Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Kontroll- och kollektivmärken

Förutom enskilda varumärken finns det två andra typer av varumärken som kan registreras vid EUIPO: kontrollmärken och kollektivmärken. På den här sidan får du information om båda dessa märkestyper och de resurser som finns till din hjälp när du ansöker om dem.

Ett EU-kollektivmärke anger att de varor och tjänster som skyddas av märket hör till medlemmarna i en sammanslutning och endast får användas av dem.

Ett EU-kontrollmärke å sin sida är en angivelse av att varorna och tjänsterna uppfyller vissa särskilda egenskaper som fastslås i bestämmelserna om användning.

Planschen Confetti av Toulouse-Lautrec, ett exempel på hur ett varumärke kan bli ett konstverk
 

Kontrollmärken:

EU-kontrollmärken är en ny typ av varumärken i EU-varumärkessystemet. De utgörs av tecken som är avsedda att certifiera vissa egenskaper hos varorna och tjänsterna (t.ex. deras kvalitet). Det har varit möjligt att ansöka om sådana sedan den 1 oktober 2017.

EU-varumärkesförordningen definierar ett EU-kontrollmärke som ett varumärke som har ”förmåga att särskilja varor eller tjänster som certifierats av innehavaren av märket vad gäller material, tillverkningssättet för varor eller utförandet av tjänster, kvalitet, tillförlitlighet eller andra egenskaper, med undantag av geografiskt ursprung, från varor och tjänster som inte är certifierade på detta sätt.” (Artikel 83.1 i EU-varumärkesförordningen)

Enskilda varumärken och EU-kontrollmärken har olika funktion och skiljer sig åt i vissa formella avseenden. En viktig skillnad mellan ett enskilt märke och ett kontrollmärke är att innehavaren av ett kontrollmärke (en fysisk eller juridisk person, en institution, en myndighet eller ett offentligrättsligt organ) inte får bedriva affärsverksamhet där varor och tjänster av det slag som certifierats tillhandahålls.

EU-kontrollmärken: neutralitetsplikt

Om du innehar ett EU-kontrollmärke kan du certifiera varor och tjänster som andra kommer att använda i sin affärsverksamhet, men du kan inte certifiera dina egna varor och tjänster och använda det själv. Innehavaren av ett EU-kontrollmärke har neutralitetsplikt gentemot intressena för producenterna av varorna eller leverantörerna av tjänsterna som innehavaren certifierar.

EU-kontrollmärken: geografiskt ursprung undantaget

En mycket viktig begränsning är att ett EU-kontrollmärke inte kan användas för att certifiera varor och tjänsters geografiska ursprung. Tecknet, bestämmelserna om dess användning och förteckningen över varor och tjänster omfattas alla av denna begränsning.

I grund och botten avser ett EU-kontrollmärke en garanti för särskilda egenskaper hos de berörda varorna eller tjänsterna. När du ansöker om ett EU-kontrollmärke bör du komma ihåg fyra saker:

:

 • Precis som för enskilda märken måste ett EU-kontrollmärke vara ett tecken som kan återges i registret över EU-varumärken. Dessutom ska tecknet ha förmåga att särskilja de varor eller tjänster som certifierats från varor och tjänster som inte är certifierade på detta sätt.
 • När du ansöker om ett EU-kontrollmärke måste du mycket tydligt ange att det är denna typ av märke som ansökan gäller (genom en tydlig angivelse av märkestyp i ansökan).
 • Din ansökan om EU-kontrollmärke måste avse de varor och tjänster som ska certifieras av dig som innehavare av märket (till din hjälp finns verktyget för att skapa förteckningar över varor och tjänster).
 • Du måste bifoga bestämmelserna för användning av det EU-kontrollmärke som du ansöker om. Bestämmelserna för användning är kärnan i EU-kontrollmärket. De måste lämnas in inom två månader från ansökningsdagen och ska innehålla följande:
  • En försäkran om att sökanden inte bedriver affärsverksamhet som inbegriper tillhandahållande av varor eller tjänster av den art som certifieras.
  • En beskrivning av egenskaperna för de varor och tjänster som ska certifieras.
  • Villkoren för användning av EU-kontrollmärket.
  • Åtgärderna för undersökning och övervakning som du som innehavare av EU-kontrollmärket ska använda.

