Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Formuläret för ansökan i fyra steg

Med vårt ansökningsformulär kan du enkelt lämna in en ansökan om registrerad gemenskapsformgivning i bara fyra steg och på något av de 23 EU-språken. Det är utformat för Fast Track (snabbförfarandet), med inbyggd vägledning och en funktion där uppgifter kan fyllas i automatiskt för att hjälpa dig registrera din formgivning inom två dagar.

Formuläret för ansökan i fyra steg hittar du på webbplatsen med hjälp av följande olika steg:

 1. "Formgivningar" > "Registrera din formgivning – Snabbt och lätt" > "Ansöka online", och välj sedan ansökan i fyra steg och klicka på den blå knappen "Starta ansökan".
 2. "Formgivningar" > "Vägen till registrering" > "Ansök nu", och välj sedan ansökan i fyra steg och klicka på den blå knappen "Starta ansökan".
 3. "Hem" > "Tjänster på nätet" > "Ansöka om en formgivning", och välj sedan ansökan i fyra steg och klicka på den blå knappen "Starta ansökan".

Information om hur vi prövar formgivningsansökningarna finns i våra riktlinjer.


Steg 1: Formgivningsuppgifter

 • Språk och sökandens referens

  Förstaspråk
  Välj ett förstaspråk på sidan "Ansök nu" bland de 23 EU-språken.

  Andraspråk
  Du måste ange ett andraspråk bland EUIPO:s fem arbetsspråk (DE, EN, ES, FR, IT). Andraspråket får inte vara detsamma som förstaspråket. Tänk på att din formgivning kan bestridas på andraspråket. Om du vill ha officiell korrespondens på ditt andraspråk, kryssa i motsvarande ruta.

  Observera: Om ditt förstaspråk är ett av EUIPO:s fem officiella språk kan du inte välja att få officiell korrespondens på ditt andraspråk. Kryssrutan syns därför inte.

  Sökandens referens
  Referensen bör bestå av upp till 30 alfanumeriska tecken från det latinska alfabetet: a–z, A–Z, 0–9 och symboler. Använd inte mellanslag.

  Om du har några frågor om din formgivning i framtiden, ange då det ansökningsnummer som vi tilldelat dig.

 • Information om formgivningen/formgivningarna

  Lägg till vyer av formgivningen på två sätt:

  • Lägg till bilder (JPEG-format).
  • Lägg till en tredimensionell dynamisk vy och statiska vyer från den.

  Bilder
  Använd dra och släpp-funktionen eller bläddra från din dator för att ladda upp bilderna av din formgivning. Du kan ladda upp högst sju skyddade bilder och upp till tre oskyddade.

  De oskyddade vyerna kan du ladda upp först efter att du har laddat upp sju skyddade vyer.

  Krav för vyer:

  • 2 MB per bild,
  • JPEG-format
  • RGB, CMYK (som konverteras till RGB, färgerna påverkas troligen), gråskala, BW (svartvitt) eller färgmodeller. För att undvika automatisk omvandling av färger och behålla färgernas trohet på skärmen rekommenderas att RGB-bilder används i stället för CMYK. Det finns begränsningar vad gäller uppladdning av tredimensionella dynamiska vyer OCH andra statiska vyer,
  • utskriftsupplösning: lägst 72, högst 300 dpi,
  • maximal bildstorlek: 5 000 x 5 000 pixlar,
  • progressiva JPEG-bilder omvandlas till basbilder.

  Krav för bilagor (för begäran om prioritet, utställningsprioritet, allmän fullmakt för anställd som agerar som ombud):

  • PDF
  • JPEG

  Specifikationer
  Vyn måste återges mot en neutral bakgrund och hålla tillräcklig kvalitet för att man ska kunna urskilja alla grafiska element som det sökta skyddet gäller. Grafiken måste även kunna förminskas och förstoras för införande i registret över gemenskapsformgivningar och för offentliggörande i tidningen om gemenskapsformgivningar.

  Återgivningen av formgivningen får inte innehålla förklarande text, ord eller symboler, och inte heller vara numrerad.

  Upprepning av ytmönster: När ansökan gäller registrering av en formgivning som består av ett upprepat ytmönster ska återgivningen av formgivningen visa det fullständiga mönstret och en tillräckligt stor del av den upprepade ytan.

  Typsnitt: Om ansökan gäller registrering av en formgivning som består av ett typsnitt ska den grafiska återgivningen avbilda alla bokstäver i alfabetet i det aktuella typsnittet, såväl gemener som versaler i tillämpliga fall, samt alla arabiska siffror och en fem rader lång text i storlek 16 punkter.

