Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

 

Träder i kraft 21 månader efter offentliggörandet av ändringsförordningen (1 oktober 2017)

Ändringsförordningen innehåller en rad bestämmelser som träder i kraft först 21 månader efter dess offentliggörande eftersom de måste utvecklas genom sekundärlagstiftning: en delegerad akt och en genomförandeakt.

Allmänt sett omfattar den delegerade akten förfaranderegler om följande: invändningar; upphävande och ogiltighetsförklaring; överklaganden till överklagandenämnden; överklagandenämndens organisation; meddelanden från EUIPO och kommunikation med EUIPO; tidsfrister och uppskov; vissa förfaranden vid internationella registreringar.

Genomförandeakten omfattar bland annat följande: innehållet i EU-varumärkesansökan; återgivning av EU-varumärke; språk- och översättningsfrågor; prioritet och företräde; överlåtelser och inskränkningar; EU-kollektivmärken och EU-kontrollmärken; vissa förfaranden vid internationella registreringar.

Europeiska kommissionen offentliggjorde utkastversioner av båda akterna för offentligt samråd:

 • Utkast till genomförandeförordning
 • Utkast till delegerad förordning

EUIPO lägger stor vikt vid att informera användare om effekterna av dessa ändringar på dess praxis innan de träder i kraft. EUIPO:s riktlinjer för prövning kommer också att uppdateras för att återspegla myndighetens prövningspraxis mot bakgrund av dessa ändringar vid den tidpunkt då de träder i kraft.

 

 • Genom ändringsförordningen avskaffas kravet på grafisk återgivning. Det innebär att från och med den 1 oktober 2017 får tecken återges i valfri lämplig form med hjälp av allmänt tillgänglig teknik, så länge som återgivningen är klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv.
 • Innan denna bestämmelse i ändringsförordningen träder i kraft kommer EUIPO att förse användarna med information om alternativa medier och format som bedöms uppfylla den nya bestämmelsen.
 • EU-kontrollmärken är en ny typ av varumärke på EU-nivå, även om de redan finns inom vissa nationella system för immateriella rättigheter.
 • Med kontrollmärken blir det möjligt för en institution eller organisation som kontrollerar kvaliteten att ge dem som deltar i kontrollsystemet tillåtelse att använda märket som ett tecken på att varor eller tjänster uppfyller kontrollkraven.
 • Bestämmelser om styrkande av invändningar och annulleringar på internet, i vissa fall från källor på internet som erkänns av myndigheten.
 • Förvärvad särskiljningsförmåga som ett yrkande i andra hand, vilket i praktiken gör det möjligt för sökanden att utnyttja rätten att överklaga i fråga om inneboende särskiljningsförmåga innan han eller hon uppmanas att lägga fram bevis på förvärvad särskiljningsförmåga.
 • Kodifiering av EUIPO:s praxis (som beskrivs i dess riktlinjer) om för sent inkommen styrkande dokumentation och bevis på användning.
 • En betydande förenkling när det gäller kraven på översättning.
 • Överlåtelse av EU-varumärke som en åtgärd under vissa omständigheter.
 • Formella krav på dispositionen och formatet på skriftliga bevis i alla förfaranden (framläggning av bevis i bilagor)
 • EUIPO kommer inte längre att godta delgivning genom handöverräckning eller deponering i postbox.
 • Genomförandeförordningen och den delegerade förordningen om EU-varumärken innehåller båda övergångsbestämmelser som utförligt anger när de nya förfarandereglerna träder i kraft.

 

Trädde i kraft den 23 mars 2016

Ändringsförordningen medförde en rad ändringar på områdena prövningsförfarande, absoluta registreringshinder, relativa registreringshinder, varor och tjänster, förfarande för invändningar och annullering samt överklagande.

 

På området prövningsförfarande utgörs de främsta ändringarna av följande:

 • I och med ändringsförordningen avskaffas möjligheten att registrera EU-varumärken genom nationella myndigheter.
 • Du kan välja huruvida du vill få EU-sökrapporter och bevakningsskrivelser.
 • I ändringsförordningen tydliggörs effekterna av upphävandet av ett tidigare varumärke som ett yrkande om företräde baseras på. Yrkandet kommer nu att vara beroende av vilket datum upphävandet trädde i kraft.
 • I och med ändringsförordningen införs nuvarande praxis vad gäller tidsfrist för att lämna in anmärkningar från tredje man. Detta bör ske innan invändningsperioden upphör eller, om en invändning mot varumärket har registrerats, innan det slutgiltiga beslutet om invändningen har fattats.
 • I ändringsförordningen anges dessutom tydligt att myndigheten har rätt att på nytt inleda en prövning av de absoluta registreringshindren på eget initiativ innan registrering skett.

