Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Ansöknings- och registreringsförfarande

 

Fysiska och juridiska personer från alla länder i världen kan göra en ansökan.
Mer information.


Ansökan om EU-varumärken kan endast lämnas in till EUIPO. Ansökan kan göras på något av följande sätt:
 • E‑inlämning – ansökningar online via User Area.
 • Med vanlig post.
 • Med kurirpost.


Nej. Ansökningar kan göras elektroniskt (bland annat via EUIPO:s onlineverktyg såsom beskrivs i frågan Hur ansöker man om ett EU-varumärke?), med vanlig post eller kurirpost. Handlingar avsedda för ett visst ärende som skickas med e-post godkänns inte.


En ansökan om EU-varumärke kan göras på ett av EU:s 23 officiella språk som förstaspråk.
Dessutom måste ett andraspråk väljas från något av myndighetens fem officiella språk: engelska, franska, tyska, italienska eller spanska. Andraspråket får inte vara samma som det första språk som valts och kommer att användas som ett språk för eventuella invändnings- och/eller annulleringsförfaranden.


Ansökningsdagen blir antingen senare än den dag ansökan faktiskt nådde myndigheten eller avslås helt. EUIPO skickar ett brev om att din ansökan är ofullständig med uppmaning om att du inom två månader måste uppfylla de krav som ännu inte har uppfyllts. Denna tidsfrist kan inte förlängas. När kraven är uppfyllda kommer ansökningsdagen att utgöra den dag när all obligatorisk information har lämnats in, inbegripet betalning har gjorts. Om kraven inte är uppfyllda (se artikel 31 i EU-varumärkesförordningen för samtliga krav på ansökan eller Riktlinjerna del B. Prövning, avsnitt 2. Formell prövning, punkt 4 för samtliga detaljer) ska EU-varumärkesansökan inte behandlas som en ansökan om ett EU-varumärke (”inte anses som ingiven”), och alla avgifter som redan har betalats ska återbetalas.


På vår sida  formulär och ansökningar hittar du alla våra onlineformulär samt PDF-formulär för de tjänster som ännu inte omfattas av en nättjänst.
Korrespondens avseende ett visst ärende ska alltid lämnas in via
 • User Area
 • post
 • kurirpost
 • personlig inlämning (*).
Ange alltid registreringsnummer.
* Personlig inlämning: fyll i och ta med vårt kvitto för inlämning av dokument i två exemplar för varje ansökan du vill lämna in. Observera att från och med den 1 oktober 2017 kommer personlig inlämning av dokument med koppling till EU-varumärken inte längre att godkännas. Sådana dokument som lämnas in personligen kommer inte att anses ha mottagits.
Om det finns motstridigheter eller avvikelser mellan den engelska versionen och andra språkversioner av detta offentliggörande ska den engelska versionen ha företräde.
För mer information, se frågor och svar om den nya förordningen om EU-varumärken.


Varje ansökan om EU-varumärken måste innehålla en lista över varor och tjänster som ett villkor för att en ansökningsdag ska kunna tilldelas. Listan ska vara klassificerad i enlighet med Niceöverenskommelsen. Niceklassificeringen omfattar varor i klass 1–34 och tjänster i klass 35–45. Varje klass har en rubrik med allmän information om typen av varor och tjänster som ingår i klassen.
Det är mycket viktigt att ansöka för de klasser av varor och tjänster som är anpassade till din verksamhet, eftersom detta direkt kommer att påverka skyddet för ditt EU-varumärke.
Ytterligare information om Niceklassificeringen finns på webbplatsen för Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo) http://www.wipo.int


Vid inlämnandet av en elektronisk ansökan kan användarna välja termer som godkänts i förväg för att skapa sina listor över varor och tjänster. Dessa termer härrör från den harmoniserade databasen och kommer att godkännas automatiskt i klassificeringssyfte. Användningen av dessa termer som godkänts i förväg kommer att underlätta en smidigare registrering av varumärken. Den harmoniserade databasen samlar termer som har godkänts i klassificeringssyfte i alla EU-myndigheter.
Innan de lämnar in en ansökan kan användare:
 • Söka i innehållet i den harmoniserade databasen genom att använda myndighetens verktyg TMclass .
 • Använda verktyget för att skapa listor över varor och tjänster, vilket kommer att vägleda dem genom processen för att skapa sin lista över varor och tjänster på grundval av terminologin från den harmoniserade databasen.


