Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

SME Fund 2022

Fonden för små och medelstora företag år 2022 har nu avslutats. Du kan dock fortfarande begära återbetalning för dina aktiva kuponger.

Vi håller för närvarande på att förbereda SME-fonden för 2023. Anmäl dig för att få mer information.

 

SMF-fonden ger ekonomiskt stöd till små och medelstora företag (SMF) i EU för skydd av deras immateriella rättigheter. Små och medelstora företag kan ansöka om kuponger som gör det möjligt att få tillbaka en del av pengarna som olika immaterialrättsliga åtgärder kostat. Detta ekonomiska stödErbjudandet är omfattande:
 
 • Återbetalning av 90 procent av kostnaderna för förhandsbedömning av immateriella rättigheter (IP Scan). 
 • Återbetalning av 75 procent av ansökningsavgifter för varumärken och/eller formgivningar, ytterligare klassavgifter, samt avgifter för granskning, registrering, offentliggörande och senareläggning av offentliggörande på EU-nivå. 
 • Återbetalning av 75 procent av ansökningsavgifter för varumärken och/eller formgivningar, ytterligare klassavgifter, samt avgifter för granskning, registrering, offentliggörande och senareläggning av offentliggörande på nationell och regional nivå. 
 • Återbetalning av 50 procent av grundavgifter för varumärkes- och/eller formgivningsansökningar, designeringsavgifter och efterföljande designeringsavgifter utanför EU. Designeringsavgifter från EU-länder är undantagna, liksom de handläggningsavgifter som tas ut av ursprungsmyndigheten. 
 • Återbetalning av 50 procent av avgifterna för patent före beviljandet (t.ex. inlämning, sökning och granskning), beviljandet och offentliggörandet på nationell nivå. 
Det högsta ersättningsbara beloppet per SMF är följande:
 
750 euro för patentrelaterade åtgärder och 1 500 euro för övriga åtgärder.


Du kan ansöka från den 10 januari 2022 till den 16 december 2022. De medel som SMF-fonden förfogar över 2022 är begränsade. Om medlen tar slut kommer fonden att sluta ta emot ansökningar före det angivna datumet.


Alla små och medelstora företag som är etablerade i EU kan ansöka om bidrag. Ägare, auktoriserade anställda eller ombud kan ansöka. Ett ombud definieras som en tredje part, oavsett om det rör sig om en fysisk eller juridisk person, som vederbörligen bemyndigats av ett SMF att rättsligt företräda det. Alla återbetalningar sätts in direkt på det bankkonto som tillhör det SMF som anges i ansökan.


Ditt företag måste vara ett giltigt SMF som är etablerat i EU. Se den officiella EU-definitionen av små och medelstora företag för att säkerställa att ditt företag är behörigt att söka bidraget. I allmänhet kategoriseras små och medelstora företag i EU enligt följande:
 
Företagskategori Personalstyrka Årsomsättning Årlig balansomslutning
Medelstort företag <250 ≤ 50 mn euro ≤ 43 mn euro
Litet företag <50 ≤ 10 mn euro ≤ 10 mn euro
Mikroföretag <10 ≤ 2 mn euro ≤ 2 mn euro


Nej, såvida de inte bedriver näringsverksamhet. Se Europeiska kommissionens definition av små och medelstora företag (SMF) för mer information.


Ja, men endast ett SMF kan dra nytta av bidraget om det beviljas.
 
Om ditt SMF använder sig av ett ombud eller om du är ett ombud som representerar ett SMF måste du ha fyllt i dokumentet försäkran på heder och samvete (mall). Detta dokument måste undertecknas av en behörig anställd i det lilla eller medelstora företaget och sparas som en pdf-fil. Du kommer att behöva ladda upp dokumentet under ansökningsförfarandet. Ingen invändning görs mot små och medelstora företag som utser en rättslig enhet som sin representant för SMF-fonden, förutsatt att namnet på och signaturen av en fysisk person som tillhör denna enhet ingår i försäkran på heder och samvete.


Ja, ett ombud för ett SMF kan registrera och betala avgifter för varumärkes-, formgivnings- och patentansökningar. Ombudet kan också lämna in den efterföljande begäran om återbetalning. Återbetalningen kommer dock att göras direkt till det bankkonto som tillhör det SMF som står som mottagare av bidragsbeslutet.


Ja. Du kan ansöka om bidrag från SMF-fonden 2022 även om du redan har fått bidrag från SMF-fonden 2021 för en immaterialrättslig verksamhet och oavsett om du har påbörjat en tjänst eller redan fått ersättning. Dessa initiativ är oberoende av varandra. Små och medelstora företag i EU kan ansöka om bidrag från SMF-fonden varje år, förutsatt att de uppfyller de villkor som anges i förslagsinfordran och även om ansökningar i tidigare ansökningsomgångar har beviljats eller avslagits. Under ansökningsskedet måste bidragsmottagarna också uppge om de ansökt om eller erhållit annan EU-finansiering under samma budgetår för samma verksamhet.


