Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Invändningar

Via anmälan online kan du lämna in en invändning mot ett EU-varumärke eller en internationell registrering, skicka in tillhörande bilagor och fylla i nödvändiga betalningsuppgifter via EUIPO:s webbplats.

När formuläret har skickats in förses din begäran med ett invändningsnummer.

Invändningen kontrolleras automatiskt som en del av kontrollen av tillåtlighet för att identifiera eventuella brister i den tillhandahållna informationen. Där tillåtligheten inte kan kontrolleras automatiskt utför EUIPO:s granskare en fullständig kontroll av invändningarna.

Se våra riktlinjer för mer information om kontrollen av tillåtlighet. 

 

Steg för att fylla i ett formulär om invändningar som berör flera parter:

 • Allmän information

  Onlineversionen av anmälan om invändning är uppdelad i följande avsnitt:

  • Referens
  • Typ av åtgärd
  • Invändande part
  • Ombud
  • Anmäld enhet
  • Skäl för invändning
  • Grunder och bevis
  • Betalning av avgift
  • Underskrift

  Alla obligatoriska fält måste vara ifyllda för att du ska kunna skicka in din invändning. Obligatoriska fält är markerade med en röd asterisk*.

  Fyll i din referens

  Detta avsnitt är frivilligt.

  Den invändande parten eller den som i egenskap av ombud företräder denna kan skapa ett eget referensnummer, som får bestå av högst 30 tecken och kan vara en kombination av bokstäver, siffror och/eller symboler. Det får inte innehålla några blanksteg.

  Välj typ av åtgärd

 • Invändande part

  Obligatoriskt avsnitt. Du måste lämna uppgifter om minst en invändande part.

  Om den invändande parten redan har ansökt om ett EU-varumärke eller en formgivning eller framställt en invändning till EUIPO har denna redan ett id-nummer hos EUIPO. Om du känner till numret, ange det i textfältet, välj det från den automatiska förteckningen och klicka på ”importera”, så kommer de återstående fälten att fyllas i automatiskt.

  Om den invändande parten inte har något id-nummer hos EUIPO måste du fylla i all nödvändig information om denna genom att först välja typ av invändning från rullgardinsmenyn under ”Skapa ny invändande part”. En invändande part kan vara antingen en juridisk eller en fysisk person. Nedanstående fält måste fyllas i:

  För fysiska personer (typ av sökande är enskild(a) person(er))

  • Förnamn
  • Efternamn
  • Nationalitet
  • Land
  • Gatuadress
  • Ort/stad

  För juridiska personer (typen av sökande är affärsverksamhet/företag)

  • Juridiskt namn
  • Juridisk form
  • Registreringsland
  • Land
  • Gatuadress
  • Ort/stad

  Juridisk person
  Om den invändande parten är en juridisk person måste dess officiella namn anges, inklusive bolagsform, t.ex. Incorporated, Sociedad Anónima, Aktiengesellschaft etc. Bolagsformen kan förkortas på gängse sätt, exempelvis Inc., S.A., AG eller motsvarande. Det land där den juridiska personen har sitt säte måste också anges.

  Fysisk person
  Om den invändande parten är en fysisk person ska efternamn, förnamn och nationalitet anges.

  Vi rekommenderar att du lämnar så många kontaktuppgifter som möjligt (postnummer, telefonnummer).

  Om invändningen har fler än en invändande part kan ytterligare invändande parter läggas till genom att du väljer typ av invändande part från samma rullgardinsmeny. När de invändande parterna har angetts kan du se, redigera och stryka dem genom att klicka på lämpliga knappar i tabellen över invändande parter.

  Kom ihåg att klicka på ”Lägg till” för att inkludera den valda eller nyskapade invändande parten i ditt formulär.

 • Ombud

  Om ingen av de invändande parterna har sin hemvist, sitt säte eller en verklig och faktiskt kommersiell verksamhet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) måste de företrädas av ett auktoriserat ombud i alla förhandlingar med EUIPO.

  En förteckning över ombud finns på EUIPO:s webbplats.

  Alla invändande parter kan välja ett ombud även om de har sin hemvist, sitt säte eller en verklig och faktisk kommersiell verksamhet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

  Om ombudet tidigare har tilldelats ett id-nummer från EUIPO, ange detta nummer i textfältet, välj det från den automatiska förteckningen och klicka på ”Importera”, så fylls de återstående fälten i automatiskt.

  Om ombudet inte har något id-nummer måste alla fält fyllas i manuellt. För att lägga till ett nytt ombud måste du välja typ av ombud från rullgardinsmenyn under ”Skapa ny”. Ett nytt ombud kan antingen vara utövande jurist eller arbetstagarrepresentant.