Ja. Alla tecken som uppfyller kraven i förordningen om EU-varumärken kan registreras som ett varumärke. Genom att registrera ditt företagsnamn och/eller logotyp får du ett bättre skydd för ditt varumärke och anseende. Genom registreringen kan du hindra tredje man från att använda eller registrera varumärken som är likadana eller förvirrande lika dem från ditt företag.
 


Vid en tvist om ett internetdomännamn, se WIPO ADR (alternativ tvistlösning).


Nej. Den ursprungliga förteckning över varor och tjänster som ingår i en EU-varumärkesansökan kan inte utökas, utan bara begränsas. Med andra ord kan du inte lägga till produkter eller klasser till den ansökan som ursprungligen lämnades in, såvida du inte lämnar in en ny ansökan avseende samma varumärke i vilken de extra klasserna ingår.


Vid inlämningstidpunkten täcker den grundläggande ansökningsavgiften bara en klass. Om du vill inkludera mer än en klass av varor eller tjänster betalar du en avgift för varje extra klass. Ytterligare information.
Om du vill lägga till nya klasser av varor och/eller tjänster efter det att din EU-varumärkesansökan har registrerats måste du lämna in en ny EU-varumärkesansökan där de nya klasserna ingår.
Mer information om klasser av varor och/eller tjänster.


Bara mindre ändringar kan göras, under förutsättning att dessa ändringar inte väsentligen ändrar märket.
EUIPO:s regler beträffande ändringar i återgivningen av märken är mycket stränga. Se Riktlinjerna, del B, prövning, avsnitt 2, formaliteter, punkt 15 för mer ingående information.


För att få din ansökan behandlad skyndsamt bör du göra följande:
 • Betala i förskott. Observera att om du betalar via ett löpande konto måste du godkänna att kontot debiteras omedelbart. Om du betalar via banköverföring måste du göra överföringen omedelbart efter det att du lämnat in ansökan. Använd den bankkod för transaktionen som finns på mottagningsbekräftelsen.
 • Använd det förberedda formulär som ska tas med till din bank (återfinns i din mottagningsbekräftelse när du väl lämnat in ansökan).
 • Se till att uppfylla villkoren för snabbförfarandet (Fast Track)* genom att göra lämpligt val i listan med varor och tjänster (se den harmoniserade databasen för ytterligare information).

* Om inga invändningar inkommer under granskningsförfarandet kommer ditt ärende att behandlas snabbare.

Ytterligare information om registreringsprocessen, som inbegriper processen fram till offentliggörande.

 


Ja, det kan du. Kontoret kommer dock att meddela dig och uppmana dig att inom en viss tid utse ett ombud om du gör en ansökan från ett land utanför EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).
Ytterligare information:


Kontoret kommer att avslå din varumärkesansökan om den inte antas uppfylla vissa särskilda krav, även kallade absoluta registreringshinder.

I artikel 7 i EU-varumärkesförordningen anges de absoluta registreringshindren. Varumärkesansökningar som inte avslås på detta stadium offentliggörs. Se det fullständiga arbetsflödet för registreringen.

De absoluta registreringshindren ska särskiljas från de relativa registreringshindren, vilka enbart bedöms om en eller flera invändningar inges av en tredje part efter offentliggörandet av EU-varumärkesansökan, på grundval av en eller flera motstridiga rättigheter, såsom ett tidigare varumärke.

EUIPO granskar inte relativa registreringshinder på eget initiativ. Sådana hinder kan endast göras gällande av tredje parter i invändnings- eller annulleringsförfaranden efter att EU-varumärket har registrerats. Ta reda på vilka de motsvarande avgifterna är och se skillnaderna genom att välja fliken ”invändningar” på sidan om registreringsprocessen.