Läs noga igenom följande checklista innan du ansöker för att se till att du kan ladda upp alla nödvändiga handlingar.
 
CHECKLISTA
 
 • Ditt företag är ett etablerat SMF inom EU
 • Du har läst förslagsinfordran innan du fyller i ansökningsformuläret. 
 • Om du är ett ombud eller kommer att använda ett ombuds tjänster har du fyllt i dokumentet om försäkran på heder och samvete (mall). Detta dokument ska undertecknas av en behörig anställd i det lilla eller medelstora företaget och bifogas till ansökningsformuläret som pdf. 
 • Du har tillgång till ditt företags bankuppgifter och ett bankintyg som innehåller följande uppgifter: företagets namn som kontoinnehavare, fullständigt IBAN med landskod samt BIC-/SWIFT-kod. 
 • Du har tillgång till ditt företags momsintyg eller nationella registreringsintyg, som utfärdats av behörig nationell myndighet. 
 • Du är medveten om att du inte kan ansöka om bidrag från SMF-fonden om du redan har fått EU-finansiering för samma eller en del av samma åtgärd.


Bidragen delas ut i form av kuponger som kan användas för olika typer av åtgärder inom ramen för immateriella rättigheter.
 
 1. Kupong 1 (högst 1 500 euro) kan användas för IP Scan och för registrering av varumärken och/eller formgivningar. 
 2. Kupong 2 (högst 750 euro) kan användas för att registrera patent. 
Se förteckningen över de avgifter som omfattas.
 
Ditt SMF kan därför få upp till 2 250 euro.


Ditt SMF kan begära återbetalning i egenskap av bidragsmottagare, eller så kan ett ombud göra det på ditt företags vägnar. Återbetalning görs alltid direkt till det bankkonto som tillhör ditt SMF.


Nej, ditt SMF måste först ansöka om ett bidrag och sedan vänta på att EUIPO svarar med ett bidragsbeslut.


Nej, ditt SMF måste först ansöka om ett bidrag och sedan vänta på att EUIPO svarar med ett bidragsbeslut.


Ja, inom SMF-fonden finns 25 miljoner euro tillgängliga för IP Scan och varumärkes- eller formgivningsansökningar, och 1 miljon euro finns tillgänglig för patentregistreringar. Bidrag kan erhållas enligt principen ”först till kvarn” under hela 2022 tills alla tillgängliga medel har använts.Det beror på vilka behov det lilla eller medelstora företaget har. Ansök om IP Scan för mer information.
 
För det första måste du identifiera var du vill sälja, distribuera, driva eller licensiera dina produkter eller tjänster. Bedriver ditt företag gränsöverskridande verksamhet eller är dess verksamhet begränsad till en region eller ett land? Är du verksam på nätet? Kom ihåg att registrerade immateriella rättigheter är territoriellt begränsade. Det innebär att du måste registrera dina rättigheter i ett visst område. Du kan registrera dina rättigheter på nationell, regional eller europeisk nivå.
 
Du kan också välja att registrera ditt varumärke eller din formgivning i flera medlemsstater. Om du till exempel behöver vara verksam i två länder kan du registrera dina rättigheter i dessa två länder genom två olika förfaranden.
 
Om din produkt eller tjänst ska säljas, distribueras, utnyttjas eller licensieras i många medlemsstater kan du överväga att söka skydd på europeisk nivå genom att använda systemet för EU-varumärken eller registrerade gemenskapsformgivningar.
 
Om du måste ange ett land utanför EU kan du använda de Madrid- eller Haagsystem som finns tillgängliga genom Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo).
 
I samtliga fall kan du använda dig av den kostnadsfria tjänsten och/eller tjänsten IP Scan.


Du kan hitta detaljerad information om Ideas Powered for Business SME Fund i förslagsinfordran.

Om du har frågor kan du söka svar i våra vanliga frågor eller chatta med oss online på engelska, franska, tyska, italienska eller spanska. Vår chatt är öppen måndag–fredag kl. 8.30–18.30 (GMT+1).

Du kan också skicka ett e-postmeddelande till oss på valfritt officiellt EU-språk. Skicka ditt e-postmeddelande till information@euipo.europa.eu.


 

ÅTGÄRDER SOM OMFATTAS

 

Förhandsbedömning av immateriella rättigheter (IP Scan)


 
Förhandsbedömning av immateriella rättigheter är ett viktigt verktyg för små och medelstora företag för att utarbeta en immaterialrättslig strategi. Utsedda immaterialrättsexperter från nationella immaterialrättsmyndigheter analyserar ditt företags affärsmodell, produkter och/eller tjänster för att skapa en immaterialrättslig strategi som är anpassad till ditt företags behov.
 
