Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Vad en registrerad gemenskapsformgivning kan vara

Exempel på formgivningsansökningar

En dammsugare, ett exempel på en ansökan om registrering av en formgivning

Dammsugare

Formgivningsnummer: 003305929-0002

Ett trädgårdsskjul, ett exempel på en ansökan om registrering av en formgivning

Trädgårdsskjul

Formgivningsnummer: 002068585-0003


Innan du ansöker om registrering av en formgivning ska du tänka på tre saker.


Kan din formgivning registreras?

En formgivning skyddar en produkts utseende och är nära kopplad till produkten. Om det inte finns någon produkt kan det inte finnas något skydd.

Industriella föremål och hantverksföremål, inklusive förpackningar, grafiska symboler och typsnitt kan betraktas som produkter. Även delar av produkter som kan tas isär och monteras ihop igen kan skyddas.

Färger som sådana, enbart ordelement och ljud är exempel på företeelser som inte kan registreras som formgivningar eftersom de inte utgör en produkts utseende. Däremot kan det hända att de går att varumärkesskydda.

Av samma skäl kan inte heller levande organismer och begrepp registreras som formgivningar och kan inte heller varumärkesskyddas.

Vidare bör din formgivning inte strida mot allmän ordning eller allmän moral. Formgivningar som avbildar eller främjar våld eller diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller tro, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning kommer att avslås.

Är din formgivning ny?

Enligt formgivningsförordningen måste din formgivning, oavsett om den är en registrerad eller oregistrerad formgivning, vara ny och ha särprägel.

Nyhet

En formgivning är ny om ingen identisk formgivning har offentliggjorts före den. Om två formgivningar skiljer sig åt endast genom oväsentliga detaljer kan de ändå betraktas som identiska.

Särprägel

En formgivning har särprägel om det helhetsintryck en kunnig användare får av formgivningen skiljer sig från det helhetsintryck som andra, tidigare formgivningar ger.

Är återgivningen av din formgivning korrekt och rättvisande?

Syftet med grafisk återgivning är att visa alla egenskaper hos den formgivning du ansöker om att registrera. Du är ensam ansvarig för att se till att din formgivnings egenskaper visas så väl som möjligt.

Därför är det viktigt att du är noggrann och grundlig när du utarbetar återgivningen av din formgivning. Återgivningens kvalitet är avgörande för skyddet av din formgivning.

Konkret måste kvaliteten på den grafiska återgivningen räcka för att förminska eller förstora den till en storlek på högst 8 cm gånger 16 cm för införande i registret över gemenskapsformgivningar och för offentliggörande i Tidningen om gemenskapsformgivningar.

Vyer

Du kan registrera upp till tio olika vyer för att visa din formgivning; sju skyddade vyer och tre oskyddade vyer. Olika vyer som exempelvis vyer uppifrån, från sidan, tvärsnitt, i perspektiv eller som en sprängskiss kan laddas upp. Vår ansökan om formgivningar online gör det möjligt för dig att ladda upp vyer med hjälp av drag- och släppfunktionen och du kan använda både 3D-bilder och statiska bilder. Se till att vyerna du lämnar in avser samma formgivning och återger en synlig del av den.

Om du registrerar en komplex produkt, dvs. en produkt som utgörs av flera komponenter som kan ersättas, så att produkten kan monteras isär och sedan sättas samman igen, måste minst en av vyerna visa den komplexa produkten i monterad form. Detsamma gäller en uppsättning varor, t.ex. ett schackbräde och tillhörande schackpjäser eller en uppsättning bestick.

Färger

Uppsättningen återgivningar av formgivningen kan vara i svartvitt eller i färg. Det är inte tillåtet att blanda färgtyper, t.ex. att lämna in tre vyer i svartvitt och fyra i färg för samma formgivning.

Bakgrund

Återgivningen av din formgivning måste visas på en neutral bakgrund. Formgivningen ska gå att skilja tydligt från bakgrunden.

Identifierare

Om du vill fästa uppmärksamheten på vissa delar av formgivningen, antingen för att visa att du bara vill skydda vissa delar eller för att du uttryckligen inte vill skydda en viss del av formgivningen kan du använda något av följande identifierare:

  • Streckade linjer för delar som ligger utanför det sökta skyddsomfånget
  • Gränslinjer för egenskaper hos formgivningen som ligger innanför det sökta skyddsomfånget
  • Färgtoning eller suddiga konturer för att utesluta ett antal egenskaper från det sökta skyddsomfånget
  • Mellanrum för att visa att formgivningens exakta längd inte ligger inom det sökta skyddsomfånget

Förklarande text, ord eller andra symboler får inte användas i formgivningsvyerna.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.