Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Basfrågor

 

Enligt definitionen i förordningen om gemenskapsformgivning avses med ”formgivning” en produkts eller en produktdels utseende som beror av detaljer som finns på själva produkten och/eller i produktens ornament och som särskilt kan vara linjer, konturer, färger, form, ytstruktur och/eller material.


För att få skydd som gemenskapsformgivning ska en formgivning utgöra en nyhet och ha särprägel.
Det finns två typer av gemenskapsformgivningar:
  • oregistrerade gemenskapsformgivningar och
  • registrerade gemenskapsformgivningar.


En registrerad gemenskapsformgivning är en formgivning som är registrerad på det sätt som föreskrivs i förordningen om gemenskapsformgivning. En formgivning definieras som ”en produkts eller en produktdels utseende som beror av detaljer som finns på själva produkten och/eller i produktens ornament och som särskilt kan vara linjer, konturer, färger, form, ytstruktur och/eller material”. Ta reda på huruvida din formgivning uppfyller kraven för registrering.


En oregistrerad gemenskapsformgivning är en formgivning som uppfyller kraven i förordningen om gemenskapsformgivning och som har gjorts tillgänglig för allmänheten genom att den har offentliggjorts, förevisats, använts i yrkesmässig verksamhet eller blivit känd på annat sätt, så att dessa händelser rimligen kunde ha blivit kända vid normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn inom gemenskapen.
Formgivningen ska inte anses ha gjorts tillgänglig för allmänheten endast på grund av att den visats för en tredje part efter en uttalad eller tyst överenskommelse om konfidentialitet.


Skyddsomfånget är detsamma. Båda har enhetlig karaktär i hela EU, och kraven för att en formgivning ska kunna skyddas är desamma, nämligen nyhet och särprägel.
Rättigheterna skiljer sig dock. En registrerad gemenskapsformgivning ger innehavaren ensamrätt att använda, tillverka, bjuda ut, släppa ut på marknaden, importera, exportera eller lagerhålla produkter som den skyddade formgivningen ingår i och att hindra att andra gör detsamma med produkter som innefattar den skyddade formgivningen och som inte ger ett annat helhetsintryck.
En oregistrerad gemenskapsformgivning medför en rätt att förhindra att formgivningen används i kommersiellt syfte om användningen är resultatet av en efterbildning. Följaktligen är det inte ett intrång om formgivningen har skapats självständigt av en annan formgivare (som kan styrka att denne inte kände till att den skyddade formgivningen fanns).

Mer information avseende formgivningar inom ramen för immateriella rättigheter.


En registrerad gemenskapsformgivning är en ensamrätt som täcker en produkts eller produktdels utseende som beror av detaljer som finns på själva produkten och/eller i produktens ornament och som särskilt kan vara linjer, konturer, färger, form, ytstruktur och/eller material. Att rätten är registrerad ger stor rättssäkerhet för formgivningen om det skulle ske ett intrång. En registrerad gemenskapsformgivning gäller i fem år från ansökningsdagen och kan förlängas i femårsperioder i upp till sammanlagt 25 år.
 
Mer information om formgivningar i EU.


En registrerad gemenskapsformgivning gäller inledningsvis i fem år från ansökningsdagen och kan förlängas i femårsperioder upp till sammanlagt 25 år. En oregistrerad gemenskapsformgivning ger endast skydd i tre år från den dag då formgivningen först offentliggörs inom EU:s territorium.

Mer information om valideringsperioden för registreringen av formgivningen och hur man ansöker.


Ett enda registreringsförfarande är tillämpligt på gemenskapsformgivningar, vilket ger ett starkt och enhetligt skydd i EU:s 27 medlemsstater.
Det innebär förenklade formaliteter med
  • en enda ansökan,
  • ett enda ansökningsspråk,
  • ett enda administrativt centrum,
  • ett enda ärende att hantera,
  • en enda betalning,
  • möjlighet att lämna in gemensamma ansökningar (dvs. att ta med flera formgivningar i en och samma ansökan, såsom ett helt sortiment av likartade produkter),
  • möjlighet att hålla formgivningen hemlig i upp till 30 månader (för att undvika att konkurrenter får kännedom om den).
En registrerad gemenskapsformgivning ger innehavaren ensamrätt att använda formgivningen och att förhindra att tredje man använder den utan dennes samtycke.

