Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Avgifter och betalning

 

För att ett EU-varumärke ska registreras måste en ansökan ha lämnats in. En engångsavgift ska betalas för varje enskild ansökan.
Avgiftsbeloppet varierar beroende på
  • huruvida ansökan lämnats in elektroniskt eller inte,
  • huruvida den gäller ett enskilt EU-varumärke, ett EU-kollektivmärke eller ett EU-kontrollmärke,
  • hur många klasser av varor och/eller tjänster som ansökan omfattar (vanligtvis finns det två avgifter att ta hänsyn till: grundavgiften och klassavgiften).
Ytterligare uppgifter om avgiftsstrukturen återfinns i avdelningen avgifter och betalningar på webbplatsen. Med hjälp av avgiftsberäknaren kan du även beräkna den exakta avgiften utifrån antalet klasser och det sätt på vilket din ansökan lämnats in.
Grundavgiften och i tillämpliga fall klassavgifterna ska betalas inom 1 månad från och med inlämningen för att det preliminära inlämningsdatumet ska bibehållas. Om avgiften inte betalas inom 1 månad kommer det preliminära inlämningsdatumet att strykas.


Ett inlämningsdatum fastställs under förutsättning att ansökan uppfyller följande krav:
  • Ansökningsavgiften har betalats.
  • Ansökan utgör en begäran om registrering av ett EU-varumärke.
  • Ansökan innehåller uppgifter med hjälp av vilka sökanden kan identifieras.
  • Ansökan innehåller en återgivning av varumärket.
  • Ansökan innehåller en förteckning över varor/tjänster.
Om något av ovanstående krav inte uppfylls kommer en skrivelse att översändas där bristerna påtalas och där sökanden uppmanas att komplettera med den del som saknas inom två månader från det datum då skrivelsen där bristerna påtalas tas emot. Denna tidsfrist kan inte förlängas. Inlämningsdatumet kommer att ändras till det datum då all obligatorisk information lämnats in och avgiften är betald.

Mer information finns i Riktlinjerna, del A, allmänna regler, avsnitt 3, betalning av avgifter och kostnader.


Tillåtna betalningssätt är i de flesta fall banköverföringar, debiteringar från det löpande kontot vid EUIPO och (enbart för vissa onlinetjänster) betal- eller kreditkort.
Om du lämnar in en ansökan elektroniskt är betalning via kredit- eller betalkort som regel den rekommenderade metoden, såvida du inte är en återkommande eller frekvent användare av systemet med EU-varumärken. Om så är fallet bör du öppna ett löpande konto.
Om du väljer att betala via banköverföring ska du använda den bankkod för transaktionen som finns på mottagningsbekräftelsen. Alternativt kan du använda det förberedda formulär som ska tas med till din bank.
Se informationen om betalningssätt i avsnittet om avgifter och betalningar på vår webbplats.


Det kan göras direkt på nätet eller genom att ladda ner och fylla i det relevanta formuläret.

Du måste sätta in minst 1 000 euro. Läs om fördelarna med att registrera sig till programmet för huvudanvändare och avsnittet User Area för mer information om hur du går tillväga.
 
Se även beslut nr EX‑21-5 från EUIPO:s verkställande direktör av den 18 september 2017 om metoder för avgiftsbetalning och om fastställande av vad som avses med avgifter till ett obetydligt belopp.


Den främsta fördelen med systemet med löpande konto är att du kan lämna in ansökningar och begäranden som är föremål för tidsfrister, såsom invändningar och överklaganden, på tidsfristens sista dag. Därigenom kommer betalningen att anses ha gjorts den dagen, förutsatt att det finns tillräckliga medel på kontot.
Generellt sett räknas betalningsdagen som den dag då debiteringsbegäran togs emot, även om kontot debiteras i ett senare skede.
Om du är en återkommande användare rekommenderar vi starkt att du öppnar ett konto vid EUIPO.

Läs om fördelarna med att anmäla sig till programmet för huvudanvändare.


Om du använder ett löpande konto kommer det att debiteras automatiskt och omedelbart via ”Debitera nu”. Om du hellre betalar i slutet av enmånadsperioden markerar du rutan ”Debitera senare”. Om du redan har lämnat in din ansökan väljer du åtgärden ”Begäran om debitering nu” (enbart för innehavare av löpande konto) under elektroniska meddelanden, med uppgift om ansökningsnummer och med begäran om att ditt löpande konto ska debiteras direkt.


One month from the date you filed the application.

However, the examiners will deal with the applications and their related communications only when the fee has been paid. If the basic fee is not paid within 1 month from the date the Office received the application, the provisional filing date will be lost.

For more information, see the Guidelines Part A, General Rules, Section 1, Means of Communication, Time Limits.
Further information regarding time limits and deadlines.


Nej, men inlämningsdatumet kommer inte längre att vara det datum då din ansökan togs emot, utan i stället det datum då betalningen mottogs.


Nej, ärendet kommer att avslutas och du är tvungen att lämna in en helt ny ansökan.


Nej, EU-varumärkesavgiften förfaller i och med ansökan och inga förfallna avgifter återbetalas.
Mer information om återbetalning av avgifter finns i Riktlinjerna, del A, allmänna regler, avsnitt 3, betalning av avgifter och kostnader.


Om du bifogar en extra förteckning kommer du, oavsett om den utgörs av en bilaga till onlineansökan eller om den skickas per fax samma dag, att erhålla ett skriftligt meddelande i vilket du ombes att betala ”pappersavgiften” (+150 euro). Den extra förteckningen över varor och tjänster kommer därför inte att anses ha lämnats in förrän denna pappersavgift har betalats. Detta är särskilt viktigt för inlämnare som inte väljer eller inbegriper några varor och tjänster i sin onlineansökan, eftersom de kan gå miste om inlämningsdatumet för sitt varumärke helt och hållet.
Om betalning av pappersavgiften (+150 euro) görs inom 1 månad från det datum då ansökan lämnats in, kommer det ursprungliga inlämningsdatumet att bibehållas. Om denna betalning görs vid ett senare datum, men inom den tidsgräns på 2 månader som anges i meddelandet, kommer inlämningsdatumet däremot att ändras till den dag då den fullständiga avgiften betalats.
EUIPO rekommenderar starkt att du som sökande fyller i dina varor och tjänster i därför avsett fält i formuläret för onlineansökan. Om du inte gör detta kommer det att leda till extrakostnader samt till brister som kommer att fördröja handläggningen av din varumärkesansökan. Det kan även leda till att inlämningsdatumet för ansökan ändras. Du kan ta hjälp av verktyget för varor och tjänster när du upprättar din förteckning.

Mer information om varumärkesavgifter finns i avsnittet om avgifter och betalningar.


Frågorna och svaren på denna sida är framtagna endast i informationssyfte och utgör inte någon rättslig referenspunkt. Läs gärna förordningarna om EU-varumärken och gemenskapsformgivningar eller riktlinjerna för varumärken/formgivningar för mer information.

Mer information om hur myndigheten hanterar dina personuppgifter finns i vår dataskyddsförklaring.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.