  Vi råder dig att följa de här specifikationerna noga. En av de vanligaste orsakerna till att vi måste påpeka brister i ansökningarna är att specifikationerna inte har följts, och detta innebär merarbete och stora tidsförluster för användaren.

  Andra element för att identifiera egenskaperna hos en formgivning
  Den grafiska återgivningen bör endast visa de egenskaper hos formgivningen som du söker skydd för. Den kan dock även innehålla andra element om dessa bidrar till att identifiera de egenskaper hos formgivningen som skyddet ska omfatta. Det är den sökandes ansvar att använda exempelvis prickade linjer och gränslinjer på ett sådant sätt att de egenskaper som skyddet ska omfatta framträder på ett tydligt sätt.

  Om du vill rikta uppmärksamheten på vissa delar av formgivningen, antingen för att visa att du bara vill skydda vissa delar eller för att du uttryckligen inte vill skydda en viss del av formgivningen, kan du använda något av följande:

  • Streckade linjer för delar som ligger utanför det sökta skyddsomfånget.

  • Gränslinjer för omgivande egenskaper som du vill skydda.

  • Färgtoning eller suddiga konturer för att utesluta ett antal egenskaper från det sökta skyddsomfånget.

  • Mellanrum för att visa att formgivningens exakta längd inte ligger inom det sökta skyddsomfånget.

  Förklarande text, ord eller andra symboler får inte användas i formgivningsvyerna.

  Vilka är de största fördelarna med oskyddade bilder?

  • De anses inlämnade tillsammans med ansökningsformuläret vilket innebär att de kan omfattas av en begäran om prioritet vid ett senare tillfälle.
  • De kan användas för att förklara formgivningen och hjälpa granskaren vid bedömningen av de skyddade bilderna.
  • Den sökande kan titta igenom bilderna efter att ha laddat upp dem och sedan ändra en oskyddad vy till en skyddad vy och tvärtom.

  Observera: Vyer som är oskyddade blir tillgängliga i eSearch endast för innehavare av formgivningar.

  Tredimensionella dynamiska vyer (dynamiska 3D-vyer)
  Systemet med e-ansökan om registrerad gemenskapsformgivning accepterar en ny återgivningstyp för vyer som ett verktyg för att se vyer i ansökan, nämligen dynamiska 3D-vyer. Om du laddar upp en dynamisk 3D-vy från din dator i OBJ-, STL- eller X3D-format kan du få statiska vyer av skyddade eller oskyddade bilder av formgivningen.

  Dynamiska 3D-vyer simulerar 3D-perspektiv i 2D (skärmen) eftersom du kan manipulera vyn (genom att flytta den eller zooma in eller ut) för att se olika perspektiv. Vyer från 3D-vyn som inte kan manipuleras (statiska vyer) kommer att läggas till i formuläret som vyer för motsvarande formgivning.

  Använd dra och släpp-funktionen eller sök i datorns filer för att ladda upp dynamiska 3D-vyer av din formgivning.

  Dynamiska 3D-vyer – tekniska specifikationer
  När du har laddat upp din dynamiska 3D-vy till ansökningsformuläret för registrerad gemenskapsformgivning visas den med följande tekniska egenskaper:

  • Grå gradient bakgrund.
  • Den dynamiska 3D-vyn visas i vitt.
  • Dynamiska 3D-vyer kan laddas upp i något av följande tre format: OBJ, STL eller X3D.
  • Maximal storlek på bifogade 3D-filer i formaten OBJ, STL och X3D (för formgivningsvyer): 20 MB.
  • Statiska vyer som erhålls från den dynamiska 3D-vyn blir monokroma (svart-vitt).
  • Skuggning: framhävande av den dynamiska 3D-vyn med ljuskällan baserat på användarens perspektiv.
  • Storleken i pixlar är 490 x 315 och är fast. I ramen kan användaren se att området som är tillgängligt för den dynamiska 3D-vyn är fortsatt fast om man gör sökmotorn större eller mindre.
  • Vid användning av den dynamiska 3D-vyn måste alla statiska vyer tas från 3D-vyn.

  Observera: Filformatet X3D stöds inte av Internet Explorer 10 eller tidigare versioner.

  Observera: Formgivningar som består av eller innehåller ornament på ytan bör lämnas in utan att de dynamiska 3D-vyerna används.

  Observera: Binära STL-filer stöds inte. Du kan konvertera din binära STL-fil till en vanlig STL-fil med hjälp av ett konverteringsverktyg.

  Vilka är de största fördelarna med att använda dynamiska 3D-vyer?