Ja. Kontoret avslår en ansökan om EU-varumärke om det finns registreringshinder enbart i delar av EU. Om till exempel varumärket består av ett omnämnande av produkten på ett av en medlemsstats officiella språk kommer myndigheten att avslå ansökan.
Äldre rättigheter som hävdas i en invändning eller i en ansökan om ogiltighetsförklaring påverkar registreringen av EU-varumärket även om de bara gäller i en av EU:s medlemsstater. Fall där ansökningar måste avslås på grund av att märket inte är särskiljande eller innehåller en beskrivande eller generisk benämning på enbart ett av EU:s språk (och inte ett av de stora världshandelsspråken) är inte så vanliga. EUIPO:s förfaranden för invändningar och ogiltighetsförklaringar kommer i sådana fall att ge gott om utrymme för en uppgörelse i godo.

Mer information om användning och försvar av ditt EU-varumärke.


En ansökan om EU-varumärke som har avslagits, eller ett EU-varumärke som har förklarats ogiltigt eller upphävts, kan omvandlas till en ansökan om nationellt varumärke i samtliga EU-medlemsstater där registreringshindret inte är tillämpligt. Dessa ansökningar om nationella varumärken får då samma ansökningsdag som ansökan om EU-varumärke.


Omvandling är ett förfarande som kan tillämpas på EU-varumärken och internationella registreringar.

Om ett EU-varumärke upphör att existera kan det omvandlas till ett varumärke som är giltigt i vissa medlemsstater. Omvandling lämpar sig särskilt för att lösa eventuella problem som kan uppstå till följd av kraven på enhetlighet hos EU-varumärken.

Om ett EU-varumärke till exempel endast möter registreringsproblem i ett land eller i vissa länder på grund av absoluta registreringshinder eller en invändning som baseras på en äldre rätt som är giltig i ett land eller i vissa länder, kan sökanden av EU-varumärke ansöka om att omvandla EU-varumärket till individuella, nationella varumärkesansökningar i andra länder som inte påverkas av dessa registreringshinder.

Internationella registreringar kan omvandlas till ansökningar om nationella varumärken från medlemsstater och till en designering av avtalsparterna till Madridöverenskommelsen eller Madridprotokollet från Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo).

Se Riktlinjerna del E. Registeroperationer, avsnitt 2. Omvandling för ytterligare information.


Omvandling (conversion) av internationella registreringar som designerar EU ska inte förväxlas med den omvandling (transformation) som avses i Madridprotokollet och som är en rättslig aspekt som införts genom protokollet i syfte att lindra konsekvenserna av den femåriga beroendeperiod som gäller enligt Madridöverenskommelsen.
Genom denna omvandling kan centralt angripna märken ombildas till en direkt ansökan om EU-varumärke, men detta förfarande möjliggör inte omvandling av en designering till EU till nationella ingivanden.
Mer information om principerna och formaliteterna vid omvandling finns i Riktlinjerna del E. Registeroperationer, avsnitt 2. Omvandling och del M. Internationella märken.


För att din ansökan ska behandlas enligt Fast Track-förfarandet måste du betala samtidigt som du lämnar in ansökan eller omedelbart efteråt om du betalar genom banköverföring (mer uppgifter om banköverföringar och listan över villkor för Fast Track). Du måste också välja termer från den databas som EUIPO redan har godkänt för klassificeringsändamål, den harmoniserade databasen.
 


Formuläret för ansökan i fem steg har utformats för Fast Track, så det finns obligatoriska fält och standardval som säkerställer att din ansökan behandlas så snabbt som möjligt.

Vårt avancerade formulär har utformats för att säga till om din ansökan kan behandlas enligt Fast Track och när den inte kan det. Du får information från formuläret om din ansökan inte uppfyller något av villkoren för att behandlas enligt Fast Track-förfarandet. Du kan då välja om du vill göra de rättelser som anges eller bara fortsätta med en vanlig ansökan. Vanliga ansökningar offentliggörs normalt inom 8–11 veckor efter betalning.

Om din ansökan om EU-varumärke uppfyller villkoren för Fast Track visas Fast Track-logotypen ovanför tidslinjen för ditt varumärke i eSearch plus.


