Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Internationell registrering

 

Haagöverenskommelsen reglerar ett system för internationell registrering av industriella formgivningar. Det administreras av Världsorganisationen för den internationella äganderätten (Wipo) i Genève i Schweiz.
Systemet ger innehavaren av en industriell formgivning möjlighet att få en formgivning skyddad i alla territorier som tillhör de avtalsslutande parterna genom att inge en ansökan till Wipos internationella byrå. Ansökan görs på ett enda språk och avgifterna betalas i en enda valuta (schweiziska franc).
Haagöverenskommelsen består av två olika akter: 1960 års Haagakt och 1999 års Genèveakt. Båda består av en separat uppsättning rättsbestämmelser. Ett land har i princip frihet att välja vilken akt som det vill ansluta sig till. Internationella mellanstatliga organisationer, som t.ex. EUIPO, kan dock endast ansluta sig till Genèveakten. Genèveakten trädde i full kraft den 1 april 2004. Europeiska unionen anslöt sig till Genèveakten den 24 september 2007, och den trädde i kraft för EU den 1 januari 2008.

För mer information, besök Wipos webbplats om de avtalsslutande parterna i Genèveakten.


EU:s anslutning till Genèveakten innebär att sökande som är behöriga att lämna in internationella ansökningar kan inge en ansökan om registrering av en industriell formgivning enligt Haagsystemet. För att räknas som behörig ska man antingen vara medborgare i en EU-medlemsstat eller ha sin hemvist eller sitt säte och bedriva verklig och faktisk kommersiell eller industriell verksamhet där, eller vara stadigvarande bosatt inom en EU-medlemsstats territorium.
Anslutningen innebär även att EU kan designeras i en internationell registrering. Om EUIPO inte avslår en internationell registrering kommer den att ha samma verkan inom EU:s territorium som en gemenskapsformgivning.


EUIPO har ingen roll i det inledande förfarandet för internationell registrering. Det innebär att ansökningar om internationella registreringar måste lämnas in direkt till Wipo och att de handläggs där. Till skillnad från Madridprotokollet behövs det inte heller någon nationell ansökan eller gemenskapsansökan eller gemenskapsregistrering som grund för en internationell ansökan.
Om en ansökan om internationell registrering felaktigt har lämnats in till EUIPO, vidarebefordrar inte EUIPO ansökan till Wipo och returnerar den inte heller till avsändaren.


Varje person som är medborgare i en stat som är avtalsslutande part, eller i en medlemsstat i en mellanstatlig organisation som är avtalsslutande part, eller som har sin hemvist eller sitt säte eller är stadigvarande bosatt i, eller bedriver verklig och faktisk kommersiell eller industriell verksamhet inom en avtalsslutande part, får inge en ansökan om internationell registrering.


Vid en internationell ansökan ska en avgift betalas för varje avtalsslutande part som designeras i den internationella registreringen. Denna avgift ska betalas utöver grundavgiften och avgiften för offentliggörande. Avgiftsbeloppet beror på vem den avtalsslutande parten är. Alla avgifter ska betalas till Wipo i schweiziska franc. För mer information, se Wipos avgiftskalkylator.

För mer information om hur man ansöker, se riktlinjerna för granskning av ansökningar om registrerade gemenskapsformgivningar.


Nej. En internationell ansökan kan lämnas in direkt av den sökande. Den sökande kan dock utse ett ombud som kan agera på den sökandes vägnar.


En internationell ansökan kan göras på engelska, franska eller spanska (från och med den 1 april 2010), efter den sökandes eget val.
 
För mer information om hur man ansöker, se riktlinjerna för granskning av ansökningar om registrerade gemenskapsformgivningar.


Huruvida ett offentliggörande kan senareläggas beror på de avtalsslutande parter som designeras i den internationella registreringen. Vissa avtalsslutande parter har förklarat att senareläggning inte tillåts, eller att senareläggningsperioden förkortas till sex månader, när de designeras. Den längsta senareläggningsperioden enligt Genèveakten är 30 månader från ansökningsdatumet eller, om prioritet hävdas, från prioritetsdatumet. Detta är även den period som tillåts av EU. Besök Wipos webbplats om du vill ha mer information om senareläggning.

För mer information om hur man ansöker, se riktlinjerna för granskning av ansökningar om registrerade gemenskapsformgivningar.


Nej. Internationella registreringar som designerar Europeiska unionen offentliggörs av Wipo i Hague Express Bulletin.
Denna internationella tidning finns tillgänglig på Wipos webbplats och uppdateras varje vecka.


Nej, EUIPO offentliggör inte internationella registreringar på nytt. Endast Wipo offentliggör internationella registreringar på sin webbplats i International Designs Bulletin.


Ja, prioriteten för en ansökan om registrering av en gemenskapsformgivning kan åberopas i en ansökan om internationell registrering och tvärtom. Prioritetsperioden är sex månader.


För att återkalla eller upphäva verkan av en internationell registrering inom EU:s territorium kan tredje man inleda förfaranden om ogiltigförklaring enligt samma regler som för en ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning. Tredje man kan alltså antingen lämna in en ansökan om ogiltigförklaring till EUIPO eller inleda ett genkäromål om ogiltigförklaring inför en domstol för gemenskapsformgivning.


Wipo utför endast en granskning av de nödvändiga formaliteterna. Om det krävs en prövning i sak utförs denna av de designerade avtalsslutande parternas myndigheter. Vid eventuella felaktigheter i fråga om formaliteter får den sökande tre månader på sig att rätta till dem.


I enlighet med artikel 106d i förordningen om gemenskapsformgivning (införd genom ändringsförordning nr 1891/2006) ska en internationell registrering av en formgivning som designerar EU ha samma verkan som en registrerad gemenskapsformgivning från och med registreringsdatumet, om inget avslag har anmälts eller ett sådant avslag har dragits tillbaka.
 
Mer information om registrering.


Inom sex månader efter offentliggörandet av en internationell registrering som designerar EU genomför EUIPO en granskning av eventuella registreringshinder. Det innebär att EUIPO kontrollerar om föremålet för den internationella registreringen överensstämmer med (i) definitionen av en formgivning i enlighet med allmän ordning eller moral i enlighet med artikel 9 i förordningen om gemenskapsformgivning.
Om EUIPO finner en grund för avslag gör EUIPO en anmälan om avslag till Wipo och förhindrar därigenom att den internationella registreringen får verkan inom EU:s territorium. Wipo vidarebefordrar anmälan om avslag till innehavaren av den internationella registreringen, som kan svara på den genom att inge yttranden direkt till EUIPO.
Om EUIPO konstaterar att innehavarens yttranden övervinner grunderna för avslaget, drar EUIPO tillbaka avslaget och anmäler detta till Wipo. Den internationella registreringen får då samma verkan inom EU:s territorium som en registrerad gemenskapsformgivning.


Frågorna och svaren på denna sida är framtagna endast i informationssyfte och utgör inte någon rättslig referenspunkt. Läs gärna förordningarna om EU-varumärken och gemenskapsformgivningar eller riktlinjerna för varumärken/formgivningar för mer information.

Mer information om hur myndigheten hanterar dina personuppgifter finns i vår dataskyddsförklaring.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.