Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Anteckningar

En anteckning är en registrering i EUIPO-registret, databasen som innehåller uppgifter om alla varumärken och formgivningar som EUIPO registrerat. En anteckning innebär en ändring av viss information i databasen.

De anteckningar som kan registreras via onlineformulär visas nedan. Klicka på respektive länk för att se informationen för var och en. Endast de anteckningar som anges i artikel 111 i EU-varumärkesförordningen och artikel 69 i förordningen om registrerade gemenskapsformgivningar kan registreras i varumärkes- respektive formgivningsregistret.

Mer information finns i våra riktlinjer om varumärken och formgivningar.

 • Total och partiell överlåtelse

  En total överlåtelse innebär ett byte av innehavare till en ansökan eller registrering av EU-varumärke eller gemenskapsformgivning. En partiell överlåtelse innebär en överlåtelse av vissa av varorna och/eller tjänsterna i samband med en ansökan eller registrering av EU-varumärke. Partiell överlåtelse är inte möjlig när det gäller gemenskapsformgivningar.

  För anteckning av överlåtelser krävs inga dokument som styrker överlåtelsen (till exempel ett avtal om överlåtelse) om ombudet som undertecknade begäran markerat kryssrutan Ombud för båda parter. Ombudet kan underteckna för båda parter endast om han eller hon står upptagen som ombud som utsetts av den ursprungliga innehavaren i vår databas och också har utsetts till ombud för den nya innehavaren/förmånstagaren.

  I alla övriga fall måste ansökan om anteckning åtföljas av en förklaring undertecknad av båda parter, bevis på överlåtelsen osv.

  Begäran om anteckningar avseende överlåtelser kan också göras för EU-varumärken eller gemenskapsformgivningar som fortfarande befinner sig i ansökningsfasen. Därvidlag gäller samma regler.

  Vid en begäran om fullständig eller delvis överlåtelse kommer de slutliga rättsinnehavarna att vara dem som användaren angett i avsnittet ”Förvärvare eller innehavare av rättighet” i formuläret på nätet. Exempel:

  Om ett varumärke har två ägare – ägare A och ägare B – och ägare A vill överlåta sina rättigheter till en framtida ägare C men ägare B vill behålla sina rättigheter, måste användaren ange ”B” och ”C” i avsnittet ”Förvärvare eller innehavare av rättighet”.

 • Delning

  Ett varumärke eller en varumärkesansökan kan ”delas” på begäran av sökanden/innehavaren av EU-varumärket. Att dela ett registrerat varumärke eller en varumärkesansökan kan vara särskilt användbart för omtvistade varumärken, för att separera vissa varor eller tjänster och behålla registreringen för övriga varor eller tjänster. Att göra en partiell överlåtelse innebär ett ägarbyte och är gratis. Att begära delning av ett EU-varumärke innebär däremot inte något ägarbyte och är avgiftsbelagt.

  Delning kan inte begäras

  • innan ett ansökningsdatum har beviljats,
  • under en tremånadersperiod efter offentliggörandet av EU-varumärkesansökan,
  • om varorna och tjänsterna är föremål för invändnings- eller annulleringsförfaranden.

  Samma villkor gäller så länge som ett motkrav om återkallande eller ogiltighetsförklaring behandlas i en EU-varumärkesdomstol.

  De varor och tjänster som ska delas måste vara tydligt definierade, utan överlappning mellan återstående varor och tjänster i den ursprungliga ansökan eller registreringen och de som omfattas av nya ansökningar eller registreringar.

 • Företräde/upphävande av företräde

  Innehavaren av ett tidigare varumärke som är registrerat i en EU-medlemsstat – inbegripet ett varumärke som varit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i en medlemsstat – och som har ett identiskt EU-varumärke för varor eller tjänster som är identiska med eller ingår bland dem för vilka det äldre EU-varumärket har registrerats, får i samband med sitt EU-varumärke göra anspråk på det äldre varumärkets företräde i den medlemsstat i vilken eller för vilken märket registrerades.