  • När formgivningen offentliggörs visas den i eSearch och kommer att vara tillgänglig för såväl granskare som alla intresserade parter, exempelvis tredje parter och bedömare.
  • Det kommer att framgå tydligt att de statiska bilderna kommer från en enda formgivning.
  • Det kommer att underlätta förståelsen för hur de olika statiska vyerna förhåller sig till varandra.
  • Det är högst osannolikt att återgivningen av formgivningen är bristfällig, något som gynnar både de sökande och oss på myndigheten.

  Den rörliga dynamiska 3D-vyn
  Med en dynamisk 3D-vy kan du visa din formgivning från olika kameravinklar.

  Så får du en rörlig dynamisk 3D-vy
  Använd pilarna (vänster, höger, upp, ned) på tangentbordet och/eller zooma.

  Tangentbordskommandon

  Eller använd musen och klicka på själva vyn.

  Dynamisk vy av 3D-modellen

  För att göra det enklare att ändra kameravinklar välj "Grundläggande tangentbordskommandon" och välj en av vyerna.

  Grundläggande tangentbordskommandon

  Hur du kan ta bilder av den vy du vill ha
  Det finns två sätt:

  Knappen Skapa vy från denna vinkel
  Vinkel Knappen Skapa fördefinierade vyer
  Fördefinierade vyer
  • Efter att du valt vy från din dynamiska 3D-vy, klicka på knappen "Skapa vy från denna vinkel". Bilden visas då som nedan.


  • Klicka på knappen "Skapa fördefinierade vyer", som automatiskt skapar alla sju vyer som visas i de grundläggande tangentbordskommandona. Bilderna nedan visas då.


  Du kan skapa upp till sju skyddade bilder och även använda funktionen för att skapa ytterligare tre oskyddade bilder.

  Flytta, radera och öppna en bild
  Klicka på ikonen "Flytta" Ikonen för flytta på bilden för att ändra ordningen på vyerna av formgivningen och ändra oskyddade bilder till skyddade.

  Klicka på ikonen "Radera" Ikonen för radera på bilden för att radera vyn av formgivningen.

  Klicka på den uppladdade bilden och öppna den i fullstorlek.

 • Produktangivelse(r)/Locarnoklassificeringen

  Produktangivelse
  Du måste lägga till en produktangivelse. Beskrivningen påverkar inte skyddsomfånget för den registrerade gemenskapsformgivningen, men krävs av rättsliga skäl. Du måste välja produktangivelse i Eurolocarnolistan för att beskriva din produkt. Du måste ange en produktangivelse för varje formgivning som ska ingå i din ansökan.

  Klassificering
  Genom att använda Eurolocarno ser du automatiskt vilken klass i Locarnoklassificeringen som produkten hör till.

 • Hur kan jag lägga till en produktangivelse?

  Innan vi förklarar hur en produktangivelse kan läggas till är det viktigt att veta följande:

  • En formgivning får omfatta högst fem termer.
  • I en ansökan om flera formgivningar måste alla termer ingå i samma klass, med undantag av klass 32 som kan läggas till (eftersom ornament ingår i klass 32).

  Produktangivelsen och Locarnoklassificeringen kan läggas till på två sätt:

  1. Ange den produkt som din formgivning utgörs av och klicka på "Lägg till". Termen kommer då att fyllas i automatiskt och kontrolleras enligt Locarnoklassificeringens lista över produkter.

   Locarnoklassificering

   Om produktangivelsen syns i en grön ruta innebär det att termen har godkänts. Nummer på klass och underklass kommer automatiskt att synas i kolumnen "Locarnoklassificering" på vänster sida.

   Termer från Locarnoklassificeringen
    
  2. Om du klickar på "Sök" syns hela förteckningen över Eurolocarnos produktangivelser i ett nytt fönster.

   Sök länk

   Välj produktangivelse

   Verktyget hjälper dig att välja korrekta produktangivelser, inbegripet klasser och underklasser. Du måste ange produktangivelse i sökrutan och klicka på "Sök" eller söka per klass/underklass.

   Sök produktangivelse

   Alla sökresultat syns då med angivande av klass och underklass. Kryssa i rutan till vänster om resultatlistan för att välja rätt produktangivelse. När du har valt färdigt kan du se hela listan genom att klicka på "Se val" eller på "Nästa". Klicka sedan på "Fortsätt" för att lägga till termerna i din ansökan om formgivning.

   Om termen har godkänts kommer korrekt produktangivelse att synas i gröna prickade rutor och siffrorna för klass och underklass kommer automatiskt att visas i kolumnen "Locarnoklassificering" till vänster.

