Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Tips vid ansökan om formgivning och bästa praxis

Vi har sammanställt några tips att tänka på när du ska lämna in en ansökan om registrerad gemenskapsformgivning. Tipsen ska hjälpa dig att undvika att göra fel som kan leda till att ansökan har brister.

En ansökan har brister om du har gjort formella fel, till exempel om du glömmer att betala eller om dina formgivningsbilder inte följer vissa krav för registrering. Formella fel är i regel lätta att undvika. Vår erfarenhet är att de oftast sker i tre olika skeden i processen för ansökan på nätet.

 

Ladda upp vyer

1. Alla vyer måste motsvara en och samma formgivning.

I detta exempel har användaren lämnat in två vyer av stolar med olika detaljer för samma formgivning, formgivning 1. De motsvarar inte samma formgivning och kan därför inte godtas.

Formgivning 1 / Vy 1

Formgivning 1 / Vy 2

Formgivning 1 / Vy 1

Formgivning 2 / Vy 1

Fel

Olika detaljer ger olika utseenden – därför måste de lämnas in som separata formgivningar.

 

I det andra exemplet har användaren lämnat in två likadana stolar som två separata formgivningar, formgivning 1 och formgivning 2, och detta kan alltså inte godtas.

Rätt

Var och en av vyerna ovan motsvarar en särskild formgivning. Olika formgivningar kan ingå i en gemensam ansökan*. Varje formgivning skulle kunna återges med flera vyer (1 till 7 vyer).

* I en gemensam ansökan sammanförs flera formgivningar. Det är billigare att lämna in en gemensam ansökan än att lämna in enskilda formgivningar i separata ansökningar.

 

2. Extra inslag som inte är en del av formgivningen, exempelvis förklaringar, siffror eller pilar ska inte finnas med.

Fel

Formgivning med text, symboler och uppgifter.

Rätt

Formgivningsvy som laddats upp för sig. Extra information kan läggas till i beskrivningsfältet.

 

3. Formgivningen måste återges på en neutral bakgrund.

Fel

Främmande föremål kan ses i bilden.

Rätt

Formgivningen har en neutral bakgrund.

 

4. Varje bild får endast visa en vy av formgivningen.

Fel

Två formgivningar i samma bild.

Rätt

En vy per bild.

 

5. Om formgivningen är i färg måste detta visas konsekvent i varje vy.

Fel

Samma produkt i olika färger anses vara olika formgivningar.
Vyer med kombinationen färg och svartvitt är inte heller tillåtna.

 

Rätt

Formgivningsvyerna visar färg konsekvent.

 

6. Förstorade vyer måste laddas upp som separata bilder.

Fel

Förstorad vy i samma bild.

Rätt

Förstorad vy i en separat bild.

 

7. Visuella undantagsmarkeringar måste visas konsekvent i alla vyer där undantaget förekommer.

Ibland vill användare ansöka om registrering av en särskild del av en produkt. De kan då använda visuella undantagsmarkeringar för att undanta den del som de inte vill registrera.

Fel

Den visuella undantagsmarkeringen visas inte konsekvent i varje vy.

 

Rätt

Olika vyer med visuella undantagsmarkeringar visas konsekvent.

 

8. Minst en vy måste visa en uppsättning artiklar eller en sammansatt produkt i sin helhet.

Fel

Uppsättningen varor eller den sammansatta produkten saknar en global vy.

 

Rätt

En uppsättning varor som visas korrekt och inbegriper en global vy.

 

9. Uppgifterna om produkten måste överensstämma med återgivningen av formgivningen.

I det här exemplet har användaren lämnat in en stolsvy med fel uppgifter om produkten. ”Ornament” kan användas för att registrera mönster, inte stolar, och kan därför inte godtas.

Fel

Uppgifterna om produkten överensstämmer inte med den formgivningsvy som laddats upp. Den här formgivningsvyn bör lämnas in tillsammans med uppgiften om produkten ”Sittmöbler” i klass 6.1.

Rätt

Uppgifterna om produkten överensstämmer med den formgivningsvy som laddats upp.

 

10. Uppgifterna om produkten bör vara tillräckligt specifika så att den kan klassificeras i en klass och underklass i Locarnoklassificeringen.

Fel

Uppgifterna om formgivningen är inte tillräckligt specifika för att kunna klassificeras.

Rätt

Produktens funktion är klart angiven med klass och underklass. 

Åberopa prioritet

En person som har lämnat in en nationell eller internationell ansökan eller gjort en ansökan om en gemenskapsformgivning har i samband med inlämningen av en ansökan om gemenskapsformgivning för samma formgivning rätt till prioritet i sex månader från den dag då den första ansökan lämnades in.

För att fastställa vilken rättighet som väger tyngst ska rätten till prioritet beräknas utifrån att prioritetsdatum är den dag då ansökan om formgivning lämnades in.

  • Prioritet kan bara åberopas på grundval av en tidigare ansökan om en formgivning eller nyttighetsmodell.
  • Den tidigare ansökan måste vara en första ansökan.
  • Den som lämnade in den tidigare ansökan och den som ansöker om en gemenskapsformgivning måste vara samma person.
  • En bestyrkt kopia av den tidigare ansökan måste lämnas inom tre månader från den dag då prioritet åberopades.
  • Om språket i den tidigare ansökan inte är något av EUIPO:s fem arbetsspråk ska sökanden lämna in en översättning.
 

Begära senareläggning

När du lämnar in en ansökan om gemenskapsformgivning kan du begära att offentliggörandet ska senareläggas med upp till 30 månader. Formgivningen kan alltså hållas hemlig tills du är redo att redovisa den. Om du väljer att inte offentliggöra den registrerade gemenskapsformgivningen alls kommer registreringen att bli ogiltig efter senareläggningsperioden på 30 månader.

  • Observera att du bara kan begära senareläggning i samband med ansökan.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.