Även om vissa ansökningar uppfyller villkoren för ett Fast Track-förfarande när de lämnas in kan det hända att de inte uppfyller villkoren senare. Detta kan bero på att brister upptäcks vid en närmare granskning av absoluta registreringshinder, till exempel sen betalning, en begäran om begränsning av varor och tjänster eller andra brister såsom något problem med ombudet.

Se alla villkor för snabbförfarandet (Fast Track).


Den sökande eller ombudet kan ange en egen referens på högst 20 tecken i det fält som är avsett för detta i ansökningsformuläret, till exempel initialer, en bokstavssträng, siffror etc. En sådan referens kan vara bra om du behöver särskilja olika ansökningar som du har lämnat in.

Ett ”id-nummer” är ett nummer som myndigheten tilldelar för att identifiera sökande och deras ombud.

När sökanden eller ombudet redan har tilldelats ett id-nummer från EUIPO är det tillräckligt att ange detta id-nummer tillsammans med namnet på sökanden/ombudet i framtida ansökningar.

Om en sökande eller ett ombud saknar id-nummer måste alla fält fyllas i.


Du kan spåra id-numret när du söker efter ditt varumärke i EUIPO:s databaser på internet: eSearch plus eller TMview.


Du kan lämna in en ansökan genom att:

När din ansökan har validerats kommer systemet att skapa ett nummer för EU-varumärkesansökan.
 Ett EU-varumärke kan utgöras av alla tecken, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, färger, formen på en vara eller dess förpackning, eller ljud, förutsatt att tecknen i fråga kan
 • särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags och
 • återges på ett sätt som gör det möjligt för myndigheterna och allmänheten att tydligt och klart avgöra vad som är föremål för det skydd som beviljats.
Kännetecknen ska återges i valfri lämplig form med användning av allmänt tillgänglig teknik, som kan återges i registret på ett tydligt, exakt, komplett, lättillgängligt, begripligt, varaktigt och objektivt sätt. Mer information om vilka filformat som godtas av EUIPO vid ansökan om registrering av ett varumärke. Se även beslut nr EX-17-6 av myndighetens verkställande direktör av den 22 september 2017 om tekniska specifikationer för bilagor som lämnats in på databärare.

I tillämpningsföreskrifterna för EU-varumärken fastställs specifika regler och krav avseende de vanligaste typerna av varumärken.

På vår webbplats hittar du också fler exempel på olika typer av varumärken.


I ansökningsbekräftelsen kommer det bara att stå att ett figurmärke har lämnats in. Detta beror på att begreppet ”figurmärke” innefattar ”kombinerade” eller ”stiliserade” märken, ”text + logotyp” osv. (se exempel på figurmärken på vår webbplats). Enligt EUIPO:s praxis är ett märke ett figurmärke när det består av
 • enbart figurelement,
 • en kombination av ordelement, figurelement eller andra grafiska element,
 • ordelement med icke standardiserade typsnitt,
 • ordelement i färg,
 • ordelement på mer än en rad,
 • bokstäver i alfabet som inte används i EU,
 • tecken som inte kan skrivas med tangentbord,
 • kombinationer av ovanstående.
I ansökningsformuläret har ”figurmärke med ordelement” lagts till för att sökandena ska kunna skriva in ordelementen.
Mer information om lagtexter som rör EU-varumärken.


Nej. Det som skyddas är kombinationen av dem båda på det sätt som framgår av märket när det återges i sin helhet. Se exempel på vår webbplats.


Figurmärke.


Det är inte längre möjligt att ange färger i EU-varumärken som är figurmärken.


Det är inte längre obligatoriskt att bifoga en beskrivning för någon typ av EU-varumärke. Enligt artikel 3 i tillämpningsföreskrifterna för EU-varumärken kan en märkesbeskrivning bifogas (valfritt) för positionsmärken, mönstermärken och färgmärken som består av en kombination av färger och rörelsemärken. Om återgivningen av dessa typer av märken åtföljs av en beskrivning ska beskrivningen överensstämma med återgivningen och får inte utvidga dess tillämpningsområde.