Mer information om fördelar med gemenskapsformgivningar.


Nej. Särskilda material kan inte skyddas genom en gemenskapsformgivning.
Det är utseendet på den produkt som formgivningen tillämpas på som är skyddat, även om användningen av särskilda material såsom trä kan tillföra något till dess utseende.
Den rätt som beviljas är inte en ensamrätt att tillverka en viss produkt i trä. Konkurrenterna har fortfarande lov att tillverka sin egen produkt i trä om deras formgivning uppfyller kraven på nyhet och särprägel.

Exempel på formgivningar.
Kriterier för en formgivningsansökan.


Ett exempel är bildelar såsom sidospeglar, stötfångare, motorhuvar eller lyktor.
Om de är synliga under normal användning av en sammansatt produkt är de inte nödvändigtvis uteslutna från registrering, men de har begränsat skydd. Det är möjligt att tillverka och sälja sådana registrerade beståndsdelar speciellt för att reparera en ursprunglig produkt utan att göra intrång i den registrerade gemenskapsformgivningen. Om de inte är synliga under normal användning är de inte undantagna från skydd genom registrering, men de får inte det rättsliga skydd som en gemenskapsformgivning ges eftersom EUIPO inte utför någon sakprövning före registreringen.


Ett modulsystem består av ett antal föremål som har utformats för att sammanfogas med varandra på ett antal sätt. Ett typiskt exempel på ett modulsystem är byggklossar eller byggsatser för barn. Begreppet är också av särskild betydelse för möbelindustrin eftersom det omfattar föremål som skrivbord och bord, som kan bestå av ett antal mindre bord som kan monteras i olika alternativa strukturer.

Mer information finns i


Med sammanfogade delar avses en egenskap hos en produkt som gör det möjligt att montera ihop produkten eller att mekaniskt sammanfoga den med en annan produkt, t.ex. kopplingen för en kontakt eller ett avgasrör. Dessa måste ha en viss form och dimension för att passa bilen.
Sammanfogade delar brukar inte ge möjlighet till alternativa strukturer såsom är fallet i ett modulsystem.
Ansökningar om registrering av sammanfogade delar undantas inte från skydd genom registrering, men de får inte det rättsliga skydd som en gemenskapsformgivning ges eftersom EUIPO inte utför någon sakprövning före registreringen.


Det är möjligt att få båda formerna av skydd.
En gemenskapsformgivning skyddas om den uppfyller de lagstadgade kraven på nyhet och särprägel vid tidpunkten för ansökan. Det skydd som en gemenskapsformgivning beviljas omfattar även linjer, konturer, färger, form och/eller ytstruktur hos en produkt där formgivningen ingår eller som formgivningen tillämpas på.
Ett tredimensionellt EU-varumärke registreras om själva produkten kan anses vara ett tecken som särskiljer den sökandes varor från en annan persons eller ett annat företags med liknande verksamhet. Det skydd som ges genom ett EU-varumärke är förknippat med själva tecknets särskiljningsförmåga i förhållande till identiska återgivningar och tecken med visuella, fonetiska eller konceptuella likheter som leder till risk för förväxling.
Det är t.ex. möjligt att skydda förpackningar både som EU-varumärke och som en registrerad gemenskapsformgivning om de uppfyller motsvarande lagstadgade krav: en ny form blir synonymt med ett företags varor/tjänster och kan sedan registreras som ett varumärke och även registreras som en gemenskapsformgivning på grund av sin särprägel och nyhet.
 
Se exempel på tredimensionella varumärken i Riktlinjerna del B, Prövning, avsnitt 2, Prövning av formaliteter, punkt 9.3.
Mer information om formgivningar.


En formmärkesregistrering skyddar tecknets särskiljningsförmåga i förhållande till andra befintliga tecken som används för samma produkter eller tjänster. En formgivningsregistrering skyddar en produkts nyhet och särprägel.
Egenskapen att vara en nyhet är inte tillämplig på varumärken, och särskiljningsförmågan är inte tillämplig på formgivningar.
Ett varumärke har ingen tidsgräns (det kan förnyas obegränsat antal gånger i perioder om tio år) medan en registrerad gemenskapsformgivning har en maximal varaktighet om 25 år från dagen för registreringsansökan.


