Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Tidsfrister

 

Tidsfristerna vid immaterialrättsmyndigheten kan delas in i följande två kategorier:
  • De tidsfrister som fastställs i EU-varumärkesförordningen och tillämpningsföreskrifterna för EU-varumärken eller formgivningsförordningen och förordningen om tillämpning av formgivningsförordningen.
  • De tidsfrister som fastställs av immaterialrättsmyndigheten och som kan förlängas under vissa omständigheter.
Se Riktlinjer, del A, Allmänna regler, avsnitt 1, Kommunikationsmetoder och tidsfrister för mer information om tidsfrister för EU-varumärken.
Se Riktlinjer, del A, Allmänna regler, avsnitt 1, Kommunikationsmetoder och tidsfrister för mer information om tidsfrister för gemenskapsformgivning.

Med undantag av de tidsfrister som uttryckligen anges i EU-varumärkesförordningen eller tillämpningsföreskrifterna för EU-varumärken är de tidsfrister som fastställs av immaterialrättsmyndigheten mellan 1 och 6 månader, om den berörda parten har sin hemvist, sitt säte eller sin verksamhet inom EES. Om den berörda parten inte har sin hemvist, sitt säte eller sin verksamhet inom EES är tidsfristerna mellan 2 och 6 månader. Det är allmän praxis att bevilja 2 månader.
Med undantag av de tidsfrister som uttryckligen anges i formgivningsförordningen och förordningen om tillämpning av formgivningsförordningen är de tidsfrister som anges av immaterialrättsmyndigheten mellan 1 och 6 månader, förutsatt att den berörda parten har sin hemvist, sitt säte eller sin verksamhet inom EES. Om den berörda parten inte har sin hemvist, sitt säte eller sin verksamhet inom EES är tidsfristerna mellan 2 och 6 månader. Det är allmän praxis att bevilja 2 månader.

I ex parte-förfaranden samt i inter partes-förfaranden (där två eller flera parter är involverade) måste en begäran om förlängning göras innan tidsfristen löper ut.
Se Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 1, Förfarandefrågor för mer information om EU-varumärken vad gäller förfaranden mellan parter och förlängningar av tidsfrister. Se punkt 4.1.6 i Riktlinjerna, Prövning av ansökningar om ogiltighetsförklaring av formgivning för mer information om gemenskapsformgivning i detta sammanhang.

Om tidsfristen har löpt ut har den part som inte hunnit lämna in ansökan följande två möjliga vägar att gå:
  • Parten kan antingen begära fortsatt behandling (enligt artikel 105 i EU-varumärkesförordningen), där det endast krävs att vissa formella krav uppfylls.
  • Parten kan begära återställande av försutten tid (enligt artikel 104 i EU-varumärkesförordningen för EU-varumärken och enligt artikel 67 i formgivningsförordningen för gemenskapsformgivningar), där det krävs att formella och materiella krav uppfylls (parten ska till exempel kunna visa att all omsorg har iakttagits).
Se Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 8, Återställande av försutten tid för mer information.

Ett meddelande om invändning måste lämnas in inom 3 månader efter det att ansökan om EU-varumärke har offentliggjorts i del A i tidningen om EU-varumärken.

Ett överklagande måste inges inom 2 månader från det datum då det beslut som överklagandet gäller meddelades. Skälen för överklagande måste lämnas in inom 4 månader från det datum då beslutet meddelades.

Om en ansökan om EU-varumärke avslås till följd av beslut av immaterialrättsmyndigheten eller om EU-varumärket upphör att gälla till följd av beslut av immaterialrättsmyndigheten eller av en domstol för EU-varumärken ska begäran om omvandling inges inom 3 månader från det datum då beslutet har blivit slutgiltigt.

Begäran om omvandling ska inges inom 3 månader från det datum då ansökan om EU-varumärket återkallades eller då EU-varumärket upphörde att gälla.

Om en ansökan om EU-varumärke eller en ansökan om gemenskapsformgivning inte uppfyller kraven i EU-varumärkesförordningen eller formgivningsförordningen förelägger immaterialrättsmyndigheten sökanden att inom 2 månader från delgivning av brister avhjälpa bristerna eller betala utestående belopp.

Det finns ingen tidsfrist för att lämna in ansökan om upphävande av rättigheterna för innehavaren av ett EU-varumärke eller om en ogiltighetsförklaring av varumärket.

Det finns ingen tidsfrist för att lämna in en ansökan om ogiltighetsförklaring av en gemenskapsformgivning.

Frågorna och svaren på denna sida är framtagna endast i informationssyfte och utgör inte någon rättslig referenspunkt. Läs gärna förordningarna om EU-varumärken och gemenskapsformgivningar eller riktlinjerna för varumärken/formgivningar för mer information.

Mer information om hur myndigheten hanterar dina personuppgifter finns i vår dataskyddsförklaring.
 

Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information