Som en hjälp för användare har EUIPO utarbetat en mall på 23 språk som finns nedan, för att vägleda sökande av EU-kontrollmärken genom processen för att utarbeta bestämmelserna för användning.

Mall för bestämmelser för användning: EU-kontrollmärke

 

 

Exempel på kontrollmärken registrerade vid EUIPO:

017321738
Varumärke utan text

Innehavare:
Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e. V.

017285578
NORMPACK
Innehavare:
Sierteelt Verpakkings Pool C.V.

017384496
VERIFIED by SafeShops.be

Klass: 35

Innehavare:
SafeShops.be

017878132
CAAE

Klasser: 3, 29, 30, 31, 32, 33

Innehavare:
ASOCIACIÓN VALOR ECOLOGICO, CAAE

 

Grundavgiften för ansökan om ett EU-kontrollmärke är 1 800 euro. Om ansökan görs på nätet är avgiften 1 500 euro.

 

Mer information om avgifter

 

 

Kollektivmärken:

Ett EU-kollektivmärke anger varans och tjänstens kommersiella ursprung genom att upplysa konsumenterna om att producenten av varorna eller leverantören av tjänsterna tillhör en viss sammanslutning och att denne har rätt att använda varumärket.

EU-varumärkesförordningen definierar ett kollektivmärke som ett varumärke som är ”ägnat att särskilja varorna eller tjänsterna som härrör från medlemmarna i den sammanslutning som innehar märket från de varor eller tjänster som härrör från andra företag”. (Artikel 74 i EU-varumärkesförordningen)

EU-kollektivmärken kan användas för att bygga upp konsumenternas förtroende för de produkter eller tjänster som erbjuds inom kollektivmärket. De används ofta för att identifiera produkter och tjänster från producenter som har gemensamma intressen.

EU-kollektivmärken: vem kan ansöka?

Det är bara sammanslutningar av tillverkare, producenter, tjänsteproducenter eller handelsmän samt offentligrättsliga juridiska personer (under förutsättning att de har en organisation som liknar den hos sammanslutningar) som får ansöka om EU-kollektivmärken.

EU-kollektivmärken: geografiskt ursprung

Det är möjligt att registrera ett EU-kollektivmärke som anger geografiskt ursprung för de varor eller tjänster som märket omfattar. Bestämmelserna för användning måste då uttryckligen tillåta att den vars varor och tjänster har sitt ursprung i det berörda geografiska området har rätt att bli medlem i den sammanslutning som innehar varumärket (artikel 75.2 i EU-varumärkesförordningen).

Bestämmelserna för användning är en integrerad del av varje kollektivmärke. De måste lämnas in inom två månader från ansökningsdagen.

 • De ska innehålla information om vilka personer som har rätt att använda varumärket och villkoren för medlemskap i sammanslutningen. De kan också innehålla villkoren för användning av varumärket.
 • Om kollektivmärket beskriver den geografiska beteckningen för de varor och tjänster det omfattar måste bestämmelserna för användning innehålla ett uttalat villkor som tillåter den vars varor och tjänster har sitt ursprung i det berörda geografiska området att bli medlem i sammanslutningen som innehar varumärket.

Som en hjälp för användare har EUIPO utarbetat en mall på 23 språk som finns nedan, för att vägleda sökande av kollektivmärken genom processen för att utarbeta bestämmelserna för användning.

Mall för bestämmelser för användning: EU-kollektivmärken

 

Exempel på kollektivmärken registrerade vid EUIPO:

Exempel på kollektivmärken registrerade vid EUIPO:

014249981
AZAFRAN DE LA MANCHA CONSEJO REGULADOR DOP AZAFRAN DE LA MANCHA

Klass: 30

Innehavare:
FUNDACION ”CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN AZAFRAN DE LA MANCHA”

018181726
FLOWERS OF COLOMBIA

Klass: 31

Innehavare:
Asociación Colombiana De Exportadores De Flores ASOCOLFLORES

018146073
CICERO

Klass: 41 och 45

Innehavare:
Cicero League of International Lawyers

018120107
Full Member NB Rail ASSOCIATION

Klass: 42

Innehavare:
Association NB-Rail

 

Grundavgiften för ansökan om ett EU-kollektivmärke är 1 800 euro. Om ansökan görs på nätet är avgiften 1 500 euro.

 

Mer information om avgifter

 

 

Informationsresurser

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.