Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Registreringsprocessen

Du har just ansökt om registrering av ett varumärke. Vad händer härnäst?

När din ansökan har lämnats in till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) kommer vi att behandla ärendet för att kontrollera om varumärket kan registreras. Det finns olika steg i processen.

Tidslinjen består av granskningsperioden, invändningsperioden och därefter själva registreringen. Granskningsperioden börjar med att ansökan mottas och avslutas med att den offentliggörs. Invändningsperioden börjar med att ansökan offentliggörs och avslutas med slutdatum för invändningsperioden. Därefter sker registreringen. Sedan offentliggörs det registrerade varumärket.

Granskningsperiod

Invändningsperiod

Registrering

  • Mottagande av ansökan

  • Offentliggörande av ansökan

  • Invändningsperiodens slut

  • Offentliggörande av det registrerade märket

 

Vad händer under granskningsperioden?

Följande arbetsflöde är tänkt att ge dig en översikt över de åtgärder som vidtas av EUIPO under granskningsperioden. De pågår nästan samtidigt. Du kan följa status för din ansökan med hjälp av eSearch eller via ditt User Area (användarområde).

Följande gäller ansökningar som lämnats in direkt till EUIPO. Ta reda på mer om vägen till registrering för internationella ansökningar som designerar Europeiska unionen (EU).

Tidslinjen utgörs av följande steg: ansökningsdatum, klassificering, formaliteter, absoluta registreringshinder, översättning och sökning. Klicka på vart och ett av dessa steg för att få mer information. När alla stegen har slutförts offentliggörs varumärket.

Invändningsperiod

 
 

Om vi upptäcker ett fel eller måste underrätta dig om ett hinder skickar vi ett officiellt meddelande till din User Area som talar om vad vi har hittat. Därefter har du två månader på dig att åtgärda eventuella brister och svara. Du kan be om en inledande förlängning på två månader för att utarbeta ditt svar. Den första förlängningen beviljas normalt automatiskt men den andra måste motiveras.

Vid vissa förfaranden kontaktas sökande (eller deras ombud) via telefon av våra granskare för att reda ut enklare problem.

Om vi tror att ditt svar inte helt löser problemet, eller om du inte svarar, utfärdar vi ett slutligt beslut, som antingen helt eller delvis avvisar din ansökan eller det du åberopar i din ansökan (t.ex. prioritet). Alternativt kan vi ändra dina ansökningsuppgifter om vi anser det lämpligt (t.ex. genom att stryka beskrivningen eller lägga till ett anspråk på färg). Kom ihåg att du har rätt att överklaga om du inte är nöjd med resultatet eller tycker att något har blivit fel.

Om din ansökan avslås går det fortfarande att omvandla (IP-brygga) din ansökan om EU-varumärke till nationella registreringar, förutsatt att inga hinder finns.

Om inga hinder finns offentliggör vi ditt varumärke på 23 officiella EU-språk. Det innebär att vi offentliggör det faktum att du har ansökt om detta särskilda varumärke för angivna varor och/eller tjänster.

Vad händer under invändningsperioden?

Från datumet för offentliggörande och framåt har tredje parter som anser att ditt varumärke inte bör registreras tre månader på sig att invända.

Det finns vanligen två skäl att invända:

Tredje part har en äldre rättighet (eller mer än en) och tror att dina rättigheter kommer i konflikt med denna eller dessa om ditt varumärke registreras.

För att förhindra att ditt varumärke registreras måste de invända mot det genom att fylla i ett formulär och betala en avgift på 320 euro. Om en invändning inges kommer ditt varumärke att bli föremål för – och måste vinna – ett invändningsförfarande. En invändning kan inges inom tre månader efter att ett varumärke har offentliggjorts.
 

Invändningsförfarandet:

En av fem ansökningar om EU-varumärken blir föremål för invändning från innehavare av varumärken som redan finns på marknaden. Vi avgör dessa tvister efter att båda parter, sökanden och invändaren, har lämnat bevis och argument. Sökanden kan minimera risken för invändningar genom att söka efter potentiella hinder innan de ansöker.
 

Följande diagram ger dig en översikt över de olika stegen i invändningsförfarandet:

Tidslinjen börjar med offentliggörandet av ansökan och slutar med offentliggörandet av det registrerade märket och utgörs av följande steg: ingivande av en invändning, kontroll av om invändningen kan godtas, förlikningsperiod, den kontradiktoriska delen av förfarandet och förfarandets avslutning. Klicka på vart och ett av dessa steg för att få mer information.

Förlikningsperiod

Granskningsperiod

Registrering


 

Alla invändningsbeslut offentliggörs online och alla som ett beslut går emot har rätt att överklaga.

Om en invändning har varit framgångsrik går det fortfarande att omvandla (IP-brygga) din ansökan om EU-varumärke till nationella registreringar, förutsatt att inga hinder finns.

Tredje part anser att ditt varumärke inte borde godkännas.

De kan anföra absoluta registreringshinder i den mån de anser det lämpligt. Absoluta registreringshinder motsvarar krav som ditt varumärke måste uppfylla, såsom att vara särskiljande, inte beskrivande för den verksamhet du bedriver och tydligt återgivet. Tredje part som vill invända mot ditt varumärke ska skicka motsvarande meddelande till EUIPO och förklara varför de anser att varumärket inte borde registreras. Vi kallar detta för ett "yttrande från tredje part", och det är kostnadsfritt. Det bör dock endast användas när det finns ett starkt skäl för att bestrida varumärkets existens.

När ett yttrande har mottagits utfärdar EUIPO ett mottagningsbevis till den person som lämnat det (observatören), och synpunkterna förmedlas till sökanden. Därefter får observatören inga fler meddelanden från EUIPO. Särskilt gäller att observatören inte blir underrättad om resultatet av en eventuell omprövning av ansökan. Observatörer som vill bli underrättade om vad som händer med den berörda ansökan om EU-varumärke kan få information om dess status via eSearch.

Registreringsbevis

Om ingen gör någon invändning och ingen tredje part avger yttranden registreras ditt varumärke och registreringen offentliggörs. Detta görs för att andra innehavare av varumärken och allmänheten ska känna till att detta särskilda varumärke är ditt.

Offentliggörandet av registreringen är kostnadsfritt och ett registreringsbevis utfärdas.

Du kan ladda ned intyget två dagar efter offentliggörandet. Ingen papperskopia av registreringsintyget utfärdas. Däremot kan bestyrkta eller obestyrkta kopior av registreringsbeviset begäras. Det kan behövas om du vill åberopa prioritet för ditt EU-varumärke. Vissa jurisdiktioner godtar en hänvisning till vår databas (eSearch), andra begär ett mer officiellt dokument, som du kan få genom att använda begäran om granskning av akten.

Hur begär man prövning av EUIPO:s beslut?

Beslut som har gått en part emot kan överklagas av denne. Med webbverktyget eAppeal kan du från en enda applikation registrera ditt överklagande elektroniskt. Att överklaga EUIPO:s beslut är med andra ord snabbare och enklare än någonsin tidigare. Du kommer åt eAppeal direkt via ditt User Area, antingen från avdelningen Tjänster på nätet, via avdelningen Formulär och ansökningar eller under Åtgärder och meddelanden som du når sedan du öppnat din fil i eSearch Plus.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.