Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Basfrågor

 

EU:s varumärkessystem består av en samlad registreringsprocess som ger innehavaren ensamrätt till varumärket i EU:s 27 medlemsstater.
Vi rekommenderar att du tittar i checklistan på webbplatsen innan du fyller i EU-varumärkesansökan.
Mer information:


Tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EU-varumärkesförordningen) utsträcks till vissa territorier som har ett särskilt förhållande till EU:s medlemsstater. Tillsammans med Europeiska kommissionen fastställer myndigheten vilken situation som gäller enligt EU-lagstiftningen för några av de berörda territorierna på förteckningen nedan.

Ingår i EU:s territorium[1]

Ingår inte i EU:s territorium[2]

Åland

Norra delen av Cypern

Martinique

Färöarna

Guadeloupe

Grönland

Saint-Martin (FR)

Saint-Barthélemy

Franska Guyana

Nya Kaledonien

Réunion

Franska Polynesien

Azorerna

De franska territorierna i södra Indiska oceanen och Antarktis

Madeira

Wallis och Futuna

Ceuta och Melilla

Saint-Pierre-et-Miquelon

Kanarieöarna

Aruba

Mayotte

Bonaire

Curaçao

Saba

Sint Eustatius

 

Sint-Maarten (NL)

Observera att denna förteckning endast är en vägledande, icke-bindande förteckning i informationssyfte och att den inte är fullständig.Ett nationellt varumärke ger endast skydd i den medlemsstat där det har registrerats, medan ett EU-varumärke ger innehavaren ensamrätt i alla nuvarande och framtida EU-medlemsstater.
De sökande avgör själva om de vill att deras varumärke ska registreras på nationell, regional, EU-omfattande eller internationell nivå.
Mer information om fördelarna med att registrera ett varumärke i EU.


EU-varumärken kan innehas av fysiska och juridiska personer, däribland myndigheter och andra offentliga organ.
Klicka här för mer information om äganderätt.
Du kan även läsa i Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 2, Prövning av formaliteter, punkt 2.1


Produkt/vara: Alla typer av föremål som kan köpas eller säljas.

Tjänst: Tillhandahållandet av aktiviteter som tillgodoser människors behov.

Din EU-varumärkesansökan måste innehålla en återgivning av det varumärke du vill registrera och en förteckning över de varor och/eller tjänster som ska omfattas av märket (se artikel 31 i EU-varumärkesförordningen för samtliga villkor som ansökningarna måste uppfylla eller Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 2, Prövning av formaliteter, punkt 4 för närmare uppgifter).

För att skapa en förteckning över varor och tjänster kan du använda följande av EUIPO:s onlineverktyg:


Ja, nationell registrering är möjlig. I EU finns det ett fyrdelat system för att registrera varumärken. Vad du väljer beror på vad din affärsverksamhet behöver.
Mer information om varumärken i EU.


Deras grundläggande funktion är olika:
  • En formgivning är i huvudsak avsedd att fastställa formen på en produkt.
  • Ett varumärke tillämpas också på produkten (se exempel). Varumärkets centrala funktion är att fastställa vissa varors och/eller tjänsters affärsmässiga ursprung.
På EUIPO:s portal för e‑lärande hittar du kurser i immaterialrätt på alla nivåer.


Ja. Ett varumärke kan användas när som helst, även innan ansökan har gjorts. Användningen garanterar dock inte att varumärket verkligen kan registreras.


Unionslagstiftningen om varumärken innebär att innehavaren av ett registrerat varumärke har skyldighet att göra verkligt bruk av det.
Närmare uppgifter om bevis på användning och verkligt bruk finns i Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 6, Bevis på användning, punkt 1.1, Funktion för bevis på användning.


Ett skyddat EU-varumärke får man genom registrering. En ansökan om EU-varumärke ger också den sökande rätt att lämna in invändningar mot varumärkesansökningar som lämnas in senare och som gäller identiska eller liknande varumärken för identiska eller liknande varor och/eller tjänster (se vanliga frågor om invändning i avsnitt 8).
En ansökan om EU-varumärke kan dessutom bland annat överlåtas, ställas som säkerhet och bli föremål för exekutiva åtgärder, insolvensförfaranden och licens. Alla ändringar i registret finns i Riktlinjerna, del E, Registeroperationer.


Nej. Det finns ingen lag som kräver att man använder dessa symboler. Innehavaren av ett varumärke kan dock välja att göra det.


Om du vill stryka denna del men redan lämnat in ansökan måste du begära ändring av EU-varumärket. Om märket redan har registrerats måste du betala en ändringsavgift på 200 euro.


För att minimera potentiella konflikter är det viktigt att söka efter varumärken innan du ansöker. Du kan söka efter registrerade varumärken via kontorets onlineverktyg med hjälp av två olika EUIPO-databaser, eSearch plus och TMview.
 


Du kan följa läget för aktuella ansökningar online via User Area och/eller eSearch plus.
Ansökningar till EUIPO offentliggörs online på eSearch plus, en databas där du hittar omfattande information om varumärken, formgivningar, innehavare, ombud och bulletiner.
Registreringsprocessen sker i fyra steg. Mer information.


All information om tidsåtgången för förfaranden finns i EUIPO:s servicegaranti. Kontoret sammanställer kvartalsrapporter om resultaten för olika indikatorer, däribland tidsåtgång.


En registrering av ett EU-varumärke är giltig i tio år men kan förnyas på obestämd tid.
Mer information om hur du hanterar ditt EU-varumärke.
Rapporter och studier om immateriella rättigheter finns på webbplatsen för Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter.

Länkar till rapporter och studier om immateriella rättigheter.


EUIPO samarbetar med EU:s immaterialrättsmyndigheter, internationella organisationer och användargrupper för att harmonisera praxis och verktyg inom EU genom att skapa ett omfattande europeiskt nätverk för varumärken och formgivningar.


Ett domännamn används på internet för att identifiera särskilda webbsidor. Varje domännamn har ett suffix som visar vilken toppdomän det tillhör. Toppdomänen är den del av domännamnet som finns till höger om den sista punkten.
Mer information om toppdomänen .eu och dess varianter i andra skript.


Frågorna och svaren på denna sida är framtagna endast i informationssyfte och utgör inte någon rättslig referenspunkt. Läs gärna förordningarna om EU-varumärken och gemenskapsformgivningar eller riktlinjerna för varumärken/formgivningar för mer information.

Mer information om hur myndigheten hanterar dina personuppgifter finns i vår dataskyddsförklaring.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.