Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Ansöknings- och registreringsförfarande

 

Det snabbaste och enklaste sättet att ansöka om en registrerad gemenskapsformgivning är att göra det online.

En ansökan kan dock också göras per fax, per post eller genom att lämna in ansökan personligen i EUIPO:s reception under öppettiderna.
Tänk på att om ansökan lämnas in per fax är kvaliteten på återgivningen av formgivningen troligen ganska dålig (särskilt om fotografier används) eftersom fax inte är en lämplig teknik för överföring av bilder.
I regel bör man därför undvika att ansöka per fax. Om du ändå vill ansöka genom att använda den metoden ska du se till att en papperskopia av återgivningen skickas till EUIPO inom en månad från den dag då faxet togs emot. Granskaren väntar i upp till en månad på att få en bekräftelsekopia innan behandlingen av ansökan fortsätter.
Ansökan om registrering måste inlämnas tillsammans med betalningen av tillämpliga avgifter.
Ett ansökningsformulär (som finns på EUIPO:s webbplats) måste fyllas i och ska åtföljas av en tydlig återgivning av formgivningen. Återgivningen kan vara en ritning eller ett fotografi.
Ansökan måste innefatta betalningen av de tillämpliga avgifterna. Dessa varierar beroende på vad som begärs i ansökan, t.ex. om senareläggning av offentliggörandet begärs.

För mer information om hur man ansöker, se


Fysiska eller juridiska person från alla länder i världen kan lämna in en ansökan.
Mer information om detta hittar du i avdelningen om innehav på vår webbplats.
Mer information finns i Riktlinjerna, del B, Handläggning, avsnitt 2, Prövning av formaliteter, punkt 2.


Locarnoklassificeringen är det internationella klassificeringssystemet för industriella formgivningar som administreras av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo). Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) har tagit fram en förteckning över produkter, Eurolocarnoförteckningen, som bygger på Locarnoklassificeringen. Den används för att klassificera varor som anges i registrerade gemenskapsformgivningar och i ansökningar om registrerade gemenskapsformgivningar.
Vi rekommenderar starkt att du använder termer i Locarnoklassificeringen eller Eurolocarno när du anger varor i din ansökan. Om du använder andra termer kan registreringen dra ut på tiden eftersom termerna först måste översättas.
 
Mer information om Locarnoklassificeringen (formgivningar).


Vid den första ansökan om en särskild formgivning beviljas ägaren en period på sex månader från det första ansökningsdatumet under vilken ägaren kan åberopa prioritet i sin ansökan om gemenskapsformgivning vid EUIPO. Om du yrkar prioritet och någon lämnar in en ansökan efter dig har din ansökan företräde framför deras.


Ja. Vem som helst som har lämnat in en formgivningsansökan i någon stat som är part i Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten eller i avtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen kan åberopa prioritet. Den efterföljande ansökan hos EUIPO måste göras inom sex månader efter den första ansökan. I dokumentationen avseende den åberopade prioriteten ska det ingå en återgivning av den tidigare formgivningen.
Även om registrering av en gemenskapsformgivning avslagits under prövningsförfarandet kan en ansökan därefter göras hos EUIPO med åberopande av prioriteten för den tidigare avslagna ansökan om en registrerad gemenskapsformgivning.

Mer information om tips vid ansökan om formgivning och bästa praxis.

För mer information om hur man ansöker, se Riktlinjerna för prövning av ansökningar om registrerade gemenskapsformgivningar.


För vanliga ansökningar finns det ingen särskild begränsning. Den sökande kan ta med hur många formgivningar han eller hon vill i en enda gemensam ansökan. Det enda kravet är att produkterna som formgivningen gäller hör till samma Locarnoklass, dvs. att det rör sig om samma typ av varor. Det här villkoret gäller inte när ansökan avser ornamentering.

För mer information om formgivningen och dess produkt(er), se vår webbplats.

För mer information om hur man ansöker, se Riktlinjerna för prövning av ansökningar om registrerade gemenskapsformgivningar.