  Utövande jurist
  Om ombudet är utövande jurist ska efternamn och förnamn anges. En utövande jurist kan vara ansluten till en befintlig sammanslutning av ombud. Om du redan känner till sammanslutningens id-nummer, ange det i textfältet som valts från den automatiska förteckningen och klicka på ”Lägg till”. Sammanslutningens namn läggs till i formuläret. Alternativt kan du fylla i ”Sammanslutningens namn” manuellt. Du kan söka efter en sammanslutnings id-nummer genom att klicka på länken ”Sök i eSearch plus”.

  Arbetstagarrepresentant
  Om ombudet är direkt anställt av den invändande parten räcker det med att ange efternamn och förnamn. Om arbetstagarrepresentanten arbetar för ett företag (med en verklig och faktisk verksamhet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som har en ekonomisk relation till den invändande parten måste företagets namn och den ekonomiska relationens art anges.

  Vi rekommenderar att du lämnar tillräckliga kontaktuppgifter, inklusive namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

  Det finns också en möjlighet att lägga till ett EUIPO-ombud. Ett meddelande kommer då att skickas om den ytterligare prövning som EUIPO kommer att genomföra innan ombudet läggs till i förteckningen över EUIPO-auktoriserade ombud.

  Klicka på "Lägg till” när ombudsinformationen har fyllts i för att inkludera den i din ansökan.

 • Anmäld enhet

  Du måste ange om din invändning gäller en ansökan om EU-varumärke eller en internationell registrering (IR).

  Ange numret på den ansökan om EU-varumärke eller internationella registrering som du bestrider och klicka på ”Importera enhet”. Om ansökan om EU-varumärke eller den internationella registreringen är ”öppen för användning” kommer uppgifterna att fyllas i automatiskt. Om ansökan om EU-varumärke eller internationell registrering inte är öppen för invändning visas ett meddelande och någon invändning kan inte göras.

  Språket i invändningsförfarandet måste väljas i enlighet med artikel 146 i EU-varumärkesförordningen. Det måste vara ett av de två språken i den överklagade ansökan, under förutsättning att detta är ett av EUIPO:s fem officiellt erkända språk. När ansökan om EU-varumärke har valts kommer godkända språk för invändningen att visas (om det första språket inte är ett av de fem erkända språken inom EUIPO kommer det inte att visas som ett alternativ).

  Fältet ”Invändningens omfattning” hänvisar till de varor och tjänster som invändningen gäller. Fältet ”Mot alla varor och tjänster” är förvalt som standard.

  Om invändningen endast gäller vissa varor och tjänster inom ansökan om EU-varumärke eller en internationell registrering, välj det andra alternativet ”Mot vissa varor och tjänster i ansökan, nämligen” och ange vilka varor och tjänster det gäller. Du kan stryka hela klasser och/eller villkor från en klass. För att ta bort en hel klass, klicka på krysset (X) överst till vänster i klassen. För att ta bort delar av en klass, välj vilka som ska tas bort genom att klicka på dem eller använda musens drag- och släppfunktion. Genom denna åtgärd visas en ny knapp ”Ta bort utvalda ord”. Klicka på den för att ta bort urvalet från klassen. För att återgå till ursprungsversionen, klicka på ”Återställ”.

 • Skäl för invändning

  När en artikel väljs för att lägga till skäl, kommer ett alternativ att visas för att lägga till grund för invändning.

  En anmälan om invändning måste innehålla minst en ”grund för invändning”.

  I tabellen nedan fastställs vilka skäl för invändningar som är tillämpliga:

  Skäl

  Grund för invändning

  Artikel 8.1 a
  artikel 8.1 b

  Ansökan om EU-varumärke, ansökan om/registrering av nationellt varumärke, internationell registrering, internationell ansökan, välkänt varumärke (artikel 6 a i Pariskonventionen)

  Artikel 8.5

  Ansökan om EU-varumärke, ansökan om/registrering av nationellt varumärke, internationell registrering, internationell ansökan

  Artikel 8.3

  Ansökan om EU-varumärke, ansökan om/registrering av nationellt varumärke utan för EU, internationell registrering, internationell ansökan, välkänt varumärke (artikel 6a i Pariskonventionen), icke-registrerat varumärke

  Artikel 8.4

  Icke-registrerat varumärke, annat tecken som används i näringsverksamhet

  Skäl

  Typ av representation

  Artikel 8.6

  Ord

  När du har valt lämplig grund för invändning måste du fylla i alla angivna obligatoriska fält och välja ”Spara”.