Den här tjänsten kan hjälpa dig att bestämma vilka immateriella rättigheter du ska ansöka om, hur ditt företags immaterialrättsliga portfölj ska utvecklas och hur du bör planera för framtiden om du redan har registrerat immateriella rättigheter.
 
Små och medelstora företag som vill ansöka om en förhandsbedömning av immateriella rättigheter (IP Scan) måste vara etablerade i ett land där det finns en godkänd leverantör av denna tjänst, i enlighet med förslagsinfordran.
 
IP Scan utgör inte en rättslig tjänst och är inte en förhandsansökan, en nyhetsgranskning eller en state of the art-sökning. Mer detaljerad information om IP scan-tjänsten och dess fördelar finns på IP scan.


IP Scan omfattar alla immateriella rättigheter: patent, varumärken, formgivningar, nyttighetsmodeller, växtsorter, geografiska beteckningar och sådana som inte är registrerade/inte kan registreras, såsom företagshemligheter, upphovsrätter och oregistrerade formgivningar, samt företagsnamn, domännamn etc.


Inom ramen för SMF-fonden erbjuds inte tjänsten IP Scan i alla medlemsstater. Se följande förteckning för att kontrollera om denna tjänst erbjuds i ditt land, antingen av den nationella immaterialrättsmyndigheten eller av en auktoriserad extern partner.
 
Observera att vissa nationella immaterialrättsmyndigheter kan erbjuda liknande tjänster för förhandsbedömning av immateriella rättigheter som inte faller inom ramen för SMF-fonden. Om du är intresserad av tjänsten IP Scan kan du kontakta din nationella immaterialrättsmyndighet för mer information.
 
I nedanstående tabell kan du kontrollera om denna tjänst erbjuds i ditt land och om den omfattas av SMF-fonden.
 
Nationella immaterialrättsmyndigheter som erbjuder en IP Scan-tjänst som omfattas av SMF-fonden Nationella immaterialrättsmyndigheter som erbjuder en tjänst som liknar IP Scan, men som inte omfattas av SMF-fonden
Belgien Kroatien
Bulgarien Danmark
Cypern Frankrike
Finland Luxemburg 1
Irland Luxemburg 2
Lettland Österrike
Litauen Polen
Portugal  Slovakien
Sverige Slovenien
Tjeckien Ungern
Tyskland Spanien
   
   

För mer information om vad som erbjuds i specifika länder, besök SMF-fondens webbplats och välj ett land i ”landsväljaren”.


Din nationella immaterialrättsmyndighet kommer att utse en immaterialrättsexpert åt dig. Först ska du fylla i en självbedömningsenkät. Sedan kommer immaterialrättsexperten att genomföra intervjuer med dig för att fastställa vilken affärsstrategi för immateriella rättigheter som är lämpligast för ditt företag. Rapporten som utarbetas av immaterialrättsexperten kommer sedan att genomgå en kvalitetskontroll som genomförs av din nationella immaterialrättsmyndighet. Din nationella immaterialrättsmyndighet kommer att utfärda ett betalningsbevis som gör att du kan begära återbetalning av avgifter från ditt konto för SMF-fonden.
 
Observera att den tid som krävs för att genomföra en IP Scan varierar från företag till företag. Genomförandet kan ta allt från några veckor till flera månader.


När du har fått ett bidrag och motsvarande kupong kan du kontakta din nationella immaterialrättsmyndighet och begära en IP Scan.
 
IP Scan erbjuds inte i alla medlemsstater inom ramen för SMF-fonden. Vissa nationella immaterialrättsmyndigheter erbjuder liknande tjänster för förhandsbedömning av immateriella rättigheter som inte faller inom ramen för SMF-fonden. För att ta reda på om dessa tjänster finns tillgängliga i ditt land, se frågan ”Vem gör en IP Scan?”


 

Registrering av varumärken, formgivningar, patent och gemenskapsväxtsorter


 
Nej, avgifter i samband med förnyelser återbetalas inte.


Ett SMF kan ansöka om följande:
 
 • Återbetalning av 75 procent av ansökningsavgifter för varumärken och/eller formgivningar, ytterligare klassavgifter, samt avgifter för granskning, registrering, offentliggörande och senareläggning av offentliggörande på europeisk, nationell och regional nivå. 
 • Återbetalning av 50 procent av grundavgifter för varumärkes- och/eller formgivningsansökningar, designeringsavgifter och efterföljande designeringsavgifter utanför EU. Designeringsavgifter från EU-länder är undantagna, liksom de handläggningsavgifter som tas ut av ursprungsmyndigheten. 
 • Återbetalning av 50 procent av avgifterna för patent före beviljandet (t.ex. inlämning, sökning och granskning), beviljandet och offentliggörandet på nationell nivå.