Ja, du kan dra tillbaka din ansökan när som helst, men om avgifterna redan har erlagts kommer dessa inte att betalas tillbaka såvida inte tillbakadragandet mottas samma dag som ansökan lämnas in (GMT +1). Ingen extraavgift tas ut för tillbakadragande. Tillbakadragande kan begäras direkt i eSearch plus genom att välja typ av e-åtgärd under ”åtgärder och meddelanden” avseende EU-varumärken.Din avsikt ska vara tydlig och inte kunna feltolkas, till exempel ”Jag drar tillbaka min ansökan om EU-varumärke nummer XYZ”.
Eftersom EUIPO inte har något formulär i pappersformat för tillbakadragande av en EU-varumärkesansökan går det även bra att skicka ett meddelande från ditt User Area eller vanlig post (e-post godtas inte).


Det finns tre typer av EU-varumärken: individuella märken, kollektivmärken och kontrollmärken.


Ett kollektivmärke kan vara vilket märke som helst (till exempel ett ordmärke, ett figurmärke och ett tredimensionellt märke), så länge det innehas av en offentligrättslig juridisk person eller en sammanslutning och används för att särskilja de varor och tjänster som härrör från andra företag. Bara sammanslutningar som företräder tillverkare, producenter, tjänsteproducenter eller handelsmän, liksom offentligrättsliga juridiska personer, kan ansöka om EU-kollektivmärken.


Nej, ”kollektiv-” betyder varken att märket tillhör flera personer (flera sökande eller innehavare) eller att det designerar/omfattar mer än ett land (systemet för EU-varumärken täcker automatiskt alla EU-länder).

I EU-varumärkesförordningen finns det särskilda bestämmelser om skyddet av kollektivmärken. Att använda en beteckning som syftar till att utpeka ett särskilt geografiskt ursprung för varorna och tjänsterna är inget hinder för registreringen av ett kollektivmärke. Detta skiljer dem från individuella EU-varumärken, där en sådan geografisk beteckning inte kan registreras.

Den som ansöker om ett kollektivmärke måste lämna in bestämmelser om hur märket får användas inom två månader från ansökningsdagen.
Mer information om detta hittar du i artiklarna 74–82 i EU-varumärkesförordningen och i riktlinjerna del B. Prövning, avsnitt 4. Absoluta registreringshinder, kapitel 15. EU-kollektivmärken.


Ja, grundavgiften för en ansökan om ett EU-kollektivmärke som görs elektroniskt är lägre än för en ansökan om ett EU-kollektivmärke som görs i pappersform.

Mer information om de olika kostnaderna finns på sidan om avgifter som ska betalas direkt till EUIPO.


Prioritet kan yrkas för en eller flera tidigare ansökningar om varumärke, närmare bestämt en nationell ansökan (eller ansökan i Benelux) som ingetts i eller för en stat som är part i Pariskonventionen, en part i WTO, en stat för vilken kommissionen har bekräftat lika behandling, eller en ansökan om EU-varumärke.

Konventionsprioritet är en tidsbegränsad rättighet som utlöses av den första vanliga ansökan om varumärke. En vanlig nationell ansökan utgör varje ansökan som uppfyller kraven för att fastställa det datum då ansökan ingavs i landet i fråga, oberoende av vad som därefter hänt med ansökan (artikel 4.3 i Pariskonventionen). Den kan åberopas under de sex månader som följer efter den första ansökan.

Yrkande om prioritet ska lämnas tillsammans med ansökan om EU-varumärke eller i ett separat meddelande som lämnas in samma dag som EU-varumärkesansökan. Mer information om principerna och formaliteterna för konventionsprioritet finns i Riktlinjerna del B. Prövning, avsnitt 2. Formell prövning, punkt 15. (Konventions)prioritet, och i den särskilda avdelningen med frågor och svar om lagstiftningsreformen.


Yrkande om prioritet ska lämnas tillsammans med ansökan om EU-varumärke och ska omfatta datum, nummer och land för den tidigare ansökan.

Det ska beaktas att kontoret offentliggör yrkandet om prioritet såsom det lämnats in, vilket innebär att myndigheten inte bekräftar huruvida yrkandet om prioritet är giltigt.

För information om den bevisning som ska lämnas in (kopia av relevant första ansökan, språk och tidsfrister) vid yrkande om prioritet eller företräde, se beslut nr EX-05-5 av myndighetens direktör av den 1 juni 2005.

