Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Internationell registrering

 

Madridprotokollet för internationell registrering av varumärken är ett fördrag som handläggs av den internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo) i Genève. Protokollet har gällt sedan april 1996 och har ratificerats av många länder i världen, bland annat av de flesta europeiska länder, Förenta staterna, Japan, Australien, Kina, Ryssland samt, i oktober 2004, av EU som sådant.
Genom Madridprotokollet kan varumärkesinnehavare få sina varumärken skyddade i flera länder genom en ansökan direkt till sina nationella eller regionala varumärkesmyndigheter.

För mer information om Madridprotokollet, se vårt avsnitt Strategi och klicka på fliken ”Utveckla”.EUIPO är EU:s myndighet för registrering av varumärken som gäller i hela EU och är därför Wipos kontaktpunkt i alla processer med internationella ansökningar som bygger på ett EU-varumärke eller som designerar EU. EUIPO kan fungera antingen som ursprunglig myndighet om en internationell ansökan bygger på ett EU-varumärke eller som designerad myndighet om EU har designerats i en internationell ansökan från ett annat land. EUIPO:s funktion i det internationella systemet liknar den funktion som de nationella myndigheterna har.


Wipo handlägger, via sin internationella byrå, Madridprotokollet och Madridöverenskommelsen (de två fördrag som utgör det så kallade Madridsystemet). När Wipo får in en internationell ansökan från en ursprungsmyndighet kontrollerar man framför allt att ansökningskraven har uppfyllts och att varorna och tjänsterna är rätt klassificerade. Om så är fallet registrerar Wipo märket i det internationella registret och offentliggör det i tidskriften International Gazette. Den internationella byrån förmedlar sedan den internationella registreringen till myndigheterna i de designerade länderna.
Den internationella byrån undersöker inte om märket som sådant har rätt till skydd eller om ett identiskt eller liknande märke redan har registrerats. Detta är en fråga för myndigheterna i de designerade länderna.


Ja, det går att designera Europeiska unionen i en internationell ansökan som ett territorium där du vill skydda ditt varumärke. EUIPO är den EU-myndighet som administrerar ett varumärke som är giltigt inom hela EU.
 


För att lämna in en internationell ansökan måste du använda formuläret på Wipos webbplats på engelska, franska eller spanska.


Följande information kan hittas på Wipos webbplats.


När EU designeras i en internationell ansökan behöver man vanligtvis inte utse ett ombud inför EUIPO. Vid ett preliminärt avslag, eller om den internationella innehavaren behöver kommunicera direkt med EUIPO (t.ex. skicka handlingar), gäller dock de vanliga reglerna för ombud (läs mer om ombud här).

Om innehavaren av den internationella registreringen inte har sin hemvist inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) kommer han eller hon att uppmanas utse ett EES-ombud. Om inget ombud utses utfärdar EUIPO ett slutligt beslut om avslag i enlighet med det preliminära avslaget.

För mer information, se Riktlinjerna, del M, Internationella märken.


Lär mer om den internationella registreringsprocessen, även känd som Madridsystemet.


I en internationell registrering som designerar EU måste ett andraspråk anges från EUIPO:s officiella språk (engelska, franska, tyska, italienska och spanska). Om inget andraspråk väljs kommer EUIPO att anmärka på ansökan och senarelägga offentliggörandet tills ett andraspråk har angetts.
 


Den formella prövningen begränsas till huruvida ett andraspråk har angetts, huruvida ansökan gäller ett kollektivmärke eller ett kontrollmärke (varvid de bestämmelser som gäller för användningen av märket måste lämnas in), huruvida de begränsade förteckningarna för EU-designeringen omfattas av huvudlistan i den internationella registreringen, huruvida det finns några företrädesanspråk samt huruvida listan över varor och/eller tjänster uppfyller de krav om klarhet och precision som beskrivs i Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 3, Klassificering.
Om det finns registreringshinder måste EUIPO skicka ett meddelande om preliminärt avslag till Wipo inom sex månader från offentliggörandet. Om det preliminära avslaget endast gäller vissa varor och tjänster och innehavaren inte tar itu med det avslås endast dessa varor och tjänster medan övriga varor och tjänster godkänns.


Om innehavaren av den internationella registreringen så begär, inom en period av en månad från att Wipo informerat EUIPO om designeringen, ska EUIPO utarbeta en EU-granskningsrapport för varje internationell registrering. Denna ska hänvisa till liknande EU-varumärken och internationella registreringar som designerar EU i enlighet med artikel 195 i EU‑varumärkesförordningen.
 


