Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Särskilt meddelande om uppgiftsskydd/behandling av personuppgifter vid förfarandet för omedelbar återkoppling inom avsnittet ”Hjälp och vanliga frågor”


Behandlingen av uppgifterna utförs under ansvar av direktören för kundtjänstavdelningen, som fungerar som personuppgiftsansvarig.
 
Denna uppgiftsbehandling omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter. Informationen i detta meddelande lämnas i enlighet med artiklarna 11 och 12 i förordning (EG) nr 45/2001.

1. Vilket syfte har uppgiftsbehandlingen?
Syftet med funktionen för omedelbar återkoppling är att mäta hur nöjda användarna är med innehållet i avsnittet ”Hjälp och vanliga frågor” på EUIPO:s webbplats. I det här avsnittet kan du tala om för oss vad du tycker om svaren i avsnittet Hjälp och vanliga frågor. Om du ger ett negativt betyg ber vi dig att lämna kontaktuppgifter (dvs. namn, telefonnummer och e-postadress).   Observera att om du lämnar kontaktuppgifter med den uttryckliga avsikten att nås för uppföljning, kommer EUIPO att kontakta dig via telefon eller e-post i syfte att förstå din återkoppling bättre.
 
2. Vilka personuppgifter behandlar vi?
De behandlade uppgifterna är följande:
  • Nöjdhetsbetyg och kommentarer på frågeformulären.
  • Användaruppgifter som automatiskt samlas in av EUIPO:s webbportal medan användaren fyller i frågeformuläret (t.ex. språk, datum och tid).
  • Om användaren loggat in: uppgifter om användaren som redan finns i vårt system, inbegripet personuppgifter – PER ID, land, användarkategori och underkategori.
  • Kontaktuppgifter som lämnats av användaren i uttryckligt uppföljningssyfte: namn, e-postadress och telefonnummer. 

3. Vem har tillgång till uppgifterna och vem lämnas de till?
Endast särskilt behörig intern personal (som arbetar för kundtjänstavdelningen) hos EUIPO som personligen deltar i analysen av dessa uppgifter har tillgång till dina uppgifter. Inga personuppgifter delas med tredje part för några som helst ändamål.
 
4. Hur skyddar och bevarar vi din information?
Alla personuppgifter med anknytning till förfaranden för omedelbar återkoppling lagras i säkra it-verktyg (ShareDox/Survey system) enligt myndighetens säkerhetsstandarder samt i särskilda elektroniska mappar som endast är tillgängliga för de behöriga mottagarna.
 
Lämpliga nivåer för tillgång beviljas individuellt och endast till de ovannämnda mottagarna. Databasen är lösenordsskyddad genom ett gemensamt inloggningssystem.
 
5. Hur kan du få tillgång till, kontrollera, ändra eller radera dina uppgifter?
Du har rätt att få tillgång till, rätta, blockera och radera dina personuppgifter i de fall som föreskrivs i artiklarna 13, 14, 15 och 16 i förordning (EG) nr 45/2001 genom att lämna in en skriftlig begäran till den personuppgiftsansvarige, direktören för kundtjänstavdelningen. Begäran ska preciseras uttryckligt och skickas till följande e-postadress: euipo_satisfaction_survey@euipo.europa.eu
 
6. Vilka är de rättsliga grunderna för behandlingen av dessa uppgifter?
Personuppgifterna samlas in och behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för personuppgifter och särskilt enligt artikel 5 a och d.
 
Ytterligare allmän information hittar du här: EUIPO:s policy om personuppgifter. För mer frågor eller begäranden angående den information du har lämnat, vänligen kontakta den personuppgiftsansvarige.
 
7. Hur länge behåller vi dina uppgifter?
Personuppgifterna lagras endast så länge som är nödvändigt för att uppnå syftet med uppgiftsbehandlingen: tre år för demografiska uppgifter (eftersom de räknas som registeruppgifter), fem år för länkade uppgifter om nöjdhet för användare som besvarar undersökningen och obestämd tid för anonyma uppgifter om nöjdhet.
 
8. Kontaktuppgifter
Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du ställa dem till den personuppgiftsansvarige, direktören för kundtjänstavdelningen, på följande e-postadress: euipo_satisfaction_survey@euipo.europa.eu
 
Du kan även kontakta EUIPO:s dataskyddsombud om alla frågor som gäller skydd för personuppgifter:   DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu
 
Överklaganden:
Klagomål kan, i fall där konflikten inte löses av den personuppgiftsansvarige och/eller dataskyddsombudet, när som helst inges till Europeiska datatillsynsmannen: edps@edps.europa.eu
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.