Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Överklagande

Vem kan lämna in en överklagan?

Alla som påverkas negativt av ett beslut kan lämna in en överklagan.

Att överklaga ett varumärkesrelaterat beslut kostar 720 euro och att överklaga ett formgivningsrelaterat beslut kostar 800 euro

Tidsfrist och form för ett överklagande

Det är viktigt att göra skillnad på ”meddelandet om överklagande” och ”motiveringen”. Klicka på textrutorna nedan och läs mer.

Meddelande om överklagande

  • Meddelande om överklagat beslut

  • 2 månader

  • 4 månader

Motivering

Omprövning i första instans

När motiveringen tagits emot lämnar överklagandenämndernas kansli överklagandet (meddelande om överklagande och motivering) till första instans. I ex parte-ärenden, dvs. ärenden som endast berör en part, rättas beslutet av den avdelning som fattat det ifrågasatta beslutet om den anser att överklagandet är godtagbart och välgrundat. Om avdelningen inte anser att överklagandet är godtagbart och välgrundat skickas ärendet tillbaka till överklagandenämnderna.

Efter att förordningen om EU-varumärken trädde i kraft omprövas inte inter partes-ärenden (ärenden som berör flera parter).

Ex partes-ärenden

När väl omprövningen är gjord i ex parte-ärenden lämnas akten omedelbart till ordföranden i den behöriga överklagandenämnden som utser en föredragande.

Inter parte-ärenden

I inter parte-ärenden är förfarandet lite annorlunda. I enlighet med processordningen för överklagandenämnderna har svarande möjlighet att lämna in iakttagelser efter att motiveringen tagits emot. Efter att ett svar lämnats in kan överklagandenämnden ge parterna möjlighet att lämna in ytterligare inlagor (svar/replik).

Efter den skriftliga delen av förfarandet lämnas akten till ordföranden i den behöriga överklagandenämnden, som utser en föredragande.

I båda typerna av förfaranden kan föredraganden, om denne anser det meningsfullt, ta kontakt med parten (parterna) för förtydligande av viktiga frågor som rör överklagandet. Om inte, utarbetas ett förslag till beslut som nämnden behandlar. Så snart överklagandenämnderna fattat ett beslut kommer parterna att meddelas.

Tribunalen

Överklagandenämndernas beslut kan överklagas vid tribunalen inom två månader från meddelandet om beslutet. Skälen till sådana överklaganden anges i artikel 72.2 i förordningen om EU-varumärken och i artikel 61.2 i förordningen om registrerade gemenskapsformgivningar.

Alla tribunalens domar kan överklagas till Europeiska unionens domstol.

 

 

Pågående och avgjorda ärenden i besvärskammaren

Pågående ärenden i besvärskammaren

Avgjorda ärenden i besvärskammaren

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.