Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Överklagande

 

Genom att fylla i och lämna in ett överklagande. Detta ska göras inom två månader från dagen för det beslut som du vill överklaga (det vill säga dagen för meddelandet av beslutet).
Observera även att överklagandet ska lämnas in på handläggningsspråket (vilket utgör språket för det omtvistade beslutet).

Ett överklagande ska även omfatta en inlaga med grunder, i vilken skälen till att du anser att det ursprungliga beslutet var felaktigt anges. Detta behöver inte lämnas in tillsammans med överklagandet, men måste lämnas in inom fyra månader från den dag som det ifrågasatta beslutet meddelades.

Du kan överväga att använda det nya eAppeal, som gör det möjligt för användare att lämna in ett överklagande online. Det nya verktyget erbjuder klara riktlinjer till användarna, ett förbättrat och användarvänligt gränssnitt och minskar risken för misstag.
 
Mer information om hur man lämnar in ett överklagande.
För mer information, gå in på ditt user area (användarområde).
För ytterligare information, se anmärkningarna till formuläret för överklagande.


Mer information om avgifter för överklaganden av både EU-varumärken och formgivningar.


Nej.


Överklagandet ska lämnas in på handläggningsspråket för det förfarande under vilket det beslut som ska överklagas fattades.


Nej. Dessa tidsfrister är fastställda i lag (EU-varumärkesförordningen), såsom avtalats av Europeiska unionens medlemsstater, och överklagandenämnden kan inte ändra dem.
Det enda alternativet är att ansöka till kontoret om återställande av försutten tid, vilket innebär att du återfår de rättigheter du har förlorat. Villkoren är ganska strikta – till exempel krävs det att du styrker att du har iakttagit all omsorg som omständigheterna kräver för att respektera de tidsfrister som fastställts i lag. Det finns dessutom ytterligare krav (se Riktlinjerna del A, Allmänna regler, avsnitt 8, Återställande av försutten tid) samt en avgift.
 
Mer information finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (kodifiering) artikel 104 som även är tillgänglig på kontorets webbplats, Law & practice, ny förordning om EU-varumärken.
 
Mer information finns i rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning.


Ja. Den person som överklagar utgör klaganden och den andra parten kallas svaranden. Svaranden kan inkomma med yttranden om klagandens inlaga med grunder två månader efter att den har meddelats.
Om svaranden lämnar in ett yttrande, kan klaganden i undantagsfall efter en anmodan från överklagandenämnden lämna in en motiverad begäran om att inge en replik. Efter ingivandet av denna replik får svaranden i sin tur inge en duplik.


Det beror på. Till exempel kan tidsfrister som fastställs i förordningen där överklagandenämnden inte har något utrymme för skönsmässig bedömning (såsom inlämnandet av ett överklagande eller inlaga med grunder) inte förlängas. I sådana situationer är det enda alternativet att ansöka om återställande
Däremot kan tidsfrister som nämnden har fastställt och frister i förordningen där det finns ett utrymme för skönsmässig bedömning förlängas (till exempel ytterligare tid för att inkomma med uppgifter eller yttranden).
Det finns dock vissa villkor. En förlängning är möjlig endast om den relevanta begäran lämnas in och mottas innan den ursprungliga tidsfristen löper ut. Parterna ska motivera och tillhandahålla skäl i varje begäran om förlängning. I avsaknad av skäl eller motiveringar för en förlängning ska begäran avslås. Om en begäran lämnas in gemensamt av två parter ska båda underteckna den.
I allmänhet beviljas inte flera förlängningar av samma tidsfrist, såvida det inte föreligger exceptionella omständigheter som stöds av bevisning som motiverar ytterligare förlängning.


Ja. Den person som överklagar utgör klaganden och den andra parten kallas svaranden. Svaranden får lämna in yttranden om klagandens inlaga med grunder. Nämnden fastställer vanligen denna tidsfrist till två månader efter det att inlagan med grunderna har lämnats in.
Om svaranden lämnar in ett yttrande kan nämnden i undantagsfall ge klaganden möjlighet att inge en replik (även i detta fall inom två månader). Svaranden kan inge en duplik.

Mer information om bevakande av dina rättigheter.


I vissa särskilda fall kan det vara befogat att påskynda handläggningen av ett överklagandeärende. Det är frågan om ärenden som är så brådskande att det skulle finnas en allvarlig risk för skada om handläggningen försenades. Påskyndade ärenden handläggs enligt ett snabbförfarande. Ärendena får prioriterad behandling (den kronologiska ordningen följs inte) och parterna får i princip bara lämna en omgång yttranden var.
Om en part vill begära påskyndad behandling ska detta göras i ett separat dokument. Begäran måste innehålla dokumenterade belägg för varför ärendet är brådskande.


Ja. Detta kallas ett anslutningsöverklagande och måste göras inom tidsfristen för att lämna in yttranden som svar på inlagan med grunder. Anslutningsöverklagandet ska lämnas in i ett separat dokument.

Mer information avseende ansökningar om ogiltighetsförklaring finns i Riktlinjerna Prövning av ansökningar om ogiltighetsförklaring av formgivning.


Dagen efter att parterna har informerats ska alla beslut finnas tillgängliga på originalspråket i eSearch rättspraxis. Efter ungefär en månad läggs en icke-officiell engelskspråkig version av beslutet till i databasen.

För mer information, gå till avsnittet om överklagandenämnderna.


Frågorna och svaren på denna sida är framtagna endast i informationssyfte och utgör inte någon rättslig referenspunkt. Läs gärna förordningarna om EU-varumärken och gemenskapsformgivningar eller riktlinjerna för varumärken/formgivningar för mer information.

Mer information om hur myndigheten hanterar dina personuppgifter finns i vår dataskyddsförklaring.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.