Kontrollera gränserna och förteckningen över de avgifter som omfattas i förslagsinfordran.
 
Vilken geografisk skyddsnivå som väljs kommer att bero på små och medelstora företags affärsstrategi och tillväxtplaner. En förhandsbedömning av immateriella rättigheter (IP Scan) kan göra det lättare för ett SMF att fatta ett lämpligt beslut om vilka rättigheter det vill ansöka om och var.
 
Små och medelstora företag som behöver vägledning kan i detta avseende också använda sig av en kostnadsfri tjänst (fri rådgivning).


Yes, but before you apply you must ensure that you hold a value added tax number (VAT) or a taxpayer identification number (TIN).


Nej, registreringsavgifter för en nyttighetsmodell återbetalas inte. Du kan ansöka om återbetalning av avgifter som är kopplade till registreringen av varumärken, formgivningar eller patent, i enlighet med vad som anges i förslagsinfordran.


Nej, SMF-fonden täcker inte patentansökningar enligt PCT.


Nej, för att kunna få ersättning måste du registrera ditt patent i en EU-medlemsstat.


Nej, SMF-fonden täcker inte registreringar vid EPO.


Endast de granskningsavgifter som ingår i ansökningsförfarandet för ett patent återbetalas inom ramen för SMF-fonden 2022. Granskningsavgifter som betalas innan ansökningsförfarandet inleds kan inte bli föremål för återbetalning.


Nej, fonden för små och medelstora företag täcker inte avgifter enligt konventionen om patentsamarbete (PCT) eller för europeiska patentansökningar. För delvis återbetalning måste du lämna in en nationell patentansökan till immaterialrättsmyndigheten i en eller flera av EU:s medlemsstater. Avgifter för internationella patentansökningar återbetalas inte.


Det finns ingen gräns för hur många immateriella rättigheter (varumärken, formgivningar eller patent) som små och medelstora företag kan registrera. Det totala beloppet för ett eventuellt bidrag är dock begränsat till högst 2 250 euro.
 
 • 1 500 euro för att delvis täcka kostnaderna för en IP Scan, samt varumärkes- och formgivningsavgifter.
 • 750 euro för att delvis täcka kostnaderna för nationella patentavgifter. 
Kontrollera gränserna och förteckningen över de avgifter som omfattas i förslagsinfordran


Nationella varumärken och formgivningar kan registreras vid vilken som helst av EU:s nationella immaterialrättsmyndigheter (som erbjuder nationellt skydd), vid Benelux byrå för immateriell äganderätt (som erbjuder regionalt skydd i Belgien, Nederländerna och Luxemburg) eller vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO, som erbjuder skydd i alla medlemsstater).
 
Utanför EU kan varumärken och formgivningar registreras vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO).
 
Patentansökningar kan lämnas in till vilken som helst av de nationella immaterialrättsmyndigheterna i EU.


Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten har två lösningar för registrering av varumärken och formgivningar online. För varumärken, se vanliga frågor om Madridsystemet för internationell registrering av varumärken. För formgivningar, se vanliga frågor om Haagsystemet för internationell registrering av industriella formgivningar.


De avgifter som återbetalas är de som tas ut för ansökningar (däribland grundavgifter, designeringsavgifter och senare designeringsavgifter enligt det internationella varumärkessystemet (Madridsystemet) eller det internationella formgivningssystemet (Haagsystemet). EU-ländernas designeringsavgifter undantas. Hantering av avgifter som tas ut av ursprungskontoret undantas också.


Nej, SMF-fonden återbetalar inte sådana avgifter.


Designation fees are incurred when a Contracting Party is designated. They are charged by the country in which the international protection is sought.
 
Subsequent designation fees are used to add additional countries/regions to your existing international trade mark registration (i.e. expand its geographical scope of protection).
 
Yes, designation and subsequent designation fees are eligible fees that can be reimbursed.


No, designations of EU countries are not included. You can file an application at a national or regional European Union Intellectual Property Office, or at the EUIPO if you want your trade mark or design to be protected throughout the European Union.


Nej, designering av Europeiska unionen ingår inte. Du måste ansöka hos Euipo om du vill att ditt varumärke eller din formgivning ska skyddas i hela Europeiska unionen.


 

ANSÖKNINGSFÖRFARANDET OCH DEN INFORMATION SOM KRÄVS


 
Ansökningsförfarandet för bidrag beskrivs nedan. Det förutsätter att en ägare, en arbetsgivare eller ett ombud med koppling till ett SMF har läst förslagsinfordran på bidragswebbplatsen.
 