På området absoluta registreringshinder utgörs de främsta ändringarna av följande:

 • Funktionella tecken (exempelvis färg eller ljud) omfattas nu av samma förbud som gäller för formmärken.
 • I ändringsförordningen förklaras förbuden som avser skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och andra immateriella rättigheter.
 • Nu finns inte längre möjligheten för sökande att lämna en förklaring där de frånsäger sig ensamrätten till icke-särskiljande delar av varumärket för att undvika att det uppstår tvivel om skyddets omfattning.
 • I ändringsförordningen kodifieras nuvarande praxis i fråga om förfaranden för ogiltighetsförklaring som baseras på absoluta registreringshinder. Prövningen begränsas därmed till de argument och grunder som parterna framför.

I fråga om förfaranden för invändning och annullering utgörs de främsta ändringarna av följande:

 • Ändringar av startdatum för invändningsperioden mot internationella registreringar som designerar EU. Denna period kommer nu att inledas en månad efter datum för offentliggörande.
 • Ändringsförordningen innehåller vissa ändringar vad gäller genkäromål om ogiltighetsförklaring vid domstol för EU-varumärken. Ur detta hänseende kommer EU-varumärkesdomstolar inte gå vidare med prövning av genkäromål förrän berörd part eller domstol har informerat myndigheten om vilket datum genkäromålet ingavs.
 • Ändringsförordningen innebär att myndigheten blir skyldig att informera aktuell EU-varumärkesdomstol om eventuella tidigare ansökningar om upphävande eller ogiltighetsförklaring som ingetts till myndigheten.

På området relativa registreringshinder utgörs de främsta ändringarna av följande:

 • Införande av en separat specifik grund för invändning och annullering mot bakgrund av skyddade ursprungsbeteckningar (SUB) och skyddade geografiska beteckningar (SGB).
 • Ändring av ett av datumen för fastställande av skyldighet att lämna in bevis på användning och fastställa relevant period. Relevant datum blir nu ansöknings- eller prioritetsdagen för den överklagade ansökan om EU-varumärke i stället för dagen för offentliggörandet.
 • En rad tydliggöranden i enlighet med befintlig praxis och rättspraxis.

De främsta ändringarna när det gäller förfaranden för överklagande som ändringsförordningen medför är följande:

 • Avskaffande av omprövning vid ärenden som berör två parter, vilket bör leda till kortare överklagandeförfaranden i sådana ärenden. Detta är i linje med effektiviseringen av myndighetens förfaranden och med beaktande av att omprövning av beslut i första instans vid ärenden som berör två parter tidigare endast var möjligt under mycket exceptionella omständigheter (eftersom det krävde att båda parter var överens om detta).
 • Infogande av vissa bestämmelser för att tydliggöra och kodifiera befintlig praxis i fråga om anslutningsöverklaganden och det datum då överklagandenämndens beslut träder i kraft. Dessa beslut ska vinna laga kraft när tidsfristen för att väcka talan mot dem har löpt ut eller, om talan har väckts inom denna tidsfrist, från dagen då denna talan eller eventuella överklaganden har avvisats av domstolen.
 
 • Varor och tjänster: artikel 28.8

  I ändringsförordningen kodifieras EUIPO:s praxis för varumärken som registrerats efter domen i mål C-307/10 ”IP Translator” (det du ser är det du får). Därigenom utökades denna praxis till att omfatta varumärken som registrerats före domen. Deras ägare omfattas av sex månaders övergångsperiod för att anpassa specifikationerna av deras varumärken till det ursprungliga avsedda ändamålet vid registreringstidpunkten.

  Vid övergångsperiodens slut tolkades samtliga varumärken som innehöll klassrubriker i enlighet med deras bokstavliga mening oavsett när de lämnades in. Innehavare av EU-varumärken där ansökan lämnats in före den 22 juni 2012 och som registrerats avseende hela klassrubriken i en Niceklass kunde förklara att deras avsikt vid datumet för inlämnandet var att söka skydd för varor och tjänster som går utöver det som i bokstavlig mening omfattas av klassrubriken.

  I meddelande nr 1/2016 om genomförandet av artikel 28.8 i ändringsförordningen om EU-varumärken beskrevs ramen för förfarandet vid EUIPO för att föra in en förklaring i enlighet med artikel 28.8 i registret.

  Den innehöll en bilaga med en icke uttömmande förteckning över exempel på varor och tjänster som inte tydligt och klart omfattas av beteckningens bokstavliga innebörd i de allmänna upplysningarna i klassrubrikerna i Niceklassificeringen för var och en av utgåvorna av den berörda Niceklassificeringen (utgåva 6–10) för att bistå användare i upprättandet av deras förklaringar.

  Myndigheten sammanställde en icke uttömmande förteckning över uttryck som inte tydligt och i bokstavlig mening omfattas av respektive klassrubriker. Den var tänkt att användas vid förklaringar enligt artikel 28.8 i EU-varumärkesförordningen. Förteckningen var endast avsedd som vägledning för varumärkesinnehavare som vill lämna in förklaringar i enlighet med artikel 28.8 i EU-varumärkesförordningen. Förteckningen finns här


 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.