Ett patent täcker en uppfinnings funktion, drift eller konstruktion. Ett patent kan meddelas för vilken uppfinning som helst inom alla teknikområden, förutsatt att den är ny, har uppfinningshöjd och är lämpad för industriell tillämpning.
Mer information om patent finns i det europeiska patentregistret.
En formgivning avser endast en produkts utseende. En formgivning kan inte skydda en produkts funktion.
Om en produkt skyddas med både ett patent och en formgivningsregistrering (en ny produkt kan exempelvis mycket väl ha både nya funktioner och ett nytt utseende) är tidpunkterna för ansökningarna av avgörande betydelse eftersom man måste se till att offentliggörandet av den ena eller den andra av rättigheterna inte innebär att den andra ansökan inte uppfyller nyhetsvillkoret.
 


En nyttighetsmodell är en ensamrätt som beviljas för en uppfinning. Den liknar ett patent och kallas ibland ”minipatent” (petty patent) eller ”innovationspatent”. Det kan meddelas till någon som uppfinner eller upptäcker en ny och användbar maskin, industriprodukt, sammansättning av material eller en ny användbar förbättring av dessa. Nyttighetsmodeller finns inte i alla EU-medlemsstater, och skydd av nyttighetsmodeller kan inte erhållas på EU-nivå.
 
Mer information om förteckningen över länder och regioner som tillhandahåller skydd av nyttighetsmodeller.


Ja. Offentliggörandet kan dock senareläggas i upp till 30 månader, och produkten kan alltså hållas hemlig tills du är redo att offentliggöra den. Om du väljer att inte offentliggöra din registrerade gemenskapsformgivning över huvud taget förfaller registreringen efter senareläggningsperioden på 30 månader.
Om du vill offentliggöra en formgivning efter en tids senareläggning måste du betala de tillhörande avgifterna för offentliggörandet och, om så krävs, även lämna in en återgivning av formgivningen (om ansökan innehöll ett provexemplar) senast inom 27 månader från den dag då ansökan om registrering lämnades in eller från den dag från vilken prioritet räknas.
 
Mer information om offentliggörande av din formgivning.
Mer information om avgifter och betalningar.
 


En formgivare (eller en efterföljande innehavare av en formgivning) kan ansöka om skydd i upp till ett år efter de för första gången offentliggör en formgivning utan att formgivarens eller innehavarens eget offentliggörande lägger hinder i vägen för registreringen. Detta kallas nyhetsfristen (med andra ord anses den utgöra en nyhet i ett år efter offentliggörandet). Det ger innehavaren möjlighet att avgöra om det är värt att ansöka om skydd för formgivningen. Nackdelen med detta är en viss rättslig osäkerhet för tredje man om huruvida en formgivning kommer att registreras eller inte. Detta förhållande varar dock endast under en relativt kort period då konkurrenterna i vilket fall som helst inte har frihet att efterbilda formgivningen på grund av den rätt till oregistrerade formgivningar som föreskrivs i förordningen om gemenskapsformgivningar.
Detta är till särskilt stor nytta för småföretag eftersom de ofta saknar resurser för att finansiera en systematisk registrering av formgivningar vars framgång på marknaden är osäker.
 
Mer information.


Ja, förutsatt att nyhetsfristen på ett år respekteras. En ansökan om registrerad gemenskapsformgivning måste således göras inom ett år från det att den nationella formgivningen offentliggjordes. Om den första formgivningsansökan lämnades in mindre än sex månader tidigare är det också möjligt att åberopa prioritet för den tidigare ansökan i ansökan om registrerad gemenskapsformgivning.
 
Mer information om tips vid ansökan om formgivning och bästa praxis.


Det europeiska formgivningspriset DesignEuropa Awards lyfter fram högkvalitativ formgivning och formgivningshantering bland innehavare av registrerade gemenskapsformgivningar. Det kan vara såväl enskilda rättighetsinnehavare som små eller stora företag.

Mer information om DesignEuropa Awards och hur man ansöker.


Frågorna och svaren på denna sida är framtagna endast i informationssyfte och utgör inte någon rättslig referenspunkt. Läs EU-varumärkesförordningen och formgivningsförordningen eller riktlinjerna för varumärken respektive formgivningar för mer information.

Mer information om hur myndigheten hanterar dina personuppgifter finns i vårt meddelande om skydd av personuppgifter.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.