STEP 1
 
Först måste du skapa ett SMF-fondkonto och logga in. Se till att du har alla nödvändiga handlingar till hands, inbegripet ett momsintyg, ett bankintyg från företaget och en undertecknad försäkran på heder och samvete (om du är ett ombud). Fyll i och skicka in onlineformuläret för bidragsansökan. När du skickar in formuläret kan du begära två kuponger beroende på vilken åtgärd du väljer, enligt följande:
 
Kupong 1 (högst 1 500 euro) kan användas för IP Scan och för registrering av varumärken och/eller formgivningar. 
Kupong 2 (750 euro) kan användas för att registrera patent. 
Det kan ta upp till 15 arbetsdagar innan du får ditt bidragsbeslut. EUIPO undertecknar beslutet och skickar ut det tillsammans med en eller flera kuponger som du kan använda för de angivna immaterialrättsåtgärderna. Ansök inte om någon åtgärd innan du mottagit ett positivt bidragsbeslut, annars kommer de erlagda avgifterna inte att återbetalas. Du har upp till 4 månader på dig att ansöka om åtgärder. Denna period kan dock förlängas med ytterligare 2 månader om du begär det under de sista 30 dagarna av den ursprungliga perioden på 4 månader. Se avsnittet ”Användning av kupongen” för mer information.
 
STEP 2
 
Ansök om och betala för de åtgärder som du behöver, enligt följande:
 
Återbetalning av 90 procent av kostnaderna för förhandsbedömning av immateriella rättigheter (IP Scan). 
Återbetalning av 75 procent av ansökningsavgifter för varumärken och/eller formgivningar, ytterligare klassavgifter, samt avgifter för granskning, registrering, offentliggörande och senareläggning av offentliggörande på EU-nivå. 
Återbetalning av 75 procent av ansökningsavgifter för varumärken och/eller formgivningar, ytterligare klassavgifter, samt avgifter för granskning, registrering, offentliggörande och senareläggning av offentliggörande på nationell och regional nivå. 
Återbetalning av 50 procent av grundavgifter för varumärkes- och/eller formgivningsansökningar, designeringsavgifter och efterföljande designeringsavgifter utanför EU. Designeringsavgifter från EU-länder är undantagna, liksom de handläggningsavgifter som tas ut av ursprungsmyndigheten. 
Återbetalning av 50 procent av avgifterna för patent före beviljandet (t.ex. inlämning, sökning och granskning), beviljandet och offentliggörandet på nationell nivå. 
Kontrollera gränserna och förteckningen över de avgifter som omfattas i förslagsinfordran.
 
 
STEP 3
 
Logga in på ditt konto när du har betalat för dina åtgärder. Fyll i och skicka in onlineformuläret för ansökan om återbetalning. Om det godkänns kommer hela återbetalningsbeloppet att dras av från din kupong eller dina kuponger. EUIPO genomför återbetalningen inom en månad och pengarna sätts in direkt på det företagskonto som anges i din ansökan. Se avsnittet ”Användning av kupongen” för mer information om förfallodatum, genomförandeperioder etc.


Med ett SMF-fondkonto kan du
 • ansöka om särskilda åtgärder som omfattas av 2022 års SMF-fond genom att fylla i ansökningsformuläret,
 • fylla i formuläret för återbetalning för att begära återbetalning av en del av kostnaderna för immaterialrättsliga åtgärder,
 • kontrollera saldot på dina kuponger,
 • kontrollera villkor för aktivering och tillämpning av kuponger.


Det är mycket viktigt att namnet i fältet ”Företag” är exakt samma som det företagsnamn som anges i ditt intyg om momsregistreringsnummer/skatteregistreringsnummer och i ditt bankintyg. Se till att all information stämmer överens.
 
Ange ett fullständigt IBAN för ditt företags bankkonto, exakt enligt ditt företags bankintyg (inklusive landskoden).
 
Alla handlingar bör vara tydligt läsbara. Om du måste skanna ett fysiskt dokument ska du använda en skanner och spara det som en pdf-fil. Det är inte tillåtet att fotografera dokument med hjälp av en smarttelefon eller digitalkamera.


Du kan och bör ange flera e-postadresser för att se till att all kommunikation tas emot. Om du inte får något e-postmeddelande från SMF-fondteamet strax efter att du lämnat in din ansökan bör du kontrollera din skräppost eller kontakta EUIPO.


Du måste ange företagsnamnet exakt enligt vad som framgår av intyget om momsregistreringsnummer/skatteregistreringsnummer för ditt SMF samt ditt bankintyg.


I det här dokumentet kan du kontrollera att du använder rätt format för momsregistreringsnummer för EU-länderna, inklusive landskoden.
 
Sökande som enligt sin behöriga nationella myndighet är befriade från skatt och har ett motsvarande skatteregistreringsnummer kommer att ombes att lämna in ett intyg från denna myndighet för att styrka sitt företags rättsliga existens. Om skatteregistreringsnumret är uppbyggt på ett annat sätt än momsregistreringsnumret ska du följa anvisningarna nedan när du fyller i uppgifterna.
 