Omedelbart efter mottagandet offentliggör automatiskt EUIPO den internationella registreringen i Tidningen om EU-varumärken, i del M som enbart handlar om internationella registreringar (se eSearch plus, avsnittet Dagligt offentliggörande).
 


Det första meddelandet skickas till innehavaren via Wipo. Därefter etableras en direkt kommunikationskanal mellan EUIPO och innehavaren eller dennes ombud.
EUIPO har 18 månader på sig att informera Wipo om alla eventuella registreringshinder för EU-designeringen. Denna 18‑månadersperiod startar den dag som EUIPO underrättas om designeringen. Om invändningen inte undanröjs skickas ett slutligt beslut till innehavaren. Det slutliga beslutet kan överklagas till överklagandenämnderna. När överklagandeförfarandet är uttömt och beslutet fastställts skickas ett slutligt meddelande om avslag till Wipo.
Om det inte finns några registreringshinder utfärdar EUIPO ett yttrande med interimsstatus till Wipo. Detta yttrande överförs till innehavaren, offentliggörs i tidskriften International Gazette och förs in i det internationella registret.


Anspråk på och sökningar som avser företräde behandlas parallellt av EUIPO. Företräde på grund av en äldre registrering kan hävdas i ett separat officiellt formulär (MM17) som bifogas den internationella ansökan.
Undersökningen av eventuellt företräde grundas enbart på de handlingar som inges av den sökande. Företräde på grund av en äldre registrering kan hävdas i ett separat officiellt formulär (MM17) som bifogas den internationella ansökan.


När EU designeras i en ansökan om internationell registrering har EUIPO rätt att avslå varumärkesskydd inom 18 månader från det att ansökan mottagits från Wipo. Avslaget kan baseras på samma grunder (absoluta och relativa) som gäller för en ansökan om registrering direkt hos EUIPO.
 


Invändningar kan lämnas in inom den period av tre månader som börjar en månad efter offentliggörandet i Tidningen om EU-varumärken, i del M som enbart handlar om internationella registreringar (se eSearch plus, avsnittet Dagligt offentliggörande).
Invändningar som lämnats in tidigare betraktas som inlämnade på invändningsperiodens första dag.
Om en invändning lämnas in kontrollerar EUIPO om den är tillåtlig och meddelar därefter Wipo med ett preliminärt avslag baserat på invändningsförfarandet. Om invändningen godkänns informerar EUIPO Wipo om avslaget av den internationella registreringen.
 


När alla förfaranden är över och den internationella registreringen av varorna och/eller tjänsterna (eller delar av dessa) godkänts för EU, offentliggörs registreringen i Tidningen om EU‑varumärken, och ett yttrande om att bevilja varumärkesskydd skickas till Wipo.
 


Om EUIPO inte godkänner designeringen av Europeiska unionen i den internationella registreringen går det att omvandla designeringen enligt artikel 202 i EU‑varumärkesförordningen till:
  • en nationell varumärkesansökan för EU-medlemsstater,
  • en designering av en medlemsstat som är part till Madridprotokollet (s.k. ”opting back”).


Ja. Eftersom EU har anslutit sig till Madridprotokollet kan ett EU-varumärke fungera som utgångspunkt för en internationell ansökan. I så fall fungerar EUIPO som ursprungsmyndighet och intygar identiteten mellan (det sökta eller registrerade) EU-varumärket och den internationella ansökan.


Du kan nu lämna in en internationell varumärkesansökan baserad på ett EU-varumärke via nätet.
Alternativt kan du använda ett av följande två formulär.
  • Wipos MM2-formulär på engelska, franska eller spanska (finns på Wipos webbplats), eller
  • EUIPO:s EM 2-formulär på ett av de 23 officiella språk som används vid EUIPO, och som finns i två olika versioner. Den första versionen av EUIPO:s formulär är avsedd för ansökningar som görs på något av Madridprotokollets tre språk (engelska, franska eller spanska). Den andra versionen är till för ansökningar som görs på något av de övriga 20 språken. (Båda versionerna av formuläret finns på EUIPO:s webbplats.)
Läs mer om formulär för internationella ansökningar.


När en internationell ansökan har lämnats in via EUIPO måste en avgift betalas.
Ytterligare information om avgifter och betalningar.


It is possible to file an international application before the EUIPO under the same conditions of representation as for a direct EU trade marks (more information on representatives on eSearch plus), that is, applicants who do not have their domicile, principal place of business or real and effective commercial establishment within the EEA ( European Economic Area) are required to be represented before the Office.