  Anspråk på företräde kan göras när som helst efter registrering av EU-varumärket.

  Företräde kan endast begäras avseende en tidigare registrering, och inte en tidigare ansökan. Datumet för det tidigare varumärket måste infalla före ansökningsdatumet eller i förekommande fall före EU-varumärkets prioritetsdatum.

  Den tidigare rätten måste dock fortfarande gälla. Ett företrädesanspråk kommer inte att godkännas om den tidigare rätten har löpt ut. Om den tidigare registreringen redan hade förfallit när anspråket gjordes kan inget företräde begäras, även om den relevanta nationella varumärkeslagstiftningen medger en sex månaders frist för förnyelse.

  Den sökande är också skyldig att se till att kraven som avser den tredubbla identiteten (samma ägare, samma märke, samma varor och tjänster) är uppfyllda.

  EUIPO kommer normalt endast att undersöka om varumärkena är identiska, och inte om ägarna och varorna/tjänsterna också är det.

  Enligt beslut nr EX-05-5 behöver innehavaren inte skicka in en kopia av registreringen om den information som krävs finns tillgänglig för EUIPO på webbplatsen för den berörda nationella myndigheten. Om ingen kopia av registreringen lämnas in kommer EUIPO först att söka efter den nödvändiga informationen på den relevanta webbplatsen. Endast om informationen inte är tillgänglig där uppmanas ägaren att skicka en kopia.

  Enligt artikel 3 i beslut nr EX-05-5 måste kopian på den relevanta registreringen bestå av en kopia (en fotokopia räcker) av registreringen eller förnyelseintyget eller utdraget ur registret, eller ett utdrag ur den relevanta nationella officiella tidningen eller ett utdrag eller en utskrift från en officiell databas.

  Upphävande av företräde

  EU-varumärkets innehavare kan när som helst begära ett upphävande av företrädeskravet från registret på eget initiativ.

  Företrädeskrav kan också upphävas genom ett beslut i nationell domstol (se direktiv 2008/95/EG).

  Upphävande av företrädeskrav offentliggörs i EU-varumärkestidningen. Enligt artikel 111.3 i EU-varumärkesförordningen ska upphävandet av företrädet registreras tillsammans med de uppgifter som anges i artikel 111.2 i EU-varumärkesförordningen.

 • Sakrätt i fast egendom/upphävande av sakrätt i fast egendom

  En sakrätt i fast egendom eller "sakrätt" är en begränsad egendomsrätt och en absolut rätt. En sakrätt i fast egendom avser en rättslig åtgärd riktad mot en sak, snarare än mot en viss person, och den ger sakrättens innehavare en möjlighet att återfå, äga eller utnyttja ett visst objekt. Denna rätt kan avse varumärken eller formgivningar. Den kan bland annat bestå av rätten till användning, nyttjande eller pantsättning. En sakrätt skiljer sig från en personlig rättighet som i stället avser en viss person. De vanligaste sakrätterna för varumärken eller formgivningar är panträtter eller säkerheter.

  Andra exempel är DE: Pfand, Hypothek; EN: guarantees, warranties, bails and sureties; ES: prenda, hipoteca; FR: nantissement, gage, hypothèque, garantie, caution; IT: pegno, ipoteca.

  Det finns två typer av sakrätter som den sökande kan begära att få noterade bland uppgifterna eller införda i registret:

  • Sakrätter som har till syfte att garantera säkerheter (panter, avgifter osv.).
  • Sakrätter som inte fungerar som en garanti (till exempel nyttjanderätt).

  Följande uppgifter måste lämnas:

  • Registreringsnumret för det aktuella EU-varumärket/den registrerade gemenskapsformgivningen. Om begäran avser flera olika EU-varumärken eller registrerade gemenskapsformgivningar måste samtliga nummer anges.
  • Rättighetsinnehavarens namn, adress och nationalitet eller hemstat.
  • Om den sökande utser ett ombud ska namn och kontorsadress för rättighetsinnehavarens ombud anges.
  • Bevis på sakrätten. Tillräckligt bevis för sakrätten föreligger om begäran om registrering åtföljs av något av följande: 1) en förklaring, undertecknad av innehavaren av EU-varumärket/formgivningen, där han eller hon medger en registrering av sakrätten, 2) en begäran som lämnats in gemensamt av EU-varumärkets/formgivningens innehavare och rättighetsinnehavaren eller av enbart rättighetsinnehavaren och som undertecknats av båda parter.