 • Om skatteregistreringsnumret innehåller samma antal siffror men ingen landskod ska landskoden läggas till före numret.Exempel: momsregistreringsnumret är EU12345678 och skatteregistreringsnumret är 12345678. Du ska då ange numret EU12345678.
 • Om skatteregistreringsnumret innehåller landskoden men inte samma antal siffror ska bokstaven X läggas till så många gånger som behövs för att ersätta de siffror som saknas.Exempel: momsregistreringsnumret är EU12345678 och skatteregistreringsnumret är EU123456. Du ska då ange numret EU123456XX.
 • Om skatteregistreringsnumret inte innehåller landskoden och antalet siffror inte är detsamma ska landskoden läggas till före numret, och efter numret ska bokstaven X läggas till så många gånger som behövs för att ersätta de siffror som saknas.Exempel: momsregistreringsnumret är EU12345678 och skatteregistreringsnumret är 123456. Du ska då ange numret EU123456XX.


Företagets bankintyg ska innehålla följande uppgifter: kontoinnehavaren (det måste vara samma som företagets namn), bankens namn, det fullständiga IBAN-kontonumret (inklusive landskoden) och BIC-/SWIFT-koden. Ingen stämpel eller underskrift från banken krävs (se exempel här).


 

FÖRFARANDE FÖR BEVILJANDE AV BIDRAG


 
 1. Det kan ta upp till 60 minuter innan du får ett e-postmeddelande om att din ansökan har mottagits. 
 2. Om du inte har fått något e-postmeddelande efter 60 minuter bör du kontrollera att du har angett rätt e-postadress. Vi rekommenderar att du anger mer än en e-postadress i din ansökan. 
 3. Kontrollera din mapp för skräppost/oönskad e-post. Vi rekommenderar att du markerar våra meddelanden som säkra för att undvika detta i framtiden. 
 4. Om du kontrollerat det ovanstående men fortfarande inte har fått e-postmeddelandet som bekräftar att vi har mottagit din ansökan, kontakta information@euipo.europa.eu för att få hjälp. 

Detta e-postmeddelande ska inte ses som ett bevis på att ansökan har godkänts, utan endast på att den har lämnats in. De sökande kommer att underrättas individuellt genom ett separat e-postmeddelande om resultatet av utvärderingsförfarandet, i enlighet med förslagsinfordran.


EUIPO granskar alla ansökningar. Du kommer att meddelas via e-post om kommittén behöver få in ett förtydligande av någon handling eller information som du lämnat in.


Om du efter att ha lämnat in din ansökan beslutar att INTE gå vidare med förfarandet ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till grants.smefund@euipo.europa.eu. I meddelandet ska du bifoga e-postmeddelandet som bekräftar att din ansökan mottagits och ange följande: ”Jag skulle vilja dra tillbaka min ansökan om bidrag från SMF-fonden”.


Följ instruktionerna i e-postmeddelandet med begäran om förtydligande. Se till att du lämnar de begärda uppgifterna och bifoga nödvändiga handlingar om så krävs. Därefter kommer vi att uppdatera din ansökan.


Efter att ha granskat din ansökan kommer SMF-fondens utvärderingskommitté att informera dig om resultatet, som kan vara något av följande: beviljande av bidrag, begäran om förtydligande eller avslag. Du kommer att få information om resultatet via e-post och sms. Du kan också få andra meddelanden om ditt bidrag, ditt konto eller dina kuponger via e-post och sms.


 

ANVÄNDNING AV KUPONGEN


 
När du har fått bidragsbeslutet och eventuella motsvarande kuponger ska du ansöka om och betala för minst en åtgärd innan kupongen eller kupongerna löper ut ( kuponger är giltiga i upp till 4 månader, men denna period kan förlängas med ytterligare 2 månader om så begärs under de sista 30 dagarna av den ursprungliga perioden på 4 månader).
 
När du har fått bidraget, betalat för minst en av de valda åtgärderna och lämnat in formuläret för återbetalning (med det erfordrade betalningsbeviset bifogat) kommer dina kuponger att aktiveras. När de har aktiverats gäller följande:
 
 • För kupong 1 startar en genomförandeperiod på 6 månader när kupongen aktiveras, under vilken du kan betala och ansöka om återbetalning för ytterligare avgifter som omfattas av kupong 1 (detta kan avse efterföljande avgifter eller nya immateriella rättigheter). 
 • För kupong 2 startar en genomförandeperiod på 12 månader när kupongen aktiveras, under vilken du kan betala och ansöka om återbetalning för ytterligare avgifter som är kopplade till tidigare begärda åtgärder. Inom samma tidsperiod kan du ansöka om ytterligare åtgärder, betala motsvarande avgifter och begära återbetalning. 
De sökande har också 30 dagar på sig att begära återbetalning för erlagda avgifter när genomförandeperioden har löpt ut.