Further information concerning representatives can be found in the Guidelines, Part A, General Rules, Section 5, Professional Representation.
 
 


En internationell ansökan kan baseras på ett registrerat EU-varumärke eller på en ansökan om ett EU-varumärke. Ansökan måste göras direkt till EUIPO av varumärkets innehavare eller dennes ombud och kan göras på nätet. Innehavaren av ett EU-varumärke eller den som ansöker om ett EU-varumärke måste vara medborgare i ett EU-land eller bedriva verklig och faktisk industriell eller kommersiell verksamhet inom EU eller ha sin hemvist där.
Om den internationella ansökan görs på ett av EU:s officiella språk som inte är ett av Madridprotokollets språk, måste ett språk som gäller för Madridprotokollet anges (engelska, franska eller spanska). Detta blir det språk som används i den internationella ansökan. Om den sökande inte tillhandahåller någon översättning av varorna och tjänsterna måste han eller hon ge EUIPO tillstånd att göra det.
EUIPO kontrollerar den internationella ansökans innehåll och om den är fullständig (framför allt varumärkena, innehavaren och omfattningen av förteckningen över varor och tjänster).
Den internationella ansökan skickas därefter vidare elektroniskt till Wipos internationella byrå.

Mer information om ombud kan hittas i Riktlinjerna, del M, Internationella märken.


Nej. Våra föreskrifter förutser inte sammanslagningar av registreringar, så vi är inte bundna av denna nya bestämmelse i Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet, eftersom det enligt artikel 182 i EU-varumärkesförordningen endast är bestämmelser som ingår i våra föreskrifter som gäller för internationella registreringar som designerar EU.


Ja. Våra föreskrifter möjliggör delning av ansökningar och registreringar (artiklarna 50 och 56 i EU-varumärkesförordningen). Enligt artikel 182 i EU-varumärkesförordningen gäller reglerna som ingår i våra föreskrifter även internationella registreringar som designerar EU (se ändringen av de gemensamma bestämmelserna inom ramen för Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet av den 1 februari 2019 – regel 27bis – delning av en internationell registrering).


Nu kan du lämna in en ansökan om delning med Wipos blankett MM22 (finns på Madridsystemets språk engelska, franska och spanska).
 
Blanketten ska lämnas in tillsammans med en lista över de varor/tjänster som fortfarande ska omfattas av den ursprungliga internationella registreringen.
 
Ansökan ska lämnas in via en officiell kommunikationskanal, antingen online (via eComm), via fax eller via post/kurirtjänst. Om du vill lämna in ansökan online ska du logga in i ditt User Area (användarområde), gå till eSearch plus, ange numret på din internationella registrering, gå till åtgärds- och meddelandeavsnittet och välja ”skicka meddelande”.
 
Läs våra riktlinjer om kommunikationsmedel och beslut nr EX‑17‑4 från EUIPO:s verkställande direktör av den 16 augusti 2017 om elektronisk kommunikation.
 
Ansökan om delning består av följande steg:
 
  • Användaren lämnar in ansökan till myndigheten på blanketten MM22 på den internationella registreringens språk.
 
  • EUIPO granskar ansökan och översänder den till Wipo (om den är giltig enligt myndighetens regler).
 
  • Om ansökan uppfyller kraven i regel 27a i de gemensamma bestämmelserna inom ramen för Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet, inklusive betalning av den internationella avgiften, registrerar Wipo delningen och skapar en delad internationell registrering i det internationella registret.
 
  • Wipo meddelar därefter EUIPO, som registrerar ansökan i sin databas.


EUIPO tar inte ut någon avgift för denna tjänst. Lägg dock märke till att Wipo tar ut en avgift på 177 schweiziska franc för att registrera ansökan om delning.


När en delning av en internationell registrering registreras används det datum då Wipo mottog ansökan. Om det finns felaktigheter i ansökan används det datum då felaktigheterna åtgärdades. Se ändringen från den 1 februari 2019 av de gemensamma bestämmelserna inom ramen för Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet – regel 27a om delning av en internationell registrering.


Frågorna och svaren på denna sida är framtagna endast i informationssyfte och utgör inte någon rättslig referenspunkt. Läs gärna förordningarna om EU-varumärken och gemenskapsformgivningar eller riktlinjerna för varumärken/formgivningar för mer information.

Mer information om hur myndigheten hanterar dina personuppgifter finns i vår dataskyddsförklaring.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.