Europeiska unionens varumärkesförordning

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/2424 om ändring av förordningen om gemenskapsvarumärken har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Ändringsförordningen kommer att träda i kraft den 23 mars 2016. Det datumet kommer KHIM att byta namn till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) och begreppet gemenskapsvarumärke kommer att ersättas av EU-varumärke. Mer information

Ange identifieringskoden för att se originalhandlingen

Koden är versalkänslig