i Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 6, Bevis på användning.


Beviset måste bestå av ”information om plats, tid, omfattning och typ av användning av invändningsmärket för de varor och tjänster för vilket det är registrerat och på vilka invändningen grundas”. Bevis kan till exempel bestå av styrkande handlingar och föremål som förpackningar, etiketter, prislistor, kataloger, fakturor, fotografier, tidningsannonser och beedigade eller intygade utlåtanden.

Mer information om detta hittar du i Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 6, Bevis på användning.
 


Beslutet om fördelning av kostnader anges i ett beslut i sak. I alla övriga fall där EUIPO:s invändningsenhet avslutar förfarandet finns ett kostnadsbeslut bifogat till underrättelsen. Där kostnaderna begränsas till kostnader för representation samt invändningsavgift ingår beslutet om kostnadsbelopp i beslutet om fördelningen av kostnaderna i enlighet med de tak som fastställs i artikel 18 i tillämpningsföreskrifterna för EU-varumärken.

Mer information om detta hittar du i Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 1, Förfarandefrågor.


Beviset måste bestå av ”information om plats, tid, omfattning och typ av användning av invändningsmärket för de varor och tjänster för vilket det är registrerat och på vilka invändningen grundas”. Bevis kan till exempel bestå av styrkande handlingar och föremål som förpackningar, etiketter, prislistor, kataloger, fakturor, fotografier, tidningsannonser och beedigade eller intygade utlåtanden. Beviset måste lämnas in på ett strukturerat sätt och innefatta en innehållsförteckning.


Frågorna och svaren på denna sida är framtagna endast i informationssyfte och utgör inte någon rättslig referenspunkt. Läs gärna förordningarna om EU-varumärken och gemenskapsformgivningar eller riktlinjerna för varumärken/formgivningar för mer information.

Mer information om hur myndigheten hanterar dina personuppgifter finns i vår dataskyddsförklaring.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.