Formgivningen måste återges grafiskt genom minst en vy, men upp till sju vyer per formgivning kan lämnas in, plus tre oskyddade extravyer. Detsamma gäller gemensamma ansökningar där flera formgivningar ingår: upp till sju vyer per formgivning kan bifogas. Om fler än sju vyer bifogas kommer EUIPO i samband med registrering och publicering ändå bara att beakta de första sju vyerna enligt den sökandes numrering av dem (artikel 4.2 i genomförandeförordningen till förordningen om gemenskapsformgivning).

Mer information om tips vid ansökan om formgivning och bästa praxis.
 
Mer information finns i Riktlinjerna för prövning av ansökningar om registrerade gemenskapsformgivningar.

Mer information finns i vår avdelning Ansök nu.


Det högsta antalet vyer som beaktas vid en ansökan om en registrerad gemenskapsformgivning vid EUIPO är sju. Om du vill använda formgivningsansökan som en grund för en prioritetsbegäran i en efterföljande formgivningsansökan i ett annat registreringssystem, kommer de överskjutande vyerna att arkiveras i din ansökningsakt. Om du sedan begär en bestyrkt kopia av din ansökan om gemenskapsformgivning av EUIPO i syfte att bifoga den som underlag för din prioritetsbegäran, kommer denna kopia att innehålla all information om din ansökan, inklusive de överskjutande vyerna.

Mer information finns i vår avdelning Ansök nu.


Ansökningar kontrolleras främst i fråga om formaliteter. Det sker ingen ingående prövning i sak, förutom en verifiering av att ansökan gäller en formgivning och att den formgivningen inte strider mot allmän ordning eller allmän moral. Till skillnad från systemet för EU-varumärken finns det inget invändningsförfarande.
En formgivningsansökan prövas och om den uppfyller de formella kraven registreras sedan formgivningen och offentliggörs omedelbart, eller efter senareläggningsperioden (som kan begäras av innehavaren eller dennes ombud) inom 27 månader efter ansökningsdagen eller prioritetsdagen.
Om ansökan inte uppfyller de formella kraven utfärdas en invändning (som brukar kallas för meddelande om felaktigheter och i vilket den brist som ska avhjälpas anges samt en tidsfrist för besvarandet fastställs). Detta kan leda till ändring av ansökan eller till att den avslås om sökanden inte vidtar tillfredsställande åtgärder med avseende på de invändningar som framförts. Underlåtenhet att svara på ett meddelande om felaktigheter inom två månader kan leda till att ansökan avslås, till att vissa vyer utgår eller till att den åberopade prioritetsrätten förloras.

Mer information avseende registreringsförfarandet.


Efter registrering blir ansökan antingen offentliggjord eller föremål för senareläggning av offentliggörandet i upp till 30 månader från dagen för inlämnandet av ansökan eller från dagen för den tidigaste prioritet som åberopas.
Begäran om senareläggning måste göras i det ursprungliga ansökningsformuläret. En senare begäran godtas inte.
Denna period när formgivningen fortsätter att vara konfidentiell ger sökande möjlighet att vidareutveckla sin marknadsföringsstrategi eller slutföra förberedelserna för tillverkning utan att konkurrenterna känner till den berörda formgivningen.
Vid registreringen offentliggörs endast mycket grundläggande uppgifter. Formgivningens innehåll (vyer, produkttyp och klassificering) fortsätter att vara konfidentiell. Detta kan vara mycket viktigt i sektorer som mode- eller bilindustrin, där det är nödvändigt att skydda formgivningar mot konkurrenterna samtidigt som man planerar tillverkningen av den slutprodukt där formgivningen ingår. Om sökanden vill avbryta senareläggningen kan de göra detta när som helst under perioden på 30 månader genom att be EUIPO offentliggöra formgivningen. Detta ger formgivare och företag stor kontroll över sina verk.
I slutet av senareläggningsperioden är det innehavarens eller ombudets ansvar att begära fullt offentliggörande genom att betala avgifterna för offentliggörandet. Om innehavaren inte gör detta före tidsfristens utgång (senast 27 månader från dagen för inlämnandet av ansökan eller från prioritetsdagen i förekommande fall), offentliggörs inte den registrerade gemenskapsformgivningsrätten och den går förlorad.