  Ansökan om anteckningar av sakrätt kan göras för EU-varumärken eller registrerade gemenskapsformgivningar även i ansökningsskedet. Därvidlag gäller samma regler.

  Upphävande av sakrätter
  Registreringen av en sakrätt kommer att upphävas eller ändras på begäran av den berörda parten, dvs. den sökande eller innehavaren av EU-varumärket eller den registrerade rättighetsinnehavaren. I båda fallen ska följande information lämnas:

  • EU-varumärkets eller den registrerade formgivningens registreringsnummer.
  • Uppgifter om den rätt som ska upphävas (ska skickas in via onlineformuläret för ansökan om anteckning).
  • Dokument som styrker att den registrerade rätten inte längre finns eller ett uttalande från rättighetsinnehavaren om att han eller hon medger att anteckningen upphävs.

  Ansökan om anteckning av upphävande av sakrätter kan göras för EU-varumärken eller registrerade gemenskapsformgivningar även under ansökningsskedet. Därvidlag gäller samma regler.

 • Ändring av varumärke

  En ansökan om att ändra ett varumärke, dvs. märkets återgivning, måste göras skriftligt på ett av EUIPO:s fem officiella språk och omfattas av en avgift. Förordningarna medger inga ändringar av andra element i EU-varumärkesregistreringen.

  Enligt artikel 54.2 i EU-varumärkesförordningen får återgivningen av varumärket ändras endast på ytterst begränsade villkor, dvs. endast om

  • EU-varumärket innehåller EU-varumärkesinnehavarens namn och adress, samt
  • dessa är de element som ska ändras, och
  • såvida inte ändringen väsentligen förändrar varumärkets karaktär så som det ursprungligen registrerats.
 • Exekutiva åtgärder

  En exekutiv åtgärd är en åtgärd genom vilken en domstolstjänsteman beslagtar en gäldenärs egendom sedan käranden erhållit en dom om fastställelse av rätten till egendomen från en domstol. På så vis kan en borgenär driva in sin fordran från alla gäldenärens tillgångar, bland annat hans varumärkesrättigheter.

  Registrering av en exekutiv åtgärd kan begäras av

  • EU-varumärkets innehavare,
  • den exekutiva åtgärdens förmånstagare,
  • en domstol eller myndighet.

  De formella villkor som denna begäran måste uppfylla är beroende av vem som lämnar in den.

  Följande ytterligare information måste dessutom lämnas i samband med ansökningar om att registrera exekutiva åtgärder:

  • EU-varumärkets eller den registrerade gemenskapsformgivningens registreringsnummer.
  • Förmånstagarens namn, adress och nationalitet samt den stat i vilken förmånstagaren har sin hemvist eller sitt säte eller bedriver verksamhet.
  • Om förmånstagaren utser ett ombud, ombudets namn och kontorsadress, alternativt det id-nummer som tilldelats av EUIPO.

  Ansökan om anteckningar av exekutiva åtgärder kan göras för EU-varumärken eller registrerade gemenskapsformgivningar även under ansökningsskedet. Därvidlag gäller samma regler.

 • Licenser

  En varumärkeslicens är ett avtal genom vilket ägaren eller den sökande (i fortsättningen ”innehavaren”) av ett varumärke (licensgivaren) ger en tredje person (licenstagaren) rätt att använda varumärket i samband med handel enligt de villkor som anges i avtalet, samtidigt som ägaren behåller sin äganderätt.

  En licens avser en situation där licenstagarens rätt till EU-varumärket uppkommer genom en avtalsmässig förbindelse med innehavaren. Att innehavaren medger eller tolererar att tredje part använder varumärket utgör ingen licens.

