Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Register

 

Registret över EU-varumärken innehåller uppgifter om alla ansökningar om och registreringar av EU-varumärken, vilket beskrivs i artikel 111 i EU-varumärkesförordningen.
Registret över gemenskapsformgivningar innehåller uppgifter om registrering av gemenskapsformgivningar.
Registret uppdateras kontinuerligt för att bevaka ändringar av uppgifter om EU-varumärken och registrerade formgivningar som fastställs genom förordningen, såsom uppgifter om innehav, beviljande av licenser eller sakrätt samt yrkanden om företräde för äldre varumärken.
Immaterialrättsmyndigheten publicerar en tidning om EU-varumärken och en tidning om gemenskapsformgivningar som innehåller registreringar och andra uppgifter tillgängliga för allmän granskning.
För att få en bättre förståelse av tidningarna tillgängliggör immaterialrättsmyndigheten även Vademecum, som är riktlinjer för att förklara de artiklar som publiceras i tidningarna.
Det finns två Vademecum: en för EU-varumärken och en för registrerade gemenskapsformgivningar.

Länk till tidningarna (Vademecum).


En registrering är en anteckning av immaterialrättsmyndigheten.
Begreppet anteckning används för att beskriva uppdateringar eller andra ändringar av tidigare införd information i akten till en ansökan om eller registrering av ett EU-varumärke eller en gemenskapsformgivning.
De vanligaste anteckningarna är överlåtelser av/förändringar i innehav, utnämning av ett ombud, ändringar av innehavarens namn och/eller adress, yrkanden om företräde för äldre varumärken, licenser etc.
Alla dessa uppgifter anges i En registrering är en anteckning av immaterialrättsmyndigheten. Anteckningarna innehåller främst ändringar av innehavarens uppgifter, licenser och sakrätt. Mer information om hantering av din formgivning och uppdatering av de registrerade uppgifterna finns under fliken Egendom i avsnittet Hantera på webbplatsen.

För mer information om hur du ansöker, se Riktlinjerna för prövning av ansökningar om registrerade gemenskapsformgivningar.


Du kan enkelt ändra uppgifterna online via ditt User Area. Logga bara in på ditt User Area och välj menyn alternativ (Options) för att ändra personuppgifterna.

Mer information om hur man ändrar personuppgifter för innehavare.

Mer information om registeroperationer finns i Riktlinjerna, del E, Registeroperationer, avsnitt 1, Ändringar av en registrering.


Begäran om överlåtelse är ett undantag eftersom det tas ut en avgift. Se avsnittet om avgifter som ska betalas direkt till EUIPO för mer information om överlåtelse av licens (se avgiftskod F-023).

Mer information om hur man ändrar personuppgifter för innehavare.

Se riktlinjerna för prövning av ansökningar om registrerade gemenskapsformgivningar för mer information om överlåtelse av registrerade gemenskapsformgivningar.


Detta bestäms mot bakgrund av huruvida den nationella lagstiftning som den juridiska enheten lyder under anser att ändringen av företagsstatus innebär en ändring av företagets identitet (vilket innebär att ändringen registreras som en överlåtelse).

Se Riktlinjerna, del E, Registeroperationer, avsnitt 3, EU-varumärken och gemenskapsformgivningar som förmögenhetsobjekt, kapitel 1, Överlåtelse för mer information.


Om fusionen innebär en ändring av de berörda juridiska enheternas identitet kommer den att registreras som en överlåtelse. Om innehavaren av ett EU-varumärke eller en ansökan om ett EU-varumärke köper upp ett annat företag och om innehavarens identitet inte ändras bör en överlåtelse av innehav inte behandlas.

Se Riktlinjerna, del E, Registeroperationer, avsnitt 3, EU-varumärken och gemenskapsformgivningar som förmögenhetsobjekt, kapitel 1, Överlåtelse för mer information.


Det räcker om parterna är överens om att registrera en överlåtelse av innehav i registret. Det är i detta hänseende tillräckligt med en begäran som undertecknats av båda parter. Om parterna utser ett gemensamt auktoriserat ombud gentemot immaterialrättsmyndigheten kan ombudet underteckna en begäran på deras vägnar. I sådana fall krävs inget ytterligare bevis för överlåtelsen (som till exempel en kopia av överlåtelsehandlingen). I alla andra fall krävs bevis för överlåtelsen (som till exempel en undertecknad kopia av överlåtelsehandlingen).

Mer information om formella och materiella krav för en ansökan om registrering av en överlåtelse av innehav finns i Riktlinjerna, del E, Registeroperationer, avsnitt 3, EU-varumärken och gemenskapsformgivningar som förmögenhetsobjekt, kapitel 1, Överlåtelse.


Ja. Ansökningar och registreringar kan delas upp genom delning eller delvis överlåtelse.
Delvis överlåtelse är kostnadsfri och innefattar en förändring i innehav av det varumärke som överlåts. En begäran om delning av ett varumärke medför dock en avgift och det delade varumärket blir kvar hos samma innehavare. Avgiften måste betalas för att begäran ska anses vara ingiven.
Enligt Madridprotokollet kan ingen delning göras för internationella ansökningar som designerar EU. EUIPO har inte behörighet att dela upp en internationell designering.
 
Se förteckningen över avgifter som ska betalas direkt till EUIPO för mer information om avgift för ansökan om delning av ett EU-varumärke.

Mer information om ansökningar om registrering av en delvis överlåtelse av innehav finns i Riktlinjerna, del E, Registeroperationer, avsnitt 3, EU-varumärken och gemenskapsformgivningar som förmögenhetsobjekt, kapitel 1, Överlåtelse.

Mer information om delningar finns i punkt 5, Delning, i Riktlinjerna, del E, Registeroperationer, avsnitt 1, Ändringar av en registrering.


Registret över EU-varumärken och registret över gemenskapsformgivningar finns tillgängliga för allmänheten.

Akter till EU-varumärken finns tillgängliga för granskning vid en skriftlig begäran och betalning av en avgift. Akterna innehåller även uppgifter som inte ingår i registret och som kan vara av intresse för tredje man, exempelvis en kort beskrivning av formgivningen i de fall den sökande har tillhandahållit en sådan.

Formgivningar med senarelagt offentliggörande kan granskas före offentliggörandet endast om innehavaren ger sitt tillstånd eller om något av begränsat antal undantagsfall föreskrivna i förordningarna är tillämpligt. En formgivning måste offentliggöras för att bli tillgänglig för allmän granskning.

Mer information finns i Riktlinjerna, del E, Registeroperationer, avsnitt 5, Granskning av akter.


Frågorna och svaren på denna sida är framtagna endast i informationssyfte och utgör inte någon rättslig referenspunkt. Läs gärna förordningarna om EU-varumärken och gemenskapsformgivningar eller riktlinjerna för varumärken/formgivningar för mer information.

Mer information om hur myndigheten hanterar dina personuppgifter finns i vår dataskyddsförklaring.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.