Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Strategi

EU-varumärket ger dig ett skydd med stor potential för att bygga upp och försvara ditt märke och få tillgång till många av de möjligheter som immateriell äganderätt kan erbjuda. Men du måste förverkliga den potentialen: ju mer du satsar, desto mer får du ut.

 

Den strategi du väljer för ditt varumärke blir unik. Den återspeglar företagets bredare intressen och dess IP-portfölj. När du tar vara på dessa intressen ska du särskilt hålla dessa tre saker i minnet:

 

Använd ditt varumärke

Som vi redan har nämnt finns det inga rättigheter utan skyldigheter. Den rättighet du har beviljats är ett kraftfullt verktyg som du kan använda för att bygga upp igenkänningen av ditt märke på marknaden. Men monopolet du har bör fylla en funktion, annars kan det upphöra. Syftet med ditt varumärke är att särskilja dina varor och/eller tjänster från dina konkurrenters på marknaden. Därför måste ditt varumärke användas. Om du inte använder det kan tredje parter ansöka om ogiltighetsförklaring av ditt varumärke på grund av underlåten användning. Enligt lagstiftningen måste ett EU-varumärke tas i verkligt bruk i EU inom fem år efter registreringen.

Ditt varumärke kan också annulleras om det, till följd av hur du använder det, blir ett vanligt namn på en vara eller en tjänst, eller om varumärket blir vilseledande i fråga om arten, kvaliteten eller det geografiska ursprunget på de varor och tjänster som det registrerades för.

Försvara ditt varumärke

Att du har ett varumärke hindrar inte tredje parter från att utmana det. Tredje parter som inte har hållit tidsfristerna för att lämna yttranden eller invändningar får en andra chans där de kan försöka få din rättighet upphävd.

Du kanske tycker att det är lite orättvist, men om du var i motpartens situation skulle du kanske se det annorlunda: tänk dig att du inte hade hållit reda på tidsfristen för att invända mot något av dina konkurrenters varumärken.

Ansökan om annullering utlöser ett förfarande där de berörda parterna för fram sina argument. Om ingen överenskommelse nås fattar vi slutligen ett beslut.

En begäran om annullering kostar 630 euro. Det finns två olika formulär du kan använda: formuläret för ansökan om ogiltigförklaring och formuläret för ansökan om upphävande. Skillnaden mellan dem är att ogiltigförklaring gör varumärket ogiltigt med retroaktiv verkan (den tar bort varumärket helt och hållet från varumärkesregistret) medan upphävande gäller från den dag ansökan lämnades in till EUIPO.

Utveckla ditt märke

Din IP-strategi kommer att utvecklas med tiden och med företagets behov av att expandera. Om dina ambitioner sträcker sig utanför EU bör du söka en utvidgning av varumärket.

Det finns olika alternativ för detta. Du kan antingen lämna in enskilda ansökningar direkt till IP-kontoren utanför EU, eller så kan du ansöka via Madridprotokollet, som är ett internationellt registreringssystem.

Madridprotokollet är ett viktigt instrument i det globala varumärkesskyddet. Det är ett internationellt registreringssystem som administreras av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo) i Genève och som har godkänts av många länder runtom i världen, bland annat av nästan alla Europas länder, Förenta staterna, Japan, Australien, Kina, Ryssland och, i oktober 2004, av Europeiska unionen.

Madridprotokollet kräver ett grundvarumärke som sedan utvidgas till andra stater som är parter till Madridöverenskommelsen och/eller Madridprotokollet. Det är viktigt för dig att känna till att du rättsligt sett inte behöver vänta på att din EU-varumärkesansökan ska bli registrerad innan du ansöker om en utvidgning av märket till utanför EU. En femårig s.k. beroendeperiod kommer dock att löpa mellan registreringen av det grundläggande EU-varumärket och den internationella registreringen. Om din EU-varumärkesansökan av någon anledning inte blir registrerad går du alltså miste om din internationella registrering.

Den internationella ansökan måste lämnas in till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO). För att EUIPO ska kunna användas som ursprunglig varumärkesmyndighet måste innehavaren/sökanden av EU-varumärket vara medborgare i en EU-medlemsstat eller bedriva en regelmässig industriell eller kommersiell verksamhet i Europeiska unionen eller ha sitt säte där. Med andra ord kan inte alla innehavare/sökande av ett EU-varumärke ansöka om internationell registrering baserat på ett EU-varumärke.

För att lämna in en internationell ansökan måste du använda de officiella formulären: du kan inte använda andra formulär eller ändra formulärens innehåll eller layout.

  • EUIPO tillhandahåller ett verktyg för e‑ansökan, som finns på alla officiella språk och som har samma format som EUIPO:s formulär EM 2. Vi rekommenderar starkt att du använder verktyget för e‑ansökan i den mån det ger dig vägledning, detta för att minimera antalet felaktigheter i ansökningarna och för att vi ska kunna granska dem snabbare. Verktyget för e‑ansökan finns på alla officiella EU-språk, men du måste även ange ett språk enligt Madridprotokollet (engelska, franska eller spanska) eftersom ansökan kommer att vidarebefordras till Wipo på detta språk.
     
  • EUIPO:s pappersformulär EM 2 (EUIPO:s anpassning till Wipos formulär MM2) finns på samtliga officiella EU-språk.
     
  • Wipos formulär MM2 på engelska, franska eller spanska

En handläggningsavgift på 300 euro ska betalas till EUIPO vid begäran om internationell ansökan, medan de internationella avgifterna betalas direkt till Wipo. Alla betalningar som ska ske till Wipo men har gjorts till EUIPO återbetalas till sökanden.

Efter att ha kontrollerat ansökans innehåll och fullständighet vidarebefordrar EUIPO den internationella ansökan till Wipo. EUIPO är skyldigt att underrätta Wipo om relevanta ändringar som påverkar EU-varumärket under beroendeperioden (fem år efter datumet för den internationella ansökan).

Du kan lägga till fler länder i din internationella registrering när den har registrerats av Wipo. Även om du kan göra detta via EUIPO som ursprungsmyndighet är det mycket enklare att registrera ytterligare designeringar direkt till Wipos internationella byrå.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.