  Valfritt innehåll i begäran:

  • Uppgift om huruvida licensen som ska registreras är exklusiv eller icke-exklusiv. Om ansökan gäller en exklusiv licens måste en förklaring om detta göras i begäran om registrering. Om inget annat anges kommer licensen att betraktas som icke-exklusiv.
  • Om ansökan avser registrering av en licens som endast avser vissa varor eller tjänster måste det framgå vilka varor eller tjänster som den beviljade licensen avser.
  • Om begäran gäller registrering av en licens som en territoriellt begränsad licens, en uppgift om för vilken del av EU som licensen har beviljats. En del av Europeiska unionen kan bestå av en eller flera medlemsstater eller ett eller flera administrativa distrikt i en medlemsstat.
  • Om ansökan avser registreringen av en licens för en begränsad tidsperiod, angivande av utgångsdatum och, som en frivillig uppgift, angivande av datum när licensen börjar gälla.
  • Om licensen beviljas av en licensinnehavare vars licens redan har registrerats i registret över EU-varumärken, en uppgift om att ansökan avser en underlicens. Underlicenser kan bara registreras efter det att moderlicensen har registrerats.

  Observera: Om anteckningen om ansökan görs av licenstagaren ensam måste en kopia av licensavtalet eller annat bevis för att licensgivaren godkänner anteckningen av licensen skickas med ansökan.

  Annullering av licens

  Registreringen av en licens annulleras eller ändras på begäran av den berörda parten, dvs. den sökande eller innehavaren till EU-varumärket eller den registrerade licenstagaren.

  EUIPO kommer att neka annullering, överföring och/eller ändring av en licens eller underlicens om inte moderlicensen är införd i registret.

  Följande information måste lämnas om anteckning av annullering av en licens/underlicens begärs:

  • EU-varumärkets eller den registrerade gemenskapsformgivningens registreringsnummer.
  • Uppgifter om licensen som ska annulleras.
  • Dokument som styrker att den registrerade rätten inte längre finns eller ett uttalande från licenstagaren om att han eller hon medger annulleringen.

  Ansökan om anteckning av licensannullering kan göras för EU-varumärken eller registrerade gemenskapsformgivningar även under ansökningsskedet. Därvidlag gäller samma regler.

  Ytterligare dokumentation krävs när man skickar in en ansökan om registrering av en licens. De dokumenten kan laddas upp via avsnittet Övriga bilagor på ansökningsformuläret.

 • Totalt och partiellt avstående

  När som helst efter registreringen kan innehavaren helt eller delvis avstå ett EU-varumärke. Avståendet måste meddelas EUIPO skriftligen.

  Totalt avstående kan också begäras för registrerade gemenskapsformgivningar.

  Avståenden träder i kraft först den dag de har förts in i EU-varumärkesregistret.

  Vissa ytterligare krav måste vara uppfyllda innan avståendet kan registreras om tredjepart (såsom licenstagare, panträttstagare osv.) har registrerat rättigheter i det berörda EU-varumärket.

  Om innehavaren bevisar för EUIPO att licenstagaren, panträttstagaren etc. har godkänt avståendet, kommer dock avståendet att registreras omedelbart när meddelandet tas emot.

  Om EU-varumärkets innehavare enbart styrker att han eller hon har informerat licenstagaren/panträttstagaren om sin avsikt att avstå kommer EUIPO att meddela innehavaren att avståendet kommer att registreras tre månader efter det datum då EUIPO tog emot bevisen.

  Innehavarens rättigheter till det registrerade EU-varumärket, liksom rättigheterna för hans licenstagare och alla andra som har rättigheter i varumärket, förfaller omedelbart den dag som avståendet registreras i registret. Avståendet har därför ingen retroaktiv effekt.

  Avståendet får procedurmässiga och materiella effekter.

  När avståendet förs in i registret kommer EU-varumärket att upphöra att existera, och alla procedurer som avser märket i samband med EUIPO avslutas. De materiella effekterna av avståendet gentemot tredjepart innebär att EU-varumärkets innehavare avstår från alla rättigheter i samband med sitt märke i framtiden.