   Förteckning över godkända termer
 • Senareläggning och beskrivning

  Senareläggning
  När du lämnar in en ansökan om gemenskapsformgivning kan du begära att offentliggörandet ska senareläggas med upp till 30 månader. Produkten kan därför hållas hemlig tills du är redo att redovisa den. Om du väljer att inte offentliggöra den registrerade gemenskapsformgivningen alls kommer registreringen att förfalla efter senareläggningsperioden på 30 månader.

  Du måste betala den aktuella avgiften för att offentliggöra en formgivning efter en period av senareläggning av offentliggörande.

  Observera: Avgiften för offentliggörande kan betalas tillsammans med avgiften för senareläggning när du lämnar in din ansökan. Om du senare beslutar att inte offentliggöra återbetalas emellertid inte avgiften för offentliggörande.

  Beskrivning
  Om du vill kan du lägga till en beskrivning av återgivningen av formgivningen.

  I artikel 1.2 i tillämpningsförordningen till förordningen om gemenskapsformgivning anges att ansökan får innehålla en beskrivning per formgivning på högst 100 ord av återgivningen av formgivningen eller provexemplaret. Beskrivningen ska endast gälla de detaljer som syns på återgivningen av formgivningen eller på provexemplaret. Den får inte innehålla uppgifter om påstådd nyhet eller särprägel när det gäller formgivningen och inte heller uppgifter om dess tekniska värde.

  Om beskrivningen inte följer förordningen görs dock inga invändningar. Beskrivningen granskas inte men granskaren kan använda den för att reda ut eventuella oklarheter. Om det exempelvis finns två bilder som visar olika kort måste granskaren invända, men om det anges i beskrivningen att vad som syns är två olika sidor av samma kort behöver ingen invändning göras.

  Observera: Beskrivningar som läggs till efter det datum då ansökan lämnades in godtas inte.

  Senareläggning
 • Information om formgivare

  Det här avsnittet är valfritt och syftet är att koppla formgivaren till den relevanta formgivningen. Om du emellertid väljer "Skapa ny" måste du lämna följande information om formgivaren/formgivarna:

  • antingen för- och efternamn på en enskild formgivare,
  • eller namn på gruppen av formgivare, i förekommande fall.
  Uppgifter om formgivare

  Lägg till formgivare

  Om EUIPO tidigare har gett formgivaren ett id-nummer måste du ange detta nummer och uppgifterna kommer då att importeras från databasen.

  Om formgivaren har avstått från rätten att anges, klicka i avsedd ruta (Avstående).

  Avstående
 • Jag vill åberopa prioritet

  Om du har ansökt om samma formgivning under de senaste sex månaderna kan du åberopa prioritet genom att klicka på "Lägg till prioritet":

  Ange prioritetsnummer eller formgivnings-ID Lägg till begäran om prioritet
  • Välj "Land för första ansökan" från rullgardinsmenyn.
  • Ange prioritetsnummer eller formgivnings-id (fältet kommer att fyllas i automatiskt om uppgifterna om formgivningen är tillgängliga i Designview) och klicka på "Importera".
  • Eller också kan du föra in uppgifterna manuellt genom att klicka på "Skapa manuellt".
  • Lägg till ansökningsdag och ärendenummer. De begärda handlingarna måste bifogas i samband med att du lämnar in ansökan, utom om landet för första ansökan är EUIPO.

  Observera: Om den första ansökan inte lämnades in på ett av de officiella EU-språken måste en kopia av översättningen bifogas.

 • Spara formgivningen och kopiera från formgivningen

  När du har lagt till den begärda informationen om formgivningen måste du spara dokumentet. Du kan då se en sammanfattning av din formgivningsinformation och redigera den.

  Information om formgivningen/formgivningarna

  För att lägga till en ny formgivning klicka på "Lägg till ny" eller kopiera informationen från den formgivning som du redan har lagt in genom att klicka på "Kopiera från formgivning". Om du redan har lämnat in mer än en formgivning kan du välja numret på just den formgivning du vill kopiera.

  Alternativet Kopiera från formgivning

Steg 2: Liknande formgivningar

 • Vad är Designview?

  Designview är ett flerspråkigt verktyg för konsultation som är enkelt att använda. Med hjälp av verktyget kan alla kostnadsfritt söka på nätet efter formgivningar från alla deltagande kontor, inklusive EUIPO och deltagande nationella kontor.

  Det ger åtkomst till formgivningsansökningar och formgivningsregistreringar hos de deltagande kontoren via en enda, unik plattform. Varje kontor äger det innehåll det gör tillgängligt och ansvarar för att det uppdateras dagligen.

