Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Vad kan ett EU-varumärke vara?

Ett EU-varumärke kan utgöras av kännetecken av alla slag, särskilt ord (inbegripet personnamn), figurer, bokstäver, siffror, färger, formerna på en vara eller dess förpackning, eller ljud.

Den 1 oktober 2017 togs kravet på grafisk återgivning bort till följd av att förordning (EU) 2015/2424 trädde i kraft.

I praktiken innebär detta följande: så länge ditt varumärke tillhör någon av varumärkeskategorierna som godtas av EUIPO och kan återges genom de godkända formaten, kan du lämna in din varumärkesansökan utan att behöva bifoga en grafisk återgivning av varumärket.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Vilken typ av varumärke vill du skydda?

Det finns olika varumärkesalternativ beroende på vad det är du vill skydda (ett ord, en figur, en färg osv.). Se dina alternativ.

De kännetecken som bildar ett varumärke måste kunna särskilja varorna eller tjänsterna i fråga från andra företags varor eller tjänster.

För att komma i fråga för registrering måste ditt varumärke ha särskiljningsförmåga, och det får inte beskriva det du säljer.

 
 

Ditt varumärke måste ha särskiljningsförmåga

Konsumenter ska kunna känna igen ditt märke för vad det är, till exempel som en ursprungsbeteckning. Det bör särskilja din produkt från andra produkter på marknaden, så att du kan skydda och bygga upp din varumärkesidentitet och varumärkets värde.

Ditt varumärke får inte bara beskriva det du säljer

Ett varumärke får inte ge ensamrätt till kännetecken som endast beskriver de varor och/eller tjänster du erbjuder. Sådana kännetecken ska nämligen vara tillgängliga för alla, dvs. både för dig och dina konkurrenter.

 

Fortfarande oklart? Följande exempel bör reda ut eventuella oklarheter

Icke särskiljande
Konsumenterna skulle inte se den här flaskan, så som den visas här, som ett särskiljande kännetecken med förmåga att särskilja ett företag från ett annat.

Vin

Alltför beskrivande
I det här fallet kommer inte konsumenterna att se flaskan som särskiljande, och ordet ”vin” beskriver bara innehållet i flaskan. De kommer därför att se detta som en produktbeskrivning.

Exempel på hur varumärken bör vara: särskiljande och inte alltför beskrivande

Joe
Bloggs

Registrerbart varumärke
I det här exemplet är inte flaskan som sådan särskiljande, men tillägget av en etikett med ett särskiljande namn gör att konsumenterna uppfattar detta som ett eget varumärke.

 

EUIPO kommer att avslå din varumärkesansökan om den inte anses uppfylla dessa och vissa andra krav. Du kan även kontrollera vilka andra skäl som kan utgöra hinder för att ditt varumärke registreras (kallas absoluta registreringshinder).

Om du är tveksam bör du söka yrkesmässig vägledning. Vi har inte möjlighet att ge sådan rådgivning.

 

Vilka typer av varumärken kan jag registrera?

Du kan registrera tre  typer av varumärken: individuella varumärken, kontrollmärken och kollektivmärken.

Ett individuellt varumärke särskiljer ett visst företags varor och tjänster från ett annat företags.

Det betyder dock inte att ett individuellt varumärke måste innehas av en enskild person – det kan innehas av en eller flera juridiska eller fysiska personer. Det kan med andra ord ingå flera sökande i en och samma varumärkesansökan.

Ordinarie ansökningsavgift för ett individuellt varumärke är 850 euro (vid onlineregistrering).

Kollektivmärken särskiljer de varor och tjänster som härrör från en grupp företag eller medlemmar i en sammanslutning från de varor och tjänster som härrör från deras konkurrenter. Kollektivmärken kan användas för att bygga upp konsumenternas förtroende för de produkter eller tjänster som erbjuds inom kollektivmärket. Det är också mycket vanligt att de används för att identifiera produkter som har en viss gemensam egenskap.

Kollektivmärken får endast sökas av sammanslutningar av tillverkare, producenter, tjänsteleverantörer eller näringsidkare och offentligrättsliga juridiska personer.

Ansökningsavgiften för ett kollektivmärke är 1 500 euro (vid onlineregistrering).

Kontrollmärken är en varumärkestyp som infördes hos EUIPO den 1 oktober 2017. På EU-nivå är de således en nyhet, även om de funnits inom de nationella varumärkessystemen i många år. De används för att visa att varorna eller tjänsterna uppfyller certifieringskraven från ett certifieringsinstitut eller en certifieringsorganisation och är därmed en indikation på övervakad kvalitet.

EU-kontrollmärken kan sökas av fysiska eller juridiska personer, inbegripet institutioner, myndigheter och organ som lyder under offentlig rätt, under förutsättning att den sökande inte bedriver affärsverksamhet som inbegriper tillhandahållande av varor eller tjänster av det slag som ska certifieras.

Ansökningsavgiften för ett kontrollmärke är 1 500 euro (vid onlineregistrering).

Fullständig förteckning över varumärkesavgifter 

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.