Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Hantera

Registrerade gemenskapsformgivningar kan säljas, licensieras och förnyas. Förändringar av registrerade gemenskapsformgivningar offentliggörs i tidningen om gemenskapsformgivningar.

 

Fortsatt skydd eller inte

En registrering av en gemenskapsformgivning är giltig i fem år men kan förnyas fyra gånger (vilket sammanlagt ger högst 25 års skydd). Vart femte år ställs du inför frågan: Vill jag förnya min formgivning? Svaret beror på din immaterialrättsstrategi.

Vill du ha kvar skyddet?

Förnya 

Du har två alternativ:

 

I en gemensam ansökan kan du välja att förnya endast vissa av formgivningarna.

 1. Förnya: Om du vill ha kvar skyddet kan du förnya online.

  Förnyelseavgiften per formgivning, oavsett om den ingår i en gemensam registrering som omfattar flera formgivningar eller inte, är följande:

  • Efter 5 år – 90 euro
  • Efter 10 år – 120 euro
  • Efter 15 år – 150 euro
  • Efter 20 år – 180 euro

 2. Inte förnya: Om du bestämmer dig för att inte förnya formgivningen i EU kommer rättigheterna till den att förfalla.

När ska jag förnya?

Du ansvarar själv för att hålla tidsfristerna för förnyelse. Men i normala fall underrättar Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) antingen dig eller ditt ombud sex månader före tidsfristens utgång om att det är dags att förnya din gemenskapsformgivning. Även andra personer som har rätt till din gemenskapsformgivning, t.ex. genom licensiering, underrättas av EUIPO.

Formuläret för förnyelse ska vara inlämnat och förnyelseavgiften betald inom sex månader före registreringsperiodens utgångsdatum. Formuläret kan lämnas in till och med sista dagen i den månad då skyddet upphör.

Om du inte har hållit tidsfristen men fortfarande vill förnya registreringen kan du göra det i ytterligare sex månader efter utgångsdatumet. Du får då betala en tilläggsavgift på 25 procent.

Varje period från den första listan börjar och slutar med ett steg som presenteras i nästa lista.

 • Registreringsperiod
 • Förnyelse online
  Ordinarie avgift
 • Sen förnyelse online
  Tilläggsavgift
  (25 % tillägg)
 • 1.1.2009

  Ansökningsdatum
 • 1.8.2013

  Förnyelseperioden startar
 • 31.1.2014

  Sista dagen för förnyelse mot ordinarie avgift
 • 31.7.2014

  Sista möjligheten att förnya
 

Hur förnyar jag?

Din gemenskapsformgivning bör förnyas online. Kom ihåg att du inte kan ändra din formgivning när du förnyar registreringen.

Meddela oss om dina uppgifter ändras

t.ex. företagsnamnet, adressen eller kontaktuppgifterna.

Ändra dina personuppgifter

User Area 

Varför?

Om du inte har utsett något ombud ännu behöver vi kontakta dig direkt. Därför är det mycket viktigt att du meddelar oss om dina personuppgifter ändras. Även om du har utsett ett ombud ligger det i ditt intresse att hålla uppgifterna om ditt företag aktuella. Vi själva eller en tredje part kan behöva kontakta dig.

 

När?

Det finns ingen officiell tidsgräns. Men ju tidigare du upplyser oss om ändringarna, desto bättre.

 

Hur?

Om du har ett ombud behöver du bara lämna uppgifterna till ombudet så sköter han eller hon resten. Du kan också göra ändringarna på egen hand online via User Area. Gå till User Area, välj menyn med alternativ (Options) och gör de aktuella ändringarna av personuppgifterna.

Ändringar av personuppgifter får inte påverka sökandens/innehavarens identitet. Om du vill ändra sökandens identitet är det i stället en överlåtelse du bör göra.

Juridiska personer kan bara ha en officiell adress. Vid tvekan kan EUIPO begära bevis för den juridiska formen eller adressen.

När du anger ditt EUIPO-id-nummer behöver du inte uppge alla rättigheter du har, eftersom ändringen automatiskt kommer att tillämpas på alla.

Kan jag sälja eller hyra ut min registrerade gemenskapsformgivning?

Din registrerade gemenskapsformgivning är en tillgång. Innehavet kan licensieras ut eller säljas. Den viktigaste skillnaden mellan dessa båda alternativ är att när du överlåter din gemenskapsformgivning, överlåter du innehavet till en annan part permanent, medan du behåller det om du licensierar ut formgivningen. Det kan liknas vid att sälja eller hyra ut sitt hus. Så snart en överenskommelse har nåtts bör du meddela oss detaljerna.

Gör en anteckning snabbt och enkelt online

Ansöka online 

Licensiering och överlåtelse av innehav – närmare information

Du väljer själv om du ska licensiera ut eller överlåta din registrerade gemenskapsformgivning. Vi behöver bara veta att vi har registrerat resultatet korrekt. Här följer några aspekter att tänka på:

Licensiera eller överlåta?

De enskilda formgivningarna i en gemensam registrering som omfattar flera formgivningar hanteras som om de vore oberoende av varandra. Med andra ord kan varje formgivning i en gemensam ansökan överlåtas eller licensieras separat från de övriga.

Licensiera eller överlåta?

 
  Överlåtelse Licensiering
Avgift Administrativ avgift – 200 euro per formgivning
Högsta avgiften är 1 000 euro (förutsatt att det gäller samma deltagande parter)
Administrativ avgift – 200 euro per formgivning
Högsta avgiften är 1 000 euro (förutsatt att det gäller samma deltagande parter)
Geografisk täckning Din rättighet överlåts för hela EU. Dina rättigheter kan licensieras för vissa länder i EU.
Tid Din rättighet överlåts utan tidsbegränsning. Du kan licensiera rättigheten för en viss period.
 

När?

Meddela oss så snart en överenskommelse har nåtts mellan dig och en annan part.

 

Hur?

Allt du behöver göra är att begära att en överlåtelse eller licensiering förs in i registret. Begäran lämnas till oss som en anteckning. Du kan göra en anteckning snabbt och enkelt online

Om du har utsett ett enda ombud för båda parterna (och ombudet företräder den nuvarande innehavaren) kan detta ombud underteckna begäran för er räkning. I så fall behöver du inte heller lämna in någon kopia av överlåtelsehandlingen eller licensen.

Vad mer kan du göra med din rättighet?

Det finns även andra (mindre vanliga) saker som du kan göra med din rättighet. Du hittar alla alternativ i ditt onlineformulär, men grunderna sammanfattas här.

 • Sakrätt: detta gör det möjligt för dig att använda din formgivning som säkerhet.

 • Avstående: detta innebär att du kan avstå den rätt du har förvärvat genom registreringen.

 • Rättelse av din registrerade gemenskapsformgivning: formulerings- och avskrivningsfel eller uppenbara misstag får rättas. Meddela oss om du hittar ett sådant fel. Om felet kan hänföras till EUIPO kommer ett nytt intyg att utfärdas. Rättelser av återgivningen av formgivningen avslås som princip, såvida inte felet kan hänföras till EUIPO.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.