Närmare förklaringar finns i Riktlinjerna del B. Prövning, avsnitt 2. Formell prövning.
I vårt avancerade formulär finns mer information om hur ett yrkande om prioritet kan läggas till din ansökan online.


Om en sökande av ett EU-varumärke har förevisat varor eller tjänster under det varumärke för vilket ansökan gjorts på en officiellt erkänd utställning, kan den sökande yrka utställningsprioritet inom sex månader från dagen för den första utställningen. Bevis om att de har ställts ut måste lämnas in.
Mer information om principerna och formaliteterna vid utställningsprioritet finns i Riktlinjerna del B. Prövning, avsnitt 2. Formell prövning, punkt 16. Utställningsprioritet.


Om sökande eller innehavare av ett EU-varumärke redan innehar en tidigare identisk nationell eller internationell varumärkesregistrering med verkan i en eller flera medlemsstater för identiska varor och tjänster, kan de åberopa att detta varumärke ska ha företräde i ansökan om EU-varumärke inom två månader från ansökan eller när som helst efter registreringen av EU-varumärket, vilket upprätthåller deras tidigare rättigheter även om de inte förnyar sitt tidigare varumärke.
Mer information om principerna och formaliteterna vid yrkanden om företräde finns i Riktlinjerna del B. Prövning, avsnitt 2. Formell prövning, punkt 17. Företräde.


Dokumenten som stödjer yrkandet om företräde måste, i princip, lämnas in inom tre månader från den dag från vilken företräde yrkas.
För information om den bevisning som ska tillhandahållas vid yrkande av prioritet eller företräde, se beslut nr EX-05-5 av myndighetens direktör av den 1 juni 2005.
Närmare förklaringar finns i Riktlinjerna del B. Prövning, avsnitt 2. Formell prövning.
I det avancerade formuläret finns mer information om hur du kan lägga till ett yrkande om företräde till din ansökan online.


För att fastställa vilken rättighet som väger tyngst ska rätten till prioritet beräknas utifrån att prioritetsdatum är den dag då ansökan om EU-varumärke lämnas in.
Företräde på grund av ett äldre varumärke innebär enligt EU-varumärkesförordningen enbart att om EU-varumärkets innehavare avstår från det äldre varumärket eller låter det upphöra, så har han eller hon fortfarande samma rättigheter som om det äldre varumärket fortfarande var registrerat.
Observera att företräde endast kan yrkas för en äldre registrering, inte för en äldre ansökan.


Det är det datum då EU-varumärket förs in i EU-varumärkesregistret innan klartecken ges för att offentliggöra registreringen i tidningen om EU-varumärken (EU-varumärkestidningen). På registreringsintyget står detta datum efter ordet ”registrerat” längst ned i vänstra hörnet på första sidan.
Registreringen av ett EU-varumärke ger innehavaren en ensamrätt. De rättigheter som ett EU-varumärke innebär gäller gentemot tredje parter från datumet då registreringen av varumärket offentliggörs.

Mer information om registreringsförfarandet för EU-varumärken finns på sidan om registreringsprocessen.


Förfarandet för registrering av ett EU-varumärke består av tre huvuddelar:
 1. Prövning av ansökan.
 2. Invändningar (endast om ansökan om EU-varumärke är föremål för invändningar).
 3. Registrering.


Ett EU-varumärke är giltigt i tio år. Det kan förnyas på obestämd tid med tio år i taget. Sex månader innan registreringen löper ut ska EUIPO skriftligen informera innehavaren, dennes ombud eller eventuella andra registrerade rättighetsinnehavare om att registreringen måste förnyas. Underlåtenhet att lämna sådan underrättelse påverkar inte registreringens upphörande och medför inget ansvar för kontoret.
En ansökan om förnyelse kan lämnas in på nätet med hjälp av formuläret för ansökan om förnyelse.

För mer information om förnyelse av EU-varumärken, se


Förvärvad särskiljningsförmåga är ett påstående som kan anges i samband med ansökan om registrering av ett varumärke som inte är särskiljande i sig men som har blivit särskiljande till följd av sin användning på marknaden.
 