  Ett EU-varumärke kan avstås partiellt, dvs. för vissa av de varor och tjänster som det har registrerats för. Ett delvist avstående träder i kraft först den dag det har förts in i registret.

  För att ett partiellt avstående ska godkännas måste följande två villkor avseende varorna och tjänsterna vara uppfyllda:

  • Den nya formuleringen får inte innebära en utökning av listan över varor och tjänster.
  • Det partiella avståendet måste utgöra en giltig beskrivning av varorna och tjänsterna.
 • Insolvens

  De insolvensförfaranden som kan beröra ett EU-varumärke är sådana som inleds i en medlemsstat vars territorium utgör centrum för gäldenärens huvudintressen. Om emellertid gäldenären är ett försäkringsföretag eller ett kreditinstitut enligt direktiven 2001/17/EG respektive 2001/24/EG är det endast sådana insolvensförfaranden som inletts i medlemsstaten där företaget eller institutet har godkänts som kan komma att omfatta ett EU-varumärke. ”Centrum för gäldenärens huvudintressen” bör motsvara den plats där gäldenären administrerar sina intressen regelbundet och som därför kan fastställas av tredjepart. Om det gäller ett gemensamt ägande av ett EU-varumärke gäller ovanstående den gemensamma innehavarens andel.

  Med ”insolvensförfarande” avses de kollektiva förfaranden som omfattar en partiell eller total avyttring av en gäldenärs tillgångar och utseendet av en förvaltare. En ”förvaltare” är en person eller ett organ vars funktion är att förvalta eller likvidera de tillgångar som gäldenären har fråntagits äganderätten till eller övervaka förvaltningen av gäldenärens affärer. En ”domstol” är det dömande organ eller annat behörigt organ i en medlemsstat som har rätt att inleda insolvensförfaranden eller fatta beslut i samband med sådana förfaranden. En ”dom” i samband med ett insolvensförfarande eller utseendet av en förvaltare ska anses omfatta beslut från alla domstolar som har behörighet att inleda sådana förfaranden eller utse en förvaltare.

  Om ett EU-varumärke omfattas av ett insolvensförfarande kan den behöriga nationella myndigheten begära att en notering om detta införs i registret och offentliggörs i den officiella EU-varumärkestidningen. En sådan begäran ska göras skriftligt till EUIPO. Ingen avgift krävs.

 • Ändringar av bestämmelser om EU-kollektivmärken

  För EU-kollektivmärken och EU-kontrollmärken måste bestämmelserna som styr användningen lämnas in. Genom en sådan åtgärd blir det möjligt att vid behov ändra bestämmelserna.

  Ändringen kommer inte att föras in i registret om de ändrade bestämmelserna inte uppfyller kraven i artikel 75.2 i EU-varumärkesförordningen för kollektivmärken, och artikel 84 i EU-varumärkesförordningen för kontrollmärken, eller om ändringen omfattar ett av de skäl för avslag som anges i artikel 76 respektive artikel 85 i EU-varumärkesförordningen.

  Om en ändring av bestämmelserna accepteras kommer den att registreras och offentliggöras.

 • Utnämning, ersättning eller strykning av formgivare

  Ansökningar om formgivningar kan innehålla en uppgift om (gruppen av) formgivare. Rätten att anges som formgivare är inte tidsbegränsad. Genom en sådan åtgärd blir det möjligt att vid behov ändra uppgiften.

  Anteckningen kan endast begäras av formgivningsinnehavaren eller ombudet för formgivningen. Formgivningen måste offentliggöras (status A1) eller senareläggas (status A2).

 • Övriga anteckningar

  Det finns andra, mindre vanliga typer av anteckningar, såsom underlicenser eller ändring av insolvensförfarande.

  Ytterligare dokumentation kommer i regel att krävas för att stödja din ansökan när du begär andra typer av anteckningar. Filer kan efter uppmaning laddas upp via avsnittet Övriga bilagor i ansökningsformuläret.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.