Mer information om hur man begär senareläggning.

Mer information finns i Riktlinjerna för prövning av ansökningar om registrerade gemenskapsformgivningar.


Ja, du måste vara inloggad för att kunna använda formuläret för e‑ansökan. Registrera dig om du inte har något användarnamn eller lösenord.


Ja. Ansökningsformuläret för e-ansökan finns på alla EU-språk.


Du hittar information om e‑ansökan i avsnittet Ansök om en formgivning på webbplatsen.


Du kan inte underteckna ansökan. Du behöver bara ange namnet på den person som godkänner betalningen av ansökningsavgifterna.
För mer information om hur man ansöker, se Riktlinjerna för prövning av ansökningar om registrerade gemenskapsformgivningar.


Ja. Dokument till stöd för ett prioritetsanspråk kan lämnas in som en bilaga till formuläret för e-ansökan. De måste vara i pdf-format. Bilagor i andra format kommer inte att betraktas som inlämnade. Förutom vyer och prioritetsdokument kan inga andra dokument eller upplysningar skickas som bilagor.


EUIPO tar inte emot saknade dokument som skickas via e-post.
Om det skulle behövas skickar du saknade dokument som rör ansökan med vanlig post och anger dina referenser samt det elektroniska nummer som du fick via systemet för e‑ansökan. Helst bör du inte kommunicera med EUIPO om din e‑ansökan förrän du har fått ett kvittensbrev med ansökningsnumret för den formgivning du ansöker om.

För mer information om hur man ansöker, se Riktlinjerna för prövning av ansökningar om registrerade gemenskapsformgivningar.


Ja. När EUIPO har tagit emot din e‑ansökan ska du få en mottagningsbekräftelse. Denna bekräftelse innehåller ett referensnummer (t.ex.: e 0000000456982). Detta är inte ansökningsnumret för ansökan om registrerad gemenskapsformgivning. Ansökningsnumret skickas till dig senare tillsammans med kvittensbrevet för din ansökan om registrerad gemenskapsformgivning, som skickas ut av avdelningen för formgivningar. Vi rekommenderar dig att skriva ut en kopia av denna bekräftelse.

Om du inte får någon elektronisk bekräftelse är det troligt att ansökan inte har skickats ordentligt eller inte kunnat tas emot av EUIPO. Kontakta informationscentrumet så fort som möjligt.


Registrerade gemenskapsformgivningar är giltiga under en period av fem år från dagen för inlämnandet av ansökan. Du kan förnya registrerade gemenskapsformgivningar vart femte år i upp till sammanlagt 25 år från ansökningsdagen.
Förnyelseavgiften beror på vilken period som en registrerad gemenskapsformgivning förnyas för.

För mer information om förnyelseavgifter, se avdelningen Avgifter och betalningar.

Begäran om förnyelse måste lämnas in inom en period av sex månader som löper ut den sista dagen i den månad då skyddet upphör. Avgifterna måste också vara betalda inom denna period. Om detta inte görs kan du lämna in en begäran och betala avgifterna inom en förlängningsperiod på sex månader efter den sista dagen i den månad då skyddet upphör, förutsatt att en tilläggsavgift betalas inom denna förlängningsperiod.
Förnyelsen registreras och börjar gälla från dagen efter det datum då den innevarande registreringen upphör, förutsatt att begäran om förnyelse uppfyller alla krav.

Mer information om hanteringen av din registrerade gemenskapsformgivning.


Frågorna och svaren på denna sida är framtagna endast i informationssyfte och utgör inte någon rättslig referenspunkt. Läs gärna förordningarna om EU-varumärken och gemenskapsformgivningar eller riktlinjerna för varumärken/formgivningar för mer information.

Mer information om hur myndigheten hanterar dina personuppgifter finns i vår dataskyddsförklaring.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.