Ja, kuponger är giltiga i 4 månader. Denna period kan dock förlängas med ytterligare 2 månader om du begär det under de sista 30 dagarna av den ursprungliga perioden på 4 månader. Du måste ansöka om minst en åtgärd och begära återbetalning inom denna giltighetsperiod, annars kommer kupongen att löpa ut och du kommer inte ha rätt till någon återbetalning.


Om bidragsmottagaren inte använder kupongen frigörs de anslagna budgetmedlen, som då kan tilldelas nya sökande.


Nej, varje kupong kan bara beviljas samma deltagare en gång per år. Detta gäller oberoende av användningen (eller utgången) av kupongen. Du kan dock ansöka igen under 2023.


Till att börja med har kupongerna en giltighetstid på 4 månader. Denna kan förlängas med 2 månader om du behöver mer tid för att använda dem. Du kan ansöka om en förlängning av giltighetstiden för en kupong på ditt SMF-fondkonto. Detta kan bara göras under de sista 30 dagarna av den inledande perioden på 4 månader.


En deltagare kan bara tilldelas ett bidragsbeslut per kupong och år. Om din kupong gått ut kan du inte ansöka om samma kupong inom ramen för SMF-fonden 2022. Du kan dock ansöka igen under 2023.


Nej, du kan ansöka om åtgärder och begära motsvarande återbetalning när som helst inom de tidsfrister som anges ovan. Se relevanta frågor ovan.


Poukaz 1 a poukaz 2 sú nezávislé a možno o ne požiadať súčasne alebo v odlišnom čase v rámci trvania fondu pre MSP 2022 (od 10. januára 2022 do 16. decembra 2022). O každý poukaz je možné požiadať iba raz.


Du kommer fortfarande återbetalas. Det görs ingen åtskillnad mellan godkända och icke-godkända ansökningar i samband med bidragsförfarandet.


Din immaterialrättsmyndighet kommer att informera EUIPO om att ditt lilla eller medelstora företag har påbörjat en IP Scan (förhandsbedömning av immateriella rättigheter). Detta gör att kupongen aktiveras. Du kommer att få ett meddelande som bekräftar att kupongen har aktiverats.


 

ÅTERBETALNINGSFÖRFARANDET


 

När du har lämnat in din begäran om betalning gör EUIPO sin bedömning som omfattar följande delar:

 • En utvärdering av de åtgärder som genomförts (för att kontrollera att detta motsvarar det som anges i förslagsinfordran och fastställs i bidragsbeslutet).
 • En utvärdering av de deklarerade avgifternas stödberättigande, vilket inbegriper en kontroll av de styrkande handlingarna.

Med hänsyn till vad som förklaras ovan är det därför viktigt när du lämnar in en begäran om betalning att du ser till att uppgifterna och de styrkande handlingarna är korrekta.

Om begäran är ofullständig eller behöver förtydligas kommer EUIPO att kontakta dig och ange vilka uppgifter som du behöver lämna in för att komplettera din begäran.

När begäran om betalning och åtföljande handlingar har godkänts kommer det utestående beloppet att betalas till ditt bankkonto (som angetts i ansökan om stöd från SMF-fonden eller uppdaterats i begäran om betalning). EUIPO kommer att underrätta dig elektroniskt (till den e-postadress som anges i ansökan om stöd från SMF-fonden och fastställs i bidragsbeslutet) om att betalningen har gjorts. Om begäran om betalning omfattar kostnader som inte återbetalas kommer detta att redovisas i det meddelande som skickas ut.Börja med att logga in på ditt SMF-fondkonto med dina EUIPO-inloggningsuppgifter på SMF-fondens webbplats (https://euipo.europa.eu/ohimportal/sv/online-services/sme-fundhttps://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund).

Klicka sedan på ”Återbetalningsformulär” i menyn till vänster för de kuponger som du har fått och välj referensnumret för den kupong som du vill begära återbetalning för.

Välj slutligen alla åtgärder som du vill få ersättning för och fyll i de begärda uppgifterna. • För återbetalning avseende IP Scan gäller följande:

Du måste fylla i det datum du ansökte om tjänsten förhandsbedömning av immateriella rättigheter (IP Scan) hos din nationella immaterialrättsmyndighet, det belopp som betalats och betalningsdatumet.

Du måste också lämna in betalningsbeviset för rapporten om IP Scan. Denna handling, som tillhandahålls av den nationella immaterialrättsmyndigheten, bekräftar att tjänsten har utförts och innehåller uppgifter om det belopp som betalats och betalningsdatumet.