För att bli registrerat bör varumärket ha inneboende särskiljningsförmåga, dvs. det ska vara särskiljande och icke-beskrivande och ska inte bestå av ord eller tecken som används i vardagligt språk. Ett undantag från denna regel är emellertid att ett tecken kan registreras om sökanden lämnar in bevis på förvärvad särskiljningsförmåga hos märket genom användning. I detta fall måste sökanden bevisa att åtminstone en betydande del av omsättningskretsen uppfattar tecknet som ett varumärke (dvs. att de uppfattar att varorna och tjänsterna som omfattas av ansökan härrör från ett visst företag).
 
EUIPO kommer endast att pröva ett varumärkes förvärvade särskiljningsförmåga när sökanden uttryckligen begär detta, aldrig på eget initiativ. Påståendet om förvärvad särskiljningsförmåga ska lämnas in endera som ett underordnat påstående eller som ett huvudsakligt påstående.
 
Mer information finns i EUIPO:s riktlinjer.


Om du lämnar in ett huvudsakligt påstående kommer EUIPO att på samma gång besluta om särskiljningsförmågan hos tecknet självt och om förvärvad särskiljningsförmåga genom användning. En enda beslut kommer att utfärdas, som gäller båda aspekterna. Detta beslut kan överklagas.
 
Om du lämnar in ett underordnat påstående kommer prövningen av ansökan att delas upp i två faser. Först beslutar EUIPO enbart om särskiljningsförmågan hos tecknet självt. När detta beslut blir slutgiltigt kommer EUIPO enbart att behandla påståendet om förvärvad särskiljningsförmåga och formellt besluta om denna aspekt. Besluten kan överklagas var för sig i enlighet med respektive tidsfrist.
 
Det är upp till sökanden att bestämma vilken typ av påstående han eller hon vill lämna in. Detta beror på vad som ligger i sökandens intressen, t.ex. att registreringsförfarandet går snabbt, att det kan vara svårt att samla in bevis som stödjer påståendet om förvärvad särskiljningsförmåga genom användning, eller att det är viktigt att få ett slutgiltigt beslut om inneboende särskiljningsförmåga hos märket.
 
Mer information finns i EUIPO:s riktlinjer.


EUIPO prövar den påstådda förvärvade särskiljningsförmågan hos varumärket endast efter ett uttryckligt påstående från sökanden.
 
Påståenden kan anges i ansökan om registrering eller som längst inom tidsfristen för att lämna in synpunkter som svar på EUIPO:s första skrivelse om invändning.
 
Påståendet i sig är inte tillräckligt. Det måste tydligt och exakt framgå om påståendet är huvudsakligt eller underordnat. Om typen av påstående inte tydligt anges kommer EUIPO att utfärda en skrivelse om brister och ge sökanden en tidsfrist för att klargöra dessa.
 
Mer information finns i EUIPO:s riktlinjer.


Om påståendet lämnades in tillsammans med ansökan, och EUIPO har en invändning mot märket, kommer sökanden att ombes lämna in relevanta bevis och sina synpunkter på invändningen inom en viss tidsfrist.
 
Om sökanden anger ett huvudsakligt påstående som svar på den första skrivelsen om invändning men inte samtidigt lämnar in bevis, kommer EUIPO att utfärda ett meddelande där sökanden ombes lämna in bevis inom 2 månader.


Om du har lämnat in ett underordnat påstående delas prövningen av ansökan upp i två faser. Så snart den första fasen har avslutats, dvs. beslutet om inneboende särskiljningsförmåga är slutgiltigt och hänsyn har tagits till alla möjligheter att överklaga, kommer EUIPO att inleda den andra fasen, som gäller märkets förvärvade särskiljningsförmåga. EUIPO underrättar då sökanden om att förfarandet har återupptagits och fastställer en tidsfrist för inlämning av bevis på användning.


Frågorna och svaren på denna sida är framtagna endast i informationssyfte och utgör inte någon rättslig referenspunkt. Läs gärna förordningarna om EU-varumärken och gemenskapsformgivningar eller riktlinjerna för varumärken/formgivningar för mer information.

Mer information om hur myndigheten hanterar dina personuppgifter finns i vår dataskyddsförklaring.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.