  Den tillagda informationen visas då i en tabell som den nedanstående. Du kan ta bort en grund för invändning genom att klicka på ”Ta bort” som representeras av ett kryss (x) i tabellen bredvid det du vill ta bort. Flera grunder för invändning kan läggas till i samma anmälan genom att klicka på ”+” i tabellen bredvid det element för vilket du vill inkludera en ytterligare grund.

 • Grunder och bevis

  .

 • Underskrift

  Detta avsnitt är obligatoriskt.

  Du måste ”underteckna” den elektroniska anmälan av invändningen innan den slutligen skickas in genom att uppge efternamn, förnamn och ställning i lämpliga fält på det elektroniska formuläret.

  Du kan lägga till ytterligare en underskrift genom att välja ”Lägg till ytterligare underskrift.” Högst två underskrifter är tillåtna. Genom att fylla i informationen för underskrift bekräftar du att du har kontrollerat uppgifterna och vill skriva under och skicka in ansökningsformuläret.

 • Betalning av avgift

  Detta avsnitt är obligatoriskt.

  Avgiften för invändning måste vara EUIPO tillhanda inom invändningsperioden.

  Om den inkommer efter att invändningsperioden löpt ut men betalningsinstruktioner har lämnats till banken under invändningsperiodens sista tio dagar, enligt villkoren i artikel 8 i förordningen om avgifter för EU-varumärken, kan invändningen sparas, förutsatt att:

  • den invändande parten lämnar bevis för att betalningsinstruktionerna har utfärdats under invändningsperiodens tio sista dagar, OCH
  • den invändande parten betalar en tilläggsavgift på 10 procent av avgiften för invändning (dubbelt villkor).

  Denna tilläggsavgift ska emellertid inte erläggas om personen kan visa att betalningsinstruktionerna till banken utfärdades mer än tio dagar innan betalningsperioden löpte ut. Om avgiften för invändning inte erhålls inom invändningsperioden, eller om bestämmelsen ovan inte gäller, anses anmälan om invändning inte ha lämnats.

  EUIPO skickar inte någon betalningsanmodan.

  Observera att betalning av avgifter måste ske i euro.

  Mer information om avgifter och betalningar avseende varumärken till EUIPO

 • Skicka formuläret

  Ditt formulär kontrolleras. Om det innehåller felaktiga uppgifter eller om uppgifter saknas visas ett felmeddelande.

  När informationen är giltig kommer du att dirigeras vidare till bekräftelsesidan som innehåller alla ansökningsuppgifter som du har fyllt i. Du kan fortfarande ändra din information.

   

 • Spara, skriv ut och återställ

  Du kan spara formuläret för invändningar i ditt ”User Area”. Medan du fyller i ansökningsformuläret kan du när som helst spara ditt arbete som ett utkast. Klicka på ”Spara utkast” i kolumnen till höger i formuläret. Utkastet nås från avsnittet ”Utkast” i ditt User Area.

  Med funktionen ”Spara formdata som XML” kan du exportera informationen i XML-format och använda den vid ett senare tillfälle genom att välja alternativet ”Importera data från XML”.

  Du kan skriva ut ditt formulär när som helst under ansökningsförfarandet. Vi rekommenderar att du läser igenom din anmälan om invändning innan du skickar in den. Observera att du på detta stadium ännu inte har skickat in din anmälan. Den utskrivna texten betraktas därför inte som bevis på att du skickat in den.

  Om du vill börja om från början med din ansökan klickar du på ”Återställ formulär”. Då rensas alla tidigare ifyllda fält och informationen raderas.

  För att slutgiltigt skicka in din anmälan, klicka på ”Nästa”. Du dirigeras till betalningsplattformen och efter angivande av betalningsuppgifterna får du en bekräftelse på att förfarandet har slutförts. Invändningsnumret kommer att visas, vilket du behöver använda som referens vid ytterligare kommunikation med EUIPO, samt datum och tid (medeleuropeisk tid, MET) för inlämningen. Det finns även en ”Ladda ner kvitto”-knapp genom vilken en PDF genereras som innehåller ett kvitto på ansökan, vid behov betalningsinstruktioner och själva anmälan om invändningar.

  Vi rekommenderar starkt att du skriver ut eller sparar mottagningsbeviset eftersom EUIPO inte utfärdar några ytterligare exemplar av det. Endast eCommunication-användare får en kopia av det i sin inkorg i sitt User Area.

  Vi rekommenderar också att du kontrollerar att antalet bilagor stämmer med det antal filer du laddade upp.

Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information