 • För återbetalning avseende registreringar av EU-varumärken och/eller formgivningar gäller följande:

Du måste fylla i registreringsansökans nummer och datum (ansökningsdatum) och redovisa avgifterna (grundavgifter och andra avgifter) för registreringen. Använd knappen ”Lägg till” för varje registrering som begäran om återbetalning gäller.

Du behöver inte ladda upp några handlingar eftersom informationen finns tillgänglig i EUIPO:s verktyg för immateriella rättigheter.

 • För återbetalning avseende registreringar av eller ansökningar om nationella varumärken, formgivningar och/eller patent gäller följande:

Du måste fylla i registreringsansökans datum och nummer och redovisa avgifterna (grundavgifter och andra avgifter) för registreringen.

Du måste också lämna in den handling från den nationella immaterialrättsmyndigheten som bekräftar genomförandet, det belopp som betalats och redovisningen av avgifter (grundavgifter och andra avgifter) för registreringsansökan. Använd knappen ”Lägg till” för varje registrering som begäran om återbetalning gäller.

 • För återbetalning avseende internationella registreringar av varumärken/formgivningar vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo) gäller följande:

Du måste fylla i ansökningsdatum, ansökningsnummer, designerat land eller designerade länder utanför EU och avgifter (i CHF) för registreringsansökan.

Du måste också lämna in det dokument från Wipo som bekräftar genomförandet, det belopp som betalats, betalningsdatum och betalningsbevis.

De avgifter som kan återbetalas är de som är registrerade i något av de system som förvaltas av Wipo, nämligen

 • det internationella varumärkessystemet (Madridsystemet),
 • det internationella formgivningssystemet (Haagsystemet).No, you have to wait to receive a successful grant decision and your voucher or vouchers. SMEs have to wait for a successful grant decision before starting an IP activity. If an IP activity starts before the notification of a successful grant decision, no fee will be reimbursed (including subsequent fees).


Alla betalningar görs till det bankkonto som du som stödmottagare har angett i ansökan eller uppdaterat i begäran om betalning.

Bankkontot måste tillhöra stödmottagaren, dvs. det lilla eller medelstora företaget. Du kan inte ange ditt ombuds bankkonto.

Om bankkontouppgifterna inte är korrekta vid ansökan om en eller flera kuponger kommer du i vederbörlig ordning att informeras om detta i resultatmeddelandet, som inbegriper brev och kupong/kuponger. Därför måste du ange korrekta bankkontouppgifter när du ansöker om återbetalning. I annat fall kommer inte EUIPO att kunna genomföra betalningen.Från det att en begäran om återbetalning har lämnats in har EUIPO 30 dagar på sig att göra utbetalningen.

EUIPO pausar nedräkningen av betalningsfristen om ett meddelande med en begäran om ytterligare information skickas ut. Pausen träder i kraft den dag då EUIPO skickar meddelandet. Den återstående betalningsfristen börjar åter löpa den dag då den begärda informationen eller de reviderade handlingarna tas emot.

Om begäran omfattar avgifter för varumärkes- och formgivningsskydd utanför EU kanske inte tidsfristen på 30 dagar kan respekteras. Detta beror på att delar som kontrolleras under bedömningen också måste bekräftas med stöd av Wipo.Ja, men bara om din kupong ännu inte har gått ut. Om din begäran om återbetalning godtas aktiveras din kupong och genomförandeperioden inleds. Under genomförandeperioden är det möjligt att begära återbetalning för alla bidragsberättigande avgifter.


 • Kostnader som uppkommit innan det lilla eller medelstora företaget mottagit ett bidragsbeslut.
 • Advokatarvoden (eller ombudsarvoden).
 • Momskostnader enligt artikel 4.5 i bidragsbeslutet (särskilt de som avser IP Scan).
 • Fel kupong: kostnader för åtgärder som avser kupong 1 kan inte återbetalas inom ramen för kupong 2 och vice versa (dvs. kostnader som avser ett EU-varumärke kan inte återbetalas om du endast tilldelats kupong 2 avseende patent).
 • Registreringsavgifter som tas ut av ursprungsmyndigheten för internationella varumärkes- eller formgivningsansökningar. Avgifterna är endast stödberättigande när de omfattas av en ansökan som lämnats in till en nationell immaterialrättsmyndighet, inte Wipo (dvs. avgifter som avser ett italienskt varumärke/en italiensk formgivning kan inte återbetalas om registreringen av varumärket/formgivningen gjorts i Wipos system).
 • Internationella registreringar av varumärken eller formgivningar som inte görs i Wipos system. Avgifterna är endast stödberättigande när registreringarna görs i något av de system som förvaltas av Wipo, inte när de görs hos immaterialrättsmyndigheter utanför EU (dvs. avgifter som avser internationella varumärken/formgivningar i Colombia kan inte återbetalas om varumärket/formgivningen registrerats vid den colombianska immaterialrättsmyndigheten).
 • Avgifter för nyttighetsmodeller.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.