 • Vad kan Designview göra för dig?
  1. Kontrollera befintliga formgivningar och marknadstrender i hela Europa kostnadsfritt.
  2. Ge enkel tillgång till tjänster efter registrering.
  3. Hjälpa användare att kontrollera om en formgivning är ny.
  4. Hjälpa tullen eller bedömare i deras förfaranden, till exempel vid konflikt mellan parterna i rättsliga förfaranden och förfaranden som rör förvaltning.
  5. Bistå kontor i att genomföra en fördjupad granskning, eller hjälpa granskare att kontrollera tidigare prioriterade rättigheter.

Steg 3: Skapa ett konto/Logga in

 • Skapa ett konto/Logga in

  Du har två valmöjligheter här:

  • Om du inte har ett konto hos oss, klicka på "Skapa konto".
  • Om du redan har ett konto hos oss, skriv in dina uppgifter och klicka på "Logga in".

  Uppgifterna importeras då till formuläret.

  Ansökningar om registrerad gemenskapsformgivning för sökande/företag utanför EU
  Du kan ansöka om gemenskapsformgivning även om du bor utanför EU, men då måste du använda det avancerade formuläret och utse ett ombud.

 • Sökande och ombud

  En sökande och/eller ett ombud kan läggas till på två sätt:

  Lägg till en befintlig sökande/ett befintligt ombud
  Skriv in sökandens/ombudets namn – en förteckning över befintliga sökande/ombud visas då – välj och klicka sedan på "Importera". Sökandens/ombudets uppgifter visas. Du måste klicka på "Lägg till" för att fortsätta. Detta sätt kan användas om uppgifterna har matats in vid ett tidigare tillfälle.

  Observera: Du kan endast lägga till ett befintligt ombud om du är inloggad som ombud.

  Lägg till en ny sökande

  1. Klicka på "Skapa ny" och för in uppgifterna.
  2. Välj typ av sökande från rullgardinsmenyn.
  3. Fyll i återstoden av formuläret (obligatoriska fält är märkta med en asterisk*).
  4. Klicka på "Lägg till" för att fortsätta.

  Observera: Du kan inte lägga till nya ombud när du använder Fast Track-formuläret i fyra steg.

  Föreningar
  Vid inlämning av en ansökan för en förening, ange endast föreningens id-nummer.

 • Utkast (spara ansökan som utkast)
  När du fyller i ansökningsformuläret kan du när som helst spara det arbete du redan gjort genom att spara ansökan som utkast. Klicka på "Spara ansökan" i kolumnen till höger på ansökan som representeras av ikonen Ikonen för spara . Utkastet nås från avsnittet Utkast i User Area.
 • Återställ ansökningsformuläret

  Om du vill göra en ny ansökan, klicka på "Återställ ansökan" så rensas alla tidigare ifyllda fält och informationen raderas.

 • Skriv ut ansökan

  Du kan skriva ut din ansökan när som helst under processen.


Steg 4: Bekräfta och betala

 • Bekräftelse

  Gå igenom uppgifterna om dig och om formgivningen
  I detta skede kan du se de ansökningsuppgifter som du har fyllt i. Du kan fortfarande ändra dem i "Formgivningsuppgifter" innan du lämnar in ansökan.

 • Underskrift

  Genom att fylla i fälten "För- och efternamn" och "Undertecknarens ställning" bekräftar du att du har kontrollerat uppgifterna och vill skicka in ansökan.

  Underskrift

  Du kan lägga till en person som extra undertecknare.

  Observera: Endast fysiska personer får underteckna ett ansökningsformulär.

  När du har gått igenom din ansökan, klicka på "Bekräfta och betala".

  Bekräfta och betala

  Du måste välja vilken betalningsmetod du vill använda i betalningsfönstret.

  Observera: Möjligheten att betala genom banköverföring finns inte när ansökan görs med Fast Track-formuläret i fyra steg.

  När du klickar på "Bekräfta betalning" och "Fortsätt" i nästa fönster skickas din ansökan iväg.

  Bekräfta och betala Bekräfta och betala
 • Vad händer efter att jag har skickat in ansökan?

  När ansökningsförfarandet har avslutats får du en bekräftelse på att ansökan har lämnats in ordentligt, tillsammans med ett officiellt ansökningsnummer. Du ska också ladda ner ditt officiella kvitto och bekräftelsen i en separat pdf-fil. Observera att vi inte utfärdar kopior på kvitton.

  Bekräftelse på att din ansökan har lämnats in ordentligt
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.