Avskaffande av kravet på grafisk återgivning

Grafisk återgivning – typer av varumärken

Från och med den 1 oktober 2017 gäller inte längre kravet på grafisk återgivning vid inlämning av EU-varumärkesansökningar. Detta innebär att kännetecken från och med detta datum får återges i valfri lämplig form med användning av allmänt tillgänglig teknik, så länge som återgivningen är klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv.

Resultatet är ett system som bygger på principen ”det du ser är det du får”, vars syfte är att göra varumärkesregistreringarna i EU-varumärkesregistret tydligare, mer tillgängliga och lättare att söka efter.

I artikel 3 i tillämpningsföreskrifterna för EU-varumärken fastställs särskilda regler och krav för återgivning av vissa av de mest populära typerna av varumärken, bland annat vissa tekniska krav, i enlighet med det aktuella varumärkets särskilda karaktär och egenskaper.

Syftet är att förbättra rättssäkerheten för användare och minska antalet formella invändningar.

Tabellen nedan innehåller en förteckning över de mest populära typerna av varumärken, deras återgivning, huruvida en beskrivning krävs och det format som godkänns av EUIPO vid ansökan om registrering av ett varumärke från och med den 1 oktober 2017.

Typ av varumärke Krävs beskrivning? Formatkrav
Ord Nej Ej tillämpligt Visa Dölj

Definition

Ett varumärke som uteslutande består av ord eller bokstäver, siffror, andra vanliga typografiska tecken eller en kombination av dessa.

Återgivning

Återgivning av varumärket med standardtext och standardlayout, utan någon grafisk utformning eller någon färg.

Figur Nej JPEG Visa Dölj

Definition

Ett varumärke med speciell stiliserad text eller layout, eller speciell grafisk utformning eller färg, däribland varumärken som består endast av figurelement eller av en kombination av orddelar och figurdelar.

Återgivning

Ändring av praxis vid EUIPO – färganspråk är inte längre möjliga, återgivningen måste innehålla färgerna, i tillämpliga fall, och alla tecknets delar och element.

Form Nej JPEG OBJ STL X3D Visa Dölj

Definition

Ett varumärke som består av eller omfattar en tredimensionell form, såsom behållare, förpackningar, produkten i sig eller deras utseende. Med omfattar avses att märket inte bara skyddar former i sig utan även former som innehåller orddelar eller figurelement, etiketter osv.

Återgivning

En grafisk reproduktion av formen, till exempel datorgenererade bilder eller fotografiska avbildningar. Den grafiska eller fotografiska reproduktionen får innehålla olika vyer, upp till sex om den inte tillhandahålls elektroniskt. Om den elektroniska återgivningen inte utgörs av en datorgenererad bild får den bestå av upp till sex vyer som måste lämnas in som en enda JPEG-fil.

Position Valfritt (tidigare obligatoriskt) JPEG Visa Dölj

Definition

Ett varumärke som består av det speciella sätt på vilket varumärket är placerat eller fäst på produkten.

Återgivning

En reproduktion som på lämpligt sätt anger märkets position och dess storlek eller proportioner i förhållande till de berörda varorna.
Delar som inte är föremål för registrering ska avskiljas visuellt, företrädesvis med brutna eller streckade linjer.

Mönster Valfritt JPEG Visa Dölj

Definition

Ett varumärke som uteslutande består av ett antal element som upprepas regelbundet.

Återgivning

Återgivningen kräver en reproduktion som visar det upprepade mönstret.

Färg (enskild färg) Nej JPEG Visa Dölj

Definition

Ett varumärke som utgörs uteslutande av en färg, utan konturer.

Återgivning

En reproduktion av färgen och en färgangivelse med hjälp av allmänt erkända färgkoder.
Ändring av praxis – fram till den 1 oktober 2017 var det inte obligatoriskt med färgkod. Sedan den 1 oktober 2017 är det obligatoriskt med färgkod.

Färgmärke (kombination av färger) Valfritt (tidigare obligatoriskt) JPEG Visa Dölj

Definition

Ett varumärke som uteslutande består av en kombination av färger, utan konturer.

Återgivning

En reproduktion av färgkombinationen som visar dess systematiska arrangemang på ett enhetligt och förutbestämt sätt och angivelser av färgerna med hjälp av allmänt erkända färgkoder.
Ändring av praxis – fram till den 1 oktober 2017 var det inte obligatoriskt med färgkod. Sedan den 1 oktober 2017 är det obligatoriskt med färgkod.

Ljudmärke Nej JPEG MP3 (max 2 MB) Visa Dölj

Definition

Ett varumärke som uteslutande består av ljud eller en kombination av ljud.

Återgivning

Återgivningen sker i detta fall genom inlämning av en ljudfil som återger ljudet eller genom en exakt beskrivning av ljudet i notskrift.
Ändring av praxis – fram till den 1 oktober var kraven i) notskrift (valfritt med ljudfil) eller ii) ett spektrogram, som måste åtföljas av en ljudfil.

Rörelse Valfritt (tidigare obligatoriskt) JPEG MP4 (max 20 MB) Visa Dölj

Definition

Ett varumärke som består av eller omfattar en rörelse eller en ändring av delarnas position i varumärket.

Återgivning

En video som visar rörelsen eller positionsändringen, eller en sekventiell serie stillbilder, som ska kunna numreras, som visar rörelsen. Om stillbilder används, kan de vara numrerade eller åtföljas av en beskrivning som förklarar sekvensen.

Multimedia Nej MP4 (max 20 MB) Visa Dölj

Definition

Ett varumärke som består av eller omfattar en kombination av bilder och ljud.

Återgivning

En audiovisuell fil som innehåller kombinationen av bilden och ljudet.

Hologrammärke Nej JPEG MP4 (max 20 MB) Visa Dölj

Definition

Ett varumärke som består av delar med holografiska egenskaper.

Återgivning

En videofil eller en grafisk eller fotografisk reproduktion som innehåller de vyer som är nödvändiga för att man i tillräcklig utsträckning ska kunna identifiera den holografiska effekten i sin helhet.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Innehållet i detta avsnitt består av allmän information om förordningen om EU-varumärken. Informationen är inte rättsligt bindande.
Vi rekommenderar starkt att du som är användare eller potentiell användare tar del av förordning (EU) nr 2015/2424, som finns på alla EU-språk.
Observera att byråns riktlinjer förblir den viktigaste referenspunkten för användare av EU-varumärkessystemet och för yrkesmässiga rådgivare som vill hålla sig à jour med den senaste informationen om EUIPO:s granskningspraxis.

Information om ändringarna som trädde i kraft den 23 mars 2016 finns här.