Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Förnyelser

Ett EU-varumärke är giltigt i tio år. Det kan förnyas på obestämd tid med tio år i taget. En registrerad gemenskapsformgivning är giltig i fem år. Den kan förnyas i högst 25 år med fem år i taget. Ansökan om förnyelse kan du göra med hjälp av vårt onlineformulär.

Mer information finns i våra riktlinjer om varumärken och formgivningar.

 
 • Förnyelse av EU-varumärke

  Förnyelseprocessen

  När ansökan ska lämnas in Sex månader innan registreringen går ut informerar EUIPO skriftligen innehavaren, dennes ombud eller eventuella andra registrerade rättighetsinnehavare om att registreringen måste förnyas.
  Betalning En begäran om förnyelse kan göras och förnyelseavgiften kan betalas under den sexmånadersperiod som föregår utgångsdatumet för registreringen. Sista datumet för att begära förnyelse och betala avgiften är detsamma som varumärkets utgångsdatum. En ytterligare frist för förnyelse på sex månader inleds dagen efter utgångsdatumet. Under denna period tar vi ut en tilläggsavgift på 25 procent.
  Försenad förnyelse Om en ansökan inte har lämnats in i tid kan en försenad förnyelse fortfarande göras inom en ytterligare sexmånadersperiod. Den försenade ansökan om förnyelse ska lämnas in och förnyelseavgiften ska betalas tillsammans med en extraavgift på 25 procent inom denna tidsfrist på sex månader, som inleds dagen efter registreringsperiodens utgång.
  Om ingen förnyelseansökan lämnas in Om ingen förnyelseansökan lämnas in eller om den lämnas in efter att nyhetsfristen gått ut kommer EUIPO att skriftligen informera varumärkesinnehavaren om att EU-varumärket har ogiltigförklarats och avförts från registret och ett meddelande kommer att offentliggöras i den officiella tidningen för EU-varumärken.
   

  Omvandling eller förnyelse
  Om du väljer att inte förnya ditt EU-varumärke men vill behålla dina rättigheter i vissa medlemsstater kan du ansöka om omvandling. Denna ansökan ska lämnas in inom tre månader från det att den ytterligare förnyelseperioden gått ut.

  Så gör du en förnyelse
  En ansökan om förnyelse kan lämnas in på nätet med hjälp av formuläret för ansökan om förnyelse. Avgifterna beräknas automatiskt under processens gång.

  EUIPO utfärdar en skriftlig bekräftelse på förnyelse till EU-varumärkesinnehavaren eller dennes ombud några dagar efter EU-varumärkets faktiska utgångsdatum. Förnyelsen träder i kraft dagen efter det datum då den nuvarande registreringen går ut. Sedan uppdateras registret över EU-varumärken och ett meddelande offentliggörs i den officiella tidningen för EU-varumärken.

  Delvis förnyelse av ett EU-varumärke
  Du kan förnya varumärket helt eller bara delvis (genom att ta bort några klasser).

  Kostnader
  Avgifterna ska betalas i euro. Ta reda på avgifterna för varumärken och formgivningar.

  Om ett EU-varumärke inte förnyas
  Om ett varumärke inte förnyas markeras det som utgånget ungefär två veckor efter att den ytterligare perioden gått ut. Ogiltigförklaringen gäller dock från dagen efter varumärkets utgångsdatum. EUIPO kommer att informera EU-varumärkesinnehavaren skriftligen och varumärket kommer att tas bort ur registret.

 • Förnyelse av en registrerad gemenskapsformgivning

  Förnyelseprocessen

  När ansökan ska lämnas in Sex månader innan registreringen går ut informerar EUIPO skriftligen innehavaren, dennes ombud eller eventuella andra registrerade rättighetsinnehavare om att registreringen måste förnyas.
  Betalning En ansökan om förnyelse ska lämnas in och förnyelseavgiften betalas inom sex månader före utgångsdatumet. Inlämningen/betalningen ska vara gjord senast den sista dagen i den månad då skyddet upphör.
  Försenad förnyelse Om ingen ansökan har lämnats in i tid kan en försenad förnyelse fortfarande göras inom en ytterligare sexmånadersperiod. Den försenade ansökan om förnyelse ska lämnas in och förnyelseavgiften ska betalas tillsammans med en extraavgift på 25 procent inom denna nyhetsfrist, som inleds dagen efter sista dagen i den månad då den registrerade gemenskapsformgivningen skulle ha förnyats.
  Om ingen förnyelseansökan lämnas in Om ingen förnyelseansökan lämnas in eller om den lämnas in efter att nyhetsfristen gått ut kommer EUIPO att skriftligen informera formgivningsinnehavaren om att gemenskapsformgivningen har ogiltigförklarats och avförts från registret och ett meddelande kommer att offentliggöras i den officiella tidningen för registrerade gemenskapsformgivningar.
   

  Så gör du en förnyelse
  En ansökan om förnyelse kan lämnas in på nätet med hjälp av formuläret för ansökan om förnyelse. Avgifterna beräknas automatiskt under processens gång.

  EUIPO utfärdar en skriftlig bekräftelse på förnyelse till formgivningsinnehavaren eller dennes ombud några dagar efter den registrerade gemenskapsformgivningens faktiska utgångsdatum. Förnyelsen träder i kraft dagen efter det datum då den nuvarande registreringen går ut. Sedan uppdateras registret över gemenskapsformgivningar och ett meddelande offentliggörs i den officiella tidningen för registrerade gemenskapsformgivningar.

  Kostnader
  Avgifterna ska betalas i euro. Ta reda på avgifterna